Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 19455 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Obec Ľubica
Zberný dvor v obci Ľubica   
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác stavby Zberný dvor v obci Ľubica, ktorá pozostáva z týchto stavebnýchobjektov SO 01 Prevádzkový objekt, časti 0011 Vodovodná prípojka, 0012 Kanalizačná prípojka, SO 02 Spevnenéplochy a sadové úpravy, SO 04 Asanácia existujúcich garáži a oplotenia, SO 05 Elektroprípojka, SO 06 Chodník. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v projektovej dokumentácií a vo výkaze výmer, ktoré sú neoddeliteľnousúčasťou súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Čierny Balog
Cyklokomunikácia Čierny Balog - Hronec   
Opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Bocatiova 1 Košice
ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY CŠPP - ELOKOVANÉ PRACOVISKO GELNICA   
Predmetom tejto zákazky je zníženie energetickej náročnosti ti budovy CŠPP - elokované pracovisko Gelnica.
Stavebné práce
Obec Drienov
Prestavba budovy na Komunitné centrum v obci Drienov   
Predmetom zákazky je prestavba a modernizácia multifunkčnej budovy na Komunitné centrum v obci Drienov. Jedná sa najmä o stavebné práce na budove Komunitného centra, vlastný objekt. Súčasťou prác sú opatrenia na zlepšenie tepelno-technických vlastností konštrukcií, najmä obnova obvodového plášťa, zateplenie stropu, výmena výplňových konštrukcií, oprava technického a technologického vybavenia a zariadení objektu, ako aj výmena jeho súčastí (výmena zdroj tepla, osadenie nových vykurovacích telies a realizácia nových vnútorných inštalačných rozvodov).
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
INT-COR, spol. s r.o.
Zníženie energetickej náročnosti spoločnosti INT - COR   
Predmetom zákazky je zníženie energetickej náročnosti budovy v ktorej má spoločnosť INT-COR výrobné priestory.Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch a prílohách k súťažným podkladom.
Stavebné práce
Mesto Trnava
Údržba a opravy fontán vo vlastníctve mesta Trnava   
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb, ktorých obsahom je zabezpečenie údržby a opráv fontán vo vlastníctvemesta Trnava.
Opravárske a údržbárske služby
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Košice, LS Svinica na rok 2017   
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na účely tohto verejného obstarávania predstavujú proces zahrňujúci výrub stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ide o odbornú činnosť zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu, aby sa uchovala ich biologická diverzita, odolnosť, produkčná a obnovná schopnosť, životnosť a schopnosť plniť funkcie lesov.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby  >  Ťažba dreva
Slovenská národná knižnica
SERVIS A ÚDRŽBA REŠTAURÁTORSKÝCH STROJOV   
Predmetom tejto zákazky je servis a údržba špeciálnych reštaurátorských strojov, dodanie náhradných dielov,spotrebného materiálu a nových prístrojov.
Opravárske a údržbárske služby  >  Rôzne opravárske a údržbárske služby
Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n.o.
Poskytovanie celodennej stravy pre pacientov ŠNOP Bratislava, n.o. (EVO)   
Poskytovanie služby - poskytovanie celodennej stravy pre pacientov zdravotníckeho zariadenia, vrátane dopravy na miesto určenia (dovoz) a likvidácie stravy. Poskytovanie celodennej stravy pre pacientov sa požaduje v rozsahu a v súlade podľa všeobecne záväzných predpisov súvisiacich s poskytovaním stravy v zdravotníckych zariadeniach, pri rešpektovaní nutričných a energetických hodnôt platných pre jednotlivé typy stravy (základné a špeciálne diéty), ktorá je podávaná pacientom a podľa podmienok určených verejným obstarávateľom.
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Reštauračné služby a podávanie jedál  >  Služby spojené s podávaním jedál
Obec Kecerovce
Bytové domy nižšieho štandardu Kecerovce   
Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa diela pre výstavbu bytových domov nižšieho štandardu v obci Kecerovce. Ide o stavbu štyroch samostatne stojacích identických bytových domov určených na obytnú funkciu. Bytový dompozostáva z dvoch nadzemných podlaží. Objekt bude napojený na nové energetické prípojky vodovod, kanalizáciu aelektrickú energiu. Realizácia zákazky bude podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou súťažnýchpodkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Likavka
Vybudovanie zberného dvora v obci Likavka - stavebné práce   
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na vybudovaní zberného dvora v obci Likavka - s cieľomvytvorenia podmienok pre celoročný separovaný bezpečný zber jednotlivých zložiek odpadu a ich dočasné bezpečnézhromaždenie donáškovým spôsobom od pôvodcu, s predpokladanou hodnotou zákazky 261 272,23 EUR bez DPH. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Obec Rohožník
Rohožník zberný dvor odpadov   
Záujmové územie je situované v k.ú. obce Rohožník, východne cca 200 m od obytnej zóny obce, v rámci areálubývalého zariadenia staveniska pre výstavbu závodu CRH a.s., ktorý v súčasnosti sa využíva ako parkovisko nákladnýchvozidiel, priestor pre obecný podnik služieb a priestory pre nakladanie s inertnými odpadmi z búracích prác arekonštrukcie prevádzky cementárne.  Výstavba zberného dvora je navrhnutá v katastrálnom území obce Rohožník, v lokalite s miestnym názvom Záhumenice,na časti pozemku parcelné číslo 1343 / 23. Celá parcela je vo vlastníctve obce Rohožník,.  Záber územia navrhovaným areálom (ohraničený oplotením areálu a okrajom stavebných objektov na hranici územiaareálu) je 3879 m2 na parcele č. 1343/23. Areál zberného dvora bude v celom rozsahu oddelený od okolitého územia oplotením.  Územie areálu je v tvare nepravidelného pretiahnutého mnohouholníka, s dĺžkou cca 120m a premenou šírkou 25 až47m. Povrch územia, ktorého súčasťou je aj plocha uvažovaného areálu predstavuje voľný trávnatý až burinný porast .  Hranice areálu budú tvorené oplotením vybudovaným na hranici pozemku alebo v trase pôvodného oplotenia v súbehuso železničnou vlečkou do spoločnosti CRH a.s.
Stavebné práce
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
Služby na zabezpečenie verejnej vodnej dopravy po Dunaji motorovou kompou medzi prístavmi Vojka nad Dunajom a Kyselica   
Predmetom zákazky je služba na zabezpečenie verejnej vodnej dopravy po prívodnom kanáli Vodného diela (VD)Gabčíkovo motorovou kompou medzi prístavmi Vojka nad Dunajom a Kyselica, 19 hodín denne, pričom počas zvyšných5-tich hodín denne bude zabezpečená pohotovosť pre prípad urgentnej prepravy rýchlej zdravotníckej pomoci,hasičského a záchranného zboru a bezpečnostných zložiek. Služba bude poskytovaná počas obdobia 60 mesiacov ododňa účinnosti zmluvy o poskytovaní služieb, ktorá bude výsledkom tohto verejného obstarávania (ďalej len zmluva oposkytovaní služieb), alebo do vyčerpania maximálneho finančného limitu podľa článku 6. ods. 6.2 zmluvy o poskytovaníslužieb.   Ďalšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v bode II.2.4) Opis obstarávania tohto oznámenia.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Vodná doprava
Slovenské elektrárne, a.s.
Vykonávanie inžinierskych činností v oblasti jadrovej bezpečnosti a v oblasti podpory prevádzky v závode SE EBO a SE EMO   
Vykonávanie inžinierskych činností spojených s prevádzkou reaktora Vykonávanie inžinierskych činností pre primárny okruh Vykonávanie inžinierskych činností spojených s operatívnou údržbou Vykonávanie inžinierskych činností v oblasti manipulátorov vyrobených a vyvinutých zhotoviteľom Vykonávanie inžinierskych činnosti v oblasti riadenie starnutia JE a dlhodobej prevádzky JE
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby
Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
Informatizácia mestskej hromadnej dopravy v Žiline   
Predmetom zákazky je uzavretie zmluvy v súlade s ustanovením § 56 zákona o verejnom obstarávaní za stanovenýchpodmienok v súťažných podkladoch, ktorej predmetom bude dodanie tovaru, t.j. komponentov pre účely zabezpečeniainformatizácie mestskej hromadnej dopravy v Žiline. Dodaním tovaru, jeho inštaláciou a uvedením do prevádzky buderealizovaná modernizácia vozidlového a komunikačného systému, modernizácia dispečerského riadenia, elektronickýchzastávkových informačných panelov, zavedenie internetového predaja cestovných lístkov, zavedenie platby bankovoukartou. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie