Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania audit zobrazujem 115 z 80 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Certifikačný orgán Pôdohospodárskej platobnej agentúry pre EPZF a EPFRV na finančné roky 2018-2024   
Zabezpečenie kvalitného certifikačného overenia účtov a zákonnosti a správnosti výdavkov Pôdohospodárskej platobnejagentúry (ďalej len PPA) financovaných z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu a Európskehopoľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka v termínoch stanovených príslušnou legislatívou Európskej únie (EÚ)prostredníctvom vybraného subjektu, ktorý bude plniť úlohy certifikačného orgánu (ďalej aj CO) pre finančné roky 2018- 2024.  Poskytnutie ďalších služieb súvisiacich s certifikačným auditom, poradenstvo a konzultácie v oblasti súladu postupov PPAs legislatívou Európskej únie a Slovenskej republiky. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti C Súťažných podkladov.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Účtovnícke, audítorské a finančné služby  >  Účtovnícke a audítorské služby
SYNKLAD ENERGY, s.r.o.
Zníženie energetickej náročnosti výrobno-priemyselnej budovy spoločnosti SYNKLAD ENERGY s.r.o.   
Osoba podľa § 8 ods.1) obstaráva stavebné práce, podľa výkresovej projektovej dokumentácie a výkazu výmeru, ktorépredstavujú implementáciu opatrení vyplývajúcich z realizovaného energetického auditu. Cieľom zákazky cez dodaniestavebných prác je primárne zateplenie obvodového plášťa, zateplenie a výmena stavebných otvorov, zatepleniestrechy, rekonštrukcia osvetlenia a vykurovacieho systému. Práce povedú k zlepšeniu tepelno-technických vlastnostívýrobno-priemyselnej budovy s hlavným cieľom dosiahnuť zníženie energetickej náročnosti výrobných priestorov.Obstaranie a realizácia stavebných prác bude v konečnom efekte naplnením hlavnej myšlienky implementácie projektu,teda celkového zníženia energetickej náročnosti výrobno-priemyselnej budovy spoločnosti SYNKLAD ENERGY s.r.o.Obstarávateľ podáva výzvu na predkladanie cenových ponúk potenciálnym uchádzačom na celý zamýšľaný predmetzákazky, čiže sa jedná o nerozdelenú zákazku, ktorá je podrobne definovaná a špecifikovaná v súťažných podkladoch aich prílohách. Uchádzači predložia cenovú ponuku na celý predmet zákazky.
Stavebné práce
DataCentrum
Služby podpory prevádzky   
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb podpory prevádzky, tzn. služieb prevádzkovej podpory informačnýchsystémov DataCentra Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len "DataCentrum"). Uvedená podpora prevádzkysa skladá z podpory prevádzky infraštruktúrnych systémov, na ktorých DataCentrum prevádzkuje finančné informačnésystémy pre správu verejných financií (tzn. Rozpočtový informačný systém, Štátna pokladnica, Register účtovnýchzávierok, Informačný systém pre štrukturálne fondy a kohézny fond, Informačný systém účtovníctva fondov a iné) a zpodpory prevádzky časti finančných informačných systémov prevádzkovaných v DataCentre (tzn. Register účtovnýchzávierok, portál rozpocet.sk, DEV rozvojová pomoc, Dotácie, účtovníctvo Banskobystrického samosprávneho kraja,Informačný systém pre štrukturálne fondy a kohézny fond, Kontrola a Audit).  Predmet zákazky Služby podpory prevádzky pozostáva z nasledovných služieb 1. Činnosti v rámci mesačného paušálu 2. Činnosti na vyžiadanie  Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch, ktoré sú uverejnené v profile verejnéhoobstarávateľa na portáli www.uvo.gov.sk a verejný obstarávateľ k nim poskytuje bezodplatne neobmedzený, úplný apriamy prístup odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon"). 1/7
Služby informačných technológií: konzultácie,...
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Odborné poradenské služby   
Poradenské služby v oblastiach - finančného auditu a výkonnosti - auditu ľudských zdrojov  - auditu systémov - auditu procesov - auditu riadenia a systému finančného riadenia operačného programu - právnych služieb - právneho poradenstva - právneho zastupovania
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Externalizácia audítorských služieb súvisiacich s výkonom auditov operácií   
Predmetom zákazky je poskytnutie audítorských služieb pri overovaní vzorky operácií, na základe vykázaných výdavkovv rámci čerpania finančných prostriedkov na programoch/operačných programoch financovaných z Európskychštrukturálnych a investičných fondov, vykonávaných ako audit operácií.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Účtovnícke, audítorské a finančné služby  >  Účtovnícke a audítorské služby
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Komplexné poradenstvo pre Operačný program výskum a inovácie 2014 - 2020   
Zabezpečenie odborných poradenských služieb pre podporu riadenia a implementácie Operačného programu výskum ainovácie. Cieľom poradenských služieb, technickej asistencie riadiacemu orgánu v zmysle Nariadenia č. 1303/2013, jezabezpečiť riadiacemu orgánu a sprostredkovateľskému orgánu pod MŠVVaŠ SR Výskumnej agentúre - ďalej VA 1/5MŠVVaŠ SR; do 30.06.2015 pod názvom ASFEU ďalej SO OP VaI) odbornú asistenciu v oblastiach riadenia,monitoringu,hodnotenia, informovania a komunikácie OP, networkingu, riešení sťažností ako aj v oblasti kontroly, auditua výmeny skúseností vrátane tzv. best practices. Tieto činnosti sa vzťahujú na OP VaI 2014-2020 ako aj OP VaV 20072013, ktoré sa v tomto období uzatvára, je však potrebné ho ďalej aj po uzatvorení monitorovať a vyhodnocovať jehodopady. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B.1 súťažných podkladov.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...
TOPAGRO, s.r.o.
Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy   
Predmetom zakazky je zateplenie, výmena okien, inštalácia vzduchotechniky, energeticky efektívnejších osvetľovacíchtelies a výmena zdroja tepla pre systém vykurovania a prípravy teplej vody, modernizácia distribučného systému pre UKa teplej vody na administratívnej budove spoločnosti Topagro, s.r.o. na adrese Ruskovce 197.   Všetko realizované v súlade s projektovou dokumentáciou, vypracovanej na základe energetického auditu budovy.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
ProTech Coating Service, s.r.o.
Meracie a kalibračné prístroje (2)   
Predmetom zákazky je inštalácia integrovaného a navzájom prepojeného súboru meradiel teda logického celku (LC),meracej techniky a software za účelom poloautomatického a automatického zberu meracích dát bez vplyvu externýchfaktorov (manuálny prepis, prípadne úprava dát) a posudzovanie vplyvu nanesených povlakov, náterov a nástrekovvšetkých druhov (nie len PVD) na rôzne vzájomné charakteristiky geometrickej presnosti, kvality povrchu a jehodrsnosť, medziatomárne väzby, vnútorné podpovrchové napätie, adhézie vrstvy a ich mechanicko-fyzikálne zloženie. Vzhľadom na rozsah a povahu meraných dát je potrebné zabezpečenie jediného dodávateľa logického celku, ktorý (LC)je vzájomne prepojený za účelom zberu, výstupu a archivácie dát v systémoch SPC, QUESCO, MSQ a TQM. Toto je vrámci odbornej roviny stanovené normou EN ISO/IEC 170252005 a následným plánovaným certifikačným auditom preobstarávanú technologickú linku prostredníctvom štátneho orgánu SNAS (Slovenská národná akreditačná služba).Hlavnou myšlienkou projektu je práve dosiahnutie kompatibility obstarávanej technológie s príslušnou normou, hlavnečlánok 5.2 vyhodnocovanie efektívnosti, článok 5.9 Zabezpečovanie kvality výsledkov skúšok a kalibrácií.  Pre úplnosť a jednoznačnosť súladu požiadaviek obstarávateľa a následne akreditačného subjektu, je teda získanieakreditácie a týmto osvedčením vykonávať skúšky, potvrdené okrem systému manažérstva aj technickou spôsobilosťou.  1/4 Cieľom je teda vybrať dodávateľa schopného dodať, prepojiť a následne integrovať meraciu techniku do procesuautomatického zberu a ukladania dát bez, respektíve s minimálnym vplyvom ľudského faktora, čo je základnoupožiadavkou cieľových zákazníkov, ktorým musí byť zaručená objektivita posudzovaných parametrov a následne celokakreditovať (SNAS). Dodávateľ zároveň preberá celkovú zodpovednosť za kvalitu a funkčnosť systému navzájom prepojeného hardware,implementáciu 3D PLM riešení do rôznych produktov. Druh zberaných a posudzovaných dát - všetky geometrické rozmery (napr. dĺžka, uhol, rozostup...) - tvarové charakteristiky (rovnobežnosť, kruhovitosť, rovinnosť ...) - adhézia - koeficient trenia - metalografická analýza zloženia vrstvy (REM, MET, QTM ...)  Finálnym výstupom v rámci prebierky dodávky bude vytvorenie rôznych zákazníckych makro formátov s hromadnýmzberom dát a ich automatickým ukladaním na pamäťové médium s možnosťou exportu do nemenných formátov, napr.PDF. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch, ktoré sú zverejnené v profile.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Meracie prístroje
Obec Hendrichovce
Zhotovenie stavebných prác na stavbe HENDRICHOVCE, KAŠTIEĽ Zníženie energetickej náročnosti.   
Predmetom prác je zníženie energetickej náročnosti stavby - kaštieľa v obci Hendrichovce, ktory je národnou kultúrnou pamiatkou. V roku 1832 bol kompletne prebudovaný na klasicistický kaštieľ. V súčasnosti v budove kaštieľa sídli na 2.NPobecný úrad so zázemím, spoločenská sála, sociálne zariadenia a predajňa potravín. Materiál, z ktorého je stavba realizovaná je kombináciou pálenej a nepálenej tehly a kameňa. Všetky stropy sú klenbové. V pivnici kamenné a v podlažiach tehlové. Ako východiskový dokument pre stavebné práce slúži energeticky audit. Na základe toho je nutné zateplenie celej stavby, výmena vykurovacieho systému, doplnenie vetracieho systému, príprava teplej vody, svetelné rozvody a meranie a regulácia jednotlivých rozvodov. Všetky zásahy do búracích prác sú v súlade s rozhodnutím KPÚ v Prešove. Obnova objektu si vyžiada dočasné, postupné prerušenie niektorých kancelárskych priestorov na 2NP, pričom je potrebne všetky práce koordinovať s obcou.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Lazisko
Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu   
Predmetom zákazky sú stavebné úpravy budovy kultúrneho domu v obci Lazisko, podľa projektu Zníženie energetickejnáročnosti kultúrneho domu. Budova je využívaná ako obecný úrad a dom kultúry . Svojim poslaním je teda využívaná predovšetkým ako službaobyvateľstvu pre 404 vlastných obyvateľov a pre domácich a zahraničných turistov zdržujúcich sa v regióne resp.zúčastňujúcich sa voľnočasových aktivít organizovaných obcou a miestnymi obyvateľmi v turistickej oblasti Nízkych tatiera vodnej nádrže Liptovská Mara. Prevádzka budovy v súčasnosti je energeticky značne náročná, pričom z pohľadu spotreby energie na vykurovanie by 1/4 bola v kategórii energetickej triedy G pri celkovej spotrebe energií 230 122 kWh a teda mernej spotrebe 341 kWh/m2 az pohľadu celkovej spotreby energie súčasný stav zaradenia v kategórii energetickej kategórii G. Realizovaný energetický audit navrhol technicko-stavebné opatrenia, realizáciou ktorých sa budova a teda prednostne ajjej energetická prevádzka dostane na úroveň spotreby energie v energetickej triede A-0 .
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Odborné poradenské služby   
Poradenské služby v oblastiach - finančného auditu a výkonnosti - auditu ľudských zdrojov  - auditu systémov - auditu procesov - auditu riadenia a systému finančného riadenia operačného programu - právnych služieb - právneho poradenstva - právneho zastupovania
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
Obec Suchá nad Parnou
Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu a kultúrneho domu Suchá nad Parnou, súpisné číslo 68 II.   
Predmetom zákazky je zhotovenie stavebných úprav budovy obecného úradu akultúrneho domu vobci Suchá nadParnou podľa projektu Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu akultúrneho domu Suchá nad Parnou,súpisné číslo 68. Budova Obecného úradu a domu kultúry pre plánovanú rekonštrukciu za účelom zníženia energetickejnáročnosti sa nachádza vintraviláne obce. Predmetom projektu pre stavebné povolenie je zmena stavby preddokončením týkajúca sa zvýšenia energetickej účinnosti verejnej budovy spočívajúcej v rekonštrukcii vykurovania,výmenou nevyhovujúceho osvetlenia, rekonštrukcii vetrania arekuperácie a vyregulovania vykurovacej sústavy. Za týmtoúčelom bol vypracovaný aj teplotechnický audit.
Stavebné práce
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
Vykonanie auditu účtovnej závierky skupiny SZRB a.s. za roky 2017 - 2019 (EVO)   
Predmetom zákazky je záväzok dodávateľa v zmluvnom období poskytnúť verejnému obstarávateľovi a jeho dcérskym spoločnostiam audítorské služby podľa podmienok stanovených v súťažných podkladoch a to za roky končiace sa 31.decembra 2017, 31.decembra 2018 a 31.decembra 2019.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Účtovnícke, audítorské a finančné služby  >  Účtovnícke a audítorské služby
Mesto Nemšová
ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBJEKTU KULTÚRNEHO DOMU V NEMŠOVEJ   
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBJEKTU KULTÚRNEHODOMU V NEMŠOVEJ. Navrhované rekonštrukčné práce predstavujú celkovú rekonštrukciu obvodového plášťa budovykultúrneho domu v Nemšovej ako aj čiastočnú rekonštrukciu interiérových rozvodov inžinierskych sietí. Objekt bolpostavený a odovzdaný do užívania ako Robotnícky dom v prvej polovici 70 tych rokoch minulého storočia. Cieľomrekonštrukčných prác je úprava obvodového plášťa so zámerom znížiť energetickú náročnosť popisovaného objektu,ktorá je z pohľadu dnešných požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov značná. Účel objektu zostane aj pozrealizovaní navrhovaných opatrení totožný, budova bude naďalej slúžiť pre potreby mesta ako kultúrny dom. Žiadnedispozičné zmeny objektu sa nepredpokladajú. Všetky pripojenia objektu na inžinierske siete zostávajú pôvodné.Rekonštrukčné práce sa budú venovať hlavne zlepšeniu tepelnoizolačných vlastností obvodových stien a strechy, plánujúsa vymeniť všetky exteriérové výplne okenných a dverných otvorov ako aj otvorov zasklených stien za plastové ahliníkové výplne. Súčasne bude celý objekt opatrený kontaktným zatepľovacím systémom. Zrekonštruované budú ajvšetky strechy objektu. Projektová dokumentácia predpokladá osadenie tak tepelnoizolačnej ako aj hydroizolačnej vrstvy 1/6 strešného plášťa. Okrem popisovaných úprav obvodového plášťa sa projektová dokumentácia venuje aj výmeneelektroinštalácie a osvetlenia, úprave vykurovania, úprave vzduchotechniky, úprave prípravy TÚV ako aj úprave plynovejkotolne.  Stavebné práce budú uskutočnené v rozsahu výkazu-výmer a za podmienok podľa projektovej dokumentácie ZNÍŽENIEENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBJEKTU KULTÚRNEHO DOMU V NEMŠOVEJ, ktorú spracoval S.A.B.A. spol. s r.o.,Pribinovo námestie 6, 971 01 Prievidza z 06/2014 (ďalej v texte označovaná aj len ako projektová dokumentácia aleboprojekt) pričom táto projektová dokumentácia tvorí prílohu k súťažným podkladom. Súčasťou PD je aj energetický auditvypracovaný Ing. Jánom Löčeiom.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Audit finančných výdavkov poskytnutých dotácií   
Kontrola finančných výdavkov (účtovných dokladov) na realizovaných projektoch. Účtovné doklady sú poskytnutéprijímateľmi dotácie v rámci finančného vyúčtovania projektu. Finančné výdavky je potrebné skontrolovať jednotlivo(každý doklad). Audítor kontroluje výdavky z hľadiska ich formálnych náležitostí a z hľadiska oprávnených nákladov. Priposúdení formálnych náležitostí a oprávnenosti nákladov sa riadi Zmluvou uzatvorenou medzi poskytovateľom aprijímateľom dotácie, Finančnou príručkou poskytovateľa a rozpočtom. Kontrola sa uskutočňuje v súlade sMedzinárodným štandardom pre uisťovacie zákazky (ISAE 3000 - Uisťovacie zákazky iné ako audit alebo prevereniehistorických finančných informácií) a v súlade s audítorskými postupmi, metódami, technikami a Etickým kódexomaudítorov v zmysle Usmernenia pre vykonávanie kontroly výdavkov z poskytnutej dotácie. Overuje sa dodržiavanieplatných právnych noriem SR (zákon o rozpočtových pravidlách, zákon o účtovníctve, zákon o cestovných náhradách apod.), dodržiavanie zásady hospodárnosti a efektívnosti pri vynakladaní finančných prostriedkov prijímateľa,dodržiavanie jednotlivých ustanovení Finančnej príručky, a dodržiavanie zásad presúvania prostriedkov v rozpočte.Audítor konzultuje/spolupracuje s finančným manažérom a projektovým manažérom poskytovateľa. Audítor pripravujestanovisko k výške oprávnených nákladov vzniknutých pri čerpaní dotácie v priebehu realizácie projektu a riadnezaúčtovaných v účtovníctve prijímateľa dotácie v zmysle Usmernenia pre vykonávanie kontroly výdavkov z poskytnutejdotácie. Audítor vypracúva správu so zisteným nálezom a výrokom vo forme, ktorou sa ustanovil vzor formulára iba preposkytovateľa dotácie. Audítor, resp. audítorská spoločnosť musí byť v súlade so zákonom č. 423/2015 Z. z. oštatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov zapísaný 1/5 v zozname štatutárnych audítorov, vedeného Úradom pre dohľad nad výkonom auditu (resp. v obdobnom zoznamekrajiny pôvodu alebo bydliska audítora, resp. sídla audítorskej spoločnosti, ak sa zápis v zmysle predpisov krajinypôvodu alebo bydliska audítora, resp. sídla audítorskej spoločnosti vyžaduje) a musí byť členom Slovenskej komoryaudítorov (resp. obdobnej organizácie krajiny pôvodu alebo bydliska audítora, resp. sídla audítorskej spoločnosti, ak sačlenstvo v takejto organizácii vyžaduje v zmysle predpisov krajiny pôvodu alebo bydliska audítora, resp. sídla audítorskejspoločnosti vyžaduje).
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Účtovnícke, audítorské a finančné služby  >  Účtovnícke a audítorské služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie