Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania auto zobrazujem 115 z 1093 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
MGM Europe, s.r.o.
Zariadenia na tlačiarenskú výrobu   
Obstaráva sa súbor zariadení Produkčná tlačiareň s príslušenstvom pre profesionálnu tlač plnofarebných kníh - 1ks, Poloautomatický stroj na lepenie knižného bloku - 1ks, Poloautomatický stroj na výrobu tvrdých knižných dosiek - 1ks, Poloautomatický stroj na zavesenie knižného bloku do tvrdých knižných dosiek - 1ks, Laminovací stroj na obojstranné laminovanie knižnej obálky - 1ks, Veľkoplošná tlačiareň na potlač knižnej obálky s fotokvalitou tlače - 1ks, Rezací ploter - 1ks, Elektronická stohová rezačka na orezanie knižného bloku - 1ks, Automatická ryhovačka-perforovačka - 1ks, Webová aplikácia na tvorbu ročeniek (softwér) - 1ks. Pre podrobnejší opis viď časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Ovládací a riadiaci systém, tlačiarenské a...
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
Modernizácia odbavovacieho systému v autobusoch MHD v DPMK, a.s.   
Predmetom zákazky je dodávka zariadení pre samoobslužný výdaj elektronických cestovných lístkov v autobusoch MHD,zvyčajne označované ako čítačky cestovných lístkov. Zariadenie bude slúžiť na označenie skôr zakúpených papierovýchlístkov, zakupovanie cestovných lístkov z kreditu na BČK a pre overenie platnosti skôr zakúpených elektronických lístkov(napr. pri prestupe). Dodané zariadenia musia byť plne kompatibilné s existujúcim vybavovacím systémom verejného obstarávateľa (nejde o úplnú obmenu odbavovacích systémov, ale o čiastočnú), viď príloha č. 3 súťažných podkladov.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Počítacie a účtovacie stroje
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Nákup automobilov pre realizáciu aktivít v rámci jednotlivých projektov financovaných z OPKŽP   
Nákup motorových vozidiel.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá
MONA - Family Food, s.r.o.
Zavedenie výroby potravinárskych polotovarov spoločnosti MONA - Family Food, s.r.o.   
Predmetom zákazky je nákup tovaru na zavedenie výroby potravinárskych polotovarov spoločnosti MONA - Family Food,s.r.o. Konkrétne ide o  1, Robot univerzálny 1ks 2, Škrabka zemiakov nerezová 1 ks 3, Parná komora 4 ks 4, Konvektomat č. 1 1 ks 5, Konvektomat č. 2 1 ks 6, Chladiaca skriňa na uskladnenie vajíčok a droždia 1 ks 7, Chladiaca box na uskladnenie hotových knedlí 1 ks 8, Elektrická panvica 1 ks 9, Plynová panvica 1 ks 10, Miesič cesta s neodnímateľnou nádobou 1 ks 11,Elektrický kotol 1 ks 12, Plynový kotol 1 ks 13, Profesionálna priechodná umývačka na riad 1 ks 14, Chladiaca skriňa na uskladnenie syra 1 ks 15, Chladiaca skriňa na mäsové výrobky 1 ks 16, Chladiaci stôl na dennú prípravu ingrediencií 4 ks 17,Automatický nárezový stroj 1 ks 18, Krájač zeleniny 1 ks 19, Dvojkomorová pizza pec 2 ks 20, Šokový schladzovač/zmrazovač 1 ks 21, Mraziaci box na mrazenie pizze 1 ks 22, Plynový šporák s otvoreným podstavcom 1 ks 23,Elektrická trojtrúbová pec 2 ks 24,Dvojkomorová vákuová balička 1 ks 25,Digitálna váha/etiketovačka 1 ks 26,Nástenný odsávač pár 1 ks Špecifikácia predmetu zákazky je z dôvodu zabezpečenia dodržania oprávnenosti nákladov v projekte uvedená v príloheč. 2 týchto súťažných podkladov, kde je presne špecifikovaný predmet zákazky. Predmet zákazky je spojený s dopravou, inštaláciou a zaškolením obsluhy.
Priemyselné mechanizmy  >  Zariadenia na spracovanie potravín, nápojov a tabaku...  >  Zariadenia na spracovanie potravín, nápojov a tabaku
Mesto Dunajská Streda
„Rekonštrukcia a modernizácia domu smútku v Dunajskej Strede“   
Odovzdanie predmetu zákazky uchádzačom max. do 3 mesiacov od zahájenia stavby. Zahájenie stavby najneskôr v06/2018, ukončenie stavby najneskôr do 31.08.2018. Zhotoviteľ berie na vedomie, že stavebné práce budú prebiehať v plnej prevádzke domu smútku a počas pohrebu(pohrebné dni sú pondelok, streda a piatok v čase od 11.00 hod. do 17.00 hod.) sa nesmú vykonávať stavebné práce.Objednávateľ sa zaväzuje najneskôr 24 hod. vopred informovať (e-mailom, telefonicky) zhotoviteľa o konaní pohrebu.Zmluvné strany sa dohodli, že prerušenie stavebných prác počas konania pohrebu sa nebude považovať za prekážku nastrane objednávateľa.  Príprava pre rekonštrukciu a modernizáciu Príprava pre rekonštrukciu objektu bude pozostávať z demolácie niektorých súčastí objektu, ktoré sú v kolízii s novýmnávrhom prezentovaným v architektonickej štúdii. Podrobný rozsah demolácií je popísaný v technickej správe a jeprezentovaný vo výkresovej dokumentácii najma vo výkresoch časti E1.1 č.1.01 až 1.04. Demolácia bude vykonanásčasti technikou a sčasti ručne aby sa zabránilo poškodeniu tých častí objektu, ktoré sú určené na využitie pri jehorekonštrukcii. V nevyhnutnej miere dôjde aj k búraniu spevnených plôch priliehajúcich k objektu z dôvodu napríkladinštalácie nových technických zariadeni ako sú bleskozvod alebo ležatá kanalizácia.  Vzniknutý odpad bude mať charakter bežného stavebného odpadu (bez ropných a iných nebezpečných látok) a budeuložený na najbližšej skládke TKO. Zeleň nachádzajúca sa v okolí a blízkosti objektu nebude stavebnou činnosťou nijako dotknutá.  Počas doby výstavby nie je potrebné na pozemku zabezpečovať ochranné pásma, chránené objekty a porasty, pretožesa v okolí objektu nenachádzajú. Počas doby výstavby nie je potrebné realizovať preložky podzemných a nadzemnýchvedení, dopravných trás a tokov.   1/5 Zdôvodnenie urbanisticko architektonického riešenia Z urbanistického hľadiska sa rekonštrukciou a modernizáciou jestvujúceho Domu Smútku nič nemení. Projekt neriešinové komunikačné (pešie, automobilové) napojenie objektu ani jeho rozšírenie alebo akúkoľvek zmenu. Trasa prevozupozostatkov respektíve zásobovanie objektu nie sú týmto projektom dotknuté. To isté platí pre dopravu v kľude, ktorá jeriešená parkovacími plochami mimo areálu cintorína.  Architektonické a výtvarné riešenie vyplýva z riešenia jestvujúceho objektu. Objekt je koncipovaný ako niekoľko hmôt zktorých najvačšia centrálna tvorí hlavnú obradnú sálu a bočné nižšie tvoria bočné sály. V severozápadnej časti sanachádza hlavná hmota, v ktorej je umiestnené zázemie. V princípe nové riešenie zachováva túto hmotovú skladbu. Stavebno technické riešenie vychádza z daností jestvujúceho objektu. Navrhuje sa niekoľko zásahov do nosnýchkonštrukcií s cieľom spojenia 3 obradných siení. Hlavný architektonický prvok bude tvoriť otvorenie strechy hlavnejobradnej siene a osadenie priebežného strešného svetlíka. Optické spojenie troch siení do jedného priestoru zabezpečípriebežný lamelový podhľad ktorý vyústi do tohoto svetlíka.  Podmienky ochrany prírody a starostlivosti o životné prostredie neboli stanovené, pretože riešený objekt prístavby sanachádza v areáli jestvujúceho cintorína a jeho funkcia nebude menená. Samotný objekt a všetky verejné priestory v objekte sú riešené tak, aby boli prístupné pre osoby s obmedzenouschopnosťou pohybu.   Údaje o technickom zariadení objektu V objekte sa budú nachádzať nasledovné technické a technologické zariadenia Chladiace a mraziace zariadenie (boxy) na uchovávanie telesných pozostatkov. VZT zariadenia - vetranie a klimatizácia. Infražiariče pre temperovanie vybraných častí objektu Technické zariadenia pre elektronické zabezpečenie budovy s pripojením na pult centrálnej ochrany Mestskej polície vDunajskej Strede Techniké zariadenia pre ozvučenie siení a predpriestoru pred objektom. Technické zariadenie pre hlasovú požiarnu signalizáciu.
Stavebné práce
Mesto Dubnica nad Váhom
PRÍSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY CENTRUM I 32, DUBNICA NAD VÁHOM   
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác objektu podľa projektu stavby. Projekt rieši s cieľom zvýšenia nedostačujúcich kapacít prístavbu existujúcej materskej školy, ktorá je situovaná naexistujúcich parcelách vo vlastníctve stavebníka v areály materskej školy miesto stavby  areál materskej školy Centrum I 32, Dubnica nad Váhom . Objekt prístavby materskej školy je situovaný v existujúcom areály materskej a základnej školy v meste Dubnica nadVáhom. Lokalita Centrum I 32, Dubnica nad Váhom. Predmetná stavba je v súlade s platným územným plánom mestaDubnica nad Váhom. Objekt je situovaný na parcelách s označením parcely registra C 101/2, 101/3. Parcely sú vo vlastníctve stavebníka.Projektová dokumentácia Prístavba materskej školy Centrum I 32, Dubnica nad Váhom rieši prístavbu existujúcejmaterskej školy vrátane vnútorných inštalácií a pripojení inžinierskych sietí, pre potreby rozšírenia nedostačujúcichkapacít. Areál materskej a základnej školy je situovaný v zastavanej časti mesta, v okolí sa nachádza bytová výstavba.Na pozemok sú privedené potrebné inžinierske siete, na ktoré bude predmetná prístavba napojená navrhovanýmiareálovými rozvodmi. Areál materskej a základnej školy je oplotený. V areáli sa nachádza budova základnej školy aexistujúci objekt materskej školy. Z juhovýchodnej strany objektu je situovaná prístupová cestná komunikácia, ktorou jezabezpečený príjazd do areálu existujúcej materskej školy. Vstup a vjazd na pozemok je opatrený vstupnou bránou a jeriešený spevnenou príjazdovou komunikáciou. Súbežne s cestnou komunikáciou pred areálom je riešený aj chodník prepeších, ktorý zabezpečuje prístup pre peších priamo na spevnené plochy v areály materskej školy. Daný chodník sa 1/3 napája na existujúcu sieť chodníkov v riešenej lokalite. Hlavný vstup do objektu sa navrhuje z juhovýchodnej stranyobjektu. Prístup k hlavnému vstupu bude zabezpečený prostredníctvom novovybudovaných areálových dláždenýchchodníkov, ktoré sa napoja na existujúce areálové spevnené plochy. Zásobovanie výdaju bude zabezpečené zpojazdných spevnených plôch v areály materskej školy, na ktoré sa zásobovanie napojí navrhovanými dláždenýmiplochami. Vstup do výdaja stravy je orientovaný z juhozápadnej strany objektu, kde je aj navrhovaný vstup dotechnickej miestnosti. Vedľajšie vstupy, resp. únikové východy z herní + spální sa navrhujú na juhovýchodnej aseverozápadnej strane objektu. Tieto vedľajšie vstupy, resp. únikové východy na voľné priestranstvo sa navrhujú vzmysle požiadaviek projektu protipožiarnej bezpečnosti stavby. K hlavnému a k vedľajším vstupom do výdaju stravy atechnickej miestnosti sa dovedie chodník, riešenie chodníka vrátane napojenie chodníka k objektu sa zrealizujebezbariérovo Ďalej zostáva urbanistické riešenie zachované v pôvodnom rozsahu. Autor projektu Ing. Andrej Marcík, Ing. Daniela Marcíková, Ing. Miroslav Greguš, Ing. Ing. arch. Mgr. art. Jozef Kuráň Bližšia charakteristika predmetu zákazky je špecifikovaná v súťažných podkladoch
Stavebné práce
Mesto Dubnica nad Váhom
CYKLOTRASY MESTA DUBNICA NAD VÁHOM   
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác objektu podľa projektu stavby.  Riešený objekt je umiestnený v meste Dubnica nad Váhom. Miesto stavby Dubnica nad Váhom  Lokalizácia trasy Cyklotrasa je situovaná na juhovýchodnom okraji zastavaného územia mesta medzi vstupom dozáhradkárskych kolónii a vstupom do bývalého závodu ZŤS po križovatku Lieskovskej cesty a MK do Prejty, s vedenímpo vyčlenenej časti existujúcich miestnych a účelových komunikácií. Celková dĺžka navrhovanej trasy2403,93m z tohov členení  l. úsek - 469,11m, 2. úsek - 884,57m, 3. úsek - 541,14m, 4. úsek - 232,69 m, 5. úsek - 48,12m a 6. úsek 228,30mVedenie trasy  -1.úsek -spoločne s chodcami a IAD trasa upokojenej komunikácie  -2.úsek -spoločne s chodcami na samostatnom obojsmernom jazdnom páse v hlavnom dopravnom priestorezabezpečujúceho obojsmerný prejazd motorovej dopravy. Prejazdný profil 5,50m v celom úseku okrem 2 úsekov sdĺžkovým obmedzením do 100m resp. do 70m s min šírkou 3,0m/3,5m a viac. -3.úsek -spoločne s chodcami nasamostatnom obojsmernom jazdnom páse v hlavnom dopravnom priestore zabezpečujúceho obojsmerný prejazdmotorovej dopravy. Prejazdný profil min 3,0m a viac. V úseku sú navrhnuté 2 výhybne so vzájomnou vzdialenosťou do200m.  -4.úsek -spoločne s chodcami na samostatnom obojsmernom jazdnom páse v hlavnom dopravnom priestorezabezpečujúceho obojsmerný prejazd motorovej dopravy. Prejazdný profil 5,50m  -5.úsek -na samostatnom obojsmernom páse v pridruženom dopr. priestore   1/3 -6.úsek -na spoločných jazdných pruhoch s AD v hlavnom dopr. priestore  V rámci projektu, ktorý vypracoval projektant Ing. Stanislav Chmelo, budú vykonané stavebné práce, ktoré sú popísanév projektovej dokumentácií a VV.  Podrobný rozsah diela je uvedený v projektovej dokumentácii vypracovanej Ing. Stanislav Chmelo,  autorizovaný stavebný inžinier, 0406*A2 Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technicképoradenstvo.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát
Zabezpečenie leteniek a s tým súvisiacich služieb a s tým súvisiacich služieb   
Predmetom zákazky je priebežne zabezpečovať letenky, autobusové, vlakové, lodné, trajektové lístky, zabezpečovať stým súvisiace služby, víza pre zamestnancov Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a pre ňou určené osoby pri ichzahraničných pracovných cestách v dohodnutej triede, rozsahu a cene.
Podporné a pomocné dopravné služby, služby...
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o.
Zimný štadión - Chladenie   
Predmetom tejto zákazky je najmä návrh, demontáž, montáž, oživenie, spustenie a skúšobná prevádzka novejtechnológie chladenia (výroby ľadu),výroby tepla, vodného hospodárstva, technologických oceľových konštrukcií,elektroinštalácie, automatického systému riadenia technologických procesov, detekčného systému, automatickéhosystému varovania obyvateľstva, prevádzkového potrubia NH3, prevádzkového potrubia vykurovacej vody,prevádzkového potrubia chladiacej vody, prevádzkové potrubie technologickej vody, havarijné vetranie, odvlhčovaniezimného štadióna. Predmet zákazky zahŕňa aj prípravu, návrh a schválenie projektovej dokumentácie, vrátanezabezpečenia všetkých povolení a skúšok potrebných pre prevádzku celého predmetu zákazky. Ide najmä ozabezpečenie tlakových skúšok pevnosti a tesnosti potrubných systémov a a úradných skúšok ďalších systémov.
Priemyselné mechanizmy  >  Chladiace a ventilačné zariadenia
STOFINGSTAV, s.r.o.
Automatický počítačom riadený valcovací rámovací stroj na výrobu ľahkých oceľových rozchodníkových rámov vrátane CAD licencie   
Automatický počítačom riadený valcovací rámovací stroj na výrobu ľahkých oceľových rozchodníkových rámov vrátane CAD licencie Bližší opis je uvedený v súťažných podkladoch.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Kovoobrábacie stroje
Mesto Trnava
Cestička pre chodcov a cyklistov Ulica hlboká   
Predmet a rozsah zákazky je riešený v PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII Cestička pre chodcov a cyklistov Ulica Hlboká z10/2016 a v ZMENE ČASTI PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE z 12/2017. Autorom je spoločnosť Amberg Engineering,s.r.o. Bratislava. Predmetom zákazky je vybudovanie samostatného chodníka a cyklochodníka na Hlbokej ulici. Začiatok úseku chodníka acyklotrasy je navrhnutý plynulým napojením na jestvujúci chodník a cyklotrasu na svetelnej križovatke pri mestskomamfiteátri. Ďalej sa bude pokračovať severným smerom, v mieste blízkeho svahu je zúžené miesto zabezpečenézárubným múrom. Trasa pokračuje k autobusovej zastávke, prechádza cez prvú podestu schodiska, za schodiskom satrasy chodníka a cyklotrasy prekrížia, pričom cyklotrasa sa dostane ku komunikácii. Chodník ako aj cyklotrasa budú ďalejnapojené na plánovaný projekt Severnej veže.  Predmet zákazky zahŕňa nasledujúce stavebné objekty Sadové a vegetačné úpravy Demolácie Cestička pre chodcov a cyklistov Zárubný múr Úprava a preložka verejného osvetlenia
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Autobatérie pre potreby DPB, a.s.   
Predmetom verejného obstarávania je v súlade s § 3 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní civilná zákazka na dodanietovaru. Predmetom zákazky je uzavretie rámcovej dohody v súlade s ustanovením § 56 a § 99 zákona o verejnomobstarávaní, ktorej predmetom bude nákup autobatérií v rozsahu, ktorý je určený v týchto súťažných podkladoch. Odúspešného uchádzača sa požaduje povinnosť poskytnúť súčinnosť obstarávateľskej organizácií pri riešení technickýchproblémov spojených s tovarom prostredníctvom certifikovaného technika a vyčlenením servisných vozidiel na potrebnézásahy priamo na prevádzke obstarávateľskej organizácií. Bližšie podmienky sú upravené v zmluve, ktorá je súčasťoutýchto súťažných podkladov.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Akumulátory, galvanické články a batérie
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Vypracovanie dokumentácie na stav. povolenie (DSP), oznámenia o zmene navrhovanej činnosti (8a), dokumen. na ponuku (DP), výkon autor. dozoru (AD) a výkon koordinátora dokum. (KD) pre R2 Bátka - Figa   
Vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), oznámenia o zmene navrhovanej činnosti(Oznámenie 8a),dokumentácie na ponuku (DP), výkon autorského dozoru (AD) a výkon koordinátora dokumentácie (KD) pre stavbuRýchlostná cesta R2 Bátka Figa.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
R2 Zacharovce - Bátka, vyprac. dokum. na staveb. povolenie (DSP), oznám. o zmene navrhovanej činnosti (Oznámenie 8a), dokum. na ponuku (DP), výkon autor. dozoru (AD) a výkon koordinátora dokum. (KD)   
Vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), oznámenia o zmene navrhovanej činnosti(Oznámenie 8a),dokumentácie na ponuku (DP), výkon autorského dozoru (AD) a výkon koordinátora dokumentácie (KD) pre stavbuRýchlostná cesta R2 Zacharovce - Bátka.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Vypracovanie DÚR, DSZ, Oznámenia 8a po vypracovaní DÚR, DSP, Oznámenia 8a po vypracovaní DSP, DP, výkon AD a výkon KD pre stavbu: Rýchlostná cesta R1 Ružomberok, juh - križovatka I/18   
Vypracovanie dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR), dokumentácie stavebného zámeru (DSZ), oznámenia ozmene navrhovanej činnosti (Oznámenie 8a po DÚR) po vypracovaní DÚR, dokumentácie na stavebné povolenie (DSP),oznámenia o zmene navrhovanej činnosti (Oznámenie 8a po DSP) po vypracovaní DSP, dokumentácie na ponuku (DP),výkon autorského dozoru (AD) a výkon koordinátora dokumentácie (KD) pre stavbu Rýchlostná cesta R1 Ružomberok,juh križovatka I/18.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie