Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania Elektrická energia zobrazujem 115 z 39 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
ELEKTRICKÁ ENERGIA   
1.Dodávka ELEKTRICKEJ ENERGIE a prevzatí zodpovednosti za odchýlku vrátane DISTRIBÚCIE v rámci pravidiel stanovených prevádzkovateľom distribučnej sústavy na obdobie 24 mesiacov v dohodnutom zmluvnom množstve, akosti, čase, mieste a v štruktúre spotreby v jednotarifnom pásme do všetkých odberných miest pre  Fakultnú nemocnicus poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, Nám. l. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica. 2. Dodávka ELEKTRICKEJ ENERGIE a prevzatí zodpovednosti za odchýlku vrátane DISTRIBÚCIE v rámci pravidiel stanovených prevádzkovateľom distribučnej sústavy pre Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Banská Bystrica, Cesta k nemocnici č.1, 974 01 Banská Bystrica Súčasťou zadania predmetu zákazky sú súvisiace služby distribúcia elektrickej energie vrátane sieťových služieb, dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a garancia dodávok v predpokladanom dohodnutom dvojročnom množstve 20 082,00 MWh po dobu plnenia zo zmluvy.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Elektrická energia   
Dodávka elektrickej energie
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Elektrická energia   
Predmetom zákazky je nepretržité zabezpečenie dodávky elektrickej energie do troch odberných miest verejnéhoobstarávateľa uvedeného v bode I.1) tohto oznámenia, vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a vrátanedistribúcie v rámci pravidiel stanovených prevádzkovateľom distribučnej sústavy na obdobie 12 mesiacov.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
ELEKTRICKÁ ENERGIA   
Dodávky ELEKTRICKEJ ENERGIE a prevzatí zodpovednosti za odchýlku vrátane DISTRIBÚCIE v rámci pravidiel stanovených prevádzkovateľom distribučnej sústavy (ďalej len PDS) na obdobie 11 mesiacov v dohodnutom zmluvnom množstve, akosti, čase, mieste a v štruktúre spotreby v jednotarifnom pásme pre  1. Fakultnú nemocnicu s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, Nám. l. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica - Nový nemocničný areál 2. Fakultnú nemocnicu s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, Cesta k nemocnici č. 1., 974 01 Banská Bystrica -Starý nemocničný areál, Súčasťou zadania predmetu zákazky sú súvisiace služby distribúcia elektrickej energie vrátane sieťových služieb, dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a garancia dodávok v predpokladanom dohodnutom množstve 8 199 MWh po dobu plnenia zo zmluvy.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
LIAZ, s.r.o.
Rozvoj spoločnosti LIAZ   
Predmetom zákazky je nákup technológie pre projekt Rozvoj spoločnosti LIAZ, spolufinancovaného z Operačnéhoprogramu Výskum a inovácie, kód výzvy OPVal-MH/DP/2017/3.3.1-08, vyhlásenej Ministerstvom hospodárstvaSlovenskej republiky, na základe podanej žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, vrátane dopravy domiesta dodania predmetu zákazky.  V cene musí byť zahrnuté  a) doprava do miesta umiestnenia predmetu zákazky a dodanie do miesta umiestnenia predmetu zákazky; b) premiestnenie do miesta umiestnenia predmetu zákazky; c) zapojenie do jestvujúcich rozvodov médií elektrická energia, voda, stlačený vzduch, odvetranie, odsávanie; d) vykonanie všetkých východiskových odborných prehliadok, odborných skúšok, tlakových skúšok a iných požiadaviekna bezpečnú prevádzku stanovenú platnou legislatívou EU a SR; e) uvedenie do prevádzky; f) v mieste plnenia na vlastné náklady zaškolenie verejného obstarávateľa, resp. ním poverené osoby na prevádzkupredmetu zákazky v plnom rozsahu tak, aby verejný obstarávateľ mohol užívať predmet zákazky na účel, na ktorý jeurčený, vrátane poučenia o bezpečnej prevádzke a správnej starostlivosti; g) dodanie záručných listov, a návodov na obsluhu v slovenskom/ českom jazyku, zápisníc a osvedčení o vykonanýchskúškach, certifikáty a testy, správy o vykonaných odborných skúškach a odborných prehliadkach, doklady o zaškoleníobsluhy verejného obstarávateľa a ostatné doklady súvisiace s predmetom zákazky; h) 20 dňová skúšobná prevádzka predmetu zákazky.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát
Elektrická energia 2017   
Zákazka Dodávka elektrickej energie je odplatné dodanie elektrickej energie pre všetky odberné miesta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v súlade s platnou legislatívou.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.
Zvýšenie efektívnosti výroby a spotreby energie v podniku Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.   
Projekt rieši kombinovanú výrobu elektriny a tepla prostredníctvom kogeneračnej jednotky (KGJ). Navrhovaná je KGJ na zemný plyn, umiestnená v priestoroch jestvujúcej strojovne ÚK a TÚV. Vyrobená elektrická energia z KGJ bude vyvedená do jestvujúcej distribučnej siete podniku a spotrebovaná priamo v podniku, teplo bude slúžiť na prípravu TÚV a ÚK. Pre výrobu tepla je okrem toho navrhovaný nový zdroj pozostávajúci z dvoch teplovodných kotlov na zemný plyn, čím sa nahradí starý nevyhovujúci zdroj tepla. Zároveň sa vybuduje nadradený monitorovací systém, ktorý umožní prepojenie KGJ s jestvujúcim systémom riadenia. Komunikácia s KGJ bude pomocou protokolu Modbus RTU. II.1.5) Celková predpokladaná hodnota 240 707,49 EUR bez DPH
Stavebné práce
LIAZ, s.r.o.
Rozvoj spoločnosti LIAZ   
Predmetom zákazky je nákup technológie pre projekt Rozvoj spoločnosti LIAZ, spolufinancovaného z Operačného 1/8 programu Výskum a inovácie, kód výzvy OPVal-MH/DP/2017/3.3.1-08, vyhlásenej Ministerstvom hospodárstvaSlovenskej republiky, na základe podanej žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, vrátane dopravy domiesta dodania predmetu zákazky.  V cene musí byť zahrnuté  a) doprava do miesta umiestnenia predmetu zákazky a dodanie do miesta umiestnenia predmetu zákazky; b) premiestnenie do miesta umiestnenia predmetu zákazky; c) zapojenie do jestvujúcich rozvodov médií elektrická energia, voda, stlačený vzduch, odvetranie, odsávanie;  d) vykonanie všetkých východiskových odborných prehliadok, odborných skúšok, tlakových skúšok a iných požiadaviekna bezpečnú prevádzku stanovenú platnou legislatívou EU a SR; e) uvedenie do prevádzky; f) v mieste plnenia na vlastné náklady zaškolenie verejného obstarávateľa, resp. ním poverené osoby na prevádzkupredmetu zákazky v plnom rozsahu tak, aby verejný obstarávateľ mohol užívať predmet zákazky na účel, na ktorý jeurčený, vrátane poučenia o bezpečnej prevádzke a správnej starostlivosti; g) dodanie záručných listov, a návodov na obsluhu v slovenskom/ českom jazyku, zápisníc a osvedčení o vykonanýchskúškach, certifikáty a testy, správy o vykonaných odborných skúškach a odborných prehliadkach, doklady o zaškoleníobsluhy verejného obstarávateľa a ostatné doklady súvisiace s predmetom zákazky; h) 20 dňová skúšobná prevádzka predmetu zákazky.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje
Mesto Dunajská Streda
„Nákup a dodávka elektrickej energie“   
Predmetom zákazky je nákup elektrickej energie vrátane všetkých poplatkov.  1. Podrobný opis predmetu zákazky a požiadavky na predmet zákazky  Špecifikácia predmetu zákazky a požiadavky naň sú záväzné, v znení v akom sú uvedené v tejto kapitole B.1 Opispredmetu zákazky týchto súťažných podkladov a uchádzač nesmie meniť znenie ani špecifikáciu samotného predmetuzákazky. Verejný obstarávateľ požaduje aby uchádzač v rámci plnenia predmetu zákazky zabezpečoval nasledovné  Elektrická energia  v súlade s požiadavkami na predmet zákazky podrobne opísanými v tejto kapitole B.1 Opis predmetu zákazky týchtosúťažných podkladov, pričom predmetom zadávaného predmetu zákazky je dodávka elektrickej energie pre odbernémiesta v správe verejného obstarávateľa s predpokladanou spotrebou na 24 mesiacov. Celkový predpokladaný odberelektrickej energie celkom je 2 600, 00 MWh / 24 mesiacov   Súčasťou zadania predmetu zákazky sú súvisiace služby distribúcia elektrickej energie vrátane sieťových služieb,spotrebnej dane, odvodu do národného jadrového fondu, vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku, všetkýchzákonných poplatkov a garancia dodávok v dohodnutom období. Úspešný uchádzač bude mať zmluvnú povinnosť vždydo 15 pracovných dní po zmene týchto zákonných poplatkov ich výšku nahlásiť verejnému obstarávateľovi a fakturovaťza dodaný tovar vždy s platnými zákonnými poplatkami. Predpoklad uzatvorenia zmluvy o dodávke elektrickej energie aprevzatí zodpovednosti za odchýlku vrátane distribúcie je na obdobie 24 mesiacov. 1/5
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Elektrická energia   
Dodávka elektrickej energie.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
ELEKTRICKÁ ENERGIA   
1.Dodávka ELEKTRICKEJ ENERGIE a prevzatí zodpovednosti za odchýlku vrátane DISTRIBÚCIE v rámci pravidiel stanovených prevádzkovateľom distribučnej sústavy na obdobie 24 mesiacov v dohodnutom zmluvnom množstve, akosti, čase, mieste a v štruktúre spotreby v jednotarifnom pásme do všetkých odberných miest pre  Fakultnú nemocnicus poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, Nám. l. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica. 2. Dodávka ELEKTRICKEJ ENERGIE a prevzatí zodpovednosti za odchýlku vrátane DISTRIBÚCIE v rámci pravidiel stanovených prevádzkovateľom distribučnej sústavy pre Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Banská Bystrica, Cesta k nemocnici č.1, 974 01 Banská Bystrica Súčasťou zadania predmetu zákazky sú súvisiace služby distribúcia elektrickej energie vrátane sieťových služieb, dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a garancia dodávok v predpokladanom dohodnutom dvojročnom množstve 20 082,00 MWh po dobu plnenia zo zmluvy.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Elektrická energia   
Predmetom zákazky je nepretržité zabezpečenie dodávky elektrickej energie do troch odberných miest verejnéhoobstarávateľa uvedeného v bode I.1) tejto výzvy vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku, vrátane distribúcie vrámci pravidiel stanovených prevádzkovateľom distribučnej sústavy (ďalej len PDS) na obdobie 12 mesiacov. Dodávkaelektrickej energie vrátane distribučných služieb musí zodpovedať technickým podmienkam a prevádzkovému poriadkuPDS a musí byť v súlade s platnými právnymi predpismi SR v platnom znení, a to zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike avyhláška ÚRSO č. 24/2013 Z. z. v platnom znení. Súčasťou zadania predmetu zákazky sú služby distribúcia elektrickejenergie vrátane sieťových služieb, dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a garanciadodávok v predpokladanom dohodnutom množstve 975 MWh. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti "B - Opis predmetu zákazky" súťažných podkladov.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát
Elektrická energia 2017   
Zákazka Dodávka elektrickej energie je odplatné dodanie elektrickej energie pre všetky odberné miesta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v súlade s platnou legislatívou. Dodávka elektrickej energie v množstve a v čase trvania zmluvy do veľkoodberných miest a maloodberných miest odberateľa vrátane prenesenia zodpovednosti za odchýlku dodávateľa v súlade s nariadením vlády SR č. 317/2007 Z.z. Predpokladané množstvo odberu elektrickej energie je 56 816 MWh. Dohodnutý odber elektrickej energie v sume pre všetky odberné miesta musí odberateľ dodržať v tolerancii 80% až 120% bez sankčných postihov. Verejný obstarávateľ zvolil režim prenesenej zodpovednosti za odchýlku na dodávateľa. Úspešný uchádzač prevezme zodpovednosť za účtovanie odchýlok za všetky odberné miesta. Pred-metom zákazky dodávky elektrickej energie je aj distribúcia elektrickej energie. Predmetom obstarania nie sú náklady na zabezpečenie distribúcie elektrickej energie a systémových služieb. Výsledkom verejného obstarávania je zmluva na 36 mesiacov odo dňa podpísania oboma zmluvnými stranami
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
ELEKTRICKÁ ENERGIA   
Dodávky ELEKTRICKEJ ENERGIE a prevzatí zodpovednosti za odchýlku vrátane DISTRIBÚCIE v rámci pravidielstanovených prevádzkovateľom distribučnej sústavy (ďalej len PDS) na obdobie 11 mesiacov v dohodnutom zmluvnommnožstve, akosti, čase, mieste a v štruktúre spotreby v jednotarifnom pásme pre  1. Fakultnú nemocnicu s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, Nám. l. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica -Nový nemocničný areál 2. Fakultnú nemocnicu s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, Cesta k nemocnici č. 1., 974 01 Banská Bystrica -Starý nemocničný areál,  Súčasťou zadania predmetu zákazky sú súvisiace služby distribúcia elektrickej energie vrátane sieťových služieb,dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a garancia dodávok v predpokladanomdohodnutom množstve 8 199 MWh po dobu plnenia zo zmluvy. 1/5
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
ELEKTRICKÁ ENERGIA   
1.Dodávka ELEKTRICKEJ ENERGIE a prevzatí zodpovednosti za odchýlku vrátane DISTRIBÚCIE v rámci pravidiel stanovených prevádzkovateľom distribučnej sústavy na obdobie 24 mesiacov v dohodnutom zmluvnom množstve, akosti, čase, mieste a v štruktúre spotreby v jednotarifnom pásme do všetkých odberných miest pre  Fakultnú nemocnicus poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, Nám. l. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica. 2. Dodávka ELEKTRICKEJ ENERGIE a prevzatí zodpovednosti za odchýlku vrátane DISTRIBÚCIE v rámci pravidiel stanovených prevádzkovateľom distribučnej sústavy pre Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Banská Bystrica, Cesta k nemocnici č.1, 974 01 Banská Bystrica Súčasťou zadania predmetu zákazky sú súvisiace služby distribúcia elektrickej energie vrátane sieťových služieb, dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a garancia dodávok v predpokladanom dohodnutom dvojročnom množstve 20 082,00 MWh po dobu plnenia zo zmluvy.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie