Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 230 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Mesto Partizánske
Dodávka elektrickej energie vrátane jej prepravy distribučnou sústavou do odberných miest odberateľov a prevzatia záruky za odchýlku   
Jedná sa o nákup dodávky elektriny do objektov vo vlastníctve Mesta Partizánske a organizácií zriadených mestom a preverejné osvetlenie mesta v predpokladanom objeme 1367,041 MWh za 12 mesiacov a distribúciu elektriny v rámciodberných miest verejného obstarávateľa, vrátane manažmentu poplatkov súvisiacich s pripojením do distribučnej sietepoplatok za rezervovanú kapacitu, poplatok za distribúciu, poplatok za straty v sieti a poplatky pre systémovéhooperátora), pričom cena týchto sieťových služieb je stanovená príslušným prevádzkovateľom distribučnej sústavy vsúlade so schválenými a v čase dodávky platnými rozhodnutiami ÚRSO.   Štruktúra spotreby elektrickej energie je nasledovná  -Jednotarif - produkt s jednou cenou za dodávku elektriny bez časovej špecifikácie, t.j. pondelok až nedeľa, 24 hodínpredpokladaný objem spotreby za 12 mesiacov 597,194 MWh -Verejné osvetlenie produkt s jednou cenou za dodávku elektriny vo všetkých tarifách, bez časovej špecifikácie, t.j.pondelok až nedeľa, 24 hodín a je určený výhradne pre pouličné osvetlenie, spôsob merania spotreby nemá vplyv naštruktúru produktu predpokladaný objem spotreby za 12 mesiacov 769,8467 MWh.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Mesto Poprad
Dodávka elektriny   
Predmetom obstarávania je dodávka elektriny, zabezpečenie distribúcie elektriny vrátane prenesenia zodpovednostiodberateľa na dodávateľa v plnom rozsahu za odchýlku v súlade s nariadením vlády č. 317/2007 Z. z., ktorým saustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou vrátane zabezpečenia prístupu odberateľa do distribučnej sústavy,distribúciu elektriny, systémové služby a ostatné služby spojené s použitím sústavy a s distribúciou a prenosom elektriny(ďalej len distribučné služby) od príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy, ku ktorej sú všetky odberné miestaverejného obstarávateľa pripojené ( ďalej len PDS) v rozsahu a podľa obchodných podmienok a prevádzkovéhoporiadku PDS. Predpokladané množstvo odberu elektrickej energie za 23 mesiacov je 7.706,50 MWh podľa Prílohy č. 1SP. Verejný obstarávateľ zvolil režim prenesenej zodpovednosti za odchýlku na dodávateľa. Úspešný uchádzačprevezme zodpovednosť za účtovanie odchýlok za všetky odberné miesta.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nákup elektriny   
Dodávka elektriny a prenesenie zodpovednosti odberateľa za odchýlku na dodávateľa v plnom rozsahu v súlade svyhláškou č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a zabezpečeniedistribúcie elektriny.  Predpokladané množstvo odberu elektriny za 47 mesiacov je 193.262 MWh
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Letisko Košice - Airport Košice, a.s.
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku   
Predmetom zákazky je nákup, dodávka elektriny pre odberné miesta obstarávateľa a zabezpečenie distribúcie elektrinyvrátane prenesenia zodpovednosti za odchýlku a prístupu odberateľa do distribučnej sústavy, distribúcie elektriny, 1/4 systémové služby spojené s použitím sústavy a s distribúciou a prenosom elektriny (distribučné služby) od príslušnéhoprevádzkovateľa distribučnej sústavy, ku ktorej sú odberné miesta obstarávateľa pripojené v rozsahu a podľapodmienok tohto prevádzkovateľa distribučnej sústavy.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia
Slovenská pošta, a.s.
Dodávka elektrickej energie pre objekty Slovenskej pošty, a.s., na roky 2018 až 2020   
Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie, zabezpečenie jej distribúcie a prevzatie zodpovednosti za odchýlku vplnom rozsahu, na roky 2018 2020, pre odberné miesta Slovenskej pošty, a. s..
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Mesto Banská Bystrica
Dodávka elektrickej energie do roku 2019   
Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie na 23 mesiacov s prevzatím zodpovednosti za odchýlku vočizúčtovateľovi odchýlok, zabezpečenie distribúcie elektrickej energie a distribučných služieb od prevádzkovateľadistribučnej sústavy od 00.00 hod. SEČ do 24.00 hod. SEČ do VN a NN pre všetky odberné miesta objektov MESTOBANSKÁ BYSTRICA, Mestský úrad, Československej armády 26, Banská Bystrica 974 01 a subjekty v zriaďovateľskejpôsobnosti mesta.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávka elektrickej energie   
Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie do odberných miest odberateľa vrátane prevzatia zodpovednosti zaodchýlku voči zúčtovateľovi odchýlok a zabezpečenie služieb distribúcie elektriny prostredníctvom prevádzkovateľadistribučnej sústavy a prevádzkovateľa prenosovej sústavy do odberných miest odberateľa. Odbery elektriny sú nanapäťovej úrovni NN a VN.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Elektrická energia   
Dodávka elektrickej energie
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávka elektrickej energie pre organizácie rezortu MPSVR SR   
Dodávka silovej elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku so zabezpečením distribučných služieb pre objekty verejných obstarávateľov, v jednotarife.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Dodávka elektrickej energie   
Dodávka elektrickej energie na jednotlivé odberné miesta Ministerstva kultúry SR a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR v rámci celého územia Slovenskej republiky.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávka elektrickej energie pre rezort MPSVR SR   
Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky silovej elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku, vrátanejej prepravy distribučnou sústavou a distribučných služieb, pre objekty (odberné miesta) organizácií rezortu MPSVR asúvisiace služby.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
IKE, spol. s r.o.
Fotovoltaická elektráreň   
Predmetom zákazky je fotovoltaický systém, ktorým sa zabezpečí výroba elektrickej energie pre vlastnú spotrebuverejného obstarávateľa. Podrobný opis je uvedený v Súťažných podkladoch. Predmet obstarávania sa nedelí na časti.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Slnečná energia
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Elektrická energia   
Predmetom zákazky je nepretržité zabezpečenie dodávky elektrickej energie do troch odberných miest verejnéhoobstarávateľa uvedeného v bode I.1) tohto oznámenia, vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a vrátanedistribúcie v rámci pravidiel stanovených prevádzkovateľom distribučnej sústavy na obdobie 12 mesiacov.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Paciga s.r.o.
Fotovoltická elektráreň 50 kW   
Predmetom zákazky je vybudovanie fotovoltickej elektrárne 50 kW. Podrobná špecifikácia je v prílohe súťažnýchpodkladov.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik
Dodávka elektrickej energie pre administratívno-prevádzkovú budovu LPS SR, š. p.   
Združená dodávka elektriny pre administratívno-prevádzkovú budovu LPS SR, š. p. v mieste sídla spoločnosti Ivanskácesta 93, Bratislava
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie