Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 211 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
POVINNÉ ZMLUVNÉ POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ PREVÁDZKOU MOTOROVÉHO VOZIDLA od 1.4.2018 do 31.3.2019   
Predmetom zákazky je povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou služobnýchmotorových vozidiel, motocyklov, traktorov a prípojných vozidiel na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky a vZbore väzenskej a justičnej stráže priamo poisťovňou bez účasti sprostredkovateľov v súlade s uznesením vlády SR č.171/2011.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Poistenie v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku   
Zabezpečenie poistnej ochrany voči rizikám verejného obstarávateľa formou rámcovej dohody na obdobie 48 mesiacov s predpokladanou účinnosťou rámcovej dohody od 1.1.2014 v oblasti poistenia majetku ,poistenia strojov a zariadení (lom stroja) poistenie elektroniky, poistenia zodpovednosti za škodu a poistenia zodpovednosti za environmentálnu škodu, povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou vozidla.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do ZMO,región JE Jaslovské Bohunice a ďalšie pristupujúce organizácie   
Predmet zákazky tvorí poistenie majetku, poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb, poistenie zodpovednostiza škodu štatutárnych zástupcov organizácií, poistenie motorových vozidiel, poistenie zodpovednosti za škoduspôsobenú prevádzkou motorového vozidla a poistenie úrazu osôb pre obce patriace do Združenia miest a obcí, regiónJE Jaslovské Bohunice, pre ďalšie pristupujúce organizácie a pre organizácie v ich zriaďovateľskej alebo zakladateľskejpôsobnosti.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Regionálne združenie miest a obcí Prešov-Šaris
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb   
Predmet zákazky tvorí poistenie majetku, poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb, poistenie zodpovednostiza škodu štatutárnych zástupcov organizácií, poistenie motorových vozidiel, poistenie zodpovednosti za škoduspôsobenú prevádzkou motorového vozidla a poistenie úrazu osôb pre obce patriace do Regionálneho združenia miest aobcí Prešov - Šariš a pre ďalšie organizácie v ich zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Dolnohronské regionálne združenie
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do Dolnohronského regionálneho združenia   
Predmet zákazky tvorí poistenie majetku, poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb, poistenie zodpovednostiza škodu štatutárnych zástupcov organizácií, poistenie motorových vozidiel, poistenie zodpovednosti za škoduspôsobenú prevádzkou motorového vozidla a poistenie úrazu osôb pre obce patriace do Dolnohronského regionálnehozdruženia a pre organizácie v ich zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Regionálne združenie miest a obcí TEKOV
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre mestá a obce patriace do Regionálneho združenia miest a obcí Tekov   
Predmet zákazky tvorí poistenie majetku, poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb, poistenie zodpovednostiza škodu štatutárnych zástupcov organizácií, poistenie motorových vozidiel, poistenie zodpovednosti za škoduspôsobenú prevádzkou motorového vozidla a poistenie úrazu osôb pre obce patriace do Regionálneho združenia miest aobcí Tekov, resp. pre organizácie v ich zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Združenie miest a obcí Žitného ostrova
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do Združenia miest a obcí Žitného ostrova.   
Predmet zákazky tvorí poistenie majetku, poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb, poistenie zodpovednostiza škodu štatutárnych zástupcov organizácií, poistenie motorových vozidiel, poistenie zodpovednosti za škoduspôsobenú prevádzkou motorového vozidla a poistenie úrazu osôb pre obce patriace do Združenia miest a obcí Žitnéhoostrova a pre organizácie v ich zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát
Poistenie majetku Prešovskej univerzity   
Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb, havarijné poistenie motorových vozidiel,povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, cestovné poisteniezamestnancov PU pri služobných cestách do zahraničia, úrazové poistenie nemenovaných osôb prepravovanýchmotorovými vozidlami, poistenie zodpovednosti za škodu vlastníctva alebo prevádzky leteckej techniky (modelu)právnickou osobou.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Žilinský samosprávny kraj
Poisťovacie služby   
Predmetom zákazky sú rámcové dohody na poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu, havarijné poisteniemotorových vozidiel a povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla,poistenie majetku ciest II. a III. triedy, na obdobie 4 rokov. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená vsúťažných podkladoch na predmet zákazky.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadiel a vrtuľníkov   
Predmetom zákazky je povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobené prevádzkou letúnov a vrtuľníkov(ďalej len lietadiel) v správe Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, vrátane poskytovania súvisiacich služieb, v zmysleNariadenia Európskeho parlamentu a rady (ES) č.785/2004 z 21. apríla 2004 o požiadavkách na poistenie leteckýchdopravcov a leteckých prevádzkovateľov v znení Nariadenia komisie (EU) č. 285/2010 zo 6. apríla 2010 (ďalej lenpoistenie zodpovednosti za škodu).
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Slovak Investment Holding, a. s.
Výber Správcov fondov na implementáciu Finančných nástrojov pre oblasť odpadového hospodárstva a obnoviteľných zdrojov energie   
Predmetom zákazky je vykonávanie činností Správcu fondu súvisiacich s implementáciou Finančných nástrojov preoblasť odpadového hospodárstva a obnoviteľných zdrojov energie.
Finančné a poisťovacie služby
Slovenská pošta, a.s.
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s., pre obdobie rokov 2017 - 2020   
Komplexné poistenie SP, a.s., pre obdobie rokov 2017 - 2020 v rozsahu poistenia, a to poistenie majetku, poistenievnútroštátnej prepravy tovaru, poistenie zodpovednosti cestného prepravcu, poistenie všeobecnej zodpovednosti zaškodu a zodpovednosti za škodu v súvislosti s výkonom finančného sprostredkovania,alebo finančného poradenstva,poistenie za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, úrazové poistenie osôb prepravovaných v motorovomvozidle, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi predstavenstva, dozornej rady a konateľov, poistenieúrazu, hromadné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania, poistenie liečebných nákladov vzahraničí, poistenie zásielok (poistenie výstav). Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 Opispredmetu zákazky, Rámcovej dohode a v prílohách súťažných podkladov.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Trnavský samosprávny kraj
Rámcová dohoda o poistení TTSK   
Predmet zákazky je Rámcová dohoda na poistenie majetku a poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu, havarijnépoistenie motorových vozidiel a povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorovéhovozidla na dobu 4 rokov
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Mesto Žarnovica
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Mesto Žarnovica   
Predmet zákazky tvorí poistenie majetku, poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb, poistenie zodpovednostiza škodu štatutárnych zástupcov organizácií, poistenie motorových vozidiel, poistenie zodpovednosti za škoduspôsobenú prevádzkou motorového vozidla a poistenie úrazu osôb pre Mesto Žarnovica a pre ďalšie obce pristupujúce kverejnému obstarávaniu.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Poistenie majetku nadobudnutého v rámci projektov   
Predmetom zákazky je poistenie hnuteľného majetku verejného obstarávateľa ako Poistníka nadobudnutého verejnýmobstarávateľom v rámci projektov na komplexné živelné riziko, poistenie pre prípad odcudzenia veci, poistenie strojov,strojových zariadení a elektroniky na obdobie 48 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti rámcovej dohody.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie