Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania geodet zobrazujem 115 z 117 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Mesto Trnava
Vybudovanie materskej školy v areáli ZŠ Gorkého 21 v Trnave   
Predmetom verejného obstarávania je uskutočnenie stavebných prác. Rozsah predmetu zákazky je riešený v projektovejdokumentácii realizačný projekt stavby Vybudovanie materskej školy v areáli ZŠ Gorkého 21 v Trnave, spracovanejspoločnosťou MS projekt, s.r.o. Piešťany v 07/2016. Predmetom zákazky je vybudovanie objektu materskej školy vareáli základnej školy M. Gorkého, v rohu medzi Ulicami Gorkého a Ľaliová v mieste jestvujúceho objektu školskéhobytu, ktorý bude pred výstavbou materskej školy asanovaný. Asanáciu zabezpečí Mesto Trnava v predstihu predsamotnou výstavbou škôlky. Súčasťou výstavby objektu materskej školy budú aj dve detské ihriská, prístupové chodníkya sadové úpravy. Členenie stavby na stavebné objekty SO 01 Materská škola SO 02 Prípojka vodovodu SO 03 Prípojka kanalizácie SO 05 Nádrž dažďovej vody a dažďová kanalizácia SO 06 Chodníky SO 07 Sadové úpravy SO 08 Detské ihriská Súčasťou zákazky budú geodetické zameranie stavby, porealizačné zameranie a geometrický plán (3x), vyhotovené odborne spôsobilýmgeodetom, v rámci porealizačného zamerania stavby požadujeme zamerať objekty, trasu prípojky inžinierskych sietí,vrátane šácht, stožiarov, skriniek, komunikácií, spevnených plôch, zelene (stromy, trávnik) a terénnych úprav vypracovanie plánu užívania verejnej práce činnosti v rámci plánu organizácie výstavby zabezpečenie koordinátora dokumentácie, koordinátora bezpečnosti práce a vypracovanie plánu bezpečnosti a ochranyzdravia pri práci, ktorý ustanoví pravidlá na vykonávanie prác na stavenisku  1/4 všetky ostatné súvisiace práce a dodávky Dielo v zmysle projektovej dokumentácie, ktorá je súčasťou súťažných podkladov a požiadaviek verejného obstarávateľ,musia byť realizované v súlade so špecifickými podmienkami zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnomporiadku v znení neskorších predpisov. Na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci sa vzťahujú špecifické ustanoveniazákona č. 124/2006 Z. z., v znení neskorších predpisov, ďalej je Zhotoviteľ povinný riadiť sa nariadením vlády č.392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov,nariadením vlády SR č. 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Zároveň jeZhotoviteľ povinný dodržať i vyhlášku MŽP č. 453/2000 Z. z., č. 532/2002 Z. z., a ustanovenia zákona č. 254/1998 Z. z.. Podrobnosti pre jednotlivé časti sú uvedené v priloženej projektovej dokumentácii a v Zmluve o dielo.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Trnava
Revitalizácia vymedzeného územia lesíka Štrky   
Predmet zákazky pozostáva z vybudovania vodnej plochy, ktorá bude dominantným prvkom priestoru a z revitalizácieporastov s doplnením trás chodníkov a prvkov mobiliáru. Vodná plocha sa bude nachádzať v centrálnej časti územia.Okraje vodnej plochy bude tvoriť vodná a močiarna vegetácia, ktorá zabezpečí čistenie vody a spevnenie brehov.Zdrojom vody pre jazierko bude studňa, ktorá po napustení jazierka bude slúžiť už len na dopúšťanie výparu. Voda vrámci jazierka bude cirkulovať pomocou systému poháňaného čerpadlom. Prebytočná voda bude presakovať do porastudrevín.  Pri vodnej ploche vznikne terénna modelácia (násyp), ktorá bude slúžiť ako vyhliadka, slnečný kopec. Trasy chodníkovvedú od troch vstupov, cez porasty drevín smerom k vodnej ploche, kde je jeden chodník zokruhovaný a vedie okolojazera. Ďalší dopĺňa existujúci nespevnený chodník po obvode lesíka. V blízkosti vodnej plochy v južnej časti budevytvorený priestor na oddych s posedením na slnku aj v tieni, pri ohnisku i pod prístreškom. Doplní sa mobiliár (lavičky,stôl, koše, informačné tabule, stojan na bicykle a iné) z prírodného materiálu agátového dreva. Taktiež gril je navrhnutýs obložením z prírodného kameňa.  Priestor okolo vodnej plochy aj s násypom bude zatrávnený lúčnym porastom prírode blízkeho charakteru. Bodovo savysadia dlhoveké solitérne stromy a niekoľko menších skupín stromov. Prírodný charakter prostredia bude dotváraťbylinný podrast v okolí chodníkov, ktorý sa spontánne obnoví po presvetlení existujúceho hustého porastu. Ostatnéplochy sa ponechajú bez zásahu, kde bude prevládať viacúrovňový porast stromov rôzneho veku s podrastom krov.  Trasa náučného chodníka s ekoostrovčekmi pre huby, hmyz a búdkami pre vtáky a netopiere bude prechádzaťokrajovými časťami lesoparku. V rámci riešeného priestoru bude inštalované aj verejné osvetlenie, napojenie elektriny a čerpadiel. Podrobnosti pre jednotlivé časti sú uvedené v priloženej projektovej dokumentácii a v Zmluve o dielo. Súčasťou zákazky budú - geodetické zameranie stavby, porealizačné zameranie a geometrický plán (3x), vyhotovené odborne spôsobilýmgeodetom, v rámci porealizačného zamerania stavby požadujeme zamerať objekty, spevnených plôch, zelene a 1/4 terénnych úprav, - vypracovanie POV a histogramu pracovníkov,  -starostlivosť o zeleň počas 12 mesiacov - záručnej doby, - vypracovanie plánu užívania verejnej práce, - všetky ostatné súvisiace práce a dodávky.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Západoslovenská distribučná, a.s.
Geodetické služby   
Predprojektové geodetické služby Geodetické porealizačné zameranie skutočného stavu a plány skutočného vyhotovenia Ostatné geodetické služby
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Rôzne inžinierske služby
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Činnosť autorizovaného geodeta a kartografa   
Predmetom objednávky je výkon činnosti autorizovaného geodeta a kartografa pre tím stavebného dozoru na stavbe Protihlukové opatrenia na rýchlostnej ceste R1 Vlčkovce - Križovany nad Dudváhom, Diaľnica D1 Ivachnová - Važec,Zvýšenie bezpečnosti dopravy na diaľniciach a rýchlostných cestách, Diaľnica D1 Bratislava Trnava - križovatkaTriblavina.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...
Východoslovenská distribučná, a. s.
Geodetické služby   
Predmetom tejto súťaže je zameranie a vyhotovenie technicko-geodetickej dokumentácie a) porealizačné zameranie VVN, VN, NN el. vedenia a optického vedenia nadzemného a podzemného v analógovej a 1/3 digitálnej forme b) Spracovanie dgn c) pozdĺžny profil VVN, VN el. vedenia nadzemného v analógovej a digitálnej forme d) vytyčovanie - vytýčenie trasy VVN, VN, NN el. vedenia nadzemného (podperných bodov) a podzemného (lomových bodov) a energ. zariadenia a hraníc dotknutých pozemkov - podrobné vytýčenie stavebného objektu, osadzovanie základových dielcov mrežových podperných bodov 110kV a 22kV vedení. e) geometrický plán energ. zariadenia, el. vedenia v analógovej a digitálnej forme - Adresný bod dopracovanie adresného bodu k už jestvujúcemu geometrickému plánu f) účelová mapa v analógovej a digitálnej forme - polohopisný a výškopisný plán - uličný pás - vytýčenie a zameranie inž. sietí na základe dodaných vyjadrení správcov týchto sietí.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Rôzne inžinierske služby
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Vyhotovenie geometrických plánov   
Realizácia geodetických prác spočívajúcich vo vypracovaní a odovzdaní vrátane ich zápisov do evidencie katastranehnuteľností geometrických plánov pre majetko - právne usporiadanie pozemkov a stavieb, rozčlenenie, oddeleniepozemkov a stavieb, vytyčovanie hraníc pozemkov, líniových stavieb, geodetické práce súvisiace s predrealizačným aporealizačným zameraním stavieb, prešetrenie majetko-právnych vzťahov.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Slovenský pozemkový fond
Geodetické práce pre potreby RO SPF   
- vyhotovovanie geometrických plánov, - vyhotovovanie technických podkladov pre reštitučné konania podľa zákona č.229/1991 Zb. a č. 503/2003 Z. z. v zneníneskorších predpisov, - vytýčenie a označenie lomových bodov vlastných hraníc pozemkov podľa zákona zo skoršie vyhotovenýchgeometrických plánov, - vyhotovovanie geodetických prác pre zriadené záhradkové osady (v RO SPF v ktorých sú potrebné geodetické práce vZO)
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s.
Náhrada jestvujúcich kotolní v sústave vykurovania Nitra Klokočina a Diely za centrálny rozvod tepla s domovými OST - 2. etapa 1. časť: Rozvody tepla a objektové OST, SO 01.2, SO 02.1, SO 02.2, SO 03   
Predmetom zákazky je   modernizácia tepelne energetických zariadení a rozvodov tepla v rámci sústavy centralizovaného zásobovania teplom vlokalite Nitra Klokočina a Diely, v rozsahu  -vybudovanie hlavných potrubných rozvodov a oddeľovacej VS (tlakové oddelenie od CTZ) -napojenie nových potrubných rozvodov na strojovňu CTZ -výmena sekundárnych potrubných rozvodov v trasách súčasných vedení hydraulických okruhov -vybudovanie nových sekundárnych potrubných rozvodov na prepojenie súčasných hydraulických okruhov -inštalácia zariadení pre odovzdávanie tepla v jednotlivých OM (objektové OST)  -vybudovanie optických vedení a zariadení pre vzájomnú komunikáciu a dispečerské riadenie sústavy CZT -vykonanie skúšok na prevádzkovú funkčnosť, spoľahlivosť a bezpečnosť technických zariadení podľa požiadaviekprojektovej dokumentácie a príslušných technických predpisov (hlavne STN EN 13480-5, Vyhl. č. 508/2009 Z.z.) pozrealizovaní montáže potrubí,  -súčasťou predmetu zákazky bude tiež geodetické zameranie diela.  Riešená stavba bude členená na jednotlivé stavebné objekty v rámci tejto etapy nasledovne   -SO 01.2 Rozvody tepla (Hlavné potrubné vedenia úsek 1,2,3,4, Sekundárne potrubné vedenia - okruh 1,2,3,4)  -SO 02.1 Hlavná OST v CTZ Nitra Párovce (strojovňa CTZ, oddeľovacia VS)  1/6 -SO 02.2 Objektové odovzdávacie stanice tepla (Objektové OST okruh 1,2,3,4)  -SO 03 Optická sieť ASKR (Primárne vedenia úsek 1,2,3,4, Sekundárne vedenia okruh 1,2,3,4)  Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Mesto Dubnica nad Váhom
PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA PRE ÚZEMNÉ KONANIE, STAVEBNÉ POVOLENIE A REALIZAČNÝ PROJEKT – PRÍSTAVBA A PRESTAVBA MESTSKÉHO ÚRADU DUBNICA NAD VÁHOM   
A.)projektová dokumentácia (PD) v stupni projekt pre DUR 6 paré + CD B.)PD pre stavebné povolenie 6 paré + CDC.)PD v stupni realizačný projekt 6 paré + CD D.)Inžinierska činnosť pre územné a stavebné povolenie zabezpečenievyjadrení dotknutých orgánov, organizácií a účastníkov konania pre územné aj stavebné konanie až po vydanieprávoplatného stavebného povolenia Východiskom je existujúca štúdia prístavby MsÚ a rekonštrukcie súčasnej budovyMsÚ a geodetické podklady zo zameraní vykonaných v mesiacoch máj - jún 2017.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...
Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s.
Náhrada jestvujúcich kotolní v sústave vykurovania Nitra – Klokočina a Diely za centrálny rozvod tepla s domovými OST - 1.etapa – Prepojenie CTZ Nitra Párovce – VS1 Klokočina   
Predmetom zákazky je  - vybudovanie nového potrubného prepojenia pre distribúciu tepla z CTZ Párovce do VS1 Klokočina  - vykonanie skúšok na prevádzkovú funkčnosť, spoľahlivosť a bezpečnosť technických zariadení podľa požiadaviekprojektovej dokumentácie a príslušných technických predpisov (hlavne STN EN 13480-5, Vyhl. č. 508/2009 Z.z.) pozrealizovaní montáže potrubí, - súčasťou predmetu zákazky je tiež geodetické zameranie diela. Riešená stavba je členená na jednotlivé stavebné objekty v rámci tejto etapy nasledovne  SO 01.1 Vyvedenie tepla z CTZ Nitra Párovce do VS1 Klokočina (Primárne potrubné vedenie) Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Slovenská agentúra životného prostredia
Spracovanie Plánov prác na odstránenie environmentálnej záťaže a poskytnutie súvisiacich služieb   
Predmetom zákazky je spracovanie plánov prác na odstránenie environmentálnej záťaže podľa zákona č. 409/2011 Z.z.o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov a poskytnutiesúvisiacich geodetických a právnych služieb. Zoznam lokalít, pre ktoré bolo zadané zadanie na vypracovanie Plánu prácna odstránenie environmentálnej záťaže a poskytnutie súvisiacich geodetických a právnych služieb podľa čiastkovejzmluvy č. SAŽP SERP/2017/223 zo dňa 26.09.2017 1. NO (004) / Zubrohlava - kalové pole - ZŤS Námestovo (SK/EZ/NO/541) 2. SK (003) / Giraltovce - skládka TKO (SK/EZ/SK/866) 3. SL (009) / Stará Ľubovňa - skládka Skalka (SK/EZ/SL/890) 4. SP (007) / Stropkov - cintorín jedov Vojtovce (SK/EZ/SP/916) 5. ZV (012) / Zvolen - Bučina - stará depónia (SK/EZ/ZV/1133) 6. SC (001) / Boldog - S od obce - sklad pesticídov (SK/EZ/SC/813) (pokračovanie-bod II.2.4)  Podrobný opis predmetu zákazky je/bol uvedený v súťažných podkladoch.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Slovenský pozemkový fond
Geodetické práce pre potreby RO SPF   
- vyhotovovanie geometrických plánov, - vyhotovovanie technických podkladov pre reštitučné konania podľa zákona č.229/1991 Zb. a č. 503/2003 Z. z. v zneníneskorších predpisov, - vytýčenie a označenie lomových bodov vlastných hraníc pozemkov podľa zákona zo skoršie vyhotovenýchgeometrických plánov, - vyhotovovanie geodetických prác pre zriadené záhradkové osady (v RO SPF v ktorých sú potrebné geodetické práce vZO)
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Vyhotovenie geometrických plánov   
Realizácia geodetických prác spočívajúcich vo vypracovaní a odovzdaní geometrických plánov vrátane ich zápisov do evidencie katastra nehnuteľností pre majetko-právne usporiadanie pozemkov a stavieb, rozčlenenie, oddelenie pozemkov a stavieb, vytyčovanie hraníc pozemkov, líniových stavieb, geodetické práce súvisiace s predrealizačným a porealizačným zameraním stavieb, prešetrenie majetko-právnych vzťahov.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Mesto Žiar nad Hronom
„Realizačná projektová dokumentácia objektu Mestskej plavárne v Žiari nad Hronom.“   
Jedná sa o verejné obstaranie, ktorého premetom je výber projektovej organizácie pre zabezpečenie predprojektovýchprác - geodetického zmerania, vypracovanie realizačného projektu a vykonávanie autorského dozoru investičnej akcieRekonštrukcie a modernizácie krytej plavárne v Žiari nad Hronom
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Činnosť autorizovaného geodeta a kartografa   
Predmetom objednávky je výkon činnosti autorizovaného geodeta a kartografa pre tím stavebného dozoru na stavbe Protihlukové opatrenia na rýchlostnej ceste R1 Vlčkovce - Križovany nad Dudváhom, Diaľnica D1 Ivachnová - Važec,Zvýšenie bezpečnosti dopravy na diaľniciach a rýchlostných cestách, Diaľnica D1 Bratislava Trnava - križovatkaTriblavina.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie