Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 239 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Obec Likavka
Vybudovanie zberného dvora v obci Likavka - stavebné práce   
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na vybudovaní zberného dvora v obci Likavka - s cieľomvytvorenia podmienok pre celoročný separovaný bezpečný zber jednotlivých zložiek odpadu a ich dočasné bezpečnézhromaždenie donáškovým spôsobom od pôvodcu, s predpokladanou hodnotou zákazky 261 272,23 EUR bez DPH. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Obec Senohrad
ZBERNÝ DVOR   
Predmetom zákazky je výstavba zberného dvora v obci Senohrad. Bližšia špecifikácia je v súťažných podkladoch aprojektovej dokumentácii s výkazom výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Obec Mýtna
ZBERNÝ DVOR   
Predmetom zákazky je výstavba zberného dvora v obci Mýtna. Bližšia špecifikácia je v súťažných podkladoch a projektovej dokumentácii s výkazom výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Obec Pečovská Nová Ves
ROZŠÍRENIE ZBERNÉHO DVORA V OBCI PEČOVSKÁ VOVÁ VES   
Zberný dvor bude slúžiť na zber a uskladnenie vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu od obyvateľov obce.Účelom projektu bolo vyriešiť nielen zneškodňovanie ale aj organizáciu zvážania, riadenie efektívnejšieho separovanéhozberu, vytvorenie skladovacích priestorov v rámci budovy a manipulačných priestorov. Ďalším účelom projektu jevybudovanie piatich zberných stanovísk v rámci obce. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Obec Udiča
INTENZIFIKÁCIA TRIEDENÉHO ZBERU V OBCI UDIČA _STAVBA   
Stavba pozostáva z hlavného stavebného objektu - Skladová hala triedeného zberu. Je to jednopodlažná hala s oceľovounosnou konštrukciou, opláštená sendvičovými panelmi. Tu budú skladované mechanizmy a triedený odpad. Súčasťouobjektu je vstavok s kotolňou na tuhé palivo a hygienické a prevádzkové zázemie. Zásobovanie vodou bude z vlastnejvŕtanej studne cez vodovodnú prípojku. Odkanalizovanie bude do žumpy cez kanalizačnú prípojku. Zásobovanie elektrickou energiou bude káblovou zemnou el. prípojkou od PRIS skrine po elektromerový rozvádzač. Odelektromeru bude zrealizovaný inštalačný prívod NN po objektu skladovej haly. V okolí stavby budú prevedené betónové spevnené plochy odvodnené do vsakovacieho objektu. Odvodňovací rigol,ktorý prechádza okrajom pozemku bude vyspravený žľabovými betónovými tvarovkami. Na spevnených plochách budúumiestnené štyri oceľové prístrešky, ktoré budú slúžiť na skladovanie triedeného odpadu, prípadne ako prístrešok prestroje. Celý areál bude oplotený pletivovým plotom s betónovým múrikom. V plote bude umiestnená brána. Všetkyvstupy do objektu ako i areálu sú riešené ako bezbariérové (priamo z navrhovaných spevnených plôch). Dopravne a komunikačne je areál napojený na areálovú spevnenú plôch bývalého poľnohospodárskeho družstva. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Obec Dolné Vestenice
DVOR SEPAROVANÉHO ZBERU DOLNÉ VESTENICE   
Areál bude tvorený objektami, ktoré budú zabezpečovať administratívno sociálne zázemie, dielne, skladovacie plochy aprístrešky pre potrebnú techniku so zabezpečením bezbariérového prístupu osobám s obmedzenou schopnosťou pohybua orientácie. Nové spevnené plochy budú realizované s betónovým povrchom. Administratívno sociálny objekt budetvoriť stavba, v ktorej je navrhnutá zmena dispozičného riešenia podľa potreby prevádzky. V 1.np je navrhnutákancelária, WC, sprcha, šatňa a vrátnica. Ďalej je súčasťou objektu sklad ručného náradia, sklad malej mechanizácie,garáž a dielne so skladom PHM, ktoré tvoria prístavbu k hlavnému objektu. Hlavný objekt ostane bez závažných stavebných úprav. Navrhnuté sú nové spevnené plochy s betónovým krytom, prístrešky pre uskladnenietechniky a materiálu. Spevnené plochy sú doplnené zelenými zatrávnenými plochami. Prístrešky sú navrhnuté voľnéoceľové so zadnou betónovou stenou. Kontajnery pre separáciu sú rozmiestnené na vyhradenej spevnenej ploche. Areálbude oplotený novým oplotením. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Obec Oravské Veselé
Zberný dvor na separáciu odpadu obce Oravské Veselé   
Predmetom zákazky je vybudovanie zberného dvora, ktorého účelom je zber odpadov, zahŕňajúci činnosti - zhromažďovanie, triedenie alebo zmiešavanie odpadov za účelom ich prepravy. Zariadenie zberného dvora slúži na zbera skladovanie separovaného odpadu pred jeho ďalšou úpravou, ktorou je prevažne triedenie a ukladanie jednotlivýchdruhov odpadov do pripravených kontajnerov. Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Obec Moravské Lieskové
Zberný dvor na separáciu odpadu obce Moravské Lieskové   
Predmetom zákazky je vybudovanie zberného dvora, ktorého účelom je zber odpadov, zahŕňajúci činnosti -zhromažďovanie, triedenie alebo zmiešavanie odpadov za účelom ich prepravy. Zariadenie zberného dvora slúži na zbera skladovanie separovaného odpadu pred jeho ďalšou úpravou, ktorou je prevažne triedenie a ukladanie jednotlivýchdruhov odpadov do pripravených kontajnerov. Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Mesto Svätý Jur
Prestupný dopravný terminál Svätý Jur   
Predmetom obstarávania sú stavebné práce pre realizáciu stavebných aktivít projektu 1. Zriadenie prestupného dopravného terminálu 2. Vytvorenie parkoviska Park & Ride a Bike & Ride Podrobnejší opis predmetu zákazky je uvedený v časti B.1 Opis predmetu zákazky a v projektovej dokumentácii, ktorá tvorí prílohu týchto súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Obec Pata
Zberný dvor odpadu v obci Pata   
Predmetom zákazky je výstavba zberného dvora odpadu v obci Pata v súlade s projektovou dokumentáciou a výkazom výmer.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Obec Gemerská Poloma
Výstavba zberného dvora Gemerská Poloma   
Projekt rieši vybudovanie zberného dvoru v nevyužívaných priestoroch budovy a areáli bývalej školy v obci GemerskáPoloma okres Rožňava, ktorá už neslúži svojmu účelu. Na dosiahnutie podmienok pre vybudovanie nového zbernéhodvoru v rámci týchto priestorov bolo potrebné urobiť stavebné úpravy na budove, tak aby sa celé budova prispôsobilanovému účelu, ktorým bude zberný dvor. Celý areál nebol nijak upravený a taktiež sa tu nenachádzala ani žiadnaspevnená plocha. Zberný dvor bude slúžiť na zber a uskladnenie vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu od obyvateľov obce. V súčasnosti obec nemá v zmysle zákona o odpadoch vybudovanú vlastnú kompostáren na zhodnocovanie biologickyrozložiteľného komunálneho odpadu zo zelene a taktiež ani nemá vybudovaný zberný dvor, pre spracovanie odpadov.Účelom projektu bolo vyriešiť nielen zneškodňovanie ale aj organizáciu zvážania, riadenie efektívnejšieho separovanéhozberu, vytvorenie skladovacích priestorov v rámci budovy a manipulačných priestorov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Mesto Krompachy
Integrovaný informačný systém, spevnené plochy, parkoviská pred železničnou stanicou v meste Krompachy   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia existujúcich spevnených plôch na ul. Družstevnej, ich prestavba a modernizáciatak, aby spĺňali podmienky zariadenia pre integrovanú dopravu v meste Krompachy, t.j. umožniť vzájomnéprestupovanie medzi linkami SAD a ŽSR. Predmetná stavba rieši komplexnú rekonštrukciu priestupných a čakacích plôchna dvoch zastávkach, bezbariérový príchod a odchod cestujúcich zo zastávok SAD. Stavba zahŕňa urbanistickúvybavenosť predstaničného priestoru, t.j výstavbu prístreškov pre autobusovú zastávku a výstavbu prvkov drobnejarchitektúry (označníky zastávky, lavičky, cyklostojany, oddeľovacie stĺpiky, ochranné mreže stromov, smetné koše apod.), ktoré budú slúžiť cestujúcim pri miestnej a mimomestskej doprave. Súčasťou projektu je aj elektrická prípojkapre informačný systém, osvetlenie vrátane kamerového systému mestskej polície.Stavbou dôjde k estetizáciipredstaničného priestoru a zabezpečeniu plynulosti a bezpečnosti pre dopravu aj chodcov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Slovenská správa ciest
Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy v PSK a v KSK   
Modernizácia a rekonštrukcia mostov v Prešovskom samosprávnom kraji a v Košickom samosprávnom kraji za účelom zlepšenia stavebno-technického stavu mostov a zvýšenia bezpečnosti a plynulosti dopravy v dotknutých úsekoch ciest I.triedy.  Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o.
Zberný dvor Dunajská Streda - stavebné práce   
Predmetom zákazky sú stavebné práce na stavbe Zberného dvora Dunajská Streda v súlade so stavebným povolenímčíslo 67/VR/1148/2015/033-BGy/003, zo dňa 01.04.2016, vrátane vypracovania realizačnej projektovej dokumentácieobjektov SO 04 Vonkajšie osvetlenie a SO-07 Garážové státie.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Mesto Kysucké Nové Mesto
Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu Kysucké Nové Mesto - stavebné práce   
Stavebné práce pre stavbu Kompostáreň Kysucké Nové Mesto, v rámci projektu Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu Kysucké Nové Mesto. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie