Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania ministerstvo vnútra zobrazujem 115 z 334 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Holíč OO PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia amodernizácia objektu Obvodného oddelenia PZ Holíč vrozsahu spracovaného projektu stavby.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Cateringové služby pre Letecký útvar Ministerstva vnútra Slovenskej republiky   
Predmetom zákazky je príprava a dodanie jedál a nápojov určených na priamu konzumáciu, pre osoby prepravované lietadlami ktoré sú vo vlastníctve Slovenskej republiky a ktoré sú v správe Ministerstva vnútra Slovenskej republiky(ďalej aj catering alebo cateringové služby),prostredníctvom on-line ponuky v minimálnom rozsahu, ktorého vzor jeuvedený v súťažných podkladoch.
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Reštauračné služby a podávanie jedál
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Očkovacie látky   
Predmetom zákazky je nákup očkovacích látok - očkovacia látka proti kliešťovej encefalitíde. - očkovacia látka proti hepatitíde spolu s ich dodávkou do miesta plnenia v súlade s požiadavkami na ich odbornú manipuláciu, stanovenými jednotlivýmivýrobcami dodávaných očkovacích látok.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Všeobecné antiinfekčné látky na systémové...
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Turčianske Teplice OO PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia a modernizácia objektu Obvodného oddelenia PZ Turčianske Teplice v rozsahu. V rámci rekonštrukcie a modernizácie objektu sa budú realizovať stavebné práce na zlepšenie tepelno-technických vlastností budovy a zníženie energetickej náročnosti budovy v rozsahu zateplenia fasády jestvujúceho objektu, výmena pôvodných garážových dverí, výmena jestvujúcich klampiarskych prvkov, výmena svetelných zdrojov, hydraulické vyváženie vnútorných rozvodov ÚK a inštalácia slnečných kolektorov. V rámci rekonštrukcie sa vybuduje prístup pre imobilných ( zdvíhacia plošina ) a sociálne zariadenie pre imobilných. Stavba je členená na nasledovné stavebné objekty SO 301 Zníženie energetickej náročnosti objektu SO 302 Stavebné úpravy objektu
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Komárno, Pohraničná ul. OR PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia amodernizácia objektu Okresného riaditeľstva PZ Komárno na Pohraničnej ulicivrozsahu spracovaného projektu stavby.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Zmena zdrojového kódu na aplikačnej, databázovej a používateľskej úrovni informačného systému EVO a súvisiacich služieb vzhľadom na legislatívne zmeny a požiadavky ODE PPZ   
Zmena zdrojového kódu na aplikačnej, databázovej a používateľskej úrovni informačného systému EVO a súvisiacichslužieb vzhľadom legislatívne zmeny a požiadavky ODE PPZ. Predmetom zákazky je zmena zdrojového kódu existujúceho informačného systému na evidenciu vozidiel. Zmenavyplýva zo zmeny legislatívy a súvisiacej praxe, pričom súčasný stav jednotlivých činností je potrebné modifikovaťnasledovne a)zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov; b)zákon č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene adoplnení niektorých zákonov; c)zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov; d)zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene adoplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách); e)zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov; f)zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov; g)zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike; h)zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon oslobode informácií); i)zákon č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplneníniektorých zákonov (zákon o e-Governmente); j)Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 17/2011 Z.z. o pristúpení k zmluve O EURÓPSKOMINFORMAČNOM SYSTÉME VOZIDIEL A VODIČSKÝCH PREUKAZOV (EUCARIS); k)SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2015/413 z 11. marca 2015, ktorou sa uľahčuje cezhraničnávýmena informácií o dopravných deliktoch súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky; l)NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 443/2009 z 23. apríla 2009, ktorým sa stanovujú výkonovéemisné normy nových osobných automobilov ako súčasť integrovaného prístupu Spoločenstva na zníženie emisií CO2 z 1/3 ľahkých úžitkových vozidiel. Súčasťou dodávky majú byť nasledovné služby 1)Analýza 2)Funkčný a technický návrh zmien 3)Implementácia požadovanej funkcionality 4)Realizácia testovania a)Vykonanie testov v rámci vývojového pracoviska b)Nasadenie na BBT a podpora testovania na BBT c)Vykonanie integračných testov d)Vytvorenie testovacích scenárov 5)Realizácia školení 6)Dodanie finálnej technickej a používateľskej dokumentácie 7)Podpora nasadenia na BBP 8)Intenzívna podpora po nasadení do produkčnej prevádzky 30 dní
Služby informačných technológií: konzultácie,...
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávka chemikálií, reagencií a spotrebného materiálu   
Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky chemikálií, reagencií a spotrebného materiálu pre výkon expertíznejčinnosti, a to najmä chemikálie, reagencie a spotrebný materiál pre toxikologické analýzy, kity, reagencie a spotrebnýmateriál na izoláciu, purifikáciu a analýzu DNA validované pre forenzné účely a materiály pre vyhľadávanie aidentifikáciu pôvodu biologického materiálu, vrátane súvisiacich služieb spojených s dopravou na miesto dodania,naložením a vyložením do skladu a na miesta určené v Rámcovej dohode, ako aj služieb spojených s likvidáciou odpadua to v období maximálne 48 mesiacov. Súvisiacimi službami sa rozumie - že dodávateľ sa zaväzuje dodávať predmet zákazky do jednotlivých miest plnenia verejného obstarávateľa, bližšie špecifikovaných v súťažných podkladoch v množstve a čase podľa potrieb verejného obstarávateľa, - zabezpečiť vykládku, ktorou sa rozumie vyloženie chemikálií, reagencií a spotrebného materiálu pre výkon expertíznejčinnosti na určené miesto.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Rôzne liečivá
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti
Diagnostika a oprava kopírovacích, tlačových a multifunkčných zariadení.   
Diagnostika a oprava kopírovacích, tlačových a multifunkčných zariadení.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy a údržba osobných počítačov
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti
Diagnostika a oprava kopírovacích, tlačových a multifunkčných zariadení.   
Diagnostika a oprava kopírovacích, tlačových a multifunkčných zariadení.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy a údržba osobných počítačov
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Zabezpečenie stravovania formou stravných lístkov (poukážok)   
Predmetom zákazky je zabezpečovať služby hromadného stravovania, v súlade s platnými právnymi predpismi na územíSlovenskej republiky, pre zamestnancov verejného obstarávateľa a pre zamestnancov jeho rozpočtových a príspevkových organizácií prostredníctvom stravných lístkov (poukážok) u zmluvných partnerov poskytovateľa, ktorí sú oprávnení poskytovať stravovacie služby a uchádzač má s nimi uzatvorený zmluvný vzťah.
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Reštauračné služby a podávanie jedál  >  Služby spojené s podávaním jedál
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Odvoz a likvidácia nebezpečného a iného odpadu   
Predmetom zákazky je odvoz a likvidácia nebezpečného a iného odpadu, ktorých pôvodcom alebo držiteľom sú objektyalebo zariadenia v pôsobnosti MV SR na území SR.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Nákup osobnej ochrannej pracovnej obuvi   
Predmetom zákazky je nákup osobnej ochrannej pracovnej obuvi, ktorých kvalita spĺňa platné normy a ktorých špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
Odevy, obuv, brašnárske výrobky a príslušenstvo  >  Obuv  >  Ochranná obuv
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Nákup obuvi pre príslušníkov Policajného zboru a príslušníkov Hasičského a záchranného zboru   
Predmetom zákazky je dodávka obuvi pre príslušníkov Policajného zboru a príslušníkov Hasičského a záchranného zboru,ktoré sú doplnkom služobnej rovnošaty do výkonu služby aj na výcvik príslušníkov Policajného zboru a Hasičského azáchranného zboru, vrátane súvisiacich služieb, najmä doprava na miesto dodania, záručná a pozáručná oprava obuvi.
Odevy, obuv, brašnárske výrobky a príslušenstvo  >  Obuv  >  Obuv okrem športovej a ochrannej
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Kancelársky papier   
Predmetom zákazky je nákup kancelárskeho papiera podľa špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch, vrátane služieb spojených s dodaním tovaru do sídla verejného obstarávateľa vrátane vyloženia v mieste jeho uloženia a zabezpečenia ekologickej likvidácie všetkých použitých jednorazových obalov.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Odborné poradenské služby   
Poradenské služby v oblastiach - finančného auditu a výkonnosti - auditu ľudských zdrojov  - auditu systémov - auditu procesov - auditu riadenia a systému finančného riadenia operačného programu - právnych služieb - právneho poradenstva - právneho zastupovania
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie