Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania ministerstvo zobrazujem 115 z 1596 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Vykonanie kalibrácií snímačov Integrovaného pracoviska pozorovateľa – ceilometrov a transmissometrov   
Vykonanie kalibrácií snímačov Integrovaného pracoviska pozorovateľa – ceilometrov a transmissometrov
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR
Zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania pre profesionálnych vojakov   
Zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania pre profesionálnych vojakov a zame stnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky - príslušníkov Vojenského útvaru 1101 Trebišov a Vojenského útvaru 1104 Trebišov formou dovozu pripravenej stravy do výdajne stravy zriadenej vo Vojenskom útvare 1101 Trebišov vrátane jej výdaja a zabezpeče nia stolovania. Zabezpečenie stravovania pri použití ozbrojených síl Slovenskej republiky - príslušníkov Vojenského útvaru 1101 Trebišov a Vojenského útvaru 1104 Trebišov podľa § 4 zákona 321/2002 Z.z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zabezpečenie pri vzniku mimoriadnych a krízových situácií
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Služby jedální a hromadného stravovania  >  Služby hromadného stravovania
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Holíč OO PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia amodernizácia objektu Obvodného oddelenia PZ Holíč vrozsahu spracovaného projektu stavby.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Operatívny leasing osobných vozidiel pre IA MPSVR SR   
Predmetom zákazky je operatívny leasing osobných vozidiel a súvisiace služby
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Osobné automobily
Obec Kálnica
Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Kálnica - traktor s príslušenstvom   
Predmetom zákazky je nákup technológie pre projekt Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu vobci Kálnica, spolufinancovaného z Operačného programu Kvalita životného prostredia, vyhláseného Ministerstvomživotného prostredia Slovenskej republiky, na základe podanej žiadosti o nenávratný finančný príspevok, vrátanedopravy do miesta dodania predmetu zákazky.  1. Časť predmetu zákazky s názvom Traktor (poľnohospodársky kolesový) s predným nakladačom  V cene musí byť zahrnuté zaškolenie obsluhy v sídle verejného obstarávateľa a ostatné náklady súvisiace s dodanímpredmetu zákazky, 48 hodinová servisná pohotovosť vrátane prihlásenia vozidla na dopravnom inšpektoráte spridelením EČV a dodania písomnej dokumentácie, patriacej k predmetu zákazky (preberací - odovzdávajúci protokol,osvedčenie o evidencii vozidiel, záznam zaškolenia obsluhy).  2. Časť predmetu zákazky s názvom Ramenový nosič kontajnerov - príves  ktorý bude 100% kompatibilný s traktorom, dodávaným v časti 1 predmetu zákazky s názvom Traktor s prednýmnakladačom  V cene musí byť zahrnuté zaškolenie obsluhy v sídle verejného obstarávateľa, 48 hodinová servisná pohotovosť aostatné náklady súvisiace s dodaním predmetu zákazky.   3. Časť predmetu zákazky s názvom Príves - prevedenie sklápač  ktorý bude 100% kompatibilný s traktorom, dodávaným v časti 1 predmetu zákazky s názvom Traktor s prednýmnakladačom  1/7  V cene musí byť zahrnuté zaškolenie obsluhy v sídle verejného obstarávateľa, 48 hodinová servisná pohotovosť aostatné náklady súvisiace s dodaním predmetu zákazky.  4. Časť predmetu zákazky s názvom Drvič bioodpadu  (prídavné zariadenie na traktor), ktorý bude 100% kompatibilný s kolesovým traktorom, dodávaným v časti 1 predmetuzákazky s názvom Traktor s predným nakladačom  V cene musí byť zahrnuté zaškolenie obsluhy v sídle verejného obstarávateľa, 48 hodinová servisná pohotovosť aostatné náklady súvisiace s dodaním predmetu zákazky.  5. Časť predmetu zákazky s názvom Kontajnery  nákup 1 sady, ktorá pozostáva z 5 ks veľkoobjemových vaňových kontajnerov.  V cene musia byť zahrnuté všetky náklady súvisiace s dodaním predmetu zákazky.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
Obec Lužianky
Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu – Teleskopický nakladač   
Predmetom zákazky je nákup teleskopického nakladača pre projekt Zhodnocovanie biologicky rozložiteľnéhokomunálneho odpadu obce Lužianky, spolufinancovaného z Operačného programu Kvalita životného prostredia,vyhláseného Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, na základe podanej žiadosti o nenávratnýfinančný príspevok, vrátane dopravy do miesta dodania predmetu zákazky.  V cene musí byť zahrnuté zaškolenie obsluhy v sídle verejného obstarávateľa, a ostatné náklady súvisiace s dodanímpredmetu kúpy, vrátane prihlásenia vozidiel na dopravnom inšpektoráte s pridelením EČV a dodania písomnejdokumentácie, patriacej k predmetu kúpy (preberací - odovzdávajúci protokol, osvedčenie o evidencii vozidiel, záznamzaškolenia obsluhy).
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Cateringové služby pre Letecký útvar Ministerstva vnútra Slovenskej republiky   
Predmetom zákazky je príprava a dodanie jedál a nápojov určených na priamu konzumáciu, pre osoby prepravované lietadlami ktoré sú vo vlastníctve Slovenskej republiky a ktoré sú v správe Ministerstva vnútra Slovenskej republiky(ďalej aj catering alebo cateringové služby),prostredníctvom on-line ponuky v minimálnom rozsahu, ktorého vzor jeuvedený v súťažných podkladoch.
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Reštauračné služby a podávanie jedál
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Certifikačný orgán Pôdohospodárskej platobnej agentúry pre EPZF a EPFRV na finančné roky 2018-2024   
Zabezpečenie kvalitného certifikačného overenia účtov a zákonnosti a správnosti výdavkov Pôdohospodárskej platobnejagentúry (ďalej len PPA) financovaných z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu a Európskehopoľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka v termínoch stanovených príslušnou legislatívou Európskej únie (EÚ)prostredníctvom vybraného subjektu, ktorý bude plniť úlohy certifikačného orgánu (ďalej aj CO) pre finančné roky 2018- 2024.  Poskytnutie ďalších služieb súvisiacich s certifikačným auditom, poradenstvo a konzultácie v oblasti súladu postupov PPAs legislatívou Európskej únie a Slovenskej republiky. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti C Súťažných podkladov.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Účtovnícke, audítorské a finančné služby  >  Účtovnícke a audítorské služby
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Historické rovnošaty pre Čestnú stráž Ozbrojených síl SR   
Historické rovnošaty a ich zhotovenie, resp. strih vychádza z dobového strihu z obdobia r. 1848. Tento typhistorickejuniformy je určený na použitie pri slávnostných príležitostiach, pri vítaní významných návštev a naprezentáciu OS SR prištátnych sviatkoch. Sú prispôsobené mieram vojakov.
Odevy, obuv, brašnárske výrobky a príslušenstvo  >  Zvršky  >  Odevy chrániace pred počasím
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Očkovacie látky   
Predmetom zákazky je nákup očkovacích látok - očkovacia látka proti kliešťovej encefalitíde. - očkovacia látka proti hepatitíde spolu s ich dodávkou do miesta plnenia v súlade s požiadavkami na ich odbornú manipuláciu, stanovenými jednotlivýmivýrobcami dodávaných očkovacích látok.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Všeobecné antiinfekčné látky na systémové...
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Outsourcing pri zbere žiadostí o víza   
Predmetom koncesie je poskytovanie služieb pri prijímaní žiadostí o víza v Číne, Indii, Kazachstane, palestínskychmestách Gaza a Ramalláh, Bielorusku, Rusku, Kuvajte, Spojených arabských emirátoch, Turecku a Egypte. Podrobnýopis predmetu koncesie je uvedený v časti B.1 Opis predmetu koncesie koncesnej dokumentácie.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Služby poskytované organizáciami a orgánmi v...
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Rozšírenie počtu licencií SAP Applikation Employee Self Service User a zabezpečenie služieb podpory   
Predmetom VO bolo rozšírenie počtu licencií SAP Application Employee Self-Service User v počte 2750 ks a zabezpečenie služieb podpory v nezmenenej výške sadzby poplatkov za údržbu licencií v rámciexistujúcej platnej Zmluvy o poskytnutí podpory pre SAP software do 31.12.2017.
Softvérové balíky a informačné systémy
Obec Vinodol
Triedený zber komunálnych odpadov v obci Vinodol   
Predmetom zákazky je nákup technológie pre projekt Triedený zber komunálnych odpadov v obci Vinodol,spolufinancovaného z Operačného programu Kvalita životného prostredia, vyhláseného Ministerstvom životnéhoprostredia Slovenskej republiky, na základe podanej žiadosti o poskytnutí podpory formou dotácie, vrátane dopravy domiesta dodania predmetu zákazky.  1. Časť predmetu zákazky s názvom Traktor s čelným nakladačom a lyžicou na drvenie stavebného odpadu  V cene musí byť zahrnuté zaškolenie obsluhy v sídle verejného obstarávateľa a ostatné náklady súvisiace s dodanímpredmetu zákazky, 48 hodinová servisná pohotovosť vrátane prihlásenia vozidla na dopravnom inšpektoráte spridelením EČV a dodania písomnej dokumentácie, patriacej k predmetu zákazky (preberací - odovzdávajúci protokol,osvedčenie o evidencii vozidiel, záznam zaškolenia obsluhy).  2. Časť predmetu zákazky s názvom Traktorový náves  ktorý bude 100% kompatibilný s traktorom, dodávaným v časti 1 predmetu zákazky s názvom Traktor s čelnýmnakladačom a lyžicou na drvenie stavebného odpadu  V cene musí byť zahrnuté zaškolenie obsluhy v sídle verejného obstarávateľa, 48 hodinová servisná pohotovosť aostatné náklady súvisiace s dodaním predmetu zákazky.   3. Časť predmetu zákazky s názvom Mostová váha  ktorá bude 100% kompatibilný s traktorom, dodávaným v časti 1 predmetu zákazky s názvom Traktor s čelnýmnakladačom a lyžicou na drvenie stavebného odpadu  1/6  V cene musí byť zahrnuté zaškolenie obsluhy v sídle verejného obstarávateľa, 48 hodinová servisná pohotovosť aostatné náklady súvisiace s dodaním predmetu zákazky.  4. Časť predmetu zákazky s názvom Vaňové kontajnery  V cene musí byť zahrnuté zaškolenie obsluhy v sídle verejného obstarávateľa a ostatné náklady súvisiace s dodanímpredmetu zákazky.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Turčianske Teplice OO PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia a modernizácia objektu Obvodného oddelenia PZ Turčianske Teplice v rozsahu. V rámci rekonštrukcie a modernizácie objektu sa budú realizovať stavebné práce na zlepšenie tepelno-technických vlastností budovy a zníženie energetickej náročnosti budovy v rozsahu zateplenia fasády jestvujúceho objektu, výmena pôvodných garážových dverí, výmena jestvujúcich klampiarskych prvkov, výmena svetelných zdrojov, hydraulické vyváženie vnútorných rozvodov ÚK a inštalácia slnečných kolektorov. V rámci rekonštrukcie sa vybuduje prístup pre imobilných ( zdvíhacia plošina ) a sociálne zariadenie pre imobilných. Stavba je členená na nasledovné stavebné objekty SO 301 Zníženie energetickej náročnosti objektu SO 302 Stavebné úpravy objektu
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Bezpilotný prieskumný prostriedok s pevným krídlom   
Predmet zákazky sa bude používať v prípade nutnosti zistenia informácií v nepriateľovi či pri zbere iných informácií.Údaje budú v reálnom čase vysielané na terminál operátora bezpilotného prostriedku, kde budú slúžiť pre veliteľaskupiny pri jeho rozhodovaní, prípadne budú prostredníctvom spojára odosielané na operačné centrum k ďalšiemuvyužitiu. Rovnako tak bude prostriedok využívaný pri pátraní a iných druhoch operácií v súčinnosti s inými zložkami naúzemí SR.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Lietadlá a kozmické lode  >  Vrtuľníky, lietadlá, kozmické lode a iné...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie