Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania monitor zobrazujem 115 z 262 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Vybudovanie nových monitorovacích vrtov   
Predmetom zákazky je vybudovanie nových monitorovacích vrtov v rámci projektu Zabezpečenie monitorovaniaenvironmentálnych záťaží Slovenska 1. časť.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Univerzita Komenského v Bratislave
Opravy a servisné práce pre IKT zariadenia   
Predmetom je pozáručný servis na zariadeniach u verejného obstarávateľa, ako sú osobné počítače a monitory,notebooky, tlačiarne a multifunkčné zariadenia, mobilné zariadenia a tablety, kopírovacie stroje, servery a diskové polia,aktívne prvky siete, telefónne ústredne, videokonferenčné systémy, vybavenia dátových centier ako sú zdrojenapájania, EPS, chladenie, dohľadové systémy, elektrické rozvody a zariadenia a iné.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Univerzitná nemocnica Bratislava
Monitory vitálnych funkcií   
Monitory vitálnych funkcií na sledovanie životných funkcií pacienta, v závislosti od vyžadovaných medicínsko-technickýchparametrov, vyhotovenia a výbavy  -najvyššej triedy pre pracoviská KAIM a OAIM a pod., -vyššej triedy pre neurológiu a neurochirurgiu a pod., -strednej triedy pre interné a chirurgické odbory a pod.; prenosné, -základné, pre gynekologické pracoviská a pod.. Neoddeliteľnou súčasťou dodávky je doprava do miesta plnenia, inštalácie v mieste plnenia, poučenia a zaškolenia obsluhy v nevyhnutnom rozsahu a zabezpečenie odborného autorizovaného servisu po dobu poskytnutej záruky a dodávky originálnych náhradných dielcov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Implantovateľné kardiostimulátory s kompletným príslušenstvom a monitory srdcového rytmu   
Nákup Implantovateľných kardiostimulátorov s kompletným príslušenstvom a monitory srdcového rytmu pre potrebyFNsP Žilina.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Funkčná podpora
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Filtre vzduchové   
Predmetom zákazky je dodávka vzduchových filtrov, ktoré sa v spoločnosti JAVYS,a.s. používajú na zabezpečenie prevádzky vzduchotechnických systémov JE A1 a V1. Tieto systémy sa nachádzajú v hlavnej budove bloku, v budove pomocných prevádzok, v spaľovni BSC RAO, vo filtračných staniciach, v monitore areosólov v sklade vyhoretého jadrového paliva, v filtračných jednotkách rádiochemických laboratórií a v systéme prívodnej a odvodnej vzduchotechniky FSK RAO v kontrolovanom pásme.
Priemyselné mechanizmy  >  Chladiace a ventilačné zariadenia  >  Výmenníky tepla, klimatizačné a chladiace...
Verejné prístavy, a. s.
Vypracovanie štúdie na komplexné zabezpečenie bezpečnostnej ochrany majetku na dunajskej vodnej ceste v správe spoločnosti Verejné prístavy, a. s.   
Predmetom zákazky je (1) vypracovanie technicko-ekonomickej štúdie pre definovanie a navrhnutie havarijných opatreníprístavov, ktorej cieľom je definovať havarijné opatrenia z environmentálneho, technického a ekonomického hľadiska;havarijné opatrenia majú za cieľ eliminovať negatívne dopady najčastejšie sa objavujúcich havarijných scenárovvzhľadom na tovarovú skladbu a objemy prekládky v prístavoch základnej siete TEN-T v Slovenskej republike, t.j. voverejnom prístave Bratislava a vo verejnom prístave Komárno, a to jej jednotlivých častí (i) technickej štúdie; (ii) CBA;(iii) zámeru EIA a zabezpečenia procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie; (2) vypracovanie technicko-ekonomickej štúdie - Monitorovacieho systému prístavov, ktorej cieľom je navrhnutie optimálneho Monitorovaciehosystému prístavov základnej siete TEN-T s využitím už existujúcich informačných systémov (napr. Riečny informačnýsystém - RIS a iné); technicko-ekonomická štúdia sa spracuje pre celé územie prístavov základnej siete TEN-T vSlovenskej republike, t.j. vo verejnom prístave Bratislava a vo verejnom prístave Komárno, a to jej jednotlivých častí (i)technickej štúdie; (ii) CBA; (iii) zámeru EIA a zabezpečenia procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Sanácia vybraných environmentálnych záťaží Slovenskej republiky (3)   
Predmetom zákazky je vypracovanie projektu geologickej úlohy a realizácia geologickej úlohy zameranej na sanáciuvybraných environmentálnych záťaží. Cieľom geologickej úlohy je zabezpečenie sanácie environmentálnych záťaží navybraných 3 prioritných lokalitách, ktoré predstavujú vysoké riziko pre ľudské zdravie a životné prostredie.  Špecifickými cieľmi zákazky sú -získať doplňujúce údaje pre predsanačnú analýzu rizika znečisteného územia, -vypracovať predsanačnú analýzu rizika a na základe jej výsledkov spresniť projekt sanácie, -odstrániť príčiny vzniku vybraných environmentálnych záťaží,  -obmedziť plošné a priestorové šírenie sa znečisťujúcich látok v podzemnej vode, pôde a horninovom prostredí,  -odstrániť kontamináciu alebo znížiť koncentrácie znečisťujúcich látok v znečistenej podzemnej vode, pôde ahorninovom prostredí na úroveň akceptovateľného rizika s ohľadom na súčasné a budúce využitie územia,  -zabezpečiť environmentálne vhodné nakladanie s odpadmi vzniknutými počas sanácie, -vybudovať monitorovací systém na pozorovanie účinnosti sanácie, -zabezpečiť rekultiváciu sanovaných lokalít. Každá environmentálna záťaž bude detailne posúdená a sanačné práce budú navrhnuté a realizované s ohľadom našpecifiká lokality, najmä s ohľadom na veľkosť a druh kontaminácie, geologické a hydrogeologické pomery a s ohľadomna environmentálne a zdravotné riziká, ktoré lokalita predstavuje.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Slovenské elektrárne, a.s.
Monitorovanie seizmickej aktivity a mikroaktivity v okolí JE EBO a JE EMO   
Monitorovanie seizmickej aktivity a mikroaktivity v okolí SE-EBO a SE-EMO formou meraní na 11-tich seizmickýchstaniciach siete Malé Karpaty (Buková, Dobrá Voda, EBO, Hradište, Lančár, Lakšár, Katarínka, Pustá Ves, PlaveckéPodhradie, Smolenice a Špačince) a 11-tich seizmických staniciach siete EMO (Hrušov, Bory, Kolačno, Michalková,Polichno, Mochovce, Mlyňany, Hostie, Dlžín, Devičany, Valentová
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Monitorovanie stavebných objektov   
Predmetom zákazky je monitoring stavebných objektov v nasledovnom rozsahu  I. Monitorovanie železobetónových konštrukcií a monitorovanie sadania úložných priestorov obj. 202 RÚ RAO v lokaliteMochovce.  Cieľom monitorovania sadania je meranie zvislých a vodorovných posunov a ich hodnotenie.  II. Monitorovanie tesnosti úložiska VNAO Monitorovanie tesnosti úložiska VNAO t.j. izolačnej fólie bude realizované permanentným monitorovacím systémomSENSOR DDS.  III. Monitorovanie obj. 840 - Medzisklad vyhoretého jadrového paliva (MSVP) v lokalite Jaslovské Bohunice 1.Monitorovanie stability a sledovanie dlhodobej životnosti stavebných konštrukcií nedeštruktívnymi metódami 2.Monitorovanie korózneho poškodzovania stavebných konštrukcií a zariadení strojnej a transportnej technológienedeštruktívnymi metódami
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Monitorovacie a kontrolné skúšky
Fakultná nemocnica Trenčín
Údržba a pozáručný servis CT prístroja Somatom Definition AS   
Predmetom zákazky na poskytnutie služby je údržba a pozáručný servis zariadenia CT SOMATOM Definition AS naobdobie 24 mesiacov a zahŕňa 1. preventívnu údržbu prístroja 12-krát ročne v rozsahu predpísanom výrobcom 2. reaktívny servis (opravy porúch) 3. dodávky náhradných dielov v prípade potreby 4. testy kvality zobrazovania tzv. QA procedúra 5. kontrolu parametrov žiariča 6. dodávku RTG žiariča typ STRATON 7. diaľkovú diagnostiku pomocou pripojenia SRS a monitoring chybových funkcií 8. kontrolu mechanických častí, rotačných komponentov 9. kontroly konzistencie lokálnej databázy akvizičnej konzoly 10. kontroly bezpečnosti a prevedenie elektrickej revízie 1-krát ročne 11. náklady na dopravu zahrnuté v cene
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení  >  Opravy a údržba lekárskych a chirurgických...
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Monitorovanie a ochrana podzemných vôd a údržba sond a vrtov v areáli JE V1 a MSVP   
Predmetom zákazky je monitorovanie a ochrana podzemných vôd a údržba sond a vrtov v nasledujúcom rozsahu dvochsubsystémov JAVYS, a.s.  A) Subsystém JAVYS areál JE V1 Pre tento subsystém je potrebné vykonať nasledujúce činnosti podľa projektu geologickej úlohy schválenej zadávateľom - pravidelný monitoring podzemných vôd a podzemných priesakových vôd v areáli JAVYS, a.s. V1 na základe schválenejgeologickej úlohy, monitorovanie zrážkových vôd v lokalite Jaslovské Bohunice pre realizačný rok 2018, 2019, 2020 - vykonanie štvrťročného a záverečného hodnotenia výsledkov a vypracovanie správ z hodnotenia. Súčasťou monitorovania je aj základná údržba vrtov (oprava náterov, uzáverov, zámkov, ...). Požiadavky na jednotlivé činnosti  Pravidelný monitoring jednotlivých vrtov a vybraných povrchových vôd zahŕňa čerpanie vrtov pre odber vzoriek, odbervzoriek na analýzu 3H (1 l), odber vzoriek na analýzu sumárnej beta aktivity (5 l), odber vzoriek na analýzu gama (10 l),odber vzoriek na analýzu 90Sr (15 l), odber vzoriek na fyzikálnochemické analýzy, vykonanie fyzikálnochemických analýz(pH, tvrdosť, vodivosť), zámer hladín, vyhodnotenie geochemické a vyhodnotenie hydrogeologické. B) Subsystém JAVYS - areál MSVP Pre tento subsystém je potrebné vykonať nasledujúce činnosti podľa projektu geologickej úlohy schválenej zadávateľom - pravidelný monitoring podzemných priesakových vôd v areáli JAVYS, a.s. MSVP na základe schválenej geologickejúlohy pre realizačný rok 2018, 2019, 2020 - vykonanie štvrťročného a záverečného hodnotenia výsledkov a vypracovanie správ z hodnotenia. Súčasťou monitorovania je aj základná údržba vrtov (oprava náterov, uzáverov, zámkov, ...). Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Environmentálne služby  >  Sledovanie a monitorovanie znečistenia a sanácia
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Dodávka výpočtovej techniky, prezentačnej techniky a príslušenstva   
Predmetom zákazky je dodávka osobných počítačov, notebookov, tabletov, čítačiek, serverov, diskových polí, monitorov,tlačiarní, multifunkčných zariadení, kopírok, skenerov, aktívnych a pasívnych sieťových prvkov, prezentačnej techniky,SW (ako sú SW na spracovanie dokumentov, grafické SW, SW pre spracovanie audio a video záznamov, pre vytváranieweb stránok, matematické a štatistické SW, SW pre modelovanie a 3D, antivírové SW) a operačných systémov, rackov,konzol a stojanov pre IKT a príslušenstvo k nim pre zamestnancov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, vrátaneinštalácie, nastavenia konfigurácie, poskytovania záručného servisu a ostatných súvisiacich služieb spojených s dopravouna miesto dodania.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Slovenská pošta, a.s.
Dodávka HW (osobné počítače, monitory, notebooky, tlačiarne, periférne zariadenia a sieťové zariadenia),SW a súvisiacich služieb   
Predmetom je dodávka výpočtovej techniky a súvisiacich služieb - čiastkové zmluvy na základe uzatvorených rámcovýchdohôd za IV. Q. 2017.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
Mesto Žilina
Monitoring médií- 11 mesiacov   
Monitoring médií- 11 mesiacov
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát
Informačná a kancelárska technika   
Predmetom zákazky je dodanie tovarov informačnej a kancelárskej techniky pre potreby Prešovskej univerzity v Prešove.Ide o notebooky, dokovacie stanice, príslušenstvo k notebookom, osobné počítače, antivírusy, monitory, storageservery, tlačiarne a MFP, skenery, projektory, tablet, smartfóny a rôzne príslušenstvo.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie