Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania obuv zobrazujem 115 z 60 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Nákup osobnej ochrannej pracovnej obuvi   
Predmetom zákazky je nákup osobnej ochrannej pracovnej obuvi, ktorých kvalita spĺňa platné normy a ktorých špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
Odevy, obuv, brašnárske výrobky a príslušenstvo  >  Obuv  >  Ochranná obuv
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Osobné ochranné pracovné prostriedky, pracovné odevy a obuv   
Predmetom zákazky je dodanie tovaru - odevy ochranné a pracovné - blúzy ochranné pracovné, nohavice ochrannézváračské, nohavice pracovné s náprsenkou pánske, blúzy pracovné dámske, nohavice pracovné s náprsenkou dámske,blúzy pracovné pánske, tričká pracovné modré, nohavice výstražné - odolné voči vode, kombinéza ochranná protiprašná,vesty výstražné, plášť výstražný 3/4 s kapucňou, čiapka ochranná so štítkom zimná, kukly ochranné pod prilbu pletenézimné, kabáty ochranné zateplené pánske, kabáty ochranné zateplené dámske, kabáty výstražné zateplené dámske,nohavice ochranné s náprsenkou zateplené dámske, tričká pracovné oranžové, gamaše ochranné zváračské z usne,obuv bezpečnostná členková, obuv bezpečnostná poltopánková, obuv bezpečnostná sandála, obuv bezpečnostnápolosárová, obuv bezpečnostná polosárová zateplená, obuv pracovná sárová gumová pánska, prostriedky na ochranudýchacích ciest, zraku, čuchu, sluchu a hlavy - kukla samostmievacia pre zváračov, filter protiplynový A1 na masku,maska ochranná celotvárová, okuliare ochrané číry a tmavý zorník, rukavice ochranné nitrilové - stredne namáhavépráce, rukavice ochranné usňové päťprstové bez vložky a s vložkou, štít ochranný, chránič sluchu na prilbu 3M PELTORG3000, respirátor P1 s ventilčekom, prilba bezpečnostná 3M PELTOR G3000, rukavice ochranné nitrilové - hrubémechanické práce, chránič sluchu zátkový - opakované použitie, rukavice ochranné päťprstové zváračské s dlhou manž.s vložkou a iné.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia  >  Hasičské, záchranárske a bezpečnostné vybavenie
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Nákup obuvi pre príslušníkov Policajného zboru a príslušníkov Hasičského a záchranného zboru   
Predmetom zákazky je dodávka obuvi pre príslušníkov Policajného zboru a príslušníkov Hasičského a záchranného zboru,ktoré sú doplnkom služobnej rovnošaty do výkonu služby aj na výcvik príslušníkov Policajného zboru a Hasičského azáchranného zboru, vrátane súvisiacich služieb, najmä doprava na miesto dodania, záručná a pozáručná oprava obuvi.
Odevy, obuv, brašnárske výrobky a príslušenstvo  >  Obuv  >  Obuv okrem športovej a ochrannej
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
Osobné ochranné pracovné prostriedky, pracovné odevy a obuv ( 2018 )   
Osobné ochranné pracovné prostriedky, pracovné odevy a obuv.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia  >  Hasičské, záchranárske a bezpečnostné vybavenie
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
Pracovná a bezpečnostná obuv   
Predmetom zákazky s názvom Pracovná a bezpečnostná obuv je dodávka tovaru pracovnej a bezpečnostnej obuvi prepotreby zamestnancov obstarávateľa v rámci plnenia povinnosti obstarávateľa v zmysle ust. zákona č. 124/2006 Z.z. obezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisovposkytovať zamestnancom potrebné účinné osobné ochranné pracovné prostriedky.
Odevy, obuv, brašnárske výrobky a príslušenstvo  >  Obuv  >  Ochranná obuv
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
Obuv   
Nákup a dodanie obuvi resp. doplnenie pohotovostných zásob Správy štátnych hmotných rezerv SR (ďalej len "SŠHRSR") v rámci skupiny pohotovostných zásob V. Odev a obuv pre zabezpečenie základných životných potrieb obyvateľstvapostihnutého krízovou situáciou, mimoriadnu udalosťou alebo III. stupňom povodňovej aktivity v teréne, za sťaženýchklimatických podmienok.  Súčasťou predmetu zákazky je aj ochraňovanie pohotovostných zásob v zmysle zákona č. 372/2012 Z. z. o štátnychhmotných rezervách a o doplnení zákona č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekovpozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tiež v súlade svnútornými predpismi a usmerneniami vydanými verejným obstarávateľom pre oblasť hospodárenia s pohotovostnýmizásobami.
Odevy, obuv, brašnárske výrobky a príslušenstvo  >  Obuv
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Špeciálne odevy a doplnky na ochranu pred rizikom expozície biologickým alebo chemickým faktorom   
Predmetom tejto zákazky je dodávka Respirátor s ventilom FFP3, Ochranné okuliare utesnené, Protibiologické odevy veľkosť XL, Návleky na obuv vysoké, Jednorazové pracovné nitrilové nepudrované obojstranné rukavice minimálnej hrúbky 0,12mm veľkosti XL, Tlakový obväz zo sponou 10x12cm x 2,5m alebo Tlakový obväz elastický zo sponou Izraelského typu obväzu H-H, vrátane obalu a dopravy na miesto dodania/plnenia.
Odevy, obuv, brašnárske výrobky a príslušenstvo  >  Špeciálne odevy a doplnky
Záchranná zdravotná služba Bratislava
Uniformy ZZS BA a výstrojné súčasti   
Predmetom zákazky je obstaranie súčastí uniforiem Záchrannej zdravotnej služby odevy a výstrojné súčasti v rozsahu: Bunda s odopínateľnou kapucňou predpokladaný počet - 750 ks Mikina s odopínateľnými rukávmi - predpokladaný počet - 750 ks Vesta - predpokladaný počet - 750 ks Nohavice - predpokladaný počet - 1 500 ks Polokošela s krátkym rukávom predpokladaný počet - 750 ks Tričko biele - predpokladaný počet - 2300 ks Špeciálna obuv nízka predpokladaný počet - 750 ks Špeciálna obuv vysoká - predpokladaný počet - 750 ks II.1.5) Celková odhadovaná hodnota 565 228,50 EUR bez DPH II.1.6) Informácie o častiach Táto zákazka sa delí na časti: Nie II.2) OPIS II.2.3) Miesto vykonania Kód NUTS: SK Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Antolská 11,850 07 Bratislava II.2.4) Opis obstarávania: Predmetom zákazky je obstaranie súčastí uniforiem Záchrannej zdravotnej služby odevy a výstrojné súčasti v rozsahu: Bunda s odopínateľnou kapucňou predpokladaný počet - 750 ks Mikina s odopínateľnými rukávmi - predpokladaný počet - 750 ks Vesta - predpokladaný počet - 750 ks Nohavice - predpokladaný počet - 1 500 ks Polokošela s krátkym rukávom predpokladaný počet - 750 ks Tričko biele - predpokladaný počet - 2300 ks Špeciálna obuv nízka predpokladaný počet - 750 ks Špeciálna obuv vysoká - predpokladaný počet - 750 ks II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk Cena II.2.6) Odhadovaná hodnota 565 228,50 EUR bez DPH II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky) 24 Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie II.2.10) Informácie o variantoch Budú sa akceptovať varianty: Nie II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie II.2.14) Doplňujúce informácie: Viazanosť ponuky bude zabezpečená zábezpekou. Zábezpeka je stanovená vo výške 30 000,00 EUR (slovom: tridsaťtisíc EUR). Zábezpeku je možné zložiť poskytnutím bankovej záruky za uchádzača alebo zložením finančných prostriedkov uchádzačom na účet verejného obstarávateľa v banke alebo v pobočke zahraničnej banky. Podrobné pokyny sú uvedené v súťažných podkladoch. ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE III.1) PODMIENKY ÚČASTI III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní týkajúce sa osobného postavenia Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti, týkajúce sa osobného postavenia, uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti uvedených v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní predložením dokladov podľa § 32 ods. 2 ZVO alebo § 152 zákona o verejnom obstarávaní v súlade s ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní. III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky ODDIEL IV: POSTUP IV.1) DRUH POSTUPU IV.1.1) Druh postupu Verejná súťaž IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody Rámcová dohoda s jediným uchádzačom IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii Použije sa elektronická aukcia Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Elektronická aukcia sa uskutoční prostredníctvom portálu EVO. Podrobnosti o elektronickej aukcii sú uvedené v súťažných podkladoch. IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA) Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť Dátum a čas: 9.2.2018 09:00 IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť SK IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané Ponuka musí platiť do: 1.5.2018 IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk Dátum a čas: 9.2.2018 10:00 Miesto: Záchranná zdravotná služba BA, Antolská 11, 811 05 Bratislava Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční v súlade s § 52 zákona o verejnom obstarávaní. Podľa § 54 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní bude otváranie ponúk časť "Kritériá" neverejné. ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE Bude sa akceptovať elektronická fakturácia Použijú sa elektronické platby VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE: 1. Žiadosť o súťažné podklady záujemca doručí na (e-mailovu) adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode I.1) tejto výzvy (visnovska@emergency-ba.sk). Žiadosť o súťažné podklady musí obsahovať kompletne identifikačné údaje žiadateľa (názov, adresa sídla, adresa doručovania v prípade, že je iná ako adresa sídla,kontaktný email), uvedený predmet žiadosti (čo sa žiada), meno osoby zodpovednej za žiadosť, jej telefónne číslo. Žiadosť musí byť napísaná v slovenskom alebo českom jazyku. Na žiadosti doručené na inú adresu alebo v inom jazyku alebo nezrozumiteľné žiadosti sa nebude reagovať. Po doručení kompletnej žiadosti budú záujemcovi zaslané súťažné podklady.
Odevy, obuv, brašnárske výrobky a príslušenstvo  >  Pracovné odevy, špeciálne pracovné odevy a doplnky  >  Pracovné odevy
Záchranná zdravotná služba Bratislava
Uniformy ZZS BA a výstrojné súčasti   
Predmetom zákazky je obstaranie súčastí uniforiem Záchrannej zdravotnej služby odevy a výstrojné súčasti v rozsahu Bunda s odopínateľnou kapucňou predpokladaný počet - 750 ks Mikina s odopínateľnými rukávmi - predpokladaný počet - 750 ks Vesta - predpokladaný počet - 750 ks Nohavice - predpokladaný počet - 1 500 ks Polokošela s krátkym rukávom predpokladaný počet - 750 ks Tričko biele - predpokladaný počet - 2300 ks Špeciálna obuv nízka predpokladaný počet - 750 ks Špeciálna obuv vysoká - predpokladaný počet - 750 ks
Odevy, obuv, brašnárske výrobky a príslušenstvo  >  Pracovné odevy, špeciálne pracovné odevy a doplnky  >  Pracovné odevy
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Špeciálne odevy a doplnky na ochranu pred rizikom expozície biologickým alebo chemickým faktorom   
Predmetom tejto zákazky je dodávka: Respirátor s ventilom FFP3, Ochranné okuliare utesnené, Protibiologické odevy veľkosť XL, Návleky na obuvvysoké, Jednorazové pracovné nitrilové nepudrované obojstranné rukavice minimálnej hrúbky 0,12 mm veľkostiXL, Tlakový obväz zo sponou 10 x 12 cm x 2,5 m alebo Tlakový obväz elastický zo sponou Izraelského typuobväzu H-H, vrátane obalu a dopravy na miesto dodania/plnenia
Odevy, obuv, brašnárske výrobky a príslušenstvo  >  Špeciálne odevy a doplnky
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Osobné ochranné pracovné prostriedky, pracovné odevy a obuv   
Predmetom zákazky je dodanie tovaru - odevov ochranných a pracovných - blúzy pracovné, nohavice pracovné, ochranné plášte, ochranné vesty, kombinézy, tričká s krátkymi rukávmi, gamaše zváračské, zástery ochranné, ochrannépokrývky hlavy, chrániče kolien, nohavice ochranné, košele, obuv bezpečnostná a pracovná, rukavice ochranné,prostriedky na ochranu dýchacích ciest, zraku, čuchu, sluchu a hlavy...
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia  >  Hasičské, záchranárske a bezpečnostné vybavenie
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Nákup obuvi pre príslušníkov Policajného zboru a príslušníkov Hasičského a záchranného zboru   
Predmetom zákazky je dodávka obuvi pre príslušníkov Policajného zboru a príslušníkov Hasičského a záchranného zboru,ktoré sú doplnkom služobnej rovnošaty do výkonu služby aj na výcvik príslušníkov Policajného zboru a Hasičského azáchranného zboru, vrátane súvisiacich služieb, najmä doprava na miesto dodania, záručná a pozáručná oprava obuvi.
Odevy, obuv, brašnárske výrobky a príslušenstvo  >  Obuv  >  Obuv okrem športovej a ochrannej
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Osobné ochranné prostriedky   
Dodanie OOP vrátane dopravy na miesta určenia v rozsahu ochranné odevy, bezpečnostná obuv a ostatné ochrannéprostriedky podľa typov a druhov.
Odevy, obuv, brašnárske výrobky a príslušenstvo  >  Pracovné odevy, špeciálne pracovné odevy a doplnky  >  Pracovné odevy
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
Pracovná a bezpečnostná obuv   
Predmetom zákazky s názvom Pracovná a bezpečnostná obuv je dodávka tovaru pracovnej a bezpečnostnej obuvi prepotreby zamestnancov obstarávateľa v rámci plnenia povinnosti obstarávateľa v zmysle ust. zákona č. 124/2006 Z.z. obezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisovposkytovať zamestnancom potrebné účinné osobné ochranné pracovné prostriedky.
Odevy, obuv, brašnárske výrobky a príslušenstvo  >  Obuv  >  Ochranná obuv
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Nákup osobnej ochrannej pracovnej obuvi   
Predmetom zákazky je nákup osobnej ochrannej pracovnej obuvi, ktorých kvalita spĺňa platné normy a ktorýchšpecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
Odevy, obuv, brašnárske výrobky a príslušenstvo  >  Obuv  >  Ochranná obuv
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie