Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania odevy zobrazujem 115 z 45 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Nepremokavý odev a bunda poľná zimná   
Nepremokavý odev a bunda poľná zimná sú odevy určené pre výkon služby príslušníkov Ozbrojených síl SR prevažne vpoľných podmienkach s maskovacími vlastnosťami. Nepremokavý odev je komplet s maskovacími vlastnosťami skladajúci sa bundy a nohavíc určený na ochranu vojaka pred nepriaznivými poveternostnými vplyvmi, ktorý svojím materiálovým zložením musí zabezpečiť najmä vodoodolnosť, nepriepustnosť, trvanlivosť, dýchateľnosť, paropriepustnosť, zníženú hlučnosť a nízku hmotnosť. Bunda poľná zimná s maskovacími vlastnosťami je určená na ochranu vojaka pred nepriaznivými poveternostnými vplyvmi v zimnom období, ktorá svojím materiálovým zložením musí zabezpečiť najmä ochranu vojaka proti chladu a vetru, trvalú nepremokavosť, vodoodolnosť priedušnosť a taktiež nízku hmotnosť. Súčasťou predmetu zákazky sú aj hodnostné označenia, štátne vlajky SR, rukávové znaky VP a označenia VP a MP.
Odevy, obuv, brašnárske výrobky a príslušenstvo  >  Zvršky  >  Odevy chrániace pred počasím
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Osobné ochranné pracovné prostriedky, pracovné odevy a obuv   
Predmetom zákazky je dodanie tovaru - odevy ochranné a pracovné - blúzy ochranné pracovné, nohavice ochrannézváračské, nohavice pracovné s náprsenkou pánske, blúzy pracovné dámske, nohavice pracovné s náprsenkou dámske,blúzy pracovné pánske, tričká pracovné modré, nohavice výstražné - odolné voči vode, kombinéza ochranná protiprašná,vesty výstražné, plášť výstražný 3/4 s kapucňou, čiapka ochranná so štítkom zimná, kukly ochranné pod prilbu pletenézimné, kabáty ochranné zateplené pánske, kabáty ochranné zateplené dámske, kabáty výstražné zateplené dámske,nohavice ochranné s náprsenkou zateplené dámske, tričká pracovné oranžové, gamaše ochranné zváračské z usne,obuv bezpečnostná členková, obuv bezpečnostná poltopánková, obuv bezpečnostná sandála, obuv bezpečnostnápolosárová, obuv bezpečnostná polosárová zateplená, obuv pracovná sárová gumová pánska, prostriedky na ochranudýchacích ciest, zraku, čuchu, sluchu a hlavy - kukla samostmievacia pre zváračov, filter protiplynový A1 na masku,maska ochranná celotvárová, okuliare ochrané číry a tmavý zorník, rukavice ochranné nitrilové - stredne namáhavépráce, rukavice ochranné usňové päťprstové bez vložky a s vložkou, štít ochranný, chránič sluchu na prilbu 3M PELTORG3000, respirátor P1 s ventilčekom, prilba bezpečnostná 3M PELTOR G3000, rukavice ochranné nitrilové - hrubémechanické práce, chránič sluchu zátkový - opakované použitie, rukavice ochranné päťprstové zváračské s dlhou manž.s vložkou a iné.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia  >  Hasičské, záchranárske a bezpečnostné vybavenie
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
Osobné ochranné pracovné prostriedky, pracovné odevy a obuv ( 2018 )   
Osobné ochranné pracovné prostriedky, pracovné odevy a obuv.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia  >  Hasičské, záchranárske a bezpečnostné vybavenie
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
Pracovné a ochranné odevy   
Predmetom zákazky s názvom Pracovné a ochranné odevy je dodávka tovaru pracovných a ochranných odevov prepotreby zamestnancov obstarávateľa v rámci plnenia povinnosti obstarávateľa v zmysle ust. zákona č. 124/2006 Z.z. obezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisovposkytovať zamestnancom potrebné účinné osobné ochranné pracovné prostriedky.
Odevy, obuv, brašnárske výrobky a príslušenstvo  >  Pracovné odevy, špeciálne pracovné odevy a doplnky  >  Pracovné odevy
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Špeciálne odevy a doplnky na ochranu pred rizikom expozície biologickým alebo chemickým faktorom   
Predmetom tejto zákazky je dodávka Respirátor s ventilom FFP3, Ochranné okuliare utesnené, Protibiologické odevy veľkosť XL, Návleky na obuv vysoké, Jednorazové pracovné nitrilové nepudrované obojstranné rukavice minimálnej hrúbky 0,12mm veľkosti XL, Tlakový obväz zo sponou 10x12cm x 2,5m alebo Tlakový obväz elastický zo sponou Izraelského typu obväzu H-H, vrátane obalu a dopravy na miesto dodania/plnenia.
Odevy, obuv, brašnárske výrobky a príslušenstvo  >  Špeciálne odevy a doplnky
Záchranná zdravotná služba Bratislava
Uniformy ZZS BA a výstrojné súčasti   
Predmetom zákazky je obstaranie súčastí uniforiem Záchrannej zdravotnej služby odevy a výstrojné súčasti v rozsahu: Bunda s odopínateľnou kapucňou predpokladaný počet - 750 ks Mikina s odopínateľnými rukávmi - predpokladaný počet - 750 ks Vesta - predpokladaný počet - 750 ks Nohavice - predpokladaný počet - 1 500 ks Polokošela s krátkym rukávom predpokladaný počet - 750 ks Tričko biele - predpokladaný počet - 2300 ks Špeciálna obuv nízka predpokladaný počet - 750 ks Špeciálna obuv vysoká - predpokladaný počet - 750 ks II.1.5) Celková odhadovaná hodnota 565 228,50 EUR bez DPH II.1.6) Informácie o častiach Táto zákazka sa delí na časti: Nie II.2) OPIS II.2.3) Miesto vykonania Kód NUTS: SK Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Antolská 11,850 07 Bratislava II.2.4) Opis obstarávania: Predmetom zákazky je obstaranie súčastí uniforiem Záchrannej zdravotnej služby odevy a výstrojné súčasti v rozsahu: Bunda s odopínateľnou kapucňou predpokladaný počet - 750 ks Mikina s odopínateľnými rukávmi - predpokladaný počet - 750 ks Vesta - predpokladaný počet - 750 ks Nohavice - predpokladaný počet - 1 500 ks Polokošela s krátkym rukávom predpokladaný počet - 750 ks Tričko biele - predpokladaný počet - 2300 ks Špeciálna obuv nízka predpokladaný počet - 750 ks Špeciálna obuv vysoká - predpokladaný počet - 750 ks II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk Cena II.2.6) Odhadovaná hodnota 565 228,50 EUR bez DPH II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky) 24 Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie II.2.10) Informácie o variantoch Budú sa akceptovať varianty: Nie II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie II.2.14) Doplňujúce informácie: Viazanosť ponuky bude zabezpečená zábezpekou. Zábezpeka je stanovená vo výške 30 000,00 EUR (slovom: tridsaťtisíc EUR). Zábezpeku je možné zložiť poskytnutím bankovej záruky za uchádzača alebo zložením finančných prostriedkov uchádzačom na účet verejného obstarávateľa v banke alebo v pobočke zahraničnej banky. Podrobné pokyny sú uvedené v súťažných podkladoch. ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE III.1) PODMIENKY ÚČASTI III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní týkajúce sa osobného postavenia Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti, týkajúce sa osobného postavenia, uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti uvedených v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní predložením dokladov podľa § 32 ods. 2 ZVO alebo § 152 zákona o verejnom obstarávaní v súlade s ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní. III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky ODDIEL IV: POSTUP IV.1) DRUH POSTUPU IV.1.1) Druh postupu Verejná súťaž IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody Rámcová dohoda s jediným uchádzačom IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii Použije sa elektronická aukcia Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Elektronická aukcia sa uskutoční prostredníctvom portálu EVO. Podrobnosti o elektronickej aukcii sú uvedené v súťažných podkladoch. IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA) Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť Dátum a čas: 9.2.2018 09:00 IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť SK IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané Ponuka musí platiť do: 1.5.2018 IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk Dátum a čas: 9.2.2018 10:00 Miesto: Záchranná zdravotná služba BA, Antolská 11, 811 05 Bratislava Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční v súlade s § 52 zákona o verejnom obstarávaní. Podľa § 54 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní bude otváranie ponúk časť "Kritériá" neverejné. ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE Bude sa akceptovať elektronická fakturácia Použijú sa elektronické platby VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE: 1. Žiadosť o súťažné podklady záujemca doručí na (e-mailovu) adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode I.1) tejto výzvy (visnovska@emergency-ba.sk). Žiadosť o súťažné podklady musí obsahovať kompletne identifikačné údaje žiadateľa (názov, adresa sídla, adresa doručovania v prípade, že je iná ako adresa sídla,kontaktný email), uvedený predmet žiadosti (čo sa žiada), meno osoby zodpovednej za žiadosť, jej telefónne číslo. Žiadosť musí byť napísaná v slovenskom alebo českom jazyku. Na žiadosti doručené na inú adresu alebo v inom jazyku alebo nezrozumiteľné žiadosti sa nebude reagovať. Po doručení kompletnej žiadosti budú záujemcovi zaslané súťažné podklady.
Odevy, obuv, brašnárske výrobky a príslušenstvo  >  Pracovné odevy, špeciálne pracovné odevy a doplnky  >  Pracovné odevy
Záchranná zdravotná služba Bratislava
Uniformy ZZS BA a výstrojné súčasti   
Predmetom zákazky je obstaranie súčastí uniforiem Záchrannej zdravotnej služby odevy a výstrojné súčasti v rozsahu Bunda s odopínateľnou kapucňou predpokladaný počet - 750 ks Mikina s odopínateľnými rukávmi - predpokladaný počet - 750 ks Vesta - predpokladaný počet - 750 ks Nohavice - predpokladaný počet - 1 500 ks Polokošela s krátkym rukávom predpokladaný počet - 750 ks Tričko biele - predpokladaný počet - 2300 ks Špeciálna obuv nízka predpokladaný počet - 750 ks Špeciálna obuv vysoká - predpokladaný počet - 750 ks
Odevy, obuv, brašnárske výrobky a príslušenstvo  >  Pracovné odevy, špeciálne pracovné odevy a doplnky  >  Pracovné odevy
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Pracovné odevy, kombinézy, bundy a doplnky   
Predmetom zákazky je dodanie tovaru - Pracovné odevy, kombinézy, bundy a doplnky.
Odevy, obuv, brašnárske výrobky a príslušenstvo  >  Pracovné odevy, špeciálne pracovné odevy a doplnky  >  Pracovné odevy
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Špeciálne odevy a doplnky na ochranu pred rizikom expozície biologickým alebo chemickým faktorom   
Predmetom tejto zákazky je dodávka: Respirátor s ventilom FFP3, Ochranné okuliare utesnené, Protibiologické odevy veľkosť XL, Návleky na obuvvysoké, Jednorazové pracovné nitrilové nepudrované obojstranné rukavice minimálnej hrúbky 0,12 mm veľkostiXL, Tlakový obväz zo sponou 10 x 12 cm x 2,5 m alebo Tlakový obväz elastický zo sponou Izraelského typuobväzu H-H, vrátane obalu a dopravy na miesto dodania/plnenia
Odevy, obuv, brašnárske výrobky a príslušenstvo  >  Špeciálne odevy a doplnky
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Pracovné odevy, kombinézy, bundy a doplnky   
Predmetom zákazky je dodanie tovaru - Pracovné odevy, kombinézy, bundy a doplnky.
Odevy, obuv, brašnárske výrobky a príslušenstvo  >  Pracovné odevy, špeciálne pracovné odevy a doplnky  >  Pracovné odevy
Záchranná služba
Osobné ochranné pracovné prostriedky - odevy   
Predmetom zákazky je dodávka osobných ochranných pracovných prostriedkov odevov pre zamestnancov ZS KE,vrátane dopravy na miesto plnenia a súvisiacich služieb (vykládka, nakládka a pod.) počas trvania rámcovej dohody.
Odevy, obuv, brašnárske výrobky a príslušenstvo  >  Pracovné odevy, špeciálne pracovné odevy a doplnky  >  Pracovné odevy
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Osobné ochranné pracovné prostriedky, pracovné odevy a obuv   
Predmetom zákazky je dodanie tovaru - odevov ochranných a pracovných - blúzy pracovné, nohavice pracovné, ochranné plášte, ochranné vesty, kombinézy, tričká s krátkymi rukávmi, gamaše zváračské, zástery ochranné, ochrannépokrývky hlavy, chrániče kolien, nohavice ochranné, košele, obuv bezpečnostná a pracovná, rukavice ochranné,prostriedky na ochranu dýchacích ciest, zraku, čuchu, sluchu a hlavy...
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia  >  Hasičské, záchranárske a bezpečnostné vybavenie
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Osobné ochranné prostriedky   
Dodanie OOP vrátane dopravy na miesta určenia v rozsahu ochranné odevy, bezpečnostná obuv a ostatné ochrannéprostriedky podľa typov a druhov.
Odevy, obuv, brašnárske výrobky a príslušenstvo  >  Pracovné odevy, špeciálne pracovné odevy a doplnky  >  Pracovné odevy
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
Pracovné a ochranné odevy   
Predmetom zákazky s názvom Pracovné a ochranné odevy je dodávka tovaru pracovných a ochranných odevov prepotreby zamestnancov obstarávateľa v rámci plnenia povinnosti obstarávateľa v zmysle ust. zákona č. 124/2006 Z.z. obezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisovposkytovať zamestnancom potrebné účinné osobné ochranné pracovné prostriedky.
Odevy, obuv, brašnárske výrobky a príslušenstvo  >  Pracovné odevy, špeciálne pracovné odevy a doplnky  >  Pracovné odevy
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Špeciálne odevy a doplnky na ochranu pred rizikom expozície biologickým alebo chemickým faktorom   
Predmetom tejto zákazky je dodávka Respirátor s ventilom FFP3, Ochranné okuliare utesnené, Protibiologické odevy veľkosť XL, Návleky na obuv vysoké,Jednorazové pracovné nitrilové nepudrované obojstranné rukavice minimálnej hrúbky 0,12mm veľkosti XL, Tlakovýobväz zo sponou 10x12cm x 2,5m alebo Tlakový obväz elastický zo sponou Izraelského typu obväzu H-H, vrátane obalua dopravy na miesto dodania/plnenia.
Odevy, obuv, brašnárske výrobky a príslušenstvo  >  Špeciálne odevy a doplnky
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie