Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania papier zobrazujem 115 z 187 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
Modernizácia odbavovacieho systému v autobusoch MHD v DPMK, a.s.   
Predmetom zákazky je dodávka zariadení pre samoobslužný výdaj elektronických cestovných lístkov v autobusoch MHD,zvyčajne označované ako čítačky cestovných lístkov. Zariadenie bude slúžiť na označenie skôr zakúpených papierovýchlístkov, zakupovanie cestovných lístkov z kreditu na BČK a pre overenie platnosti skôr zakúpených elektronických lístkov(napr. pri prestupe). Dodané zariadenia musia byť plne kompatibilné s existujúcim vybavovacím systémom verejného obstarávateľa (nejde o úplnú obmenu odbavovacích systémov, ale o čiastočnú), viď príloha č. 3 súťažných podkladov.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Počítacie a účtovacie stroje
Žilinský samosprávny kraj
Nákup xerografického papiera pre ŽSK a pre OvZP   
Predmetom zákazky je výber dodávateľa xerografického papiera pre Úrad Žilinského samosprávneho kraja a jehoorganizácie v zriaďovateľskej spôsobnosti ŽSK (ďalej OvZP). Bližšia špecifikácia a rozsah predmetu zákazky sú uvedenév časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov. Zákazka pozostáva z dodávania požadovaného tovaru v rozsahu uvedenom v bode B.1 Opis predmetu zákazkysúťažných podkladov, na miesto určenia v zmysle potrieb jednotlivých zariadení. Neoddeliteľnou súčasťou dodávky je doprava do miesta plnenia a vyloženie tovaru na miesto plnenia kupujúceho vzmysle potrieb jednotlivých zariadení, na základe vystavených čiastkových objednávok.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Tlačiarenské služby   
Predmetom zákazky je poskytovanie polygrafických služieb pre potreby verejného obstarávateľa a jeho organizačnéútvary, v súvislosti s tlačou brožúr, kníh, periodík, vstupeniek a iných tlačovín, tlač na pevné podkladové materiály, tlačna samolepiaci papier a polep pevného podkladového materiálu, t. j. zabezpečenie všetkých etáp polygrafickéhovýrobného procesu od prijatia tlačových podkladov až po doručenie finálneho výrobku na miesto určenia, vrátanebalenia a dopravy.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Kancelársky papier   
Predmetom zákazky je nákup kancelárskeho papiera podľa špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch, vrátane služieb spojených s dodaním tovaru do sídla verejného obstarávateľa vrátane vyloženia v mieste jeho uloženia a zabezpečenia ekologickej likvidácie všetkých použitých jednorazových obalov.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Kancelárske potreby a kancelársky papier   
Predmetom zákazky je dodávka kancelárskych potrieb a kancelárskeho papiera pre Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika vKošiciach, jej fakulty a pracoviská, vrátane dodania na miesto určenia. Uchádzač zabezpečí dodanie tovaru a dopravu domiesta plnenia určeného verejným obstarávateľom na základe priebežných objednávok počas platnosti rámcovejdohody.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát
Kancelárske potreby a kancelársky papier   
Predmetom je dodanie kancelárskych potrieb a kancelárskeho papiera pre potreby Prešovskej univerzity v Prešove,vrátane služieb , ktoré súvisia s dodaním tovaru na miesto dodania.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Slovenská pošta, a.s.
Tabelačný papier vrátane súvisiacich služieb   
Tabelačný papier vrátane súvisiacich služieb - čiastkové zmluvy na základe rámcovej dohody za IV. Q. 2017.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Slovenská pošta, a.s.
Kancelárske potreby vrátane papierenských produktov   
Dodávka kancelárskych potrieb vrátane papierenských produktov bližšie špecifikovaných v Prílohe č. 1 súťažnýchpodkladov a Rámcovej dohody.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
PRINTON s.r.o.
Posilnenie konkurencieschopnosti a rast spoločnosti PRINTON s.r.o.   
Predmet zákazky pozostáva z desiatich logických celkov  Logický celok č. 1 CTP zariadenie na osvit ofsetových platní - 1 ks Logický celok č. 2 Výsekový automat s razbou za horúca - 1 ks Logický celok č. 3 Sieťotlačový automat - 1 ks Logický celok č. 4 Sieťotlačový automat - 1 ks Logický celok č. 5 Rezačka papiera - 1 ks Logický celok č. 6 Doplnenie UV lakovania a UV sušenia na ofsetový stroj - 1 ks Logický celok č. 7 Automatická skladačka z role na arch - 1 ks Logický celok č. 8 Vŕtačka papiera - 1 ks Logický celok č. 9 Automatická rezačka a falcovačka - 1 ks Logický celok č. 10 Digitálna tlačiareň samolepiacich materiálov v roliach - 1 ks  Bližšia špecifikácia je uvedená v Súťažných podkladoch v časti B.1 Opis predmetu zákazky.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Rôzne špeciálne strojové zariadenia
Mesto Revúca
Zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu na území mesta Revúca   
Predmetom je zákazka na poskytnutie služby podľa § 3 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a ozmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon") postupom verejnej súťaže podľa §66 ods. 7 zákona. Predmetom zákazky je poskytnutie služby zberu, odvozu a likvidácie komunálneho odpadu z mesta Revúca v súlade sozákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ďalšíchdohodnutých činností vyplývajúcich z predmetu plnenia predmetu zákazky, ktoré obsahuje najmä pravidelný vývozzmesového komunálneho odpadu, triedeného papiera, triedených plastov, triedeného skla (kontajnery a vrecia),triedených kovov, odvozu a prenájmu veľkoobjemových kontajnerov vrátane prevádzkovania zberného dvora, ktorý jevo vlastníctve mesta. Mesto Revúca ako verejný obstarávateľ požaduje od poskytovateľa služby pravidelné poskytovanie evidencie (mesačne)o druhoch a množstve odpadov, ich uskladnení, využití alebo zneškodnení podľa platných právnych predpisov.  Zber a preprava komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov bude vykonávaná podľa požiadaviekdefinovaných v platnom Všeobecne záväznom nariadení Mesta Revúca (ďalej len ,,Mesto alebo ,,verejný obstarávateľ).Mesto bezplatne poskytne poskytovateľovi služby Všeobecné záväzné nariadenia Mesta, popr. iné záväzné rozhodnutiaMesta týkajúce sa predmetu zmluvy.  Poskytovateľ služby musí zabezpečiť ku dňu začatia výkonu činnosti všetky odberné miesta kontajnermi podľa pokynovverejného obstarávateľa. 1/5
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky -  Akvizičná agentúra
Kancelárske potreby, kancelársky papier, obálky a fólie.   
Dodanie kancelárskych predmetov, jednotlivých druhov papiera, obálok, fólií.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky -  Akvizičná agentúra
Tlačiarenské služby   
Poskytovanie polygrafických služieb pre potreby Ministerstva obrany SR a Ozbrojených síl SR v súvislosti s tlačouvoľných listov, brožúr, kníh, periodík a iných tlačovín, tlač na pevné podkladové materiály, tlač na samolepiaci papier apolep pevného podkladového materiálu s povrchovou úpravou do exteriéru t.j. zabezpečenie všetkých etáppolygrafického výrobného procesu od prijatia tlačových podkladov až po doručenie finálneho výrobku na určené miestododania. Súčasťou predmetu zákazky je komplexné zabezpečenie požadovanej služby spojené s tlačou, vrátane dopravydo miesta dodania a balenia.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Predmety osobnej starostlivosti   
Predmetom zákaziek zadávaných v dynamickom nákupnom systéme budú dodávky najmä papierových hygienických potrieb, toaletného papiera, papierových vreckoviek, papierových uterákov na ruky, papierových servítok, hygienických výrobkov z papiera, mydla, ktoré sú zaradené podľa slovníka obstarávania v rozsahu skupiny 337.... CPV. Pri každej konkrétnej zákazke verejný obstarávateľ presne špecifikuje predmet zákazky vo výzve na predkladanie ponúk s uvedením konkrétnych kódov CPV v rámci skupiny 337.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Predmety osobnej starostlivosti
Harona s.r.o.
Vybudovanie previnovacej prevádzky pre veľkorozmerové papierové baly   
1/3 Predmetom zákazky je Prevíjačka a rezačka kotúčov papiera  Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...
Slovenská pošta, a.s.
Tabelačný papier   
1/6 Predmetom obstarania je dodávka tabelačného papiera bez potlače pre pošty a úseky v rámci celého územia Slovenskejpošty, a. s. a dodávka tabelačného a listového papiera pre Slovenskú poštu, a. s., POST servis Bratislava.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie