Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania plastové okná zobrazujem 115 z 69 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Zníženie energetickej náročnosti pavilónu č.17   
Projektová dokumentácia rieši významnú obnovu objektu za účelom zlepšenia energetickej úspornosti. Obnova pôvodnej trojpodlažnej budovy bude pozostávať z výmeny strešnej krytiny za plechovú trapézovú krytinu, výmeny okien za plastové do veľkosti pôvodných okenných otvorov, výmeny prevetrávanej fasády, realizácie kontaktného zatepľovacieho systému. Existujúci drevený krov zostáva pôvodný a strešný plášť sa zaizoluje proti stratám tepla, proti vode a vlhkosti. Okná budú tvarovo, rozmerovo a výtvarne nadväzovať na pôvodné. Nové okná budú mať plastové rámy, zasklenie je navrhované trojsklom. Obnova pozostáva z nasledovných časti 01 Výmena výplni otvorov, 02 Zateplenie stropu do nevykurovaného priestoru, 03 Zateplenie fasády, 04 Ostatné práce, 05 Vykurovanie, 06 Zdravotechnika, 07- Osvetlenie, 08 Bleskozvod, 09 Vzduchotechnika, 10 Rekonštrukcia výťahu
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Elektroinštalačné práce
Obec Čachtice
Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu v obci Čachtice   
Predmetom zákazky sú stavebné práce spojené so znížením energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu v obciČachtice. V rámci stavebnych prác pre zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu sa navrhuje zatepleniefasády, strechy a stropu nad 1.PP modernými technológiami. Pôvodné exteriérové výplne otvorov /okná a dvere/ budúvymenené na nové plastové výplne otvorov s izolačným trojsklom. V rámci projektu je navrhnutá modernizáciavnútornej elektroinštalácie kultúrneho domu a výmena osvetľovacích telies, výmena zdroja tepla na plynové tepelnéčerpadlo a výmena radiátorovej vykurovacej sústavy Predložená projektová dokumentácia je vypracovaná na úrovni projektu stavby pre účel zabezpečenia stavebnéhopovolenia resp. ohlásenie stavebných úprav a pre realizáciu stavby. V projekte sú zdokumentované príslušné práce. Súčasťou projektovej dokumentácie je výkaz výmer, ktorý predstavuje podrobný opis prác.
Stavebné práce
Obec Zámutov
Byty nižšieho štandardu, 12 b. j. - Zámutov   
Predmetom zákazky je vybudovanie bytov s nižším štandardom pre sociálne odkázané rodiny marginalizované skupinyobyvateľstva podľa kritérií Štátneho fondu rozvoja bývania a MDVaRR SR vrátane infraštruktúry. Zákazka rieši jedenbytový dom s 12 jednoizbovými bytovými jednotkami v dvoch podlažiach s podlahovou plochou krajných bytov 43,75 m2a s podlahovou plochou stredných bytov 44,26 m2. Kapacita jedného bytu 4 osoby. Objekt bytového domu je dvojpodlažný montované kontajnerového typu. Všetky byty sú prístupné z vonkajšej otvorenejpavlače s dvojramenným schodišťom. Strecha je sedlová so sklonom 11°.  Fasáda je farebne riešená v rámci povrchových úprav silikónovou omietkou sivobielej farby škrabanou zrnitosti 2 nakontaktnom zatepľovacom systéme s minerálnou vlnou hr.60 mm. Sokeľ tvorený mozaikovou omietkou sivej farby. 1/4 Strecha bude pokrytá lakoplastovým pozinkovaným plechom trapézovým T 35 modrej farby RAL 5010. Okná a vonkajšiedvere sú plastové biele s päťkomorovým rámom a izolačným trojsklom Uokna=1,0 W/m2K. Oplechovania, dažďovéžľaby a odpady budú z lakoplastového pozinkovaného plechu modrej farby vo farbe krytiny, oplechovania parapetovokien z lakoplastového AL plechu bielej farby. Konštrukčný systém objektu je tvorený oceľovými rámami tvoriacimisamostatné kontajnery navzájom spojené a utesnené gumovým tesnením.  Verejný obstarávateľ predpokladá, že financovanie plnenia predmetu zákazky bude z dotačných prostriedkov MDVaRR az úveru zo ŠFRB. Z uvedeného dôvodu verejný obstarávateľ požaduje aby cena zákazky bola stanovená v súlade sozákonom o štátnom fonde.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Domov sociálnych služieb v Giraltovciach
Domov sociálych služieb, Giraltovce   
Existujúci objekt Domova sociálnych služieb je situovaný v meste Giraltovce. Ide o budovu so štyrmi blokmiobdĺžnikového tvaru z čoho v danom predmete zákazky sú riešené dva bloky, blok A a blok B. Predmetná časť objektu jeurčená k zníženiu energetickej náročnosti objektu. Budova Domova sociálnych služieb v Giraltovciach má tri nadzemnépodlažia a dve podzemné podlažie. Je zastrešená šikmou pultovou strechou. Na fasáde ako výplňové konštrukcie súexistujúce drevené okná, dvere a plechové garážové brány, ktoré nespĺňajú teplotné požiadavky a plastové okná advere. Znížením energetickej náročnosti objektu DSS sa má dosiahnúť - eliminácia tepelných strát (zníženie energetickej náročnosti na vykurovanie) objektu DSS - vylepšenie estetického vzhľadu objektu - predlženie životnosti objektu a to prostredníctvom výmeny výplní otvorov (okná a dvere), zateplením fasády a strešného plášťa a výmenou svietidiel za energeticky úspornejšie.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Spojená škola, Opatovská cesta 101, Košice
Zníženie energetickej náročnosti budovy Spojenej školy – Košice   
Zníženie energetickej náročnosti budovy Spojenej školy – Košice Predmetom projektovej dokumentácie sú opatrenia na zníženie energetickej náročnosti budovy, a to zateplenie obvodového plášťa kontaktným zatepľovacím systémom ETICS tepelnou izoláciou z MW hr. 160 mm, zateplenie strešnej konštrukcie na báze strešného polystyrénu EPS 200S hr. 300 mm, zateplenie stropu nad suterénom tepelnou izoláciou z MW hr. 100 mm, výmena pôvodných výplňových konštrukcií za nové plastové zasklené izolačným trojsklom v kombinácii s výmenou zasklenia pri už vymenených plastových oknách, kde dôjde ku výmena jestvujúceho dvojskla za dvojsklo so špeciálnou fóliou. Zároveň dôjde ku rekonštrukcii systému vykurovania, a to ku výmene vykurovacích telies a vykurovacích rozvodov, následne ku termostatizácii a hydraulickému vyregulovaniu systému vykurovania. Zároveň sa uvažuje s inštaláciou decentrálnych rekuračných jednotiek a s čiastočnou výmenou svietidiel za úsporné LED svietidlá. Detailný popis predmetu zákazky sa nachádza v súťažných podkladoch a výkaze výmer
Stavebné práce
Obec Imeľ
„Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy“   
Verejný obstarávateľ obstaráva predmet zákazky, ktorý bude po schválení finančných prostriedkov Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou (SIEA), ako príspevkovou organizáciou v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR a sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia , ktorý riadi Ministerstvo životného prostredia SR, financovaný z Prioritnej osi: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch Investičná priorita: 4.3. Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach, vrátane verejných budov a v sektore bývania. Špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2015-6. Predmet zákazky sa vymedzuje podľa § 42 zákona o verejnom obstarávaní na základe technických požiadaviek, ktoré vychádzajú z technických špecifikácií, výkonnostných a funkčných požiadaviek, prípadne ich kombinácie. Predmet zákazky je opísaný jednoznačne, úplne a nestranne. V súťažných podkladoch, výkaze výmer a projektovej dokumentácii sú uvedené všetky okolnosti, ktoré budú dôležité na plnenie zmluvy a na vypracovanie ponuky. Opis predmetu zákazky je vypracovaný odkazom na technické špecifikácie, na základe výkonnostných a funkčných požiadaviek a ich kombináciou. Predmetom obstarávania je budova materskej školy v obci Imeľ, Zdravotnícka ul., budova materskej školy súp. č. 622. Materská škola je súčasťou Základnej školy s materskou školou, ktorá je vo vlastníctve zriaďovateľa obce Imeľ. Objekt je vybudovaný na samostatnom pozemku, nachádzajúcom sa v centrálnej časti obce Imeľ. Objekt, ktorý je predmetom obstarávania, sa nachádza na pozemku parc. č. 2759/3 k. ú. Imeľ, okres Komárno. Maximálne vonkajšie pôdorysné rozmery stavby sú v súčasnosti 38,45x17,30m. Pôvodný objekt bol vybudovaný v roku 1983. V roku 1993 došlo k stavebným úpravám a rozdeleniu objektu pôvodnej MŠ na dva objekty: MŠ ktorá je predmetom obstarávania a zdravotné stredisko nie je predmetom obstarávania. Kotolňa MŠ zostala v objekte zdravotného strediska, teplo je do objektu privádzané v pôvodnom tepelnom kanáli. Objekt je jednopodlažný, pozostávajúci zo závetria, chodieb, šatní detí, šatní učiteliek, WC učiteliek, skladov, umyvární a WC detí, spální detí, herní, denných miestností, jedálne a výdajne jedla. Objekt je postavený z pórobetónového muriva, hrúbka obvodového plášťa 400 mm. Svetlá výška miestností je 2 950 mm, konštrukčná výška 3 620 mm. Na fasáde je vplyvom vzlínajúcej vlhkosti narušená omietka, plesne, na atike sú viditeľné trhliny, porušená omietka a navlhnutie vplyvom zatekania. Oknáplastové s izolačným dvojsklom, výmena sa podľa podaných informácií uskutočnila cca v roku 2003, jedno okno je pôvodné drevené so zdvojeným zasklením. Vstupné dvere do objektu nachádzajúce sa na severozápadnej fasáde sú pôvodné oceľové, výplň jednosklo, značná prievzdušnosť. Výstupné dvere na juhovýchodnej fasáde sú plastové, s izolačným dvojsklom, výmena podľa podaných informácií cca v roku 2003. II.1.5) Celková predpokladaná hodnota 284 801,35 EUR bez DPH II.1.6) Informácie o častiach Táto zákazka sa delí na časti: Nie
Stavebné práce
Mesto Nové Zámky
„Zateplenie objektu MsÚ Nové Zámky“   
Jedná sa o kompletné zateplenie zaizolovanie objektu Mestského úradu v Nových Zámkoch. Budova je trojpodlažná s jedným podzemným podlažím, prestrešená sedlovou strechou s valbami. Je to sa samostatne stojaca budova. Obvodovénosné múry objektu sú postavené z plnej pálenej tehly o hr. 450 mm (s omietkami hr. 500 mm), vnútorné nosné múrysú z takisto z plnej pálenej tehly o hr. 450 300 mm. Vodorovné konštrukcie - prievlaky sú zo železobetónu. Stropy sú zkeramických vložiek alt. zo železobetónu (nebola vykonaná sonda). Strop nad 3.NP je sa zateplí minerálnou vlnou hr.400 mm. Pred rekonštrukciou je potrebné určiť typ a druh stropu (vykonať sondu). Jestvujúce výplne otvorov - okná,dvere a zasklené steny sú z plastového profilu zasklené izolačným čírym dvojsklom . V nedávnej dobe bola vymenenástrešná krytina, ktorá je keramická tzv. bobrovka.
Stavebné práce
Obec Dolné Kočkovce
Obnova meterskej školy v obci Dolné Kočkovce   
V objekte materskej školy budú nasledovné stavebné práce - Búracie práce - Výmena okien za plastové - Zateplenie obvodového plášťa budovy - Vonkajšie nátery a vysieťkovanie vonkajších časti objektu - Rekonštrukcia zdravotechniky - Rekonštrukcia ústredného vykurovania spríslušenstvom - Rekonštrukcia vnútorných silnoprúdových rozvodov a osvetlenia - Rekonštrukcia bleskozvodov na novej fasáde CPV kódy 45000000-7 Stavebné práce, 4530000-0 Stavebno-inštalačné práce, 45310000-3 Elektroinštalačné práce, 39715210-2 Ústredné kúrenie, 44221000-5 Okná, dvere a súvisiace prvky
Stavebné práce
Obec Čachtice
Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu v obci Čachtice   
Predmetom zákazky sú stavebné práce spojené so znížením energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu v obci Čachtice. V rámci stavebnych prác pre zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu sa navrhuje zatepleniefasády, strechy a stropu nad 1.PP modernymi technológiami. Pôvodné exteriérové vyplne otvorov /okná a dvere/ budúvymenené na nové plastové vyplne otvorov s izolačnym trojsklom. V rámci projektu je navrhnutá modernizáciavnútornej elektroinštalácie kultúrneho domu a vymena osvetľovacích telies, vymena zdroja tepla na plynové tepelnéčerpadlo a výmena radiátorovej vykurovacej sústavy
Stavebné práce
Mesto Jelšava
Prestavba bytového domu na Armádnej ul. č.277 v meste Jelšava   
Stavba je 9 podlažný objekt, pričom 1.NP je riešené ako nástupný priestor a sú tu situované sklady pre obyvateľovbytového domu. Podlažia 2.NP 8.NP sú obytné. Na každom podlaží je 6 bytov v kategórii 1 izbový byt a 2 izbový byt. Vobjekte je riešená vnútorná komunikácia , centrálny priestor so schodiskom a výťahom. Z centrálnej komunikácie súprístupné jednotlivé byty. Centrálna komunikácia je presvetľovaná svetlíkom v rovine strechy. Nad objektom jenavrhnutý drevený väzníkový krov, do krovu je riešená výlez zo schodiskového priestoru. V streche sú umiestnenéprevetrávacie hlavice VZT, strešné okná . Svetlík centrálnej komunikácie sa predĺži nad úroveň navrhovanej strechy. Vobjekte sa vymenia všetky výplňové konštrukcie a vybudujú sa nové technické rozvody. Zásobovanie je navrhované zjužnej strany po existujúcej komunikácii s doplnením k navrhovanej stavbe. Pri realizácii stavby nedôjde k zásahu doochranných pásiem sietí resp . dopravných trás. Okolo objektov sú navrhované spevnené plochy a komunikácie pre 1/3 pešiu a dopravnú obsluhu objektov. Napojenie na existujúce inžinierske siete je realizované vlastnými prípojkami. Na pozemku sú všetky siete , ktorénapájajú stavbu na verejné rozvody. Návrh riešenia úpravy interiéru, fasády a výstavbu novej valbovej strechy jezaložený na dynamike farebných plôch rešpektujúcich tektoniku budovy s vytváraním prelínajúcich sa segmentov nafasáde zjemňujúcich merítko obytných priestorov. Navrhovaná farebnosť vychádza z jemnosti farebnosti, čím sa zásahstáva menej agresívny voči okoliu a stavba. Severozápadná a juhovýchodná strana fasády obsahuje balkóny. Pôvodnáhydroizolačná vrstva strechy je z asfaltovaných oxidovaných pásov. Na pôvodnú skladbu strechy, ktorá ostane bezzmien, je navrhované nové zateplenie minerálnou vlnou hr. 300 mm. Soklík je navrhovaný z keramického obkladu GRES.Výplňové konštrukcie sú navrhované plastové v suteréne ako aj v bytoch. Navrhovaný je nový osobný výťah ktorý budeobložený protipožiarným sadrokartónom. Odstránia sa všetky vnútorné a vonkajšie dvere a nahradia sa novými dveramivrátane protipožiarných dverí.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Domov sociálnych služieb v Giraltovciach
Domov sociálych služieb, Giraltovce   
Existujúci objekt Domova sociálnych služieb je situovaný v meste Giraltovce na ul. Kukorelliho17. Ide o budovu so štyrmi 1/4 blokmi obdĺžnikového tvaru z čoho v danom predmete zákazky sú riešené dva bloky, blok A a blok B. Predmetná časťobjektu je určená k zníženiu energetickej náročnosti objektu. Budova Domova sociálnych služieb v Giraltovciach má tri nadzemné podlažia a dve podzemné podlažie. Je zastrešenášikmou pultovou strechou. Hlavný vstup do objektu DSS je zo severnej strany. Do budovy vedie viacero vstupov, ktoréslúžia ako únikové východy. Na fasáde ako výplňové konštrukcie sú existujúce drevené okná, dvere a plechové garážovébrány, ktoré nespĺňajú teplotné požiadavky a plastové okná a dvere. Znížením energetickej náročnosti objektu DSS sa má dosiahnúť - eliminácia tepelných strát (zníženie energetickej náročnosti na vykurovanie) objektu DSS - vylepšenie estetického vzhľadu objektu  - predlženie životnosti objektu a to prostredníctvom výmeny výplní otvorov (okná a dvere), zateplením fasády a strešného plášťa a výmenou svietidielza energeticky úspornejšie.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Čachtice
Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu v obci Čachtice   
Predmetom zákazky sú stavebné práce spojené so znížením energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu v obciČachtice. V rámci stavebnych prác pre zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu sa navrhuje zatepleniefasády, strechy a stropu nad 1.PP modernymi technológiami. Pôvodné exteriérové vyplne otvorov /okná a dvere/ budúvymenené na nové plastové vyplne otvorov s izolačnym trojsklom. V rámci projektu je navrhnutá modernizáciavnútornej elektroinštalácie kultúrneho domu a vymena osvetľovacích telies, vymena zdroja tepla na plynové tepelnéčerpadlo a vymena radiátorovej vykurovacej sústavy  1/5 Predložená projektová dokumentácia je vypracovaná na úrovni projektu stavby pre účel zabezpečenia stavebnéhopovolenia resp. ohlásenie stavebnych úprav a pre realizáciu stavby. V projekte sú zdokumentované príslušné práce. Súčasťou projektovej dokumentácie je vykaz vymer, ktorý predstavuje podrobný opis prác.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Žilinský samosprávny kraj
KNsP Čadca – stavebné úpravy výplní otvorov na internistickom pavilóne   
Projekt stavby rieši výmenu okien a dverí na internistickom pavilóne Kysuckej nemocnice s poliklinikou Čadca (KNsP Čadca). Ide o viacpodlažnú budovu a v rámci realizácie prác budú vymenené pôvodné okná a dvere za 6 komorové, plastové s celkovým U=1,1 (sklo + rám) Vstupné dvere budú posuvné, hliníkové s automatickým otváraním s celkovým U=1,3 (sklo + rám), nad nimi bude vzduchová clona s elektrickým ohrevom. V rámci stavebných prác dôjde k repasácií pôvodných mreží, vyspraveniu vnútorného a vonkajšieho ostenia s maľbou, dodávke a montáži žalúzií a sieťok a parapetov.
Stavebné práce
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Zníženie energetickej náročnosti pavilónu č.17   
Projektová dokumentácia rieši významnú obnovu objektu za účelom zlepšenia energetickej úspornosti. Obnova pôvodnejtrojpodlažnej budovy bude pozostávať z výmeny strešnej krytiny za plechovú trapézovú krytinu, výmeny okien zaplastové do veľkosti pôvodných okenných otvorov, výmeny prevetrávanej fasády, realizácie kontaktného zatepľovaciehosystému. Existujúci drevený krov zostáva pôvodný a strešný plášť sa zaizoluje proti stratám tepla, proti vode a vlhkosti.Okná budú tvarovo, rozmerovo a výtvarne nadväzovať na pôvodné. Nové okná budú mať plastové rámy, zasklenie jenavrhované trojsklom. Obnova pozostáva z nasledovných časti 01 Výmena výplni otvorov, 02 Zateplenie stropu donevykurovaného priestoru, 03 Zateplenie fasády, 04 Ostatné práce, 05 Vykurovanie,  06 Zdravotechnika, 07- Osvetlenie, 08 Bleskozvod, 09 Vzduchotechnika, 10 Rekonštrukcia výťahu
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Izolačné práce
Mesto Veľké Kapušany
Rekonštrukcia materskej školy L.N. Tolstého vo Veľkých Kapušanoch   
Predmetom zákazky sú stavebné úpravy v jestvujúcej materskej škole L.N.Tolstého, ktorá je situovaná v intravilánemesta Veľké Kapušany, na sídlisku L.N.Tolstého. Pozemok je rovinatý a je sprístupnený existujúcou komunikáciou z uliceL.N.Tolstého. Objekt je navrhnutý ako dvojpodlažná budova pôdorysného tvaru U so zastavanou plochou. Objekt je funkčne rozdelenýdo troch častí detské jasle, materská škola a hospodárska časť. Detské jasle a materskú školu tvoria na obidvochpodlažiach kočikárne, šatne, umyvárne, denné miestnosti, spálne a telocvične pre deti a zázemie pre pedagog. personál.Hospodárska časť pozostáva z plynovej kotolne, kuchyne, skladov, práčovne, sušiarne a zázemia pre personál kuchyne. Stavebné úpravy zahŕňajú zateplenie obvodového plášťa celého objektu z exteriérovej strany kontaktným zatepľovacím systémom, zateplenie sokla, zateplenie strešnej konštrukcie, výmenu pôvodných okien, dverí, zasklených stien acopilitovej steny za nové plastové okná, dvere a zasklené steny.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie