Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 413 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Certifikačný orgán Pôdohospodárskej platobnej agentúry pre EPZF a EPFRV na finančné roky 2018-2024   
Zabezpečenie kvalitného certifikačného overenia účtov a zákonnosti a správnosti výdavkov Pôdohospodárskej platobnejagentúry (ďalej len PPA) financovaných z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu a Európskehopoľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka v termínoch stanovených príslušnou legislatívou Európskej únie (EÚ)prostredníctvom vybraného subjektu, ktorý bude plniť úlohy certifikačného orgánu (ďalej aj CO) pre finančné roky 2018- 2024.  Poskytnutie ďalších služieb súvisiacich s certifikačným auditom, poradenstvo a konzultácie v oblasti súladu postupov PPAs legislatívou Európskej únie a Slovenskej republiky. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti C Súťažných podkladov.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Účtovnícke, audítorské a finančné služby  >  Účtovnícke a audítorské služby
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Vyhotovenie a dodanie ťažbových máp   
Predmetom zákazky je vyhotovenie a dodanie ťažbových máp ako súčasti programu starostlivosti o lesy v zmysle § 40odsek 3 písm. a) zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov pre všetky lesné celky vobhospodarovaní verejného obstarávateľa, na ktorých sa vyhotovil Program starostlivosti o lesy s rokmi začiatkuplatnosti PSL 2017, 2018 a 2019.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Služby súvisiace s riadením
Mesto Žilina
Profesionálne zachytenie a spracovanie digitálnych fotografických záznamov z kultúrnych a športových podujatí   
Profesionálne zachytenie a spracovanie digitálnych fotografických záznamov z kultúrnych a športových podujatí
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Rôzne obchodné služby a súvisiace služby  >  Organizovanie výstav, veľtrhov a kongresov
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Poskytovanie služieb patentového zástupcu – strojárstvo, automobilový priemysel, materiálové technológie, výrobné systémy a zariadenia   
Poskytovanie služieb patentového zástupcu – strojárstvo, automobilový priemysel, materiálové technológie, výrobné systémy a zariadenia
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Právne služby  >  Poradenské služby v oblasti patentov a autorských...
Slovenská národná knižnica
VÄZBA A ÚDRŽBA PERIODÍK A BROŽOVANÝCH TLAČÍ   
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb pevnej priemyselnej väzby periodík a brožovaných tlačí na trvaléuchovávanie v depozitoch. Ďalšie podrobnosti sú v prílohe č.1 Súťažných podkladov.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Rôzne obchodné služby a súvisiace služby  >  Publikačné služby
Slovenská pošta, a.s.
Služby poskytované súkromnou bezpečnostnou službou podľa zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a podľa zákona č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska.   
Poskytovanie bezpečnostnej služby a technickej služby v zmysle zákona č. 473/2005 Z. z., o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a to najmä a) strážnej služby na objektoch obstarávateľa formou nepretržitej fyzickej ochrany objektov b) strážnej služby na objektoch obstarávateľa formou fyzickej ochrany objektov na základe požiadaviek obstarávateľa, c) strážnej služby výkonom ochrany majetku pri preprave priamym výkonom prepravy finančných hotovostí d) technickej služby na objektoch obstarávateľa výkonom OPaOS a pravidelných kontrol funkčnostipoplachových systémov, systémov priemyselnej televízie a systémov kontroly vstupu s dochádzkovým systémom e)technickej služby na objektoch obstarávateľa výkonom záručného a pozáručného servisu bezpečnostných zariadeníuvedených v písmene d) tohto bodu; f) technickej služby projektovaním a realizáciou dodávok a montážíbezpečnostných montáží bezpečnostných zariadení. Služby poskytované podľa zákona č. 566/1992 Zb. o NBS.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Tlačiarenské služby   
Predmetom zákazky je poskytovanie polygrafických služieb pre potreby verejného obstarávateľa a jeho organizačnéútvary, v súvislosti s tlačou brožúr, kníh, periodík, vstupeniek a iných tlačovín, tlač na pevné podkladové materiály, tlačna samolepiaci papier a polep pevného podkladového materiálu, t. j. zabezpečenie všetkých etáp polygrafickéhovýrobného procesu od prijatia tlačových podkladov až po doručenie finálneho výrobku na miesto určenia, vrátanebalenia a dopravy.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Tlač cestovných lístkov   
Oznámenie sa týka plnenia rámcových dohôd za IV.Q.2017. Predmetom zákazky je tlač prepravných dokladov pre osobnú železničnú dopravu, vrátane ich balenia a dodania dourčeného miesta podľa obchodných podmienok platných pre zodpovedajúcu časť predmetu zákazky. Súčasťoupredmetu zákazky je vypracovanie grafických návrhov jednotlivých druhov prepravných dokladov, podľa špecifikácie,ktoré obstarávateľ odsúhlasí alebo upraví a následne budú považované za vzorky príslušných prepravných dokladov. Vprípade požiadavky na umiestnenie reklamy obchodných partnerov na prepravných dokladoch dodávateľ predložíobjednávateľovi na schválenie nátlačky vyhotovené na základe grafického návrhu poskytnutého objednávateľom sobjednávkou.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Grafické, tlačiarenské a knihárske služby na zabezpečenie edičnej, publikačnej a s tým súvisiacich č   
Predmetom zákazky je dodávka tlačiarenských, knihárskych a grafických služieb na zabezpečenie učebníc, skrípt aučebných textov, monografií, zborníkov vedeckých prác, ostatných periodických a neperiodických publikácií, grafickénávrhy, príprava a sadzba textov, grafov, tabuliek, posterov a bannerov, letákov, informačných bulletinov, bookletov, adotazníkov, potlač a napálenie CD/DVD médií, prezentačných a ostatných tlačív, folderov s výsekom, PVC tabulí svýlepom, samolepiek okrúhlych s orezaním, notesov, dotlač loga na kalendáre, reklamné a propagačné predmety, väzbaa tvorba registrov.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Odborné poradenské služby   
Poradenské služby v oblastiach - finančného auditu a výkonnosti - auditu ľudských zdrojov  - auditu systémov - auditu procesov - auditu riadenia a systému finančného riadenia operačného programu - právnych služieb - právneho poradenstva - právneho zastupovania
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Spracovanie návrhu slovenskej technickej normy prekladom európskej alebo medzinárodnej normy   
Predmetom zákazky je výber poskytovateľa na spracovanie návrhu slovenských technických noriem (ďalej len STN)prekladom z európskych noriem alebo medzinárodných noriem z anglického (v prípade, že nebude existovať príslušnáeurópska alebo medzinárodná norma v anglickom jazyku, tak z nemeckého, príp. francúzskeho jazyka) do slovenskéhojazyka v odborných oblastiach
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pomocné kancelárske služby  >  Prekladateľské služby
Slovenská pošta, a.s.
Tlač poštových cenín a dokumentov s vysokým stupňom ochrany, vrátane ochranných, prevádzkových, bezpečnostných prvkov, dopravy a skladovania na prechodný čas.   
Tlač poštových cenín s vysokým stupňom ochrany vrátane ochranných, prevádzkových, bezpečnostných prvkov, dopravya skladovania na prechodný čas, ako aj vytvorenia tlačových predlôh v prípade potreby objednávateľa.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
Slovenská pošta, a.s.
Tlač poštových cenín a dokumentov s vysokým stupňom ochrany   
Predmetom zákazky je. A)tlač poštových známok B)tlač poštových lístkov ofsetovou tlačou z plochy (OP) v kombinácii s ofsetovou konverznou tlačou z hĺbky(OH), C)tlač celinových obálok D)tlač obálok prvého dňa (FDC) líniovou tlačou z hĺbky (LH) v kombinácii s ofsetovou tlačou z plochy (OP) v kombinácii s ofsetovou konverznou tlačou z hĺbky (OH), E)tlač filatelistických a propagačných produktov
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
Slovenská pošta, a.s.
Tlač podacích a ostatných nálepiek   
Tlač podacích a ostatných nálepiek
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Prenájom multifunkčných tlačiarenských zariadení a poskytovanie súvisiacich služieb pre UVLF v Košiciach   
Predmetom verejného obstarávania je prenájom multifunkčných tlačiarenských zariadení a poskytovanie súvisiacich služieb pre UVLF v Košiciach.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Služby súvisiace s tlačou
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie