Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 3516 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Obec Ľubica
Zberný dvor v obci Ľubica   
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác stavby Zberný dvor v obci Ľubica, ktorá pozostáva z týchto stavebnýchobjektov SO 01 Prevádzkový objekt, časti 0011 Vodovodná prípojka, 0012 Kanalizačná prípojka, SO 02 Spevnenéplochy a sadové úpravy, SO 04 Asanácia existujúcich garáži a oplotenia, SO 05 Elektroprípojka, SO 06 Chodník. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v projektovej dokumentácií a vo výkaze výmer, ktoré sú neoddeliteľnousúčasťou súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Čierny Balog
Cyklokomunikácia Čierny Balog - Hronec   
Opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Obec Drienov
Prestavba budovy na Komunitné centrum v obci Drienov   
Predmetom zákazky je prestavba a modernizácia multifunkčnej budovy na Komunitné centrum v obci Drienov. Jedná sa najmä o stavebné práce na budove Komunitného centra, vlastný objekt. Súčasťou prác sú opatrenia na zlepšenie tepelno-technických vlastností konštrukcií, najmä obnova obvodového plášťa, zateplenie stropu, výmena výplňových konštrukcií, oprava technického a technologického vybavenia a zariadení objektu, ako aj výmena jeho súčastí (výmena zdroj tepla, osadenie nových vykurovacích telies a realizácia nových vnútorných inštalačných rozvodov).
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Kecerovce
Bytové domy nižšieho štandardu Kecerovce   
Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa diela pre výstavbu bytových domov nižšieho štandardu v obci Kecerovce. Ide o stavbu štyroch samostatne stojacích identických bytových domov určených na obytnú funkciu. Bytový dompozostáva z dvoch nadzemných podlaží. Objekt bude napojený na nové energetické prípojky vodovod, kanalizáciu aelektrickú energiu. Realizácia zákazky bude podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou súťažnýchpodkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Likavka
Vybudovanie zberného dvora v obci Likavka - stavebné práce   
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na vybudovaní zberného dvora v obci Likavka - s cieľomvytvorenia podmienok pre celoročný separovaný bezpečný zber jednotlivých zložiek odpadu a ich dočasné bezpečnézhromaždenie donáškovým spôsobom od pôvodcu, s predpokladanou hodnotou zákazky 261 272,23 EUR bez DPH. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Obec Tekovské Lužany
Obecná kanalizácia a ČOV Tekovské Lužany   
Predmetom zákazky je novostavba objektov určených na zneškodňovanie splaškových vôd a ich sústreďovanie do ČOV. Vybudované budú - gravitačné stoky splaškové v celkovej dĺžke 16180,5 m - tlakové stoky v celkovej dĺžke 1695 m - čerpacie stanice splaškové vrátane technologickej časti v počte 5 ks - kanalizačné odbočky gravitačné v počte 953 ks - elektrické prípojky NN - kanalizačné odbočky tlakové 10 ks - rekonštrukcia existujúcej ČOV s rozšírením kapacity (3200 EO). Podrobné informácie budú súčasťou súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Trnavský samosprávny kraj
Rekonštrukcia a dobudovanie prístupových komunikácií, chodníkov v archeoparku Mikulčice - Kopčany na slovenskej strane k lávke cez rieku Moravu   
Predmetom zákazky sú stavebné práce rekonštrukcia a dobudovanie prístupových komunikácií, chodníkov v archeoparkuMikulčice Kopčany a pred začiatkom realizácie stavby vykonanie predstihového - záchranného archeologického výskumu.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Obec Senohrad
ZBERNÝ DVOR   
Predmetom zákazky je výstavba zberného dvora v obci Senohrad. Bližšia špecifikácia je v súťažných podkladoch aprojektovej dokumentácii s výkazom výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Obec Mýtna
ZBERNÝ DVOR   
Predmetom zákazky je výstavba zberného dvora v obci Mýtna. Bližšia špecifikácia je v súťažných podkladoch a projektovej dokumentácii s výkazom výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Žilinský samosprávny kraj
Areál Budatínskeho zámku - stavebné úpravy, Žilina - Budatín, I. a II. etapa - Obnova objektu Hospodárskej budovy Bez bariér na Budatínskom hrade   
Národná kultúrna pamiatka (NKP) Budatínsky hrad s areálom prebieha postupnými rekonštrukciami. V rámci tejto etapyobnovy je plánovaná rekonštrukcia objektu Hospodárskej budovy časť hospodárske krídlo. Cieľom obnovy jeprinavrátenie objektu do čo najautentickejšej podoby tvarovej a farebnej jednoty v súlade s historickým výrazom zobdobia klasicizmu. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v projektovej dokumentácii Areál Budatínskeho zámku stavebnéúpravy, 010 01 Žilina Budatín I. ETAPA obnova objektu Hospodárskej budovy Bez bariér na Budatínskom hrade II. ETAPA obnova objektu Hospodárskej budovy,vo výkaze výmer a v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažnýchpodkladov na predmet zákazky.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Lipany
Nadstavba, výťah a stavebné úpravy obj. MEDICUM v Lipanoch   
Predmetom obstarávania je zákazka na uskutočnenie stavebných prác na stavbe Nadstavba, výťah a stavebné úpravyobj. Medicum v Lipanoch. Účelom tejto stavby je zväčšiť počet ambulancií jestvujúcej polikliniky v meste Lipanynadstavbou 3.NP; úpravou suterénu a vybudovaním výťahu sa zabezpečí užívanie objektu osôb so zníženoupohyblivosťou.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
BUKOCEL, a.s.
Modernizácia rozvodov tepla spoločnosti BUKOCEL, as   
Predmetom prác je vybudovanie nových horúco - vodných a parných rozvodov, ktoré budú napojené na existujúcezdroje tepla.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Mesto Gelnica
Rozširovanie kapacít Materskej školy Hlavná 117, Gelnica   
Cieľom rekonštrukcie, resp. stavebných úprav, je dosiahnutie energetických úspor, bezbariérovosti objektu a zvýšenie kapacity materskej školy (ďalej len MŠ) o 10 detí. MŠ sa nachádza v samostatne stojacom objekte. Objekt je zložený z troch samostatných pavilónov spojených jednopodlažnou spojovacou chodbou. Pavilón A a pavilón B sú dvojpodlažné objekty a pavilón C (jasle) je jednopodlažnýobjekt.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Holíč OO PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia amodernizácia objektu Obvodného oddelenia PZ Holíč vrozsahu spracovaného projektu stavby.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Prešov
Prešov, PKO – Obnova pamiatky – obnova fasády budovy   
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác týkajúcich sa obnovy fasády a schodiska podľa projektovej dokumentácie.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie