Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 297 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Európske zoskupenie územnej spolupráce Pons Danubii s ručením obmedzeným
Externý manažment   
Predmetom zákazky je zabezpečenie komplexného poradenstva v oblasti implementácie projektu financovaného zInterreg Danube Transnational Programme 2014-2020 (Dunajský nadnárodný program 2014 - 2020), v rámci projektuINSiGHTS - INtegrated Slow, Green and Healthy Tourism Strategies (Integrované, zelené a zdravé stratégie cestovnéhoruchu).
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové a technické poradenstvo
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
IMPLEMENTÁCIA TECHNICKEJ INTEROPERABILITY PRE SUBSYSTÉM TAP TSI V ZSSK   
Predmetom zákazky je implementácia technickej interoperability pre subsystém TAP TSI v prostredí existujúcichinformačných systémov Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s..
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Programovanie softvérových balíkov
SK FARM Partners s. r. o.
Aplikačný softvér pre efektívne riadenie chovov s trhovou produkciou mlieka   
Predmetom zákazky je vývoj a dodanie softvéru pre komplexné riadenie výrobných procesov fariem hovädzieho dobytka s trhovou produkciou mlieka. Moderná mliečna farma disponuje veľkým množstvom dát, ktoré pochádzajú z veľkého počtu vzájomne neintegrovaných zdrojov. Softvér bude schopný integrovať všetky dostupné dáta z rôznych zdrojov na jedno miesto, do webovej aplikácie s rôznymi úrovňami a rolami prístupu a vytvorí tak nástroj efektívneho riadenia mliečnej farmy. Riešenie musí byť navrhnuté s ohľadom na vysokú dostupnosť a bezpečnosť služby. Dodávka riešenia zahŕňa dodávku všetkej potrebnej technickej infraštruktúry, súvisiacich služieb a licencií, ako aj údržbu infraštruktúry po dobu 1 roka.   Bližší popis je uvedený v súťažných podkladoch, časť B2. Opis predmetu zákazky
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Programovanie softvérových balíkov
Slovenský hydrometeorologický ústav
Návrh a implementácia komplexného multiškálového modelovacieho systému na predpoveď a hodnotenie kvality ovzdušia   
Predmetom zákazky sú služby spočívajúce vo vytvorení Komplexného multiškálového modelovacieho systému preanalýzu a predpoveď kvality ovzdušia, ktorý bude slúžiť na zabezpečenie každoročných požiadaviek na modelovanie 1/4 vyplývajúcich zo Zákona o ovzduší 137/2010 Z. z., Vyhlášky 244/2016 o kvalite ovzdušia, Zákona 24/2006 oposudzovaní vplyvov na životné prostredie, Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/50/ES a 2004/107/ES Informovanie verejnosti a relevantných organizácií o kvalite ovzdušia (aktuálnej, predpovede na najbližšie obdobie ahodnotenie dlhodobej kvality ovzdušia), Analýza kvality ovzdušia a určenie príspevkov jednotlivých skupín emisných zdrojov ako podklady pre programy nazlepšenie kvality ovzdušia, Prevádzka smogových varovných systémov, Posudzovanie vplyvu nových alebo zmenených emisných zdrojov na kvalitu ovzdušia Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo
YV s.r.o.
Vývoj aplikačného vybavenia pre spoločnosť YV, s.r.o.   
Predmetom zákazky je zabezpečiť uzatvorenie zmluvy o dielo na zabezpečenie vývoja aplikačného vybavenia v súlade sopisom predmetu zákazky.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát
Servis univerzitného informačného systému   
Technická univerzita vo Zvolene je majiteľom licencie pre používanie Univerzitného informačného systému (ďalej UIS),ktorý bol vyvinutý na Mendelovej univerzite v Brne.  Predmetom zákazky je servis a rozvoj uvedeného UIS na základe požiadaviek a interných potrieb verejnéhoobstarávateľa a v zmysle platnej legislatívy.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Zabezpečenie služieb softvérového vybavenia Microsoft, technickej podpory a súvisiacich špecializovaných služieb.   
Softvérové vybavenie pre koncové stanice užívateľov a serverovú infraštruktúru verejného obstarávateľa, pravidelné aautomaticky poskytované služby a služby L2 supportu, rozvojové projekty. Podrobnejší opis je v súťažných podkladoch,časť C. Opis predmetu zákazky.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Mesto Holíč
Servisné služby na prevádzku a údržbu informačných systémov Mesta Holíč   
Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb, ktoré sú potrebné pre prevádzku a údržbu informačných systémov odspoločnosti CORA GEO, s.r.o. a to informačného systému samosprávy /ďalej len CG ISS/, dokumentačnéhoinformačného systému /ďalej len CG DISS/, geografického informačného systému /ďalej len GISAM/, riešenia prepodporu eGovernmentu /ďalej len CG eGOV/ a s tým súvisiacich aktivít s cieľom zabezpečiť plnohodnotné využívaniedodaných systémov v rokoch 2018-2021 v nasledovnom členení   - Údržba dodaného licenčného softvéru  - Update údržba licencií dodaného aplikačného softvéru  - Upgrade zapracovanie požiadaviek mesta  - Hot line podpora  - Riadenie projektu  - Technická podpora  - Metodická podpora   1/5 - Školenia  - Bezpečnostná politika
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Relaxos, s.r.o.
Vytvorenie SW aplikácií a zaškolenie zamestnancov spoločnosti Relaxos.   
Predmetom zákazky je 1. Vytvorenie a implementácia sw aplikácií ako aj integrácia so súčasným SW vybavením objednávateľa. 1a. Elektronický vernostný zákaznícky systém a systém automatizovanej personalizovanej elektronickej komunikácie so zákazníkmi 1b. Automatizácia procesov online rezervačného systému kúpeľných/tematických pobytov, prispôsobenie systému pre menších ubytovateľov 1c. Aplikácia elektronického kalendára turistických podujatí (EKP) s webovým rozhraním a mobilnou aplikáciou 1d. Elektronický katalóg s porovnaním služieb kúpeľov a možnosťou dopytu pre klientov poisťovní, kúpeľnej liečby typu A/B 1e. Inovácie elektronického online katalógu pobytov Relaxos 1f. Vytvorenie systému rozhraní s rôznymi cenovými úrovňami produktov pre rôzne typy zákazníkov (kustomizovanej ponuky pre corporate klientelu a cestovné agentúry) 2. Zaškolenie zamestnancov objednávateľa na nové technológie
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo
PREFA invest, a.s.
Rozšírenie funkcionality ERP systému   
Predmetom zákazky je rozšírenie funkcionality existujúceho ERP systému o evidenciu vybraných hotových výrobkov vinformačnom systéme priamo v skladoch a na skladovacích plochách s využitím technológie snímania 2D/3D kódov,zavedenie elektronického dokument manažmentu (ďalej len EDM), zavedenie elektronického internetového obchodu prepredaj štandardných výrobkov firemným zákazníkom (Business to Business B2B) s prepojením v reálnom čase naexistujúci informačný systém, zavedenie manažérskych zostáv poskytujúcich aktuálny prehľad o stave skladov a ďalšíchukazovateľoch spoločnosti.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Vývoj zákazníckeho softvéru (softvéru na...
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Podpora a rozvoj dokumentačného systému (DKS)   
Zabezpečenie podpory a realizácie rozvoja dokumentačného systému, ktorý je technologicky postavený na báze softvérového riešenia Fabasoft, na základe požiadaviek odborných útvarov MF SR. Súčasťou zákazky sú Servisné služby vzťahujúce sa na produkčné, testovacie a školiace prostredie systému DKS, poskytované v rámci mesačného paušálu a nadpaušálu. Činnosti súvisiace s rozvojom informačného systému DKS Tieto činnosti zahŕňajú implementáciu schválených požiadaviek Objednávateľa na zmenu funkčnosti systému DKS, ako aj ďalšie súvisiace činnosti v rámci realizácie zmien(testovanie, školenia, projektový manažment).
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Rozhlas a televízia Slovenska
Rozšírenie, servis a údržba vysielacieho systému SEPIA   
Rozhlas a televízia Slovenska (ďalej len ako "RTVS") v súčasnosti používa pre prípravu a realizáciu rozhlasovéhovysielania integrovaný produkčný a vysielací systém SEPIA, ktorý pozostáva z viacerých navzájom prepojených asamostatne licencovaných softvérových modulov. Rozsah nasadených modulov je v súčasnosti nasledovný Sepia A + M+ H, Sepia P, Sepia R, Sepia News, Librex, EPOS (ďalej ako "systém"). Nakoľko ide o nosnú platformu celej rozhlasovejvýroby a vysielania tak v Bratislave, ako aj v regionálnych štúdiách v Banskej Bystrici a Košiciach, ide z pohľadu RTVS ostrategický systém, ktorý musí prechádzať kontinuálnym rozvojom (update + upgrade), fungovať v nepretržitej abezporuchovej prevádzke, predstavovať stabilné a profesionálne produkčné prostredie a ako taký mať zabezpečenýsoftvérový servis a údržbu. Cieľom tejto verejnej súťaže je zabezpečiť kontinuitu v licencovaní všetkých už nasadenýchmodulov systému SEPIA a nastaviť parametre doplnkových profesionálnych služieb technickej podpory, servisu a údržbypre tento už existujúci softvérový systém. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je bližšie špecifikované v kapitole B.OPIS PREDMETU ZÁKAZKY týchto súťažných podkladov.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby týkajúce sa podpory systému
Mesto Vráble
„Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Mesta Vráble“   
Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb, ktoré sú potrebné pre prevádzku a údržbu informačných systémov odspoločnosti CORA GEO, s.r.o. a to informačného systému samosprávy (ďalej len CG ISS), dokumentačnéhoinformačného systému (ďalej len CG DISS), geografického informačného systému (ďalej len GISAM), riešenia prepodporu eGovernmentu (ďalej len CG eGOV) spolu s integračným rozhraním v zmysle Dohody o integračnom zámeremesta Vráble a NASES a súvisiacich aktivít s cieľom zabezpečiť plnohodnotné využívanie dodaných systémov v rokoch2018-2021 v nasledovnom členení Údržba dodaného licenčného softvéru (LSW)  Update - údržba licencií dodaného aplikačného softvéru (ASW)  Upgrade technické zhodnotenie dodaného ASW a zapracovanie požiadaviek mesta  Hot line podpora  Riadenie projektu  Technická podpora  Metodická podpora  Školenia/metodické dni  Bezpečnostná politika
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Relaxos, s.r.o.
Vytvorenie SW aplikácií a zaškolenie zamestnancov spoločnosti Relaxos   
Predmetom zákazky je . 1. Vytvorenie a implementácia sw aplikácií ako aj integrácia so súčasným SW vybavením objednávateľa. 1a. Elektronický vernostný zákaznícky systém a systém automatizovanej personalizovanej elektronickej komunikácie so zákazníkmi 1b. Automatizácia procesov online rezervačného systému kúpeľných/tematických pobytov, prispôsobenie systému pre menších ubytovateľov 1c. Aplikácia elektronického kalendára turistických podujatí (EKP) s webovým rozhraním a mobilnou aplikáciou 1d. Elektronický katalóg s porovnaním služieb kúpeľov a možnosťou dopytu pre klientov poisťovní, kúpeľnej liečby typu A/B 1e. Inovácie elektronického online katalógu pobytov Relaxos 1f. Vytvorenie systému rozhraní s rôznymi cenovými úrovňami produktov pre rôzne typy zákazníkov (kustomizovanej ponuky pre corporate klientelu a cestovné agentúry) . 2. Zaškolenie zamestnancov objednávateľa na nové technológie
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Elektronizácia služieb na úseku ochrany práv a záujmov občanov a podnikateľov Slovenskej republiky v   
Predmetom zákazky je vytvorenie informačného systému Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (ďalej len IS MZVaEZ SR), ktorý bude poskytovať elektronické služby ako pre žiadateľov (občanov, obyvateľov a podnikateľov) tak aj pre pracovníkov MZVaEZ SR v oblastiach služieb podpory exportných zámerov podnikateľských subjektov SR, pomoci občanom SR a riešenie krízových situácií s cieľom ochrany ich zdravia ako aj majetku SR, pomocia podpory konzulárnych činností a sprostredkovanie služieb iných inštitúcií verejnej správy. Vytvorenie IS MZVaEZ SRzahŕňa vykonanie analýzy, návrhu architektúry a komplexnej implementácie vrátane testovania IS a nasadenia IS doprodukčnej prevádzky vrátane nasadenia potrebnej hardvérovej a softvérovej infraštruktúry. Súčasťou procesu realizáciepredmetu zákazky bude aj integrácia s existujúcou IT infraštruktúrou.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie