Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 652 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Mesto Partizánske
Dodávka elektrickej energie vrátane jej prepravy distribučnou sústavou do odberných miest odberateľov a prevzatia záruky za odchýlku   
Jedná sa o nákup dodávky elektriny do objektov vo vlastníctve Mesta Partizánske a organizácií zriadených mestom a preverejné osvetlenie mesta v predpokladanom objeme 1367,041 MWh za 12 mesiacov a distribúciu elektriny v rámciodberných miest verejného obstarávateľa, vrátane manažmentu poplatkov súvisiacich s pripojením do distribučnej sietepoplatok za rezervovanú kapacitu, poplatok za distribúciu, poplatok za straty v sieti a poplatky pre systémovéhooperátora), pričom cena týchto sieťových služieb je stanovená príslušným prevádzkovateľom distribučnej sústavy vsúlade so schválenými a v čase dodávky platnými rozhodnutiami ÚRSO.   Štruktúra spotreby elektrickej energie je nasledovná  -Jednotarif - produkt s jednou cenou za dodávku elektriny bez časovej špecifikácie, t.j. pondelok až nedeľa, 24 hodínpredpokladaný objem spotreby za 12 mesiacov 597,194 MWh -Verejné osvetlenie produkt s jednou cenou za dodávku elektriny vo všetkých tarifách, bez časovej špecifikácie, t.j.pondelok až nedeľa, 24 hodín a je určený výhradne pre pouličné osvetlenie, spôsob merania spotreby nemá vplyv naštruktúru produktu predpokladaný objem spotreby za 12 mesiacov 769,8467 MWh.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Mesto Poprad
Dodávka elektriny   
Predmetom obstarávania je dodávka elektriny, zabezpečenie distribúcie elektriny vrátane prenesenia zodpovednostiodberateľa na dodávateľa v plnom rozsahu za odchýlku v súlade s nariadením vlády č. 317/2007 Z. z., ktorým saustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou vrátane zabezpečenia prístupu odberateľa do distribučnej sústavy,distribúciu elektriny, systémové služby a ostatné služby spojené s použitím sústavy a s distribúciou a prenosom elektriny(ďalej len distribučné služby) od príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy, ku ktorej sú všetky odberné miestaverejného obstarávateľa pripojené ( ďalej len PDS) v rozsahu a podľa obchodných podmienok a prevádzkovéhoporiadku PDS. Predpokladané množstvo odberu elektrickej energie za 23 mesiacov je 7.706,50 MWh podľa Prílohy č. 1SP. Verejný obstarávateľ zvolil režim prenesenej zodpovednosti za odchýlku na dodávateľa. Úspešný uchádzačprevezme zodpovednosť za účtovanie odchýlok za všetky odberné miesta.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nákup elektriny   
Dodávka elektriny a prenesenie zodpovednosti odberateľa za odchýlku na dodávateľa v plnom rozsahu v súlade svyhláškou č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a zabezpečeniedistribúcie elektriny.  Predpokladané množstvo odberu elektriny za 47 mesiacov je 193.262 MWh
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Letisko Košice - Airport Košice, a.s.
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku   
Predmetom zákazky je nákup, dodávka elektriny pre odberné miesta obstarávateľa a zabezpečenie distribúcie elektrinyvrátane prenesenia zodpovednosti za odchýlku a prístupu odberateľa do distribučnej sústavy, distribúcie elektriny, 1/4 systémové služby spojené s použitím sústavy a s distribúciou a prenosom elektriny (distribučné služby) od príslušnéhoprevádzkovateľa distribučnej sústavy, ku ktorej sú odberné miesta obstarávateľa pripojené v rozsahu a podľapodmienok tohto prevádzkovateľa distribučnej sústavy.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet   
Predmetom zákazky je nákup pohonných hmôt bezolovnatý automobilový benzín podľa normy STN EN 228 sminimálnym oktánovým číslom 95 vrátane prémiového a motorová nafta podľa normy STN EN 590 s minimálnymoktánovým číslom 51 vrátane prémiovej, dodávaných na princípe akceptácie palivovej karty uchádzača ako prostriedkubezhotovostnej úhrady za odobraté pohonné hmoty na čerpacích staniciach uchádzača a jeho zmluvných partnerovvrátane vystavenia a dodania palivových kariet a zúčtovania dodaných pohonných hmôt.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Ropa a ropné destiláty
Solar 2009, a. s.
Nákup pohonných hmôt a súvisiacich služieb   
Predmetom zákazky je dodávka pohonných hmôt automobilového benzínu podľa normy STN EN 228 a motorovej nafty podľa normy STN EN 590 (ďalej len PHM), na princípe akceptácie palivovej karty predávajúceho ako prostriedku bezhotovostnej úhrady za odobraté pohonné hmoty vrátane vystavenia a dodania palivových kariet, zúčtovania odobraných PHM. Predmetom zákazky je aj dodávka do skladovacích nádrží na pohonné hmoty (ďalej len nádrž) kupujúceho, vrátane dopravy do miesta plnenia (miesto nádrže (CPT Incoterms 2010), alebo s možnosťou prevzatia tovaru na parite FCA (Incoterms 2010), t. j. prevzatie tovaru na výdajných termináloch predávajúceho a ostatných služieb spojených s dodávkou.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...
Slovenská pošta, a.s.
Dodávka elektrickej energie pre objekty Slovenskej pošty, a.s., na roky 2018 až 2020   
Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie, zabezpečenie jej distribúcie a prevzatie zodpovednosti za odchýlku vplnom rozsahu, na roky 2018 2020, pre odberné miesta Slovenskej pošty, a. s..
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Motorové palivá – nafta a benzín na karty a nafta do nádrží   
benzín a nafta na karty na princípe akceptácie platobnej palivovej karty podľa predpokladu nákupu na čerpacíchstaniciach v SR a služby s tým spojené; dodávka motorovej nafty na tankovú loď Gbely. Predpoklad nákupu MP nafta vobjeme 3 180 450 l/1 rok, 12 721 800 l/4 roky a benzín v objeme cca 555 100 l/1 rok, 2 220 400 l/4 roky. Požiadavka ajpre čerpanie cisterien objemu do cca 3 000 l podľa aktuálnych potrieb jednotlivých OZ. Motorová nafta do nádrží natankovú loď Gbely s predpokladaným odberom 1 300 000 l/1 rok, 5 200 000 l/4 roky.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Ropa a ropné destiláty
Mesto Banská Bystrica
Dodávka elektrickej energie do roku 2019   
Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie na 23 mesiacov s prevzatím zodpovednosti za odchýlku vočizúčtovateľovi odchýlok, zabezpečenie distribúcie elektrickej energie a distribučných služieb od prevádzkovateľadistribučnej sústavy od 00.00 hod. SEČ do 24.00 hod. SEČ do VN a NN pre všetky odberné miesta objektov MESTOBANSKÁ BYSTRICA, Mestský úrad, Československej armády 26, Banská Bystrica 974 01 a subjekty v zriaďovateľskejpôsobnosti mesta.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
ELEKTRICKÁ ENERGIA   
1.Dodávka ELEKTRICKEJ ENERGIE a prevzatí zodpovednosti za odchýlku vrátane DISTRIBÚCIE v rámci pravidiel stanovených prevádzkovateľom distribučnej sústavy na obdobie 24 mesiacov v dohodnutom zmluvnom množstve, akosti, čase, mieste a v štruktúre spotreby v jednotarifnom pásme do všetkých odberných miest pre  Fakultnú nemocnicus poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, Nám. l. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica. 2. Dodávka ELEKTRICKEJ ENERGIE a prevzatí zodpovednosti za odchýlku vrátane DISTRIBÚCIE v rámci pravidiel stanovených prevádzkovateľom distribučnej sústavy pre Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Banská Bystrica, Cesta k nemocnici č.1, 974 01 Banská Bystrica Súčasťou zadania predmetu zákazky sú súvisiace služby distribúcia elektrickej energie vrátane sieťových služieb, dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a garancia dodávok v predpokladanom dohodnutom dvojročnom množstve 20 082,00 MWh po dobu plnenia zo zmluvy.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávka zemného plynu pre potreby SVP, š.p.Dodávka zemného plynu pre potreby SVP, š.p.   
Predmetom zadávania zákazky je dodávka zemného plynu vrátane prenesenia zodpovednosti odberateľa na dodávateľa v plnom rozsahu za odchýlku pre všetky odberné miesta verejného obstarávateľa v rozsahu a podľa obchodných podmienok pre Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik. Predpokladané množstvá a spotreby zemného plynuspolu s odbernými miestami sú uvedené v súťažných podkladoch. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené súťažných podkladoch.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Mesto Bánovce nad Bebravou
Dodávka zemného plynu   
Predmetom zákazky je dodanie tovaru - dodávka zemného plynu a zabezpečenie distribúcie do odberných miest, vkvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných právnychpredpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete pre zmluvnéobdobie za každé odberné miesto. Celkový predpokladaný rozsah dodávok plynu 8 203,792 MWh.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Trenčiansky samosprávny kraj
Združená dodávka energií TSK a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK   
Dodanie predpokladaného množstva zemného plynu a elektriny na odberné miesta verejného obstarávateľa vrátaneprepravy, distribúcie a prevzatia zodpovednosti za odchýlku.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Združená dodávka zemného plynu.   
Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie č. AOS-I-103/2017/KV bola uzatvorená na základe Rámcovej dohody č.2014/574 - Združená dodávka zemného plynu z 19.12.2014.Predmetom zákazky je združená dodávka zemného plynupre odberné miesto Akadémie ozbrojených síl gen. Rastislava Štefánika vrátane prepravy, distribúcie a prevzatiazodpovednosti za odchýlky, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, zadodržania platných právnych predpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľadistribučnej siete pre zmluvné obdobie za odberné miesto.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Dodávka zemného plynu pre zmluvné obdobie od 01.05.2018 do 30.04.2019   
 Predmetom zákazky je pravidelná dodávka zemného plynu v predpokladanom objeme 5800 MWh ( plus, mínus 30% )pre zmluvné obdobie od 0000 hod.SEČ dňa 01. 05. 2018 do 2400 hod.SEČ dňa 30. 04. 2019 vrátane jeho prepravydistribučnou sústavou do odberného miesta odberateľa a prevzatia zodpovednosti za odchýlku v kvalite zodpovedajúcejtechnickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných právnych predpisov SR, technickýchpodmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete a garancia dodávky po celú dobu platnostizmluvy
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie