Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania servis vozidiel zobrazujem 115 z 71 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Obec Kálnica
Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Kálnica - traktor s príslušenstvom   
Predmetom zákazky je nákup technológie pre projekt Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu vobci Kálnica, spolufinancovaného z Operačného programu Kvalita životného prostredia, vyhláseného Ministerstvomživotného prostredia Slovenskej republiky, na základe podanej žiadosti o nenávratný finančný príspevok, vrátanedopravy do miesta dodania predmetu zákazky.  1. Časť predmetu zákazky s názvom Traktor (poľnohospodársky kolesový) s predným nakladačom  V cene musí byť zahrnuté zaškolenie obsluhy v sídle verejného obstarávateľa a ostatné náklady súvisiace s dodanímpredmetu zákazky, 48 hodinová servisná pohotovosť vrátane prihlásenia vozidla na dopravnom inšpektoráte spridelením EČV a dodania písomnej dokumentácie, patriacej k predmetu zákazky (preberací - odovzdávajúci protokol,osvedčenie o evidencii vozidiel, záznam zaškolenia obsluhy).  2. Časť predmetu zákazky s názvom Ramenový nosič kontajnerov - príves  ktorý bude 100% kompatibilný s traktorom, dodávaným v časti 1 predmetu zákazky s názvom Traktor s prednýmnakladačom  V cene musí byť zahrnuté zaškolenie obsluhy v sídle verejného obstarávateľa, 48 hodinová servisná pohotovosť aostatné náklady súvisiace s dodaním predmetu zákazky.   3. Časť predmetu zákazky s názvom Príves - prevedenie sklápač  ktorý bude 100% kompatibilný s traktorom, dodávaným v časti 1 predmetu zákazky s názvom Traktor s prednýmnakladačom  1/7  V cene musí byť zahrnuté zaškolenie obsluhy v sídle verejného obstarávateľa, 48 hodinová servisná pohotovosť aostatné náklady súvisiace s dodaním predmetu zákazky.  4. Časť predmetu zákazky s názvom Drvič bioodpadu  (prídavné zariadenie na traktor), ktorý bude 100% kompatibilný s kolesovým traktorom, dodávaným v časti 1 predmetuzákazky s názvom Traktor s predným nakladačom  V cene musí byť zahrnuté zaškolenie obsluhy v sídle verejného obstarávateľa, 48 hodinová servisná pohotovosť aostatné náklady súvisiace s dodaním predmetu zákazky.  5. Časť predmetu zákazky s názvom Kontajnery  nákup 1 sady, ktorá pozostáva z 5 ks veľkoobjemových vaňových kontajnerov.  V cene musia byť zahrnuté všetky náklady súvisiace s dodaním predmetu zákazky.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Autobatérie pre potreby DPB, a.s.   
Predmetom verejného obstarávania je v súlade s § 3 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní civilná zákazka na dodanietovaru. Predmetom zákazky je uzavretie rámcovej dohody v súlade s ustanovením § 56 a § 99 zákona o verejnomobstarávaní, ktorej predmetom bude nákup autobatérií v rozsahu, ktorý je určený v týchto súťažných podkladoch. Odúspešného uchádzača sa požaduje povinnosť poskytnúť súčinnosť obstarávateľskej organizácií pri riešení technickýchproblémov spojených s tovarom prostredníctvom certifikovaného technika a vyčlenením servisných vozidiel na potrebnézásahy priamo na prevádzke obstarávateľskej organizácií. Bližšie podmienky sú upravené v zmluve, ktorá je súčasťoutýchto súťažných podkladov.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Akumulátory, galvanické články a batérie
Obec Vinodol
Triedený zber komunálnych odpadov v obci Vinodol   
Predmetom zákazky je nákup technológie pre projekt Triedený zber komunálnych odpadov v obci Vinodol,spolufinancovaného z Operačného programu Kvalita životného prostredia, vyhláseného Ministerstvom životnéhoprostredia Slovenskej republiky, na základe podanej žiadosti o poskytnutí podpory formou dotácie, vrátane dopravy domiesta dodania predmetu zákazky.  1. Časť predmetu zákazky s názvom Traktor s čelným nakladačom a lyžicou na drvenie stavebného odpadu  V cene musí byť zahrnuté zaškolenie obsluhy v sídle verejného obstarávateľa a ostatné náklady súvisiace s dodanímpredmetu zákazky, 48 hodinová servisná pohotovosť vrátane prihlásenia vozidla na dopravnom inšpektoráte spridelením EČV a dodania písomnej dokumentácie, patriacej k predmetu zákazky (preberací - odovzdávajúci protokol,osvedčenie o evidencii vozidiel, záznam zaškolenia obsluhy).  2. Časť predmetu zákazky s názvom Traktorový náves  ktorý bude 100% kompatibilný s traktorom, dodávaným v časti 1 predmetu zákazky s názvom Traktor s čelnýmnakladačom a lyžicou na drvenie stavebného odpadu  V cene musí byť zahrnuté zaškolenie obsluhy v sídle verejného obstarávateľa, 48 hodinová servisná pohotovosť aostatné náklady súvisiace s dodaním predmetu zákazky.   3. Časť predmetu zákazky s názvom Mostová váha  ktorá bude 100% kompatibilný s traktorom, dodávaným v časti 1 predmetu zákazky s názvom Traktor s čelnýmnakladačom a lyžicou na drvenie stavebného odpadu  1/6  V cene musí byť zahrnuté zaškolenie obsluhy v sídle verejného obstarávateľa, 48 hodinová servisná pohotovosť aostatné náklady súvisiace s dodaním predmetu zákazky.  4. Časť predmetu zákazky s názvom Vaňové kontajnery  V cene musí byť zahrnuté zaškolenie obsluhy v sídle verejného obstarávateľa a ostatné náklady súvisiace s dodanímpredmetu zákazky.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s.   
Pozáručný servis a opravy hnacích koľajových vozidiel radu 361
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s.   
Pozáručný servis a opravy hnacích dráhových vozidiel radu 757. Objednávky za IV. Q 2017
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s.   
Pozáručný servis a opravy DMJ radu 861 - Objednávky za IV. Q 2017
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Záchranná služba
Servis, údržba a iné súvisiace servisné služby pre vozidlá   
Servis, údržba a iné súvisiace servisné služby pre vozidlá - servis vozidiel, opravy vozidiel, údržba vozidiel
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a...
Slovenská pošta, a.s.
Opravy a údržba nákladných motorových vozidiel (zn. Iveco)   
Oprava a pozáručný servis nákladných motorových vozidiel - čiastkové zmluvy na základe rámcovej dohody za IV. Q.2017.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a...
Záchranná služba
Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá Záchrannej služby Košice   
Predmetom zákazky sú záručné a pozáručné opravy, údržba a servis motorových vozidiel, vrátane náhradných dielov použitých k oprave motorových vozidiel vozového parku Záchrannej služby Košice a súvisiacich služieb počas trvania rámcovej dohody.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a...
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávka a montáž automatických sčítačov dopravy   
Predmetom zákazky je dodávka, montáž, opravy a technický servis nových automatických sčítačov dopravy na zaznamenávanie prejazdu vozidiel, ich opravy a technický servis vyplývajúci z manuálu užívania. Automatické sčítače dopravy budú nainštalované na diaľniciach a rýchlostných cestách vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektrické zariadenia a prístroje  >  Stroje a prístroje s individuálnymi funkciami
Záchranná služba
Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá Záchrannej služby Košice   
Predmetom zákazky sú záručné a pozáručné opravy, údržba a servis motorových vozidiel, vrátane náhradných dielov použitých k oprave motorových vozidiel vozového parku Záchrannej služby Košice a súvisiacich služieb počas trvania rámcovej dohody.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a...
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.
Environmentálne úsporné motorové vozidlá   
Predmetom zákazky je nákup environmentálne úspornych motorovych vozidiel ako vyhier v štátnej lotérii prevádzkovanej verejnym obstarávateľom vrátane záručného autorizovaného servisu (oprava predmetnych motorovych vozidiel spadajúca pod záručné podmienky vyrobcu). Predmet zákazky je v celom rozsahu opísany tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovany. Ak niektory z použitychparametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ vyrobku, alebo vyrobok konkrétneho vyrobcu, verejnyobstarávateľ umožní nahradiť takyto vyrobok ekvivalentnym vyrobkom alebo ekvivalentom technického riešenia podpodmienkou, že ekvivalentny vyrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové afunkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené technológie a zariadeniaurčené.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Pozáručné opravy nákladných automobilov, prívesov, podvalníkov a návesov   
Pozáručný servis vykonávanie predpísanej údržby vozidiel po odjazdených kilometroch, odpracovaných motohodinách apredpísaných prác. Opravy mechanických častí vozidiel (prevodový mechanizmus, brzdový mechanizmus vrátanevzduchovej sústavy, pruženie, riadenie), opravy motorov a sústav vozidla (palivová sústava, hydraulická sústava ,elektrická sústava vrátane elektropneumatickej, sústava prívodu vzduchu do motorov), opravy elektrickej výstroje aostatných elektrických spotrebičov vrátane klimatizácií). Klampiarske, karosárske a lakovnícke práce. Vykonávaniekontroly elektronických systémov vozidiel vrátane ABS, riadiacich jednotiek, geometrie riadiacich náprav, nastaveniesvetlometov, emisií výfukových plynov prostredníctvom certifikovaného diagnostického zariadenia schváleného aleboodporúčaného výrobcom, vykonávanie výmeny prevádzkových náplní v zmysle predpísanej údržby a prezúvanie avyvažovanie pneumatík. Vykonávanie TK a EK resp. zvláštnych technických kontrol
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a...  >  Opravy a údržbárske služby pre motorové vozidlá...
Záchranná služba
Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá Záchrannej služby Košice   
Predmetom zákazky sú záručné a pozáručné opravy, údržba a servis motorových vozidiel, vrátane náhradných dielovpoužitých k oprave motorových vozidiel vozového parku Záchrannej služby Košice a súvisiacich služieb počas trvaniarámcovej dohody.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a...
Záchranná služba
Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá Záchrannej služby Košice   
Predmetom zákazky sú záručné a pozáručné opravy, údržba a servis motorových vozidiel, vrátane náhradných dielov použitých k oprave motorových vozidiel vozového parku Záchrannej služby Košice a súvisiacich služieb počas trvania rámcovej dohody.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie