Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania škola zobrazujem 115 z 485 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Obec Dravce
Materská škola Dravce - prístavba   
Predmetom zákazky je realizácia prístavby materskej školy nachádzajúcej sa v obci Dravce, za účelom zvýšenia kapacity daného objektu ako celku, a to zväčšením pôdorysných rozmerov, zastavanej a úžitkovej plochy objektu. Zvýšenie kapacity je riešené dobudovaním prístavby k jestvujúcemu objektu so vznikom priestorov dvoch tried, nového sociálneho zázemia žiakov vrátane predsiene a centrálnej chodby - zádveria slúžiaceho aj ako šatňa.Hlavný vstup do objektu vznikne v novo navrhovanej prístavbe, prostredníctvom exteriérových schodísk a rampy riešených z východnej a západnej dvorovej strany, nadväzujúc na zádverie v ktorom bude situovaná šatňa ako hlavný komunikačný koridor. Súčasťou novo navrhnutej prístavby je doriešenie bezbariérového prístupu do budovy. Vznik nového vstupu do objektu podmieňuje úpravu jestvujúceho oplotenia.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Trnava
Vybudovanie materskej školy v areáli ZŠ Gorkého 21 v Trnave   
Predmetom verejného obstarávania je uskutočnenie stavebných prác. Rozsah predmetu zákazky je riešený v projektovejdokumentácii realizačný projekt stavby Vybudovanie materskej školy v areáli ZŠ Gorkého 21 v Trnave, spracovanejspoločnosťou MS projekt, s.r.o. Piešťany v 07/2016. Predmetom zákazky je vybudovanie objektu materskej školy vareáli základnej školy M. Gorkého, v rohu medzi Ulicami Gorkého a Ľaliová v mieste jestvujúceho objektu školskéhobytu, ktorý bude pred výstavbou materskej školy asanovaný. Asanáciu zabezpečí Mesto Trnava v predstihu predsamotnou výstavbou škôlky. Súčasťou výstavby objektu materskej školy budú aj dve detské ihriská, prístupové chodníkya sadové úpravy. Členenie stavby na stavebné objekty SO 01 Materská škola SO 02 Prípojka vodovodu SO 03 Prípojka kanalizácie SO 05 Nádrž dažďovej vody a dažďová kanalizácia SO 06 Chodníky SO 07 Sadové úpravy SO 08 Detské ihriská Súčasťou zákazky budú geodetické zameranie stavby, porealizačné zameranie a geometrický plán (3x), vyhotovené odborne spôsobilýmgeodetom, v rámci porealizačného zamerania stavby požadujeme zamerať objekty, trasu prípojky inžinierskych sietí,vrátane šácht, stožiarov, skriniek, komunikácií, spevnených plôch, zelene (stromy, trávnik) a terénnych úprav vypracovanie plánu užívania verejnej práce činnosti v rámci plánu organizácie výstavby zabezpečenie koordinátora dokumentácie, koordinátora bezpečnosti práce a vypracovanie plánu bezpečnosti a ochranyzdravia pri práci, ktorý ustanoví pravidlá na vykonávanie prác na stavenisku  1/4 všetky ostatné súvisiace práce a dodávky Dielo v zmysle projektovej dokumentácie, ktorá je súčasťou súťažných podkladov a požiadaviek verejného obstarávateľ,musia byť realizované v súlade so špecifickými podmienkami zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnomporiadku v znení neskorších predpisov. Na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci sa vzťahujú špecifické ustanoveniazákona č. 124/2006 Z. z., v znení neskorších predpisov, ďalej je Zhotoviteľ povinný riadiť sa nariadením vlády č.392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov,nariadením vlády SR č. 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Zároveň jeZhotoviteľ povinný dodržať i vyhlášku MŽP č. 453/2000 Z. z., č. 532/2002 Z. z., a ustanovenia zákona č. 254/1998 Z. z.. Podrobnosti pre jednotlivé časti sú uvedené v priloženej projektovej dokumentácii a v Zmluve o dielo.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Žilinský samosprávny kraj
Spojená škola, Hattalova 471, Nižná – stavebné úpravy, zvýšenie EHB   
Predmetom zákazky sú stavebné úpravy objektov SO 01 škola, SO 02 dielne, SO 03 telocvičňa so spojovacou chodbouSO 05 obnoviteľné zdroje tepla - telocvičňa. Budovy sú 1 až 3 podlažné, bez suterénu, s plochou strechou. Bližšiašpecifikácia predmetu zákazky je súčasťou súťažných podkladov.
Stavebné práce
Špeciálna základná škola Vtáčkovce
Zateplenie Špeciálnej základnej školy Vtáčkovce   
Predmetom zákazky sú stavebné práce na zateplení Špeciálnej základnej školy Vtáčkovce pozostávajúce z nasledovnýchčinností na objektoch SO 01 - Špeciálna základná škola, SO 01 - Ústredné vykurovanie, SO 01 - Elektroinštalácia, SO 02Špeciálna základná škola - vedenie školy, bližšie špecifikovaných v PD a vo výkaze výmer SO 01 Špeciálna základná škola  1/6 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 712 - Povlakové krytiny 713 - Izolácie tepelné 721 - Vnútorná kanalizácia 725 - Zariaďovacie predmety 762 - Konštrukcie tesárske 763 - Konštrukcie - drevostavby 764 - Konštrukcie klampiarske 766 - Konštrukcie stolárske 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné 771 - Podlahy z dlaždíc keramických 775 - Podlahy vlysové a parketové 781 - Obklady z obkladačiek a dosiek 784 - Maľby M21 - 155 Elektromontáže  SO 01 - Ústredné vykurovanie IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-KOTOLNE ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ Objekt SO 01 - Elektroinštalácia Elektromontážne práce Pomocné stavebné práce Uzemnenie Zemné práce Ostatné práce Rozvádzač RH Hodinové zúčtovacie sadzby  SO 02 Špeciálna základná škola vedenie školy 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 712 - Povlakové krytiny 713 - Izolácie tepelné 721 - Vnútorná kanalizácia 725 - Zariaďovacie predmety 731 - Kotolne 762 - Konštrukcie tesárske 763 - Konštrukcie - drevostavby 764 - Konštrukcie klampiarske 765 - Krytiny tvrdé 766 - Konštrukcie stolárske 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné 771 - Podlahy z dlaždíc keramických 775 - Podlahy vlysové a parketové 784 - Maľby M21 - 155 Elektromontáže Špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v prílohe č. 2 týchto súťažných podkladov výkaz výmer a dokumentácii súťažných podkladov v prílohách súťažných podkladov, ktorá je pre všetkých záujemcov a uchádzačov záväzná a nemenná z dôvodu zabezpečenia dodržania oprávnenosti nákladov v projekte a musia z nej vychádzať pri tvorbe svojejponuky. Možnosť zmeny je vždy len pri ponuke ekvivalentných riešení , výrobkov, služieb alebo stavebných prác.Samostatnou prílohou je projektová dokumentácia, ktorú verejný obstarávateľ zverejnil v profile verejného obstarávateľa a v systéme ERANET.
Stavebné práce
Obec Buzica
Materská škola Buzica - stavebná časť   
Predmetom zákazky je realizácia projektu stavby, ktorý rieši novostavbu Materskej školy pre 70 detí, na pozemku vovlastníctve obce Buzica.
Stavebné práce
Obec Hlinné
Materská škola Hlinné - zvýšenie kapacity   
Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa diela Materskej školy v obci Hlinné za účelom zvýšenia jej kapacity. Realizácia zákazky bude podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou súťažnýchpodkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Spojená škola, SNP 16, Sabinov s organizačnými zložkami Stredná odborná škola, SNP 16, Sabinov aObchodná akadémia, SNP 16, Sabinov
INTERNÁT A. – výmena otvorových konštrukcií, zateplenie obvodového plášťa a strešného plášťa   
Obsahom stavebných úprav je - Zateplenie obvodového plášťa - Zateplenie strešnej konštrukcie - Úprava konštrukcií systémom bez zateplenia, prípadne s minimálnym zateplením - Výmena výplňových konštrukcií na fasáde budovy - Výmena dotknutých klampiarskych i zámočníckych konštrukcií - Modernizácia bleskozvodu - Odvlhčenie suterénneho muriva - Realizácia nového okapového chodníka. Podrobná špecifikácia je uvedená v PD a vo výkaze výmer, ktorý je súčasťou súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Stredná odborná škola technická, Kukučínova 483/12, 058 01 Poprad
BUDOVA INTERNÁTU - ZATEPLENIE OBVODOVÉHO A STREŠNÉHO PLÁŠŤA A VÝMENA OKIEN, SOŠT POPRAD   
Predmetom zákazky je výmena okien, zateplenie fasády a strešného plášťa objektu internátu SOŠT v Poprade. Jedná sa o objekt školského internátu postavený v 60 tych rokoch. Nosná konštrukcia je klasická murovaná na pásových betónových základoch. Murivo je z plných pálených tehál murovaných na maltu cementovú. Hrúbka muriva 450-600mm. Stropy sú železobetónové prefabrikované. Zateplenie bude prevedené kontaktným tepelnoizolačným systémom, tepelnýizolant izolačné dosky zo sklennej vlny s vysokou hustotou a s pozdĺžnou orientáciou vlákien. Povrchová úpravasilikónová zatieraná farebná omietka. Strešný plášť bude v podkrovnej časti objektu zateplený voľne položenou izoláciouz minerálnej vlny v dvoch vrstvách. Soklová časť bude zateplená soklovými doskami. Predmetom zákazky aj osvetlenie4.podlažnej budovy internátu pre verejne prístupné spoločné a spoločenské priestory a kancelárie. Pôdorysný rozmer45,66m×14,310m; Výška od terénu16,30m Zastavaná plocha696,54m Obstavaný priestor1159,74m
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Stredná odborná škola železničná, Palackého 14, Košice
Zníženie energetickej náročnosti budovy SOŠŽ v Košiciach - 1.etapa   
Predmetom zákazky projektu Zníženie energetickej náročnosti budovy SOŠŽ v Košiciach 1. etapa je dodávkastavebných prác v rozsahu predloženého výkazu výmer a v súlade so spracovanou projektovou dokumentáciou.Projektová dokumentácia rieši realizáciu stavebných prác určených na zníženie energetickej náročnosti budovy Strednejodbornej školy železničnej v Košiciach. Technické riešenie je navrhnuté autorizovaným projektantom a overenéstavebným úradom, čím je zabezpečený súlad s platnou legislatívou SR. Overenie dodržania s podmienkami uvedenýmiv projektovej dokumentácii bude vykonávané stavebným dozorom. Časový harmonogram a jeho dodržiavanie budeošetrené platnou Zmluvou o dielo medzi zhotoviteľom stavebných prác a objednávateľom.
Stavebné práce
Cirkevná spojená škola Panny Márie, Brnenské námestie 15, Kolárovo
Rekonštrukcia a prestavba Cirkevnej spojenej školy Panny Márie   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia a prestavba Cirkevnej spojenej školy Panny Márie v Kolárove, v zmysle projektovejdokumentácie a výkazu výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.
Stavebné práce
Mesto Banská Bystrica
Rozšírenie kapacity Materskej školy Strážovská 3   
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác na stavebných úpravách budov pre materskú školu Materská školaStrážovská 3, Banská Bystrica, súpisné číslo 6443, ktorá stojí na parc. č. C KN 2562/7 a 2562/8, k. ú. Sásová zapísanejna LV č. 1000, v rámci Projektu Rozšírenie kapacity Materskej školy Strážovská 3, Banská Bystrica, výsledkom ktorých sústavebné úpravy súvisiace s rozširovaním kapacity materskej školy, realizované v objekte A. Podrobné riešenie jespracované v projektovej dokumentácií a výkaze výmer.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Banská Bystrica
Rozšírenie kapacity Materskej školy Karpatská 3, Banská Bystrica – stavebné práce   
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác na stavebných úpravách budov pre materskú školu Materská školaKarpatská 3, Banská Bystrica, súpisné číslo 6571, ktorá stojí na parc. č. S KN 2537/63 a 2537/64, k.ú. Sásová zapísanejna LV č. 1000, v rámci projektu Rozšírenie kapacity Materskej školy Karpatská 3, Banská Bystrica, výsledkom ktorých sústavebné úpravy súvisiace s rozšírením kapacity materskej školy, realizované v objekte C.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Lesná škola OZ Levice   
Lesná škola OZ Levice Riešený objekt po rekonštrukcii, bude slúžiť ako Lesná škola Levice. Ide o exkurzívno - poznávaciu prevádzku pre detipredškolského a školského veku v sprievode odborných pracovníkov Lesnej školy. Koncepcia prevádzky je na bázeexkurzie, názorných ukážok, praktických prác v dielni, hmatovej a vizuálnej ukážke povrchov alebo vzoriek prvkov lesa.Objekt má svojou funkciou umožniť spoznávanie lesa aj vtedy keď sa tam nedá ísť, a hravou formou ukázať deťom čoles ukrýva a čo obsahuje počas celého roka. 1NP navrhovaný stav Prístavbou vzniklo závetrie a komunikačný trakt medzi miestnosťami a podlažiami. Vstupom cez závetrie doprava jehlavný vstup do vstupnej haly šatne, kde máme hygienické zázemie prechod k pomocnému schodisku a prechod doskladu. Pod schodiskom je miestnosť pre upratovačku 1.07. Exkurzia voľne pokračuje do m.č.1.09 kde máme diorámovúmiestnosť , z ktorej voľne prejdeme do haly stromov a chodby zo schodiskom a výťahom. Odťiaľ je vstup do Tvorivejdielne a Kresliarne. Kresliareň má východ do exteriéru a je prepojená do skladu materiálu pre tvorivú dielňu. Sklad jeprístupný z exteriéru z JV fasády. Hala stromov má ďalší východ do závetria. Prízemie má 4 vstupy. Výškový rozdiel vpodlahách je riešený medzi 1.10 a 1.11, kde je malá rampa ktorou prekonáme 14cm výškový rozdiel. 2NP navrhovaný stav Prekonaním výškového rozdielu oceľovým schodiskom alebo výťahom sa dostaneme na úroveň poschodia 2NP, kdemáme všetky podlahy v rovnakej výške. Z hlavnej chodby 2.01 je prístup po celom podlaží. Z ľava máme malú kuchynkuprepojenú z náučnou miestnosťou. Z náučnej miestnosti máme východ na terasu 2.05 cez malé schodíky. Z chodby sa voľne prejde do 2.04 miestnosti na poznávanie, kde máme presklenú podlahu a východ na terasu 2.05.Pokračujeme ďalej do chodby odkiaľ je prístup do kancelárie, hygienického zázemia a pomocného z schodiska. Zoschodiska je vstup na terasu. Terasa 2.05 vznikla z pôvodnej plochej strechy obmurovaním a zvýšením atiky dookola.Terasa má osadený rebrík na strechu nad 2NP. Na terasu sú 3 vstupy z interiéru. Terasa je z časti prekrytá, jej podlahaobsahuje 3 rôzne povrchy (drevo, kameň, tráva).
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Zastrešovacie práce a iné špeciálne remeselné...
Mesto Nitra
BD Tehelná – výstavba bytov bežného štandardu v počte 220 b.j. + TV   
Predmetom zákazky bude   a) vypracovanie jednoduchej štúdie s návrhom urbanistického riešenia územia v súlade s § 22 zákona číslo 24/2006 Z.z.o posudzovaní vplyvov životného prostredia a po jej odsúhlasení  b) vypracovanie projektovej dokumentácie k výstavbe bytov smerujúcej k odkupu spracovanej PD v kvalite (DUR, PDpre stavebné povolenie a realizačnej PD) v rozsahu spôsobilom pre získanie   -dotácie z MDVRR SR v zmysle zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v platnomznení - pôžičky zo ŠFRB v zmysle zákona č. 150/2013 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v platnom znení c) inžinierska činnosť za účelom zabezpečenia vydania stavebného povolenia a uskutočnenia stavebných prác kzhotoveniu diela s alternatívou plnenia na 2 etapy, s odkladacou podmienkou účinnosti zmluvy na uskutočnenie prác naplatné schválenie dotácie a pôžičky d) samotná realizácia diela výstavby 220 bytových jednotiek v bytových domoch v podlažnosti do 4NP +ustúpenépodlažia. Celý predmet zákazky musí realizátor predmetu zákazky prefinancovať. Platba za predmet zákazky sa bude realizovaťako jednorazová, za odkúpenie skolaudovaných 220 b.j. Ďalšie informácie budú uvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Lietavská Lúčka
Nadstavba, prístavba a stavebné úpravy Materskej školy v Lietavskej Lúčke   
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác spojených s prístavbou, nadstavbou a stavebnými úpravamimaterskej školy v obci Lietavská Lúčka podľa vypracovaného projektu. Budova bola postavená a skolaudovaná v roku1963. V rámci navrhovaných stavebných prác dôjde k nadstavbe jednopodlažnej časti objektu, čím vznikne nová triedapre 20 detí s potrebným zázemím. Novovzniknutá trieda bude napojená z prístavby nového samostatného schodiska zosevernej strany. Nadstavba a prístavba sú konštrukčne navrhnuté ako murované stavby s obvodovými a stredovýminosnými stenami, na ktorých sú uložené železobetónové monolitické dosky. V rámci stavebných prác dôjde k výmenetechnológie kuchynského výťahu.   1/6 Podrobnejšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie