Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 487 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Slovenská správa ciest
Servis a údržba predselektívnych systémov   
Predmetom tejto zákazky je zmluva na Servis a údržbu pred selektívnych systémov s cieľom zabezpečiť bezproblémovýchod týchto zariadení.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Služby súvisiace s počítačmi  >  Profesionálne služby súvisiace s počítačmi
Západoslovenská distribučná, a.s.
Údržba, podpora a rozvoj SAP systémov   
Údržba, podpora a rozvoj SAP systémov podpora a rozvoj SAP ISU DM, EDM, WM, podpora a rozvoj SAP ISU BIIN, FI-CA, podpora a rozvoj SAP CRM, podpora a rozvoj ABAP, Authorizácie, Workflow, Webdynpro/Java, podpora a rozvoj SAP ERP, podpora a rozvoj SAP BW, podpora a rozvoj SAP PI, podpora a rozvoj SAP HR, údržba SAP CRM a SAP ISU MD-BF, CS, údržba, podpora a rozvoj IDE/IDEX & SMCOM.
Služby informačných technológií: konzultácie,...
Pôdohospodárska platobná agentúra
Úprava existujúcich a rozširovanie nových funkcionalít informačného systému ITMS2014   
Predmetom zákazky je úprava existujúcich a rozširovanie nových funkcionalít systému ITMS2014+ za účelom elektronizácie služieb pre Miestne akčné skupiny, ktoré sú financované z Programu rozvoja vidieka. V rámci predmetu zákazky sa požaduje vypracovanie analýzy, vývoj a implementácia, testovanie a nasadenie rozšíreného ITMS2014+, dodanie dokumentácie, riadenie projektu. Začlenenie Miestnych akčných skupín do systému ITMS2014+ si vyžiada zmeny na moduloch evidencie stratégií, moduloch výzvy a vytvorenie modulu personálnej matice. Podrobný opis predmetu zákazky bude uvedený v súťažných podkladoch.
Služby informačných technológií: konzultácie,...
Európske zoskupenie územnej spolupráce Pons Danubii s ručením obmedzeným
Externý manažment   
Predmetom zákazky je zabezpečenie komplexného poradenstva v oblasti implementácie projektu financovaného zInterreg Danube Transnational Programme 2014-2020 (Dunajský nadnárodný program 2014 - 2020), v rámci projektuINSiGHTS - INtegrated Slow, Green and Healthy Tourism Strategies (Integrované, zelené a zdravé stratégie cestovnéhoruchu).
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové a technické poradenstvo
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
IMPLEMENTÁCIA TECHNICKEJ INTEROPERABILITY PRE SUBSYSTÉM TAP TSI V ZSSK   
Predmetom zákazky je implementácia technickej interoperability pre subsystém TAP TSI v prostredí existujúcichinformačných systémov Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s..
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Programovanie softvérových balíkov
SK FARM Partners s. r. o.
Aplikačný softvér pre efektívne riadenie chovov s trhovou produkciou mlieka   
Predmetom zákazky je vývoj a dodanie softvéru pre komplexné riadenie výrobných procesov fariem hovädzieho dobytka s trhovou produkciou mlieka. Moderná mliečna farma disponuje veľkým množstvom dát, ktoré pochádzajú z veľkého počtu vzájomne neintegrovaných zdrojov. Softvér bude schopný integrovať všetky dostupné dáta z rôznych zdrojov na jedno miesto, do webovej aplikácie s rôznymi úrovňami a rolami prístupu a vytvorí tak nástroj efektívneho riadenia mliečnej farmy. Riešenie musí byť navrhnuté s ohľadom na vysokú dostupnosť a bezpečnosť služby. Dodávka riešenia zahŕňa dodávku všetkej potrebnej technickej infraštruktúry, súvisiacich služieb a licencií, ako aj údržbu infraštruktúry po dobu 1 roka.   Bližší popis je uvedený v súťažných podkladoch, časť B2. Opis predmetu zákazky
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Programovanie softvérových balíkov
Generálna prokuratúra SR
Dopracovanie informačných systémov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, zákon č. 91/2016 Z. z., 1. - 3. etapa   
Predmetom zákazky je rozšírenie existujúcich modulov - komponentov Informačného systému Generálnej prokuratúrySR (Informačný systém Evidencia odsúdených osôb - ďalej len IS EOO) a Informačného systému PATRICIA a ďalšíchsúvisiacich modulov v dôsledku legislatívnych zmien (najmä zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnickýchosôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
Služby informačných technológií: konzultácie,...
Slovenský hydrometeorologický ústav
Návrh a implementácia komplexného multiškálového modelovacieho systému na predpoveď a hodnotenie kvality ovzdušia   
Predmetom zákazky sú služby spočívajúce vo vytvorení Komplexného multiškálového modelovacieho systému preanalýzu a predpoveď kvality ovzdušia, ktorý bude slúžiť na zabezpečenie každoročných požiadaviek na modelovanie 1/4 vyplývajúcich zo Zákona o ovzduší 137/2010 Z. z., Vyhlášky 244/2016 o kvalite ovzdušia, Zákona 24/2006 oposudzovaní vplyvov na životné prostredie, Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/50/ES a 2004/107/ES Informovanie verejnosti a relevantných organizácií o kvalite ovzdušia (aktuálnej, predpovede na najbližšie obdobie ahodnotenie dlhodobej kvality ovzdušia), Analýza kvality ovzdušia a určenie príspevkov jednotlivých skupín emisných zdrojov ako podklady pre programy nazlepšenie kvality ovzdušia, Prevádzka smogových varovných systémov, Posudzovanie vplyvu nových alebo zmenených emisných zdrojov na kvalitu ovzdušia Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo
YV s.r.o.
Vývoj aplikačného vybavenia pre spoločnosť YV, s.r.o.   
Predmetom zákazky je zabezpečiť uzatvorenie zmluvy o dielo na zabezpečenie vývoja aplikačného vybavenia v súlade sopisom predmetu zákazky.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát
Servis univerzitného informačného systému   
Technická univerzita vo Zvolene je majiteľom licencie pre používanie Univerzitného informačného systému (ďalej UIS),ktorý bol vyvinutý na Mendelovej univerzite v Brne.  Predmetom zákazky je servis a rozvoj uvedeného UIS na základe požiadaviek a interných potrieb verejnéhoobstarávateľa a v zmysle platnej legislatívy.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Zmena zdrojového kódu na aplikačnej, databázovej a používateľskej úrovni informačného systému EVO a súvisiacich služieb vzhľadom na legislatívne zmeny a požiadavky ODE PPZ   
Zmena zdrojového kódu na aplikačnej, databázovej a používateľskej úrovni informačného systému EVO a súvisiacichslužieb vzhľadom legislatívne zmeny a požiadavky ODE PPZ. Predmetom zákazky je zmena zdrojového kódu existujúceho informačného systému na evidenciu vozidiel. Zmenavyplýva zo zmeny legislatívy a súvisiacej praxe, pričom súčasný stav jednotlivých činností je potrebné modifikovaťnasledovne a)zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov; b)zákon č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene adoplnení niektorých zákonov; c)zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov; d)zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene adoplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách); e)zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov; f)zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov; g)zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike; h)zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon oslobode informácií); i)zákon č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplneníniektorých zákonov (zákon o e-Governmente); j)Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 17/2011 Z.z. o pristúpení k zmluve O EURÓPSKOMINFORMAČNOM SYSTÉME VOZIDIEL A VODIČSKÝCH PREUKAZOV (EUCARIS); k)SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2015/413 z 11. marca 2015, ktorou sa uľahčuje cezhraničnávýmena informácií o dopravných deliktoch súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky; l)NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 443/2009 z 23. apríla 2009, ktorým sa stanovujú výkonovéemisné normy nových osobných automobilov ako súčasť integrovaného prístupu Spoločenstva na zníženie emisií CO2 z 1/3 ľahkých úžitkových vozidiel. Súčasťou dodávky majú byť nasledovné služby 1)Analýza 2)Funkčný a technický návrh zmien 3)Implementácia požadovanej funkcionality 4)Realizácia testovania a)Vykonanie testov v rámci vývojového pracoviska b)Nasadenie na BBT a podpora testovania na BBT c)Vykonanie integračných testov d)Vytvorenie testovacích scenárov 5)Realizácia školení 6)Dodanie finálnej technickej a používateľskej dokumentácie 7)Podpora nasadenia na BBP 8)Intenzívna podpora po nasadení do produkčnej prevádzky 30 dní
Služby informačných technológií: konzultácie,...
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Zabezpečenie služieb softvérového vybavenia Microsoft, technickej podpory a súvisiacich špecializovaných služieb.   
Softvérové vybavenie pre koncové stanice užívateľov a serverovú infraštruktúru verejného obstarávateľa, pravidelné aautomaticky poskytované služby a služby L2 supportu, rozvojové projekty. Podrobnejší opis je v súťažných podkladoch,časť C. Opis predmetu zákazky.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Mesto Holíč
Servisné služby na prevádzku a údržbu informačných systémov Mesta Holíč   
Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb, ktoré sú potrebné pre prevádzku a údržbu informačných systémov odspoločnosti CORA GEO, s.r.o. a to informačného systému samosprávy /ďalej len CG ISS/, dokumentačnéhoinformačného systému /ďalej len CG DISS/, geografického informačného systému /ďalej len GISAM/, riešenia prepodporu eGovernmentu /ďalej len CG eGOV/ a s tým súvisiacich aktivít s cieľom zabezpečiť plnohodnotné využívaniedodaných systémov v rokoch 2018-2021 v nasledovnom členení   - Údržba dodaného licenčného softvéru  - Update údržba licencií dodaného aplikačného softvéru  - Upgrade zapracovanie požiadaviek mesta  - Hot line podpora  - Riadenie projektu  - Technická podpora  - Metodická podpora   1/5 - Školenia  - Bezpečnostná politika
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
DataCentrum
Služby podpory prevádzky   
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb podpory prevádzky, tzn. služieb prevádzkovej podpory informačnýchsystémov DataCentra Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len "DataCentrum"). Uvedená podpora prevádzkysa skladá z podpory prevádzky infraštruktúrnych systémov, na ktorých DataCentrum prevádzkuje finančné informačnésystémy pre správu verejných financií (tzn. Rozpočtový informačný systém, Štátna pokladnica, Register účtovnýchzávierok, Informačný systém pre štrukturálne fondy a kohézny fond, Informačný systém účtovníctva fondov a iné) a zpodpory prevádzky časti finančných informačných systémov prevádzkovaných v DataCentre (tzn. Register účtovnýchzávierok, portál rozpocet.sk, DEV rozvojová pomoc, Dotácie, účtovníctvo Banskobystrického samosprávneho kraja,Informačný systém pre štrukturálne fondy a kohézny fond, Kontrola a Audit).  Predmet zákazky Služby podpory prevádzky pozostáva z nasledovných služieb 1. Činnosti v rámci mesačného paušálu 2. Činnosti na vyžiadanie  Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch, ktoré sú uverejnené v profile verejnéhoobstarávateľa na portáli www.uvo.gov.sk a verejný obstarávateľ k nim poskytuje bezodplatne neobmedzený, úplný apriamy prístup odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon"). 1/7
Služby informačných technológií: konzultácie,...
Relaxos, s.r.o.
Vytvorenie SW aplikácií a zaškolenie zamestnancov spoločnosti Relaxos.   
Predmetom zákazky je 1. Vytvorenie a implementácia sw aplikácií ako aj integrácia so súčasným SW vybavením objednávateľa. 1a. Elektronický vernostný zákaznícky systém a systém automatizovanej personalizovanej elektronickej komunikácie so zákazníkmi 1b. Automatizácia procesov online rezervačného systému kúpeľných/tematických pobytov, prispôsobenie systému pre menších ubytovateľov 1c. Aplikácia elektronického kalendára turistických podujatí (EKP) s webovým rozhraním a mobilnou aplikáciou 1d. Elektronický katalóg s porovnaním služieb kúpeľov a možnosťou dopytu pre klientov poisťovní, kúpeľnej liečby typu A/B 1e. Inovácie elektronického online katalógu pobytov Relaxos 1f. Vytvorenie systému rozhraní s rôznymi cenovými úrovňami produktov pre rôzne typy zákazníkov (kustomizovanej ponuky pre corporate klientelu a cestovné agentúry) 2. Zaškolenie zamestnancov objednávateľa na nové technológie
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie