Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 2014 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Obec Ľubica
Zberný dvor v obci Ľubica   
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác stavby Zberný dvor v obci Ľubica, ktorá pozostáva z týchto stavebnýchobjektov SO 01 Prevádzkový objekt, časti 0011 Vodovodná prípojka, 0012 Kanalizačná prípojka, SO 02 Spevnenéplochy a sadové úpravy, SO 04 Asanácia existujúcich garáži a oplotenia, SO 05 Elektroprípojka, SO 06 Chodník. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v projektovej dokumentácií a vo výkaze výmer, ktoré sú neoddeliteľnousúčasťou súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Drienov
Prestavba budovy na Komunitné centrum v obci Drienov   
Predmetom zákazky je prestavba a modernizácia multifunkčnej budovy na Komunitné centrum v obci Drienov. Jedná sa najmä o stavebné práce na budove Komunitného centra, vlastný objekt. Súčasťou prác sú opatrenia na zlepšenie tepelno-technických vlastností konštrukcií, najmä obnova obvodového plášťa, zateplenie stropu, výmena výplňových konštrukcií, oprava technického a technologického vybavenia a zariadení objektu, ako aj výmena jeho súčastí (výmena zdroj tepla, osadenie nových vykurovacích telies a realizácia nových vnútorných inštalačných rozvodov).
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Kecerovce
Bytové domy nižšieho štandardu Kecerovce   
Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa diela pre výstavbu bytových domov nižšieho štandardu v obci Kecerovce. Ide o stavbu štyroch samostatne stojacích identických bytových domov určených na obytnú funkciu. Bytový dompozostáva z dvoch nadzemných podlaží. Objekt bude napojený na nové energetické prípojky vodovod, kanalizáciu aelektrickú energiu. Realizácia zákazky bude podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou súťažnýchpodkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Žilinský samosprávny kraj
Areál Budatínskeho zámku - stavebné úpravy, Žilina - Budatín, I. a II. etapa - Obnova objektu Hospodárskej budovy Bez bariér na Budatínskom hrade   
Národná kultúrna pamiatka (NKP) Budatínsky hrad s areálom prebieha postupnými rekonštrukciami. V rámci tejto etapyobnovy je plánovaná rekonštrukcia objektu Hospodárskej budovy časť hospodárske krídlo. Cieľom obnovy jeprinavrátenie objektu do čo najautentickejšej podoby tvarovej a farebnej jednoty v súlade s historickým výrazom zobdobia klasicizmu. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v projektovej dokumentácii Areál Budatínskeho zámku stavebnéúpravy, 010 01 Žilina Budatín I. ETAPA obnova objektu Hospodárskej budovy Bez bariér na Budatínskom hrade II. ETAPA obnova objektu Hospodárskej budovy,vo výkaze výmer a v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažnýchpodkladov na predmet zákazky.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Lipany
Nadstavba, výťah a stavebné úpravy obj. MEDICUM v Lipanoch   
Predmetom obstarávania je zákazka na uskutočnenie stavebných prác na stavbe Nadstavba, výťah a stavebné úpravyobj. Medicum v Lipanoch. Účelom tejto stavby je zväčšiť počet ambulancií jestvujúcej polikliniky v meste Lipanynadstavbou 3.NP; úpravou suterénu a vybudovaním výťahu sa zabezpečí užívanie objektu osôb so zníženoupohyblivosťou.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Gelnica
Rozširovanie kapacít Materskej školy Hlavná 117, Gelnica   
Cieľom rekonštrukcie, resp. stavebných úprav, je dosiahnutie energetických úspor, bezbariérovosti objektu a zvýšenie kapacity materskej školy (ďalej len MŠ) o 10 detí. MŠ sa nachádza v samostatne stojacom objekte. Objekt je zložený z troch samostatných pavilónov spojených jednopodlažnou spojovacou chodbou. Pavilón A a pavilón B sú dvojpodlažné objekty a pavilón C (jasle) je jednopodlažnýobjekt.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Holíč OO PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia amodernizácia objektu Obvodného oddelenia PZ Holíč vrozsahu spracovaného projektu stavby.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Prešov
Prešov, PKO – Obnova pamiatky – obnova fasády budovy   
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác týkajúcich sa obnovy fasády a schodiska podľa projektovej dokumentácie.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Zníženie energetickej náročnosti Pavilónu č. 35 – Chemické disciplíny   
Pripravovaná investičná akcia predstavuje zníženie energetickej náročnosti školskej budovy. Realizáciou zámeru a jehovýtvarného riešenia sa stavba zhodnotí aj po vizuálnej stránke. Predmetom návrhu je zateplenie fasády, preizolovaniestrešnej konštrukcie a klampiarskych výrobkov. Dispozičné riešenie sa týmto investičným zámerom nemení.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Dravce
Materská škola Dravce - prístavba   
Predmetom zákazky je realizácia prístavby materskej školy nachádzajúcej sa v obci Dravce, za účelom zvýšenia kapacity daného objektu ako celku, a to zväčšením pôdorysných rozmerov, zastavanej a úžitkovej plochy objektu. Zvýšenie kapacity je riešené dobudovaním prístavby k jestvujúcemu objektu so vznikom priestorov dvoch tried, nového sociálneho zázemia žiakov vrátane predsiene a centrálnej chodby - zádveria slúžiaceho aj ako šatňa.Hlavný vstup do objektu vznikne v novo navrhovanej prístavbe, prostredníctvom exteriérových schodísk a rampy riešených z východnej a západnej dvorovej strany, nadväzujúc na zádverie v ktorom bude situovaná šatňa ako hlavný komunikačný koridor. Súčasťou novo navrhnutej prístavby je doriešenie bezbariérového prístupu do budovy. Vznik nového vstupu do objektu podmieňuje úpravu jestvujúceho oplotenia.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Veľké Zálužie
Prístavba a prestavba Materskej školy vo Veľkom Záluží   
Predmetom zákazky je realizácia projektu prístavby a prestavby materskej školy vrátane vybavenia materskej školyšatníkovou zostavou. Prístavba materskej školy pozostáva z dvoch dielčich objektov - prístavba jedálne (dvojpodlažný objekt s plochou strechou, ktorý svojím hmotovým riešením naväzuje na existujúciobjekt materskej školy a hospodársky pavilón), - prístavba spojovacej chodby (jednopodlažný objekt s plochou strechou, ktorý prepája hlavný vstup s existujúcouchodbou). Súčasťou je aj preriešenie vstupu s úpravou fasády a prestrešením. Riešená stavba je členená na jednotlivé stavebné objekty nasledovne   SO 10 Asanácia letnej kuchyne  SO 01 Prístavba a prestavba materskej školy  Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Trnava
Vybudovanie materskej školy v areáli ZŠ Gorkého 21 v Trnave   
Predmetom verejného obstarávania je uskutočnenie stavebných prác. Rozsah predmetu zákazky je riešený v projektovejdokumentácii realizačný projekt stavby Vybudovanie materskej školy v areáli ZŠ Gorkého 21 v Trnave, spracovanejspoločnosťou MS projekt, s.r.o. Piešťany v 07/2016. Predmetom zákazky je vybudovanie objektu materskej školy vareáli základnej školy M. Gorkého, v rohu medzi Ulicami Gorkého a Ľaliová v mieste jestvujúceho objektu školskéhobytu, ktorý bude pred výstavbou materskej školy asanovaný. Asanáciu zabezpečí Mesto Trnava v predstihu predsamotnou výstavbou škôlky. Súčasťou výstavby objektu materskej školy budú aj dve detské ihriská, prístupové chodníkya sadové úpravy. Členenie stavby na stavebné objekty SO 01 Materská škola SO 02 Prípojka vodovodu SO 03 Prípojka kanalizácie SO 05 Nádrž dažďovej vody a dažďová kanalizácia SO 06 Chodníky SO 07 Sadové úpravy SO 08 Detské ihriská Súčasťou zákazky budú geodetické zameranie stavby, porealizačné zameranie a geometrický plán (3x), vyhotovené odborne spôsobilýmgeodetom, v rámci porealizačného zamerania stavby požadujeme zamerať objekty, trasu prípojky inžinierskych sietí,vrátane šácht, stožiarov, skriniek, komunikácií, spevnených plôch, zelene (stromy, trávnik) a terénnych úprav vypracovanie plánu užívania verejnej práce činnosti v rámci plánu organizácie výstavby zabezpečenie koordinátora dokumentácie, koordinátora bezpečnosti práce a vypracovanie plánu bezpečnosti a ochranyzdravia pri práci, ktorý ustanoví pravidlá na vykonávanie prác na stavenisku  1/4 všetky ostatné súvisiace práce a dodávky Dielo v zmysle projektovej dokumentácie, ktorá je súčasťou súťažných podkladov a požiadaviek verejného obstarávateľ,musia byť realizované v súlade so špecifickými podmienkami zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnomporiadku v znení neskorších predpisov. Na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci sa vzťahujú špecifické ustanoveniazákona č. 124/2006 Z. z., v znení neskorších predpisov, ďalej je Zhotoviteľ povinný riadiť sa nariadením vlády č.392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov,nariadením vlády SR č. 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Zároveň jeZhotoviteľ povinný dodržať i vyhlášku MŽP č. 453/2000 Z. z., č. 532/2002 Z. z., a ustanovenia zákona č. 254/1998 Z. z.. Podrobnosti pre jednotlivé časti sú uvedené v priloženej projektovej dokumentácii a v Zmluve o dielo.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Galanta
Nájomný bytový dom č. 1 a 2 Galanta ul. Esterházyovcov   
Predmetom zákazky je vybudovanie nájomných bytových domov č. 1 a 2 v meste Galanta. V rámci zákazky je navrhnuté vybudovanie 2 ks bytových domov s 12 bytovými jednotkami. Bytové domy sú riešené ako samostatne stojace objekty s tromi nadzemnými podlažiami bez podpivničenia. zastrešené sú vaľbovou strechou s malým sklonom. Všetky obytné podlažia majú plnú výšku, podkrovie je nevyužité.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Opatovská Nová Ves
Obstaranie 16 nájomných bytov v obci Opatovská Nová Ves   
Predmetom zákazky je "Obstaranie 16 nájomných bytov v obci Opatovská Nová Ves" vrátane infraštruktúry a pozemkov.Záujmom verejného obstarávateľa je odkúpenie bytového domu/domov alebo rodinných domov so 16 bytovýmijednotkami bežného štandardu spĺňajúci podmienky na poskytnutie úveru z ŠFRB a dotácie z MDV SR s potrebnouvybavenosťou a pozemkami. Celkovo je v obytnom dome / domoch plánovaných šestnásť bytov na max. trochnadzemných podlažiach, z tohto počtu je plánovaných 2-4 jednoizbových bytov, 8-10 dvojizbových bytov a 4-6trojizbových bytov alebo 16 bytov v rodinných domoch. Priemerná podlahová plocha bytov je do 60,0 m2.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Malinovo
Zdravotné stredisko Malinovo   
Predmetom zákazky sú stavebné práce. Zdravotné stredisko je navrhnuté v podlubí jestvujúcej nadstavby kultúrneho domu nad objektom telocvične, na ktorý naväzuje. Je to jednopodlažná vstavba, ktorá využíva jestvujúci strop podlubia a susedné steny telocvične. Bližšia špecifikácia je uvedená v PD , výkaze výmer , ktoré tvoria súčasť súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie