Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 1002 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Trnavský samosprávny kraj
Rekonštrukcia a dobudovanie prístupových komunikácií, chodníkov v archeoparku Mikulčice - Kopčany na slovenskej strane k lávke cez rieku Moravu   
Predmetom zákazky sú stavebné práce rekonštrukcia a dobudovanie prístupových komunikácií, chodníkov v archeoparkuMikulčice Kopčany a pred začiatkom realizácie stavby vykonanie predstihového - záchranného archeologického výskumu.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
BUKOCEL, a.s.
Modernizácia rozvodov tepla spoločnosti BUKOCEL, as   
Predmetom prác je vybudovanie nových horúco - vodných a parných rozvodov, ktoré budú napojené na existujúcezdroje tepla.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Mesto Veľký Krtíš
Rekonštrukcia Mestského parku Hôrka Veľký Krtíš   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia Mestského parku Hôrka vo Veľkom Krtíši, ktorá má prispieť k vytvoreniupodmienok pre aktívne trávenie voľného času obyvateľov rôznych vekových kategórií, tak detí ako aj dospelých. Jenavrhnuté vybudovanie hlavnej pešej komunikácie, okolo ktorej bude osadené nové verejné osvetlenie a kamerovýsystém. Popri pešej komunikácii sú navrhnuté nové lavičky a smetné koše, ďalej aj realizácia detského sveta detskýchatrakcií hojdačiek, preliezok doplnených altánkom a vytvorenie relaxačných plôch s osadením jednoduchým zariadení nacvičenie. Súčasťou nového vybavenia bude aj vybudovanie nového multifunkčného ihriska, lezeckej steny a oplotenia včasti od amfiteátra.  Podrobnejšie informácie sa nachádzajú vo výkaze výmer a v situáciách, ktoré tvoria prílohy týchto súťažných podkladov. Uchádzač v predkladanej ponuke môže použiť menované výrobky alebo ekvivalentné.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Mesto Dubnica nad Váhom
CYKLOTRASY MESTA DUBNICA NAD VÁHOM   
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác objektu podľa projektu stavby.  Riešený objekt je umiestnený v meste Dubnica nad Váhom. Miesto stavby Dubnica nad Váhom  Lokalizácia trasy Cyklotrasa je situovaná na juhovýchodnom okraji zastavaného územia mesta medzi vstupom dozáhradkárskych kolónii a vstupom do bývalého závodu ZŤS po križovatku Lieskovskej cesty a MK do Prejty, s vedenímpo vyčlenenej časti existujúcich miestnych a účelových komunikácií. Celková dĺžka navrhovanej trasy2403,93m z tohov členení  l. úsek - 469,11m, 2. úsek - 884,57m, 3. úsek - 541,14m, 4. úsek - 232,69 m, 5. úsek - 48,12m a 6. úsek 228,30mVedenie trasy  -1.úsek -spoločne s chodcami a IAD trasa upokojenej komunikácie  -2.úsek -spoločne s chodcami na samostatnom obojsmernom jazdnom páse v hlavnom dopravnom priestorezabezpečujúceho obojsmerný prejazd motorovej dopravy. Prejazdný profil 5,50m v celom úseku okrem 2 úsekov sdĺžkovým obmedzením do 100m resp. do 70m s min šírkou 3,0m/3,5m a viac. -3.úsek -spoločne s chodcami nasamostatnom obojsmernom jazdnom páse v hlavnom dopravnom priestore zabezpečujúceho obojsmerný prejazdmotorovej dopravy. Prejazdný profil min 3,0m a viac. V úseku sú navrhnuté 2 výhybne so vzájomnou vzdialenosťou do200m.  -4.úsek -spoločne s chodcami na samostatnom obojsmernom jazdnom páse v hlavnom dopravnom priestorezabezpečujúceho obojsmerný prejazd motorovej dopravy. Prejazdný profil 5,50m  -5.úsek -na samostatnom obojsmernom páse v pridruženom dopr. priestore   1/3 -6.úsek -na spoločných jazdných pruhoch s AD v hlavnom dopr. priestore  V rámci projektu, ktorý vypracoval projektant Ing. Stanislav Chmelo, budú vykonané stavebné práce, ktoré sú popísanév projektovej dokumentácií a VV.  Podrobný rozsah diela je uvedený v projektovej dokumentácii vypracovanej Ing. Stanislav Chmelo,  autorizovaný stavebný inžinier, 0406*A2 Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technicképoradenstvo.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Mesto Čadca
Rekonštrukcia a modernizácia krytov vybraných komunikácií v meste Čadca.   
Výmena obrusnej vrstvy vybraných ciest v meste Čadca.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Mesto Prešov
Komplexná rekonštrukcia a údržba miestnych komunikácií na území mesta Prešov v roku 2018   
Stavebné práce budú pozostávať z odstránenia starých asfaltových vrstiev frézovaním s jeho vývozom na skládku,očistenie a vyrovnanie vyfrézovaného povrchu, aplikácia spájacieho postreku, položenie asfaltových vrstiev, vybúranieosadenie a doplnenie chýbajúcich obrubníkov, výškovú opravu kanalizačných poklopov a uličných vpustov, prípadné ichdoplnenie a ďalších prác v rozsahu projektovej dokumentácie.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
SLOVAK KARTING CENTER, s.r.o.
Slovenské Kartingové Centrum   
Slovenské kartingové centrum, a to nasledovné stavebné objekty  Spevnené plochy - závodná kartingová dráha, Hlavná budova
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Mesto Bardejov
CYKLOCHODNÍK TOPLIANSKÁ ULICA, BARDEJOV   
Predmetom zákazky je výstavba cyklistického chodníka v intraviláne mesta Bardejov. Jedná sa o cyklochodník pozdĺžjužného nábrežia rieky Topľa od ulice Štefánikovej po ulicu Tarasa Ševčenka. Predmet zákazky je detailne opísaný včasti C. súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Mesto Trnava
Cestička pre chodcov a cyklistov Ulica hlboká   
Predmet a rozsah zákazky je riešený v PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII Cestička pre chodcov a cyklistov Ulica Hlboká z10/2016 a v ZMENE ČASTI PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE z 12/2017. Autorom je spoločnosť Amberg Engineering,s.r.o. Bratislava. Predmetom zákazky je vybudovanie samostatného chodníka a cyklochodníka na Hlbokej ulici. Začiatok úseku chodníka acyklotrasy je navrhnutý plynulým napojením na jestvujúci chodník a cyklotrasu na svetelnej križovatke pri mestskomamfiteátri. Ďalej sa bude pokračovať severným smerom, v mieste blízkeho svahu je zúžené miesto zabezpečenézárubným múrom. Trasa pokračuje k autobusovej zastávke, prechádza cez prvú podestu schodiska, za schodiskom satrasy chodníka a cyklotrasy prekrížia, pričom cyklotrasa sa dostane ku komunikácii. Chodník ako aj cyklotrasa budú ďalejnapojené na plánovaný projekt Severnej veže.  Predmet zákazky zahŕňa nasledujúce stavebné objekty Sadové a vegetačné úpravy Demolácie Cestička pre chodcov a cyklistov Zárubný múr Úprava a preložka verejného osvetlenia
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Nitriansky samosprávny kraj
Cyklistický chodník Nitra – Vráble III. etapa   
Projekt rieši III. etapu cyklodopravného prepojenia dvoch mestských centier Nitra a Vráble bezkolíznym spôsobom svyužitím predovšetkým jestvujúcich komunikačných telies spevnených účelových komunikácií v katastrálnych územiachGolianovo, Čechynce, Malý Cetín, Veľký Cetín, Paňa a Dyčka.  Projekt Cyklistický chodník Nitra Vráble III. etapa naväzuje na I. a II. etapu v k. ú. Janíkovce.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Mesto Bánovce nad Bebravou
Napojenie novej ulice v mestskej časti Biskupice na splaškovú kanalizáciu   
Predmetom zákazky sú stavebné práce Napojenie novej ulice v mestskej časti Biskupice na splaškovú kanalizáciu  v Bánovciach nad Bebravou. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B. Opis predmetu zákazky súťažnýchpodkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Mesto Trnava
Revitalizácia vymedzeného územia lesíka Štrky   
Predmet zákazky pozostáva z vybudovania vodnej plochy, ktorá bude dominantným prvkom priestoru a z revitalizácieporastov s doplnením trás chodníkov a prvkov mobiliáru. Vodná plocha sa bude nachádzať v centrálnej časti územia.Okraje vodnej plochy bude tvoriť vodná a močiarna vegetácia, ktorá zabezpečí čistenie vody a spevnenie brehov.Zdrojom vody pre jazierko bude studňa, ktorá po napustení jazierka bude slúžiť už len na dopúšťanie výparu. Voda vrámci jazierka bude cirkulovať pomocou systému poháňaného čerpadlom. Prebytočná voda bude presakovať do porastudrevín.  Pri vodnej ploche vznikne terénna modelácia (násyp), ktorá bude slúžiť ako vyhliadka, slnečný kopec. Trasy chodníkovvedú od troch vstupov, cez porasty drevín smerom k vodnej ploche, kde je jeden chodník zokruhovaný a vedie okolojazera. Ďalší dopĺňa existujúci nespevnený chodník po obvode lesíka. V blízkosti vodnej plochy v južnej časti budevytvorený priestor na oddych s posedením na slnku aj v tieni, pri ohnisku i pod prístreškom. Doplní sa mobiliár (lavičky,stôl, koše, informačné tabule, stojan na bicykle a iné) z prírodného materiálu agátového dreva. Taktiež gril je navrhnutýs obložením z prírodného kameňa.  Priestor okolo vodnej plochy aj s násypom bude zatrávnený lúčnym porastom prírode blízkeho charakteru. Bodovo savysadia dlhoveké solitérne stromy a niekoľko menších skupín stromov. Prírodný charakter prostredia bude dotváraťbylinný podrast v okolí chodníkov, ktorý sa spontánne obnoví po presvetlení existujúceho hustého porastu. Ostatnéplochy sa ponechajú bez zásahu, kde bude prevládať viacúrovňový porast stromov rôzneho veku s podrastom krov.  Trasa náučného chodníka s ekoostrovčekmi pre huby, hmyz a búdkami pre vtáky a netopiere bude prechádzaťokrajovými časťami lesoparku. V rámci riešeného priestoru bude inštalované aj verejné osvetlenie, napojenie elektriny a čerpadiel. Podrobnosti pre jednotlivé časti sú uvedené v priloženej projektovej dokumentácii a v Zmluve o dielo. Súčasťou zákazky budú - geodetické zameranie stavby, porealizačné zameranie a geometrický plán (3x), vyhotovené odborne spôsobilýmgeodetom, v rámci porealizačného zamerania stavby požadujeme zamerať objekty, spevnených plôch, zelene a 1/4 terénnych úprav, - vypracovanie POV a histogramu pracovníkov,  -starostlivosť o zeleň počas 12 mesiacov - záručnej doby, - vypracovanie plánu užívania verejnej práce, - všetky ostatné súvisiace práce a dodávky.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Obec Rimavské Janovce
Cyklotrasa Močiar – Rimavské Janovce.   
Predmetom postupu zadávania zákazky je vybudovanie cyklotrasy, ktorá bude začínať napojením na most v osadeMočiar, viesť bude po poľnej ceste, hrádzi pri rieke Rimave s napojením na existujúce premostenie rieky a znova popoľnej ceste. Ukončenie cyklotrasy bude pri železničnom priecestí v obci Rimavské Janovce. Celková dľžka vetvy bude1.519,69 m, základná šírka vetvy bude na dľžke 1.350,95 m 2,00 m s obojstrannými krajnicami o šírke 0,30 m a nadľžke 168,74 m bude mať vetva cyklotrasy šírku 3,00 m s obojstrannými krajnicami 0,30 m. Priečny spád vetvy bude odKM 0,000 00 po KM 0965 50 a od KM 1,171 76 po KM 1,555 21 pravostranný 2,5% a od KM 0,967 50 po KM 1,171 76bude mať ľavostranný 2,5% spád.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Mesto Dolný Kubín
Cyklotrasy po nábreží Oravy v Dolnom Kubíne   
Predmetom zákazky je zabezpečiť uzatvorenie zmluvy o dielo na realizáciu stavebných prác v rámci projektu Cyklotrasy po nábreží Oravy v Dolnom Kubíne.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Nitriansky samosprávny kraj
Cesta II/562 Šaľa - Nitra   
Predmetom obstarávania je uskutočnenie stavebných prác a dodávok súvisiacich s realizáciou stavby spolufinancovanejeurópskym spoločenstvom (ES) podľa schválenej projektovej dokumentácie vypracovanej R-PROJECT INVEST, s.r.o.,overenou autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Richardom Urbanom a položkovitého rozpočtu
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie