Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 6235 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Obec Ľubica
Zberný dvor v obci Ľubica   
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác stavby Zberný dvor v obci Ľubica, ktorá pozostáva z týchto stavebnýchobjektov SO 01 Prevádzkový objekt, časti 0011 Vodovodná prípojka, 0012 Kanalizačná prípojka, SO 02 Spevnenéplochy a sadové úpravy, SO 04 Asanácia existujúcich garáži a oplotenia, SO 05 Elektroprípojka, SO 06 Chodník. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v projektovej dokumentácií a vo výkaze výmer, ktoré sú neoddeliteľnousúčasťou súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Čierny Balog
Cyklokomunikácia Čierny Balog - Hronec   
Opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Bocatiova 1 Košice
ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY CŠPP - ELOKOVANÉ PRACOVISKO GELNICA   
Predmetom tejto zákazky je zníženie energetickej náročnosti ti budovy CŠPP - elokované pracovisko Gelnica.
Stavebné práce
Obec Drienov
Prestavba budovy na Komunitné centrum v obci Drienov   
Predmetom zákazky je prestavba a modernizácia multifunkčnej budovy na Komunitné centrum v obci Drienov. Jedná sa najmä o stavebné práce na budove Komunitného centra, vlastný objekt. Súčasťou prác sú opatrenia na zlepšenie tepelno-technických vlastností konštrukcií, najmä obnova obvodového plášťa, zateplenie stropu, výmena výplňových konštrukcií, oprava technického a technologického vybavenia a zariadení objektu, ako aj výmena jeho súčastí (výmena zdroj tepla, osadenie nových vykurovacích telies a realizácia nových vnútorných inštalačných rozvodov).
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
INT-COR, spol. s r.o.
Zníženie energetickej náročnosti spoločnosti INT - COR   
Predmetom zákazky je zníženie energetickej náročnosti budovy v ktorej má spoločnosť INT-COR výrobné priestory.Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch a prílohách k súťažným podkladom.
Stavebné práce
Obec Kecerovce
Bytové domy nižšieho štandardu Kecerovce   
Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa diela pre výstavbu bytových domov nižšieho štandardu v obci Kecerovce. Ide o stavbu štyroch samostatne stojacích identických bytových domov určených na obytnú funkciu. Bytový dompozostáva z dvoch nadzemných podlaží. Objekt bude napojený na nové energetické prípojky vodovod, kanalizáciu aelektrickú energiu. Realizácia zákazky bude podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou súťažnýchpodkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Likavka
Vybudovanie zberného dvora v obci Likavka - stavebné práce   
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na vybudovaní zberného dvora v obci Likavka - s cieľomvytvorenia podmienok pre celoročný separovaný bezpečný zber jednotlivých zložiek odpadu a ich dočasné bezpečnézhromaždenie donáškovým spôsobom od pôvodcu, s predpokladanou hodnotou zákazky 261 272,23 EUR bez DPH. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Obec Rohožník
Rohožník zberný dvor odpadov   
Záujmové územie je situované v k.ú. obce Rohožník, východne cca 200 m od obytnej zóny obce, v rámci areálubývalého zariadenia staveniska pre výstavbu závodu CRH a.s., ktorý v súčasnosti sa využíva ako parkovisko nákladnýchvozidiel, priestor pre obecný podnik služieb a priestory pre nakladanie s inertnými odpadmi z búracích prác arekonštrukcie prevádzky cementárne.  Výstavba zberného dvora je navrhnutá v katastrálnom území obce Rohožník, v lokalite s miestnym názvom Záhumenice,na časti pozemku parcelné číslo 1343 / 23. Celá parcela je vo vlastníctve obce Rohožník,.  Záber územia navrhovaným areálom (ohraničený oplotením areálu a okrajom stavebných objektov na hranici územiaareálu) je 3879 m2 na parcele č. 1343/23. Areál zberného dvora bude v celom rozsahu oddelený od okolitého územia oplotením.  Územie areálu je v tvare nepravidelného pretiahnutého mnohouholníka, s dĺžkou cca 120m a premenou šírkou 25 až47m. Povrch územia, ktorého súčasťou je aj plocha uvažovaného areálu predstavuje voľný trávnatý až burinný porast .  Hranice areálu budú tvorené oplotením vybudovaným na hranici pozemku alebo v trase pôvodného oplotenia v súbehuso železničnou vlečkou do spoločnosti CRH a.s.
Stavebné práce
Obec Tekovské Lužany
Obecná kanalizácia a ČOV Tekovské Lužany   
Predmetom zákazky je novostavba objektov určených na zneškodňovanie splaškových vôd a ich sústreďovanie do ČOV. Vybudované budú - gravitačné stoky splaškové v celkovej dĺžke 16180,5 m - tlakové stoky v celkovej dĺžke 1695 m - čerpacie stanice splaškové vrátane technologickej časti v počte 5 ks - kanalizačné odbočky gravitačné v počte 953 ks - elektrické prípojky NN - kanalizačné odbočky tlakové 10 ks - rekonštrukcia existujúcej ČOV s rozšírením kapacity (3200 EO). Podrobné informácie budú súčasťou súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Obec Bátorove Kosihy
Kanalizácia a ČOV obce Bátorové Kosihy   
Predmetom zákazky je vybudovanie kanalizácie pre odvádzanie odpadových vôd obce Bátorove Kosihy do novovybudovanej čistiarne odpadových vôd pre 3600 EO v obci Bátorove Kosihy. Kanalizácia pozostáva z gravitačnej splaškovej stoky pouličnej dĺžky 18645 m, PVC korung, DN300 a z výtlačných potrubí dĺžky 2208 m, HDPE DN 8, 125. Podrobná dokumentácia k realizácii stavebných prác je uvedená v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer.
Stavebné práce
Obec Jablonové
Rekonštrukcia a dostavba Materskej školy Jablonové   
Predmetom tejto zákazky je rekonštrukcia a dostavba Materskej školy v Jablonovom. Podrobný opis a rozsah predmetu obstarávania je uvedený v projekte stavby a vo výkaze výmer, ktorý je súčasťou súťažných podkladov.
Stavebné práce
Trnavský samosprávny kraj
Rekonštrukcia a dobudovanie prístupových komunikácií, chodníkov v archeoparku Mikulčice - Kopčany na slovenskej strane k lávke cez rieku Moravu   
Predmetom zákazky sú stavebné práce rekonštrukcia a dobudovanie prístupových komunikácií, chodníkov v archeoparkuMikulčice Kopčany a pred začiatkom realizácie stavby vykonanie predstihového - záchranného archeologického výskumu.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Obec Senohrad
ZBERNÝ DVOR   
Predmetom zákazky je výstavba zberného dvora v obci Senohrad. Bližšia špecifikácia je v súťažných podkladoch aprojektovej dokumentácii s výkazom výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Mesto Kráľovský Chlmec
VÝSTAVBA ZBERNÉHO DVORA V MESTE KRÁĽOVSKÝ CHLMEC   
Predmetom zákazky je výstavba zberného dvora. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
Stavebné práce
Obec Mýtna
ZBERNÝ DVOR   
Predmetom zákazky je výstavba zberného dvora v obci Mýtna. Bližšia špecifikácia je v súťažných podkladoch a projektovej dokumentácii s výkazom výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie