Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania stravovanie zobrazujem 115 z 49 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Národná transfúzna služba SR
Zabezpečenie služieb spojených s podávaním jedál v reštauráciách s obsluhou a služieb spojených s podávaním jedál v samoobslužných zariadeniach prostredníctvom stravovacích poukážok   
Zabezpečenie služieb spojených s podávaním jedál v reštauráciách s obsluhou a služieb spojených s podávaním jedál vsamoobslužných zariadeniach prostredníctvom stravovacích poukážok - stravovanie, stravovacie poukážky
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Reštauračné služby a podávanie jedál
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Stravovanie zamestnancov a študentov na UVLF v Košiciach   
Poskytovanie stravovacích služieb pre zamestnancov a študentov na UVLF. Poskytovanie cateringových služieb podľapotreby a požiadaviek verejného obstarávateľa.
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Služby jedální a hromadného stravovania
Ministerstvo obrany SR
Stravovanie   
Za bezpečenie zmluvného stravovania pre profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky – príslušníkov Zásobovacej základne II. Martin v posádke Poprad - Kvetnica , formou dovozu pripravenej stravy do výdajne stravy zriadenej v p odriadenom útvare, vrátane jej výdaja a zabezpečenia stolovania . Zabezpečenie stravovania pri nasadení ozbrojených síl pri vzniku mimoriadnych udalostí alebo krízových situácií.
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Celodenné zmluvné stravovanie profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky príslušníkov VÚ 6335 Prešov, VÚ 1037 Martin, VÚ 2215 Prešov a VÚ 3030 Zvolen v stravovacom zariadení VÚ 6335 Prešov formou ekonomického pren   
časť 1Celodenné zmluvné stravovanie profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky príslušníkov VÚ 6335 Prešov, VÚ 1037 Martin, VÚ 2215 Prešov a VÚ 3030 Zvolen v stravovacom zariadení VÚ6335 Prešov formou ekonomického prenájmu stravovacieho zariadenia VÚ 6335 Prešov časť č.2 Celodenné zmluvné stravovanie profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky príslušníkov VÚ 1007 Prešov formou dovozu pripravenej stravy do výdajne stravy zriadenej vo VÚ 1007 Prešov, vrátane jej výdaja
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Služby jedální a hromadného stravovania  >  Služby hromadného stravovania
Mesto Kežmarok
Zníženie energetickej náročnosti verejných budov MŠ ul. Cintorínska v Kežmarku   
Predmetom zákazky je Zníženie energetickej náročnosti verejných budov MŠ ul. Cintorínska v Kežmarku. Budova je 3podlažná s čiastočným podpivničením, ktoré slúži ako technické podlažie. Na prízemí sa nachádza vstupné zádverie,stravovanie, hygiena a herňa so spálňou pre deti. Na 2. a 3. NP sa nachádzajú herne, spálne a hygiena pre deti. Budovaje postavená ako murovaná z tehál, postavená na monolitických základoch, ktorá je zastrešená strechou. Pôvodne tobola plochá strecha, v minulosti bola nad ňou realizovaná valbová strecha s plechovou krytinou, kde nosnú konštrukciutvorí drevený krov. Výplňové konštrukcie sú vo väčšine objektu zamenené za PVC prípadne z AL profilov (vstupné dvere)zasklené s izolačným dvojsklom. Pôvodné sú drevené, prípadne na schodisku sa nachádzajú sklobetónky. Ako povrchováúprava v rámci objektu je aplikovaná brizolitová omietka.
Stavebné práce
Zväz diabetikov Slovenska
Poskytovanie rekondičných pobytov   
Poskytnutie rekondičných pobytov pre dospelých klientov - diabetikov a ŤZP klientov v prostredí Nízkych Tatier. Súčasťou rekondičných pobytov je poskytovanie rehabilitačných služieb,stravovanie vhodné pre klientov a súvisiacich služieb s pobytom pre ZŤP klientov. Množstvo, rozsah a špecifikácia služieb je podrobne špecifikovaná v súťažných podkladoch.
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Hotelové služby  >  Hotelové ubytovacie služby
Obec Zvolenská Slatina
Prístavba a prestavba MŠ Zvolenská Slatina - nové   
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác na stavebných úpravách budovy pre materskú školu v areáli budovyMŠ Zvolenská Slatina Prístavba a prestavba MŠ vo Zvolenskej Slatine rieši zväčšenie priestorov existujúcej MŠ o 3 triedy s príslušenstvom acelkové zateplenie objektu z hľadiska energetickej úspory. Existujúca budova tvaru L je murovaná so stropmi z prefabrikovaných železobetónových panelov zložená z dvoch častí.Prvá časť A slúži pre triedy s príslušenstvom a priestory pre učiteľky. Táto časť je dvojpodlažná so sedlovou strechou užzateplenou a vymenenými všetkými oknami v obvodovej stene. Druhá časť B slúži ako zázemie škôlky s pôvodnoukuchyňou s príslušenstvom a kotolňou so skladom uhlia. Kotolňa je už rekonštruovaná na plynovú a pôvodný sklad uhliasa využíva na sklad nábytku. Táto časť je len jednopodlažná s pultovou strechou tiež s vymenenými všetkými oknami vobvodovom plášti. Navrhované stavebné práce budú riešiť - Zateplenie celého existujúceho objektu kontaktným zatepľovacím systémom v zmysle platných noriem  1/5 - Rekonštrukciu existujúcich priestorov kuchyne s príslušenstvom pre stravovanie všetkých detí (pôvodné a rozšírenákapacita) - Rozšírenie kapacity MŠ o dve triedy pre deti 3-6 ročné so všetkým príslušenstvom s herňou a spálňou a o jednu triedupre pobyt detí 5-6 ročných len v dopoludňajších hodinách bez spálne. Rozšírenie sa prevedie formou prístavby sosamostatným vchodom. - Využitie pôvodného skladu uhlia pre priestory detí ako malá telocvičňa pre hranie detí v prípade nepriaznivého počasia. Súčasná kapacita MŠ 2 triedy po 23 detí ............... 46 detí Navrhovaná kapacita MŠ po prístavbe a prestavbe 4 triedy po 25 detí , 1 trieda po 15 detí, t.j. celkom 115 detí. Rozsah a špecifikácia stavebných prác a dodávok je podrobne uvedená v projektovej dokumentácii, technickýchsprávach a vo výkaze výmer.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Národná transfúzna služba SR
Zabezpečenie služieb spojených s podávaním jedál v reštauráciách s obsluhou a služieb spojených s podávaním jedál v samoobslužných zariadeniach prostredníctvom stravovacích poukážok   
Zabezpečenie služieb spojených s podávaním jedál v reštauráciách s obsluhou a služieb spojených s podávaním jedál vsamoobslužných zariadeniach prostredníctvom stravovacích poukážok - stravovanie, stravovacie poukážky
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Reštauračné služby a podávanie jedál
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Stravovanie zamestnancov a študentov na UVLF v Košiciach   
Poskytovanie stravovacích služieb pre zamestnancov a študentov na UVLF. Poskytovanie cateringových služieb podľapotreby a požiadaviek verejného obstarávateľa.
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Služby jedální a hromadného stravovania
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
Zabezpečenie stravovania a doplnkového predaja v bufete pre zamestnancov NBS   
Predmetom zákazky je  -poskytovanie stravovacích služieb v budove ústredia NBS, I. Karvaša č. 1, 813 25 Bratislava, výroba, príprava apodávanie stravy pre zamestnancov Národnej banky Slovenska v požadovanom rozsahu, formou objednávkovéhosystému deň vopred alebo v aktuálny deň do 830 hod. bezhotovostnou platbou prostredníctvom stravných lístkov.Odoberanie stravy samoobslužným spôsobom, s priemerným počtom denne vydaných jedál 500 (maximálne 750) astravovanie s obsluhou denne v salóniku NBS, -doplnkový predaj v bufete nachádzajúcom sa v priestoroch objednávateľa, v požadovanom rozsahu, formouhotovostnej platby alebo bezhotovostnej platby (stravnými lístkami), -resp. stravovanie pri podujatiach organizovaných objednávateľom (napr. zahraničné návštevy), stravovanie pripracovných akciách, pri stretnutí bývalých zamestnancov - dôchodcov banky, na základe včasnej objednávkyobjednávateľa.
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Služby jedální a hromadného stravovania
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Celodenné zmluvné stravovanie profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky príslušníkov VÚ 6335 Prešov, VÚ 1037 Martin, VÚ 2215 Prešov a VÚ 3030 Zvolen v stravovacom zariadení VÚ 6335 Prešov formou ekonomického pren   
časť 1Celodenné zmluvné stravovanie profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky príslušníkov VÚ 6335 Prešov, VÚ 1037 Martin, VÚ 2215 Prešov a VÚ 3030 Zvolen v stravovacom zariadení VÚ6335 Prešov formou ekonomického prenájmu stravovacieho zariadenia VÚ 6335 Prešov časť č.2 Celodenné zmluvné stravovanie profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky príslušníkov VÚ 1007 Prešov formou dovozu pripravenej stravy do výdajne stravy zriadenej vo VÚ 1007 Prešov, vrátane jej výdaja
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Služby jedální a hromadného stravovania  >  Služby hromadného stravovania
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
Rekondičné pobyty pre zamestnancov ŽSR   
Predmetom zákazky je výber poskytovateľa rekondičných pobytov v kúpeľnom zariadení v súlade s § 11 zákona č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskoršíchpredpisov a vyhláškou č. 148/2010 Z. z. Ministerstva zdravotníctva SR o podrobnostiach o účele, obsahu a rámcovýchprogramoch rekondičného pobytu pre zamestnancov obstarávateľa. Obstarávateľ požaduje vykonanie rekondičnýchpobytov v kúpeľnom zariadení, ktoré musí spĺňať požiadavky na ubytovanie a stravovanie podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskoršíchpredpisov. Rekondičné pobyty musia byť zamerané na predchádzanie chorôb pohybového ústrojenstva.
Zdravotnícka a sociálna pomoc  >  Služby sociálnej pomoci a súvisiace služby  >  Služby sociálnej pomoci
Hlavné mesto SR Bratislava
Zabezpečenie a prevádzkovanie bonifikačného systému zamestnancov   
Zabezpečenie a prevádzkovanie bonifikačného systému zamestnancov informačný systém, stravovanie zamestnancov.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Informačné systémy
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok   
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok v nominálnej hodnote 4,20 Eurv zmysle §152 zák. č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov, ktoré slúžia na stravovanie vstravovacích zariadeniach pre všetky pracoviská verejného obstarávateľa. Súčasťou predmetu zákazky je aj doručeniestravných poukážok na pracoviská verejného obstarávateľa, ktoré sú uvedené v samostatnej prílohe súťažnýchpodkladov. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Služby jedální a hromadného stravovania  >  Služby hromadného stravovania
Hlavné mesto SR Bratislava
Zabezpečenie a prevádzkovanie bonifikačného systému zamestnancov   
Zabezpečenie a prevádzkovanie bonifikačného systému zamestnancov informačný systém, stravovanie zamestnancov
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Informačné systémy
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie