Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 21 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Európske zoskupenie územnej spolupráce Pons Danubii s ručením obmedzeným
Externý manažment   
Predmetom zákazky je zabezpečenie komplexného poradenstva v oblasti implementácie projektu financovaného zInterreg Danube Transnational Programme 2014-2020 (Dunajský nadnárodný program 2014 - 2020), v rámci projektuINSiGHTS - INtegrated Slow, Green and Healthy Tourism Strategies (Integrované, zelené a zdravé stratégie cestovnéhoruchu).
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové a technické poradenstvo
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Poskytovanie servisných služieb podpory prevádzky a rozvoja pre Informačný systém Registra priestorových informácií   
Predmetom zákazky je nevyhnutné zabezpečenie služieb spojených s prevádzkou, údržbou a aktualizáciou Informačnéhosystému Registra priestorových informácií (ďalej len Systém) prostredníctvom služieb podpory prevádzky a služiebrozvoja. Bližšia špecifikácia je v súťažných podkladoch.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové a technické poradenstvo
Západoslovenská distribučná, a.s.
Služby IT infraštruktúry   
Poskytovanie IT Služieb v oblasti serverovej infraštruktúry, sieťovej infraštruktúry a infraštruktúry UžívateľskéhoPracoviska (infraštruktúra UP). Tieto služby budú súčasťou komplexu IT služieb, ktoré Objednávateľ integruje a na ichzáklade poskytuje komplexné IT služby koncovým užívateľom.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové a technické poradenstvo
AeroMobil R&D, s. r. o.
Poskytnutie špecializovaných IT služieb pre projekt AeroMobil - Lietajúce auto   
Predmetom zákazky je poskytnutie špecializovaných IT služieb pre projekt AeroMobil Lietajúce auto, a to poskytnutie licencií a súvisiacich IT služieb pre výskum a vývoj, spočívajúce v poskytnutí sofistikovanej softvérovej platformy slúžiacej na manažment produktových dát a design v rámci projektu AeroMobil Lietajúce Auto, čo zahŕňa (i) časovo obmedzené poskytnutie programového vybavenia slúžiaceho na manažment produktových dát a design, včítane poskytnutia používateľských práv k softvéru (formou prenájmu licencií) a vrátane údržby (maintenance) špecifikovanéhosoftvérového vybavenia (ii) inštaláciu a implementáciu špecifikovaného softvérového vybavenia (iii) súvisiace softvérovéporadenstvo (zaškolenie/tréningy). Predmetom zákazky je v nadväznosti na vyššie uvedené dodanie a implementáciašpecifického softvérového riešenia v prostredí verejného obstarávateľa slúžiaceho na komplexný manažmentproduktových dát a design.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové a technické poradenstvo
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
SLA podpora prevádzky a rozvoja informačného systému RIAM   
Predmetom zákazky je zabezpečenie komplexných odborných služieb podpory prevádzky a rozvoja informačnéhosystému RIAM (IS RIAM). Účelom zákazky je zabezpečiť a rozvíjať moderný, prehľadný, adresný a presný systém ktorýzabezpečuje centrálny modul na správu rolí a prístupov sa poskytne používateľovi uniformné rozhranie čím sazjednoduší adopcia správy rolí pre novo pripájané aplikácie. Novo budované systémy nebudú nútené implementovaťvlastné rozhranie na správu svojich rolí a sprístupnia riadený prístup všetkým užívateľom a oprávneným subjektom.  Hlavným cieľom zákazky je rozvoj a podpora trvalo udržateľného systému, plne integrovaného s existujúcou štruktúrouIS verejného obstarávateľa a s využitím už existujúceho portfólia SW vybavenia vo vlastníctve verejného obstarávateľa,ktorý bude prístupný oprávneným užívateľom.Aktivity zákazky sú podpora prevádzky systému a služby rozvoja systémuPodrobný opis predmetu zákazky bude uvedený v časti B.1 súťažných podkladov.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové a technické poradenstvo
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
SLA podpora prevádzky a rozvoja informačného systému Edičný portál   
Predmetom obstarávania je poskytnutie komplexných odborných služieb na zabezpečenie podpory prevádzky a rozvojainformačného systému Edičný portál (ďalej len IS EP). IS EP je komplexný informačný systém Ministerstva školstva,vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre riadenie objednávkového procesu a distribúcie učebníc. Služby podporyprevádzky zahŕňajú služby bežnej servisnej podpory, ako aj poskytovanie podpory pre zaistenie spoľahlivej, kontinuálneja bezpečnej prevádzky. Služby rozvoja zahŕňajú zmeny funkčnosti komplexného systému IS EP. Služby podporyprevádzky zahŕňajú zabezpečovanie bežnej servisnej podpory, ako aj poskytovanie podpory pre zaistenie spoľahlivej,kontinuálnej a bezpečnej prevádzky komplexného systému IS EP v súlade s aktuálnymi platnými funkčnými anefunkčnými požiadavkami, vrátanie riešenia Incidentov. Súčasťou Služieb podpory prevádzky sú aj malé zmenyfunkčnosti, konfigurácie a nastavení komplexného systému IS EP vynútené zmenami prevádzkového prostrediaverejného obstarávateľa a udržiavanie aktuálnosti príslušnej dokumentácie komplexného systému IS EP. Služby rozvojaprimárne zahŕňajú zmeny funkčnosti komplexného systému IS EP, ktoré vyplývajú z legislatívnych zmien alebo z novovzniknutých potrieb verejného obstarávateľa. Medzi služby rozvoja sú zaradené aj veľké zmeny funkčnosti, konfiguráciea nastavení komplexného systému IS EP, ktoré sú síce vynútené zmenami prevádzkového prostredia verejného 1/5 obstarávateľa, avšak ich rozsah neumožňuje, aby boli vykonané v rámci Služieb podpory prevádzky. Súčasťou realizácieSlužieb rozvoja je zakaždým aj aktualizácia príslušnej dokumentácie komplexného systému IS EP. Podrobný opispredmetu zákazky bude uvedený v časti B.1 Súťažných podkladov.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové a technické poradenstvo
Európske zoskupenie územnej spolupráce Pons Danubii s ručením obmedzeným
Externý manažment   
Predmetom zákazky je zabezpečenie komplexného poradenstva v oblasti implementácie projektu financovaného z Interreg Danube Transnational Programme 2014-2020 (Dunajský nadnárodný program 2014 - 2020), v rámci projektu INSiGHTS - INtegrated Slow, Green and Healthy Tourism Strategies (Integrované, zelené a zdravé stratégie cestovnéhoruchu).
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové a technické poradenstvo
AeroMobil R&D, s. r. o.
Poskytnutie špecializovaných IT služieb pre projekt AeroMobil - Lietajúce auto   
Predmetom zákazky je poskytnutie špecializovaných IT služieb pre projekt AeroMobil Lietajúce auto, a to poskytnutielicencií a súvisiacich IT služieb pre výskum a vývoj, spočívajúce v poskytnutí sofistikovanej softvérovej platformyslúžiacej na manažment produktových dát a design v rámci projektu AeroMobil Lietajúce Auto, čo zahŕňa (i) časovoobmedzené poskytnutie programového vybavenia slúžiaceho na manažment produktových dát a design, včítaneposkytnutia používateľských práv k softvéru (formou prenájmu licencií) a vrátane údržby (maintenance) špecifikovanéhosoftvérového vybavenia (ii) inštaláciu a implementáciu špecifikovaného softvérového vybavenia (iii) súvisiace softvérovéporadenstvo (zaškolenie/tréningy). Predmetom zákazky je v nadväznosti na vyššie uvedené dodanie a implementáciašpecifického softvérového riešenia v prostredí verejného obstarávateľa slúžiaceho na komplexný manažmentproduktových dát a design.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové a technické poradenstvo
Európske zoskupenie územnej spolupráce Pons Danubii s ručením obmedzeným
Externý manažment   
Predmetom zákazky je zabezpečenie komplexného poradenstva v oblasti implementácie projektu financovaného zInterreg Danube Transnational Programme 2014-2020 (Dunajský nadnárodný program 2014 - 2020), v rámci projektuINSiGHTS - INtegrated Slow, Green and Healthy Tourism Strategies (Integrované, zelené a zdravé stratégie cestovnéhoruchu).
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové a technické poradenstvo
Bratislavský samosprávny kraj
IT nástroj - kolaboračná platforma INTERACT   
Predmetom zákazky je návrh riešenia a implementácia kolaboračnej platformy pre program spolupráce INTERACT III 2014-2020. Predmet pozostáva z vytvorenia diela, dodania informačného systému (ďalej tiež ako kolaboračná platforma) a poskytovania služieb jeho následnej prevádzky, podpory a údržby. Podrobný opis predmetu zákazky a jehotechnická špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové a technické poradenstvo
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
GPS monitoring vozidiel   
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb GPS monitorovania vozidiel. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch v časti C. Opis predmetu zákazky.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové a technické poradenstvo
Sociálna poisťovňa, ústredie
Technická asistencia pre rozvojové iniciatívy Sociálnej poisťovne   
Technická asistencia pre rozvojové iniciatívy Sociálnej poisťovne
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové a technické poradenstvo
Sociálna poisťovňa, ústredie
Integrovaný informačný systém Sociálnej poisťovne podporujúci transformáciu výkonu sociálneho poistenia.   
Predmetom zákazky, zámerom a hlavným cieľom projektu - Integrovaný informačný systém Sociálnej poisťovne podporujúci transformáciu výkonu sociálneho poistenia do systému elektronických služieb, je implementácia nových, na klienta (občania a právnické subjekty) / používateľa orientovaných elektronických služieb prostredníctvom zavedenia budúceho dodávaného integrovaného informačného systému Sociálnej poisťovne (IISSP) efektívne podporujúceho procesy výkonu sociálneho poistenia. Kompletný sa z dôvodu obmedzeného počtu znakov v tomto oddieli oznámenia o výsledku verejného obstarávania nachádza v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania k tejto zákazke uverejnenom dňa 04.04.2013 vo Vestníku verejného obstarávania č. 66/2013 pod číslom 5103-MDS a dňa 04.04.2013 v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie pod číslom 2013/S 066-110616.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové a technické poradenstvo
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
GPS monitoring vozidiel   
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb GPS monitorovania vozidiel. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky jeuvedené v súťažných podkladoch v časti C. Opis predmetu zákazky.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové a technické poradenstvo
Obec Mošovce
Zberný dvor-Mošovce - Externý manažment   
Predmetom obstarávania je poskytnutie služby externého projektového manažmentu projektu s názvom "Zberný dvor-Mošovce" financovaného z operačného programu Kvalita životného prostredia, prioritná os 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry, Špecifický cieľ 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové a technické poradenstvo
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie