Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania výmena okien zobrazujem 115 z 300 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Univerzitná nemocnica Bratislava
Nemocnica sv. Cyrila a Metoda: Výmena pôvodných okien a balkónových dverí za plastové   
Predmetom zákazky je výmena pôvodných okien a balkónových dverí za plastové v budove Nemocnice sv. Cyrila a Metoda, vrátane demontáže a likvidácie pôvodných okien a balkónových dverí.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Inštalovanie stolárskych a tesárskych výrobkov
Obec Gregorovce
VIACÚČELOVÁ SÁLA GREGOROVCE – REKONŠTRUKCIA A PRÍSTAVBA OBJEKTU OcÚ A MŠ   
Predmetom zákazky je výstavba viacúčelovej sály formou rekonštrukcie a prístavby objektu obecného úradu. Stavbabude realizovaná na 1.NP rekonštrukciou priestorov nevyužívanej kuchyne a priľahlého hygienického zariadenia.Prístavba bude realizovaná v zadnej dvornej časti areálu objektu. Prístavba bude murovaná z pórobetónových tvárnicP2-350, hr.375 mm na MC5. Strop nad prístavbou bude tvorený drevenou konštrukciou v rámci krovu sosadrokartónovým podhľadom hladkým hr.12,5 mm. Nová strecha bude plochá s jednostranným sklonom 2% sodvodnením cez dažďové podokapové žľaby zaústené cez dažďové odpady do areálovej dažďovej kanalizácie zaústenejdo vsakovacej studne. Krytina PVC-P fólia (ako napr. Fatrafol 810). Vnútorné priečky budú z pórobetónových priečkoviekP4-500 hr.100 a 150 mm na MC5. Vnútorné omietky štukové, vonkajšia silikónová škrabaná zrnitosti 2 na jadrovejvýstužnej omietke. Tepelná izolácia na jestvujúcom obvodovom plášti certifik. zatepľovací systém kontaktný ETICS  1/3 (STN EN 73 0551, STN EN 73 2901) na jestvujúci obvodový plášť budovy sa pomocou tmelu a tanierových príchytiekosadia polystyrénové fasádne dosky. Rozmiestnenie hmoždiniek na armovaciu sklotextilnú mriežku (do V=2m nadterénom 2x textil. mriežka) sa nanesie dekoračná omietka. Hrúbka navrhovanej izolácie a omietky je 160 mm sfasádnym polystyrénom EPS-F 80 hr.150, pri soklovom murive 70 mm s extrudovaným polystyrén XPS hr.60. Vo výške600 mm nad terénom bude vsadený protipožiarny pás šírky 200 mm z minerálnej vlny. Vonkajšia omietka budesilikónová škrabaná zrnitosti 2 maslovej farby. Sokeľ bude tvorený mozaikovou omietkou zrnitosti 3 tmavohnedej farby.Pohľadové oceľové konštrukcie budú opatrené syntetickým náterom sivej farby.  Výmena okenných, dverných výplní otvorov z plastových profilov bielej farby. Súčiniteľ prechodu tepla izolačnéhotrojskla nových okien bude U = 1,0 W/m2K. Krov bude tvoriť stojatá stolica drevenej konštrukcie uložený napomúrniciach. Zateplenie strechy bude rohožami z minerál. vlny hr. 2x150 mm a pod strešnou krytinou bude ukotvenýpolystyrén EPS-F 150 hr.80. Po zrealizovaní zateplenia fasády budú inštalované pôvodné zvislé zvody bleskozvodu, doplnené o strešnú zachytávaciusústavu. Po zateplení objektu a zrealizovaní prístavby a doplnení rozvodov ÚK je potrebné vyregulovať vykurovaciusústavu. Strop nad suterénom bude zateplený kontaktným zatepľovacím systémom s dvojvrstvovými doskami heraklit aminerálna vlna hr. 75 mm (10+65), v mieste prístavby bude strop zateplený polystyrénom EPS-F 80, hr.200 mm(2x100). Nové vence a preklady na prístavbe budú zateplené extrudovaným polystyrénom XPS hr. 80 mm. Objekt viacúčelovej sály pri OcU bude mať tieto priestory 1. PP vstup, podpodlahový priestor bez využitia, zádverie, šatňa, kotolňa, sklad.  1. NP vstup, zádverie, kancelária, kancelária starostu, archív, kuchyňa (príprava dovezenej stravy a jej výdaj), suchýsklad (sklad potravín), spoločenská sála, salónik, chodba, šatňa, WC imobil, WC zamestn. OU, WC ženy, ekonomat, WCmuži, vstup. pavlač, bočný vstup, rozhlas, sklad alko, nealko. 2.ÚČELOVÉ JEDNOTKY  Úžitková plocha OcÚ vrátane prístavby..............................381,49 m2 Podlahová plocha OcÚ vrátane prístavby...........................419,69 m2 Zastavaná plocha jestv. (MŠ 235,30 + OÚ 183,15)..........418,45 m2 Zastavaná plocha OcÚ vrátane prístavby.............................286,10 m2 Zastavaná plocha MŠ a OcÚ vrátane prístavby...................521,40 m2 Obostavaný priestor OcÚ vrátane prístavby......................1430,00 m3
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Stredná odborná škola technická, Kukučínova 483/12, 058 01 Poprad
BUDOVA INTERNÁTU - ZATEPLENIE OBVODOVÉHO A STREŠNÉHO PLÁŠŤA A VÝMENA OKIEN, SOŠT POPRAD   
Predmetom zákazky je výmena okien, zateplenie fasády a strešného plášťa objektu internátu SOŠT v Poprade. Jedná sa o objekt školského internátu postavený v 60 tych rokoch. Nosná konštrukcia je klasická murovaná na pásových betónových základoch. Murivo je z plných pálených tehál murovaných na maltu cementovú. Hrúbka muriva 450-600mm. Stropy sú železobetónové prefabrikované. Zateplenie bude prevedené kontaktným tepelnoizolačným systémom, tepelnýizolant izolačné dosky zo sklennej vlny s vysokou hustotou a s pozdĺžnou orientáciou vlákien. Povrchová úpravasilikónová zatieraná farebná omietka. Strešný plášť bude v podkrovnej časti objektu zateplený voľne položenou izoláciouz minerálnej vlny v dvoch vrstvách. Soklová časť bude zateplená soklovými doskami. Predmetom zákazky aj osvetlenie4.podlažnej budovy internátu pre verejne prístupné spoločné a spoločenské priestory a kancelárie. Pôdorysný rozmer45,66m×14,310m; Výška od terénu16,30m Zastavaná plocha696,54m Obstavaný priestor1159,74m
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Majcichov
Prístavba a rekonštrukcia materskej školy Majcichov   
Predmetom zákazky je prístavba a rekonštrukcia budovy Materskej školy v obci Majcichov Rekonštrukčné a stavebnépráce objektu MŠ budú pozostávať z týchto hlavných činností  - realizácia prístavby (rozšírenia plochy) pôvodného objektu MŠ  - rekonštrukcia jestvujúceho objektu MŠ  - kompletné zateplenie obvodového plášťa a strechy včítane realizácie nových vonkajších povrchových úprav  - výmena pôvodných vstupných dverí a okien v obvodovom plášti  - rekonštrukcia ústredného vykurovania  - realizácia nových hygienických priestorov pre dve triedy  - výstavba novej kanalizačnej prípojky  Bližšie informácie sú uvedené v projektovej dokumentácii.
Stavebné práce
Gymnázium, M. R. Štefánika 16, Nové Zámky
Zníženie energetickej náročnosti budov B, C a D Gymnázia v Nových Zámkoch   
Predmetom zákazky je zlepšenie energetickej účinnosti budov Gymnázia Nové Zámky - zateplenie fasády, zateplenie strechy, rekonštrukcia vykurovania, výmena okien. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené vProjektovej dokumentácii.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Žilinský samosprávny kraj
SM ŽSK, Liptovský Hrádok - stavebné úpravy výplní otvorov - výmena okien a dverí   
Predmet zákazky rieši rekonštrukciu vonkajších výplní okenných a dverných otvorov na budove polikliniky v LiptovskomHrádku. Existujúce kovové okná neplnia svoju požadovanú funkciu. Dochádza cez ne k významným tepelným stratám.Lokálne dochádza k ich vypadávaniu. Exitujúce kovové okná budú nahradené plastovými oknami s technickoucharakteristikou Plastový profil 6 komorový, stavebný hĺbka min 73 mm, Uf = 1,0, vlepované izolačné dvojsklo.Vonkajšie dvere budú hliníkové s Ud = min 1,7. V rámci zákazky budú realizované stavebné úpravy a úpravy povrchov. Vybúrane pevné medziokenné diely budúnahradené murivom z presných plynosilikátových tvárnic hr 250mm vrátane úprav vonkajších a vnútorných povrchov.Existujúca fasáda je obložená obkladom FEAL. Jedná sa o čiastočnú výmenu výplní okenných a dverných otvorov. Uchádzač berie na vedomie že demontáž existujúcichokien musí byť realizovaná šetrne, najmä v miestach kde sa budú nové okná napájať na pôvodné.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Zníženie energetickej náročnosti pavilónu č.17   
Projektová dokumentácia rieši významnú obnovu objektu za účelom zlepšenia energetickej úspornosti. Obnova pôvodnej trojpodlažnej budovy bude pozostávať z výmeny strešnej krytiny za plechovú trapézovú krytinu, výmeny okien za plastové do veľkosti pôvodných okenných otvorov, výmeny prevetrávanej fasády, realizácie kontaktného zatepľovacieho systému. Existujúci drevený krov zostáva pôvodný a strešný plášť sa zaizoluje proti stratám tepla, proti vode a vlhkosti. Okná budú tvarovo, rozmerovo a výtvarne nadväzovať na pôvodné. Nové okná budú mať plastové rámy, zasklenie je navrhované trojsklom. Obnova pozostáva z nasledovných časti 01 Výmena výplni otvorov, 02 Zateplenie stropu do nevykurovaného priestoru, 03 Zateplenie fasády, 04 Ostatné práce, 05 Vykurovanie, 06 Zdravotechnika, 07- Osvetlenie, 08 Bleskozvod, 09 Vzduchotechnika, 10 Rekonštrukcia výťahu
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Elektroinštalačné práce
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Poskytovanie služieb čistenia železničných koľajových vozidiel   
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb čistenia osobných vozňov (ďalej len OV), hnacích koľajových vozidiel (ďalejlen HKV), prípojných vozňov (ďalej len PV), elektrických a motorových jednotiek, dotovanie hygienických potrieb,dezinfekcia a dezinsekcia interiérov ŽKV, plnenie nádrži vodou a ich dezinfekcia, čistenie uzavretých systémov WC,vyprázdňovanie fekálnych nádrži, vonkajšie čistenie skríň vrátane okien strojné a ručné, voskovanie a pastovanie skríň,čistenie čelných stien ŽKV, odstraňovanie grafitov, tepovanie a pranie kobercov, tepovanie čalúnených sedadiel aopierok hláv, výmena a čistenie závesov, poťahov opierok hláv a ich čistenie, výmena jednorazových poťahov opierokhláv, zabezpečenie odvozu a zneškodnenia vzniknutého a zozbieraného odpadu oprávnenou osobou a čistenie koľajiskaod znečistenia vzniknutého pri vykonávaní služieb. Podrobný opis predmetu zákazky bol uvedený v súťažnýchpodkladoch. Plnenie uzatvorených rámcových dohôd za IV.Q./2017
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby
Univerzitná nemocnica Bratislava
Nemocnica sv. Cyrila a Metoda: Výmena pôvodných okien a balkónových dverí za plastové   
Predmetom zákazky je výmena pôvodných okien a balkónových dverí za plastové v budove Nemocnice sv. Cyrila aMetoda, vrátane demontáže a likvidácie pôvodných okien a balkónových dverí. Podrobné vymedzenie predmetu zákazkyje uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky a B.2 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky, súťažnýchpodkladov.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Inštalovanie stolárskych a tesárskych výrobkov
Mesto Myjava
Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského úradu v Myjave   
Predmetom zákazky je zníženie energetickej náročnosti budovy zlepšením tepelnoizolačných vlastností obalových konštrukcií zateplenie obvodového plášťa, stropu pivničných priestorov, zateplenie podlahy podkrovia, kompletná výmena okien a dverí v obvodových konštrukciách, kompletná výmena elektroinštalácie, zdrojov osvetlenia, rekonštrukcia vykurovania a ohrevu teplej úžitkovej vody, rekonštrukcia vzduchotechniky, vybudovanie výťahu. Podrobný popis predmetu zákazky je v projektovej dokumentácii, ktorá tvorí prílohu súťažných podkladov.
Stavebné práce
Obec Kaluža
Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcej budovy kultúrneho domu v Kaluži vrátane zatepľovania   
Predmetom zákazky sú stavebné úpravy objektu Kultúrny dom Kaluža za účelom zateplenia - obvodového plášťa,strešného plášťa ( výmena okien, vchodových dverí je už zrealizovaná). Členenie stavby  - časť stavebná - časť ústredné kúrenie - Elektrická prípojka NN - Odberné ele. zariadenie - Fotovoltaika
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
TOPAGRO, s.r.o.
Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy   
Predmetom zakazky je zateplenie, výmena okien, inštalácia vzduchotechniky, energeticky efektívnejších osvetľovacíchtelies a výmena zdroja tepla pre systém vykurovania a prípravy teplej vody, modernizácia distribučného systému pre UKa teplej vody na administratívnej budove spoločnosti Topagro, s.r.o. na adrese Ruskovce 197.   Všetko realizované v súlade s projektovou dokumentáciou, vypracovanej na základe energetického auditu budovy.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Mestské kultúrne stredisko Kolárovo
Zvýšenie energetickej účinnosti budovy MsKS v Kolárove   
Úlohou projektu je zvýšenie energetickej účinnosti budovy MSKS v Kolárove, ktorá sa týka výmeny všetkých jestvujúcich okenných a dverných výplní na obvodovej fasáde za nové s dostatočnými tepelnoizolačnými vlastnosťami, dodatočné zateplenie strešnej konštrukcie a stropu nad suterénom. Stavebné práce sa budú realizovať v dvoch etapách v roku 2017 a 2018 nasledovne Názov objektuEtapaTermín a rok realizácie Výmena okien, dverí, zasklených stien, zateplenie fasády vstupu I.do 10/2017 Rekonštrukcia strechy ST1I.do 10/2017 Bleskozvod strecha ST1I.do 10/2017 Zateplenie stropu suterénuII.do 10/2018 Rekonštrukcia strechy ST2II.do 10/2018 Bleskozvod strecha ST1II.do 10/2018 Jestvujúci objekt je dvojpodlažná, samostatne stojaca budova s celkovým podpivničeným. Pôdorys budovy je v tvarenavzájom prepojených obdĺžnikov s pristavanou kruhovou sálou. Tvar strechy je v kombinácii pultovej plochej strechy.
Stavebné práce
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Komplexná obnova administratívnej budovy s ubytovňou Santovka   
- zateplenie obvodového plášťa budovy - zateplenie stropu do nevykurovaného podkrovia - výmena pôvodných drevených zdvojených okien, drevených dverí a sklobetónových výplní, za nové s izolačným trojsklom - rekonštrukcia kotolne - inštalácia termoregulačných ventilov na vykurovacích telesách a hydraulické vyregulovanie
Stavebné práce
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Komplexná obnova objektu č. 48 – Sociálno-prevádzková budova   
- zateplenie obvodového plášťa budovy - zateplenie stropu do nevykurovaného podkrovia - výmena pôvodných drevených zdvojených okien, drevených dverí a sklobetónových výplní, za nové s izolačným trojsklom - rekonštrukcia kotolne - inštalácia termoregulačných ventilov na vykurovacích telesách a hydraulické vyregulovanie - inštalácia solárneho systému na ohrev vody
Stavebné práce
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie