Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 111 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
Zváranie na dopravnej ceste a súvisiace činnosti   
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb zváranie pri výmene koľajníc a výhybkových súčastí, regenerácia srdcovieka jazykov, zriaďovanie a údržba bezstykovej koľaje, zhotovenie a implementácia ambulantných lepených izolovanýchstykov (ALIS) a ambulantných montovaných izolovaných stykov (AMIS), odstraňovanie nedostatkov vzniknutých vprevádzke a po mimoriadnych udalostiach v lehotách stanovených predpisovými ustanoveniami a ďalšie súvisiacečinnosti, vykonávané v zmysle interných predpisov obstarávateľa a vyplývajúcich z platných právnych predpisov anoriem, pričom tieto nie je možné vykonávať bez zvárania.  Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Zastrešovacie práce a iné špeciálne remeselné...
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
AB OZ Košice - zateplenie a obnova fasády,   
Administratívna budova Odštepného závodu Košice zateplenie a obnova fasády  Administratívna budova je 5 podlažný objekt podpivničený, osadený v uličnej zástavbe orientovaný pozdĺžnou osousever-juh, na ktorú naväzujú do dvora objekty kuchyne a zasadačky. Predmetom rekonštrukcie je zateplenie objektuadministratívnej budovy kontaktným zatepľovacím systémom pomocou minerálnych dosiek. Povrchová úprava fasádynadzemných podlaží s pôvodným keramickým obkladom budú riešené odvetrávanou fasádou z vláknocementovýchdosiek hr.8mm, kotvených na hliníkový rošt, medziokenné piliere budú riešené drevenými impregnovanýmipreglejkovými doskami kotvenými na hliníkovom rošte. Špecifikácia obkladových dosiek obklad z vláknocementovýchveľkoformátových dosiek hr. 8 mm prefarbených do hmoty, s transparentnou (polotransparentnou) povrchovou úpravoua viditeľnou štruktúrou vlákien, farba N961. Taktiež z pôvodnej dvojpodlažnej skladovej haly je potrebné vytvoriť prvéposchodie na garáž pre 8 osobných vozidiel a druhé poschodie na skladové priestory. Súčasťou stavby je výmenaoplotenia zo západnej strany pri vstupe do areálu, osadenie brány z oceľových profilov. Obnova kamenného múra navýchodnej strane.   ČLENENIE STAVBY - STAVEBNÉ OBJEKTY SO 01 AB OZ KOŠICE SO 02 GARÁŽE (pôvodná hala II.) SO 03 TERÉNNE ÚPRAVY (likvidácia pôvodnej haly I.) SO 03.1 BÚRACIE PRÁCE SO 03.3 OPLOTENIE SO 03.4 PRÍSTREŠOK NA ODPAD SO 04 VODÁRENSKÝ OBJEKT /studňa/
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Zastrešovacie práce a iné špeciálne remeselné...
Mesto Ružomberok
Oprava strechy ZŠ Dončova   
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác vedúcich k výmene strechy na Základnej škole v Ružomberku,Dončova ulica v rozsahu podľa časti B Opis predmetu zákazky a projektovej dokumentácie, ktorá je súčasťousúťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Zastrešovacie práce a iné špeciálne remeselné...
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Lesná škola OZ Levice   
Lesná škola OZ Levice Riešený objekt po rekonštrukcii, bude slúžiť ako Lesná škola Levice. Ide o exkurzívno - poznávaciu prevádzku pre detipredškolského a školského veku v sprievode odborných pracovníkov Lesnej školy. Koncepcia prevádzky je na bázeexkurzie, názorných ukážok, praktických prác v dielni, hmatovej a vizuálnej ukážke povrchov alebo vzoriek prvkov lesa.Objekt má svojou funkciou umožniť spoznávanie lesa aj vtedy keď sa tam nedá ísť, a hravou formou ukázať deťom čoles ukrýva a čo obsahuje počas celého roka. 1NP navrhovaný stav Prístavbou vzniklo závetrie a komunikačný trakt medzi miestnosťami a podlažiami. Vstupom cez závetrie doprava jehlavný vstup do vstupnej haly šatne, kde máme hygienické zázemie prechod k pomocnému schodisku a prechod doskladu. Pod schodiskom je miestnosť pre upratovačku 1.07. Exkurzia voľne pokračuje do m.č.1.09 kde máme diorámovúmiestnosť , z ktorej voľne prejdeme do haly stromov a chodby zo schodiskom a výťahom. Odťiaľ je vstup do Tvorivejdielne a Kresliarne. Kresliareň má východ do exteriéru a je prepojená do skladu materiálu pre tvorivú dielňu. Sklad jeprístupný z exteriéru z JV fasády. Hala stromov má ďalší východ do závetria. Prízemie má 4 vstupy. Výškový rozdiel vpodlahách je riešený medzi 1.10 a 1.11, kde je malá rampa ktorou prekonáme 14cm výškový rozdiel. 2NP navrhovaný stav Prekonaním výškového rozdielu oceľovým schodiskom alebo výťahom sa dostaneme na úroveň poschodia 2NP, kdemáme všetky podlahy v rovnakej výške. Z hlavnej chodby 2.01 je prístup po celom podlaží. Z ľava máme malú kuchynkuprepojenú z náučnou miestnosťou. Z náučnej miestnosti máme východ na terasu 2.05 cez malé schodíky. Z chodby sa voľne prejde do 2.04 miestnosti na poznávanie, kde máme presklenú podlahu a východ na terasu 2.05.Pokračujeme ďalej do chodby odkiaľ je prístup do kancelárie, hygienického zázemia a pomocného z schodiska. Zoschodiska je vstup na terasu. Terasa 2.05 vznikla z pôvodnej plochej strechy obmurovaním a zvýšením atiky dookola.Terasa má osadený rebrík na strechu nad 2NP. Na terasu sú 3 vstupy z interiéru. Terasa je z časti prekrytá, jej podlahaobsahuje 3 rôzne povrchy (drevo, kameň, tráva).
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Zastrešovacie práce a iné špeciálne remeselné...
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky ,
Motešice – oprava poškodenej strešnej krytiny a od kvapov   
Motešice – oprava poškodenej strešnej krytiny a od kvapov
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Zastrešovacie práce a iné špeciálne remeselné...
Obec Veľká Čausa
Zníženie energetickej náročnosti objektu obecného úradu a kultúrneho domu v obci Veľká Čausa   
Stavebné práce súvisiace so znížením energetickej náročnosti objektu obecného úradu a kultúrneho domu v obci VeľkáČausa v rozsahu danom projektovou dokumentáciou, ktorá tvorí prílohu č. 2 súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Zastrešovacie práce a iné špeciálne remeselné...
Obec Tvrdomestice
Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu v obci Tvrdomestice   
Stavebné práce súvisiace so znížením energetickej náročnosti kultúrneho domu v obci Tvrdomestice v rozsahu danomprojektovou dokumentáciou, ktorá tvorí prílohu č. 2 súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Zastrešovacie práce a iné špeciálne remeselné...
SKL MECHANIC s.r.o.
Zníženie energetickej náročnosti výrobnej budovy SKL MECHANIC - Pôtor   
Predmetom zákazky je zvýšenie energetickej efektívnosti zateplením a výmenou výplňových konštrukcií riešenéhoobjektu. Riešený objekt je situovaný v uzavretom areály investora, jedná sa o dva celky, ktoré sú navzájom prepojenédvojkrídlovými personálnymi dvermi a zásobovacou komunikačnou chodbou. Prvý celok - jednopodlažný objekt s obdĺžnikovým pôdorysným tvarom, rozdelený na tri dilatačné celky 12 + 36 + 12m,pričom dilatácia medzi celkami je 50mm. Druhý celok predstavuje dvojpodlažnú prístavbu obdĺžnikového pôdorysnéhotvaru. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Zastrešovacie práce a iné špeciálne remeselné...
Obec Čaka
Znižovanie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v Čake   
Stavebné úpravy objektu za účelom znižovania energetickej náročnosti budovy obecného úradu v Čake. Predmetzákazky je detailne opísaný v časti C. súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Zastrešovacie práce a iné špeciálne remeselné...
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
VSSK Gajary - rekonštrukcia   
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na základe projektovej dokumentácie, spracovanej generálnym projektantom stavby, PORTIK spol. s r. o., Trnavská cesta č. 102, 821 01 Bratislava 2, ktorá tvorila prílohu č.3 ksúťažným podkladom.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Zastrešovacie práce a iné špeciálne remeselné...
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
AB OZ Košice - zateplenie a obnova fasády   
AB je 5 podlažný objekt podpivničený, osadený v uličnej zástavbe orientovaný pozdĺžnou osou sever-juh, na ktorúnaväzujú do dvora objekty kuchyne a zasadačky. Predmetom rekonštrukcie je zateplenie objektu administratívnej budovy kontaktným zatepľovacím systémom pomocou minerálnych dosiek. Povrchová úprava fasády nadzemných podlaží s pôvodným keramickým obkladom budú riešené odvetrávanou fasádou z vláknocementových dosiek hr.8mm, kotvených na hliníkový rošt, medziokenné piliere budú riešené drevenými impregnovanými preglejkovými doskami kotvenými na hliníkovom rošte. Obklad z vláknocementových veľkoformátových dosiek hr. 8 mm prefarbených do hmoty, s transparentnou povrchovou úpravou a viditeľnouštruktúrou vlákien. Taktiež z pôvodnej dvojpodlažnej skladovej haly je potrebné vytvoriť prvé poschodie na garáž pre 8 osobných vozidiel a druhé poschodie na skladové priestory. Súčasťou stavby je výmena oplotenia zo západnej strany pri vstupe do areálu, osadenie brány z oceľových profilov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Zastrešovacie práce a iné špeciálne remeselné...
Obec Vyšná Voľa
Rekonštrukcia budovy kultúrneho domu Vyšná Voľa   
Rekonštrukcia budovy kultúrneho domu Vyšná Voľa
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Zastrešovacie práce a iné špeciálne remeselné...
Obec Nižný Lanec
Rekonštrukcia kultúrneho domu Nižný Lánec   
Rekonštrukcia kultúrneho domu Nižný Lánec
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Zastrešovacie práce a iné špeciálne remeselné...
Obec Čečejovce
Zníženie energetickej náročnosti verejných budov v obci Čečejovce   
Zníženie energetickej náročnosti verejných budov v obci Čečejovce
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Zastrešovacie práce a iné špeciálne remeselné...
Obec Tvrdomestice
Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu v obci Tvrdomestice   
Stavebné práce súvisiace so znížením energetickej náročnosti kultúrneho domu v obci Tvrdomestice v rozsahu danom projektovou dokumentáciou, ktorá tvorí prílohu č. 2 súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Zastrešovacie práce a iné špeciálne remeselné...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie