Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania zateplenie zobrazujem 115 z 900 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Obec Drienov
Prestavba budovy na Komunitné centrum v obci Drienov   
Predmetom zákazky je prestavba a modernizácia multifunkčnej budovy na Komunitné centrum v obci Drienov. Jedná sa najmä o stavebné práce na budove Komunitného centra, vlastný objekt. Súčasťou prác sú opatrenia na zlepšenie tepelno-technických vlastností konštrukcií, najmä obnova obvodového plášťa, zateplenie stropu, výmena výplňových konštrukcií, oprava technického a technologického vybavenia a zariadení objektu, ako aj výmena jeho súčastí (výmena zdroj tepla, osadenie nových vykurovacích telies a realizácia nových vnútorných inštalačných rozvodov).
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Zníženie energetickej náročnosti Pavilónu č. 35 – Chemické disciplíny   
Pripravovaná investičná akcia predstavuje zníženie energetickej náročnosti školskej budovy. Realizáciou zámeru a jehovýtvarného riešenia sa stavba zhodnotí aj po vizuálnej stránke. Predmetom návrhu je zateplenie fasády, preizolovaniestrešnej konštrukcie a klampiarskych výrobkov. Dispozičné riešenie sa týmto investičným zámerom nemení.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Špeciálna základná škola Vtáčkovce
Zateplenie Špeciálnej základnej školy Vtáčkovce   
Predmetom zákazky sú stavebné práce na zateplení Špeciálnej základnej školy Vtáčkovce pozostávajúce z nasledovnýchčinností na objektoch SO 01 - Špeciálna základná škola, SO 01 - Ústredné vykurovanie, SO 01 - Elektroinštalácia, SO 02Špeciálna základná škola - vedenie školy, bližšie špecifikovaných v PD a vo výkaze výmer SO 01 Špeciálna základná škola  1/6 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 712 - Povlakové krytiny 713 - Izolácie tepelné 721 - Vnútorná kanalizácia 725 - Zariaďovacie predmety 762 - Konštrukcie tesárske 763 - Konštrukcie - drevostavby 764 - Konštrukcie klampiarske 766 - Konštrukcie stolárske 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné 771 - Podlahy z dlaždíc keramických 775 - Podlahy vlysové a parketové 781 - Obklady z obkladačiek a dosiek 784 - Maľby M21 - 155 Elektromontáže  SO 01 - Ústredné vykurovanie IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-KOTOLNE ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ Objekt SO 01 - Elektroinštalácia Elektromontážne práce Pomocné stavebné práce Uzemnenie Zemné práce Ostatné práce Rozvádzač RH Hodinové zúčtovacie sadzby  SO 02 Špeciálna základná škola vedenie školy 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 712 - Povlakové krytiny 713 - Izolácie tepelné 721 - Vnútorná kanalizácia 725 - Zariaďovacie predmety 731 - Kotolne 762 - Konštrukcie tesárske 763 - Konštrukcie - drevostavby 764 - Konštrukcie klampiarske 765 - Krytiny tvrdé 766 - Konštrukcie stolárske 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné 771 - Podlahy z dlaždíc keramických 775 - Podlahy vlysové a parketové 784 - Maľby M21 - 155 Elektromontáže Špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v prílohe č. 2 týchto súťažných podkladov výkaz výmer a dokumentácii súťažných podkladov v prílohách súťažných podkladov, ktorá je pre všetkých záujemcov a uchádzačov záväzná a nemenná z dôvodu zabezpečenia dodržania oprávnenosti nákladov v projekte a musia z nej vychádzať pri tvorbe svojejponuky. Možnosť zmeny je vždy len pri ponuke ekvivalentných riešení , výrobkov, služieb alebo stavebných prác.Samostatnou prílohou je projektová dokumentácia, ktorú verejný obstarávateľ zverejnil v profile verejného obstarávateľa a v systéme ERANET.
Stavebné práce
Obec Bukovec
Obnova budovy obecného úradu a kultúrneho domu obce Bukovec   
Predmetom zákazky sú stavebné práce na obnove budovy obecného úradu a kultúrneho domu pozostávajúce znaledovných činností bližšie špecifikovaných v PD a vo výkaze výmer Zateplenie obvodového plášťa, Zateplenie strešného plášťa, Výmena otvorových konštrukcií, Ostatné, ZTI, VZT, UK,Elektroinštalácia, Plynofikácia.  1/5 Špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v prílohe č. 2 týchto súťažných podkladov výkaz výmer a dokumentáciisúťažných podkladov v prílohách súťažných podkladov, ktorá je pre všetkých záujemcov a uchádzačov záväzná anemenná z dôvodu zabezpečenia dodržania oprávnenosti nákladov v projekte a musia z nej vychádzať pri tvorbe svojejponuky. Možnosť zmeny je vždy len pri ponuke ekvivalentných riešení , výrobkov, služieb alebo stavebných prác. Samostatnou prílohou je projektová dokumentácia, ktorú verejný obstarávateľ zverejnil v profile verejnéhoobstarávateľa a v systéme ERANET.
Stavebné práce
Obec Bara
Stavebné úpravy Obecného úradu a kultúrneho domu obce Bara   
Predmetom zákazky sú stavebné práce na Zvyšovanie energetickej účinnosti-Obecný úrad a kultúrny dom v obci BARA,pozostávajúce z nasledovných činností bližšie špecifikovaných v PD a vo výkaze výmer na týchto objektoch nasledovne Zateplenie obvodových stien plášťa budovy  Zateplenie strešného plášťa  Výmena otvorov výplní - okná a dvere   1/5 Modernizácia-výmena zdroja tepla a rozvodov tepla a teplej vody  Zateplenie podlahy prízemia a suterénu a stropu v suteréne a na prízemí  Práce súvisiace zo zakrytím izolácie - podhľad, sokeľ, štablón  Práce súvisiace so zateplením strechy  Elektroinštalácia a bleskozvod  Rekuperácia Špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v prílohe č. 2 týchto súťažných podkladov výkaz výmer a dokumentácii súťažných podkladov v prílohách súťažných podkladov, ktorá je pre všetkých záujemcov a uchádzačov záväzná a nemenná z dôvodu zabezpečenia dodržania oprávnenosti nákladov v projekte a musia z nej vychádzať pri tvorbe svojej ponuky. Možnosť zmeny je vždy len pri ponuke ekvivalentných riešení , výrobkov, služieb alebo stavebných prác. Samostatnou prílohou je projektová dokumentácia, ktorú verejný obstarávateľ zverejnil v profile verejnéhoobstarávateľa a v systéme ERANET.
Stavebné práce
Obec Lastomír
Stavebné úpravy Obecného úradu a kultúrneho domu   
Predmetom zákazky sú stavebné úpravy Obecného úradu a Kultúrneho domu Lastomír pozostávajúce z nasledovných činností bližšie špecifikovaných v PD a vo výkaze výmer na týchto objektoch nasledovne  1/5 Zateplenie plochy obvodového plášťa Ostatné práce pri zateplení plochy obvodového plášťa Zateplenie plochy strešného plášťa Ostatné práce pri zateplení plochy strešného plášťa Výmena vonkajších otvorových konštrukcií Rampy pre imobilných a dokončovacie stavebné úpravy Vykurovanie Plynofikácia Elektroinštalácia Bleskozvod Špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v prílohe č. 2 týchto súťažných podkladov výkaz výmer a dokumentácii súťažných podkladov v prílohách súťažných podkladov, ktorá je pre všetkých záujemcov a uchádzačov záväzná a nemenná z dôvodu zabezpečenia dodržania oprávnenosti nákladov v projekte a musia z nej vychádzať pri tvorbe svojej ponuky. Možnosť zmeny je vždy len pri ponuke ekvivalentných riešení , výrobkov, služieb alebo stavebných prác. Samostatnou prílohou je projektová dokumentácia, ktorú verejný obstarávateľ zverejnil v profile verejného obstarávateľa a v systéme ERANET.
Stavebné práce
GURMAN, s.r.o.
Zníženie energetickej náročnosti údržbárskej haly   
Predmetom zákazky sú stavebné práce na znížení energetickej náročnosti údržbárskej haly pozostávajúce znasledovných činností, ktoré sú bližšie špecifikované v PD a vo výkaze výmer 1, Zateplenie obvodového plášťa 2, Zateplenie strešného plášťa  1/4 3, Výmena otvorových konštrukcií 4, Ostatné Špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v prílohe č. 2 týchto súťažných podkladov výkaz výmer a dokumentáciisúťažných podkladov v prílohách súťažných podkladov, ktorá je pre všetkých záujemcov a uchádzačov záväzná anemenná z dôvodu zabezpečenia dodržania oprávnenosti nákladov v projekte a musia z nej vychádzať pri tvorbe svojejponuky. Možnosť zmeny je vždy len pri ponuke ekvivalentných riešení , výrobkov, služieb alebo stavebných prác. Samostatnou prílohou je projektová dokumentácia, ktorú verejný obstarávateľ zverejnil v profile verejnéhoobstarávateľa a v systéme ERANET.
Stavebné práce
BGV, s.r.o.
Zníženie energetickej náročnosti výroby ľahkej chémie   
Predmetom zákazky sú stavebné práce na Znížení energetickej náročnosti výroby ľahkej chémie pozostávajúce znasledovných činností, ktoré sú bližšie špecifikované v PD a vo výkaze výmer 1, Zateplenie strešného plášťa 2, Ostatné  1/4 Špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v prílohe č. 2 týchto súťažných podkladov výkaz výmer a dokumentáciisúťažných podkladov v prílohách súťažných podkladov, ktorá je pre všetkých záujemcov a uchádzačov záväzná anemenná z dôvodu zabezpečenia dodržania oprávnenosti nákladov v projekte a musia z nej vychádzať pri tvorbe svojej ponuky. Možnosť zmeny je vždy len pri ponuke ekvivalentných riešení , výrobkov, služieb alebo stavebných prác.Samostatnou prílohou je projektová dokumentácia, ktorú verejný obstarávateľ zverejnil v profile verejnéhoobstarávateľa a v systéme ERANET.
Stavebné práce
SYNKLAD ENERGY, s.r.o.
Zníženie energetickej náročnosti výrobno-priemyselnej budovy spoločnosti SYNKLAD ENERGY s.r.o.   
Osoba podľa § 8 ods.1) obstaráva stavebné práce, podľa výkresovej projektovej dokumentácie a výkazu výmeru, ktorépredstavujú implementáciu opatrení vyplývajúcich z realizovaného energetického auditu. Cieľom zákazky cez dodaniestavebných prác je primárne zateplenie obvodového plášťa, zateplenie a výmena stavebných otvorov, zatepleniestrechy, rekonštrukcia osvetlenia a vykurovacieho systému. Práce povedú k zlepšeniu tepelno-technických vlastnostívýrobno-priemyselnej budovy s hlavným cieľom dosiahnuť zníženie energetickej náročnosti výrobných priestorov.Obstaranie a realizácia stavebných prác bude v konečnom efekte naplnením hlavnej myšlienky implementácie projektu,teda celkového zníženia energetickej náročnosti výrobno-priemyselnej budovy spoločnosti SYNKLAD ENERGY s.r.o.Obstarávateľ podáva výzvu na predkladanie cenových ponúk potenciálnym uchádzačom na celý zamýšľaný predmetzákazky, čiže sa jedná o nerozdelenú zákazku, ktorá je podrobne definovaná a špecifikovaná v súťažných podkladoch aich prílohách. Uchádzači predložia cenovú ponuku na celý predmet zákazky.
Stavebné práce
Obec Gregorovce
VIACÚČELOVÁ SÁLA GREGOROVCE – REKONŠTRUKCIA A PRÍSTAVBA OBJEKTU OcÚ A MŠ   
Predmetom zákazky je výstavba viacúčelovej sály formou rekonštrukcie a prístavby objektu obecného úradu. Stavbabude realizovaná na 1.NP rekonštrukciou priestorov nevyužívanej kuchyne a priľahlého hygienického zariadenia.Prístavba bude realizovaná v zadnej dvornej časti areálu objektu. Prístavba bude murovaná z pórobetónových tvárnicP2-350, hr.375 mm na MC5. Strop nad prístavbou bude tvorený drevenou konštrukciou v rámci krovu sosadrokartónovým podhľadom hladkým hr.12,5 mm. Nová strecha bude plochá s jednostranným sklonom 2% sodvodnením cez dažďové podokapové žľaby zaústené cez dažďové odpady do areálovej dažďovej kanalizácie zaústenejdo vsakovacej studne. Krytina PVC-P fólia (ako napr. Fatrafol 810). Vnútorné priečky budú z pórobetónových priečkoviekP4-500 hr.100 a 150 mm na MC5. Vnútorné omietky štukové, vonkajšia silikónová škrabaná zrnitosti 2 na jadrovejvýstužnej omietke. Tepelná izolácia na jestvujúcom obvodovom plášti certifik. zatepľovací systém kontaktný ETICS  1/3 (STN EN 73 0551, STN EN 73 2901) na jestvujúci obvodový plášť budovy sa pomocou tmelu a tanierových príchytiekosadia polystyrénové fasádne dosky. Rozmiestnenie hmoždiniek na armovaciu sklotextilnú mriežku (do V=2m nadterénom 2x textil. mriežka) sa nanesie dekoračná omietka. Hrúbka navrhovanej izolácie a omietky je 160 mm sfasádnym polystyrénom EPS-F 80 hr.150, pri soklovom murive 70 mm s extrudovaným polystyrén XPS hr.60. Vo výške600 mm nad terénom bude vsadený protipožiarny pás šírky 200 mm z minerálnej vlny. Vonkajšia omietka budesilikónová škrabaná zrnitosti 2 maslovej farby. Sokeľ bude tvorený mozaikovou omietkou zrnitosti 3 tmavohnedej farby.Pohľadové oceľové konštrukcie budú opatrené syntetickým náterom sivej farby.  Výmena okenných, dverných výplní otvorov z plastových profilov bielej farby. Súčiniteľ prechodu tepla izolačnéhotrojskla nových okien bude U = 1,0 W/m2K. Krov bude tvoriť stojatá stolica drevenej konštrukcie uložený napomúrniciach. Zateplenie strechy bude rohožami z minerál. vlny hr. 2x150 mm a pod strešnou krytinou bude ukotvenýpolystyrén EPS-F 150 hr.80. Po zrealizovaní zateplenia fasády budú inštalované pôvodné zvislé zvody bleskozvodu, doplnené o strešnú zachytávaciusústavu. Po zateplení objektu a zrealizovaní prístavby a doplnení rozvodov ÚK je potrebné vyregulovať vykurovaciusústavu. Strop nad suterénom bude zateplený kontaktným zatepľovacím systémom s dvojvrstvovými doskami heraklit aminerálna vlna hr. 75 mm (10+65), v mieste prístavby bude strop zateplený polystyrénom EPS-F 80, hr.200 mm(2x100). Nové vence a preklady na prístavbe budú zateplené extrudovaným polystyrénom XPS hr. 80 mm. Objekt viacúčelovej sály pri OcU bude mať tieto priestory 1. PP vstup, podpodlahový priestor bez využitia, zádverie, šatňa, kotolňa, sklad.  1. NP vstup, zádverie, kancelária, kancelária starostu, archív, kuchyňa (príprava dovezenej stravy a jej výdaj), suchýsklad (sklad potravín), spoločenská sála, salónik, chodba, šatňa, WC imobil, WC zamestn. OU, WC ženy, ekonomat, WCmuži, vstup. pavlač, bočný vstup, rozhlas, sklad alko, nealko. 2.ÚČELOVÉ JEDNOTKY  Úžitková plocha OcÚ vrátane prístavby..............................381,49 m2 Podlahová plocha OcÚ vrátane prístavby...........................419,69 m2 Zastavaná plocha jestv. (MŠ 235,30 + OÚ 183,15)..........418,45 m2 Zastavaná plocha OcÚ vrátane prístavby.............................286,10 m2 Zastavaná plocha MŠ a OcÚ vrátane prístavby...................521,40 m2 Obostavaný priestor OcÚ vrátane prístavby......................1430,00 m3
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
AB OZ Košice - zateplenie a obnova fasády,   
Administratívna budova Odštepného závodu Košice zateplenie a obnova fasády  Administratívna budova je 5 podlažný objekt podpivničený, osadený v uličnej zástavbe orientovaný pozdĺžnou osousever-juh, na ktorú naväzujú do dvora objekty kuchyne a zasadačky. Predmetom rekonštrukcie je zateplenie objektuadministratívnej budovy kontaktným zatepľovacím systémom pomocou minerálnych dosiek. Povrchová úprava fasádynadzemných podlaží s pôvodným keramickým obkladom budú riešené odvetrávanou fasádou z vláknocementovýchdosiek hr.8mm, kotvených na hliníkový rošt, medziokenné piliere budú riešené drevenými impregnovanýmipreglejkovými doskami kotvenými na hliníkovom rošte. Špecifikácia obkladových dosiek obklad z vláknocementovýchveľkoformátových dosiek hr. 8 mm prefarbených do hmoty, s transparentnou (polotransparentnou) povrchovou úpravoua viditeľnou štruktúrou vlákien, farba N961. Taktiež z pôvodnej dvojpodlažnej skladovej haly je potrebné vytvoriť prvéposchodie na garáž pre 8 osobných vozidiel a druhé poschodie na skladové priestory. Súčasťou stavby je výmenaoplotenia zo západnej strany pri vstupe do areálu, osadenie brány z oceľových profilov. Obnova kamenného múra navýchodnej strane.   ČLENENIE STAVBY - STAVEBNÉ OBJEKTY SO 01 AB OZ KOŠICE SO 02 GARÁŽE (pôvodná hala II.) SO 03 TERÉNNE ÚPRAVY (likvidácia pôvodnej haly I.) SO 03.1 BÚRACIE PRÁCE SO 03.3 OPLOTENIE SO 03.4 PRÍSTREŠOK NA ODPAD SO 04 VODÁRENSKÝ OBJEKT /studňa/
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Zastrešovacie práce a iné špeciálne remeselné...
Divadlo Alexandra Duchnoviča
Rekonštrukcia Divadla Alexandra Duchnoviča - administratívna budova   
Predmetom zákazky je Rekonštrukcia Divadla Alexandra Duchnoviča administratíva budova, v členení Objekt SO 01 Zateplenie, Časť Osvetlenie a BLZ, Časť Strecha a podstrešný priestor, Časť Výmena otvorov, Časť Zateplenie obvodových stien, Časť ÚVK - Hydraulické vyregulovanie po zateplení. Podrobná špecifikácia je uvedená v PD a vo výkaze výmer, ktorý je súčasťou súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Spojená škola, SNP 16, Sabinov s organizačnými zložkami Stredná odborná škola, SNP 16, Sabinov aObchodná akadémia, SNP 16, Sabinov
INTERNÁT A. – výmena otvorových konštrukcií, zateplenie obvodového plášťa a strešného plášťa   
Obsahom stavebných úprav je - Zateplenie obvodového plášťa - Zateplenie strešnej konštrukcie - Úprava konštrukcií systémom bez zateplenia, prípadne s minimálnym zateplením - Výmena výplňových konštrukcií na fasáde budovy - Výmena dotknutých klampiarskych i zámočníckych konštrukcií - Modernizácia bleskozvodu - Odvlhčenie suterénneho muriva - Realizácia nového okapového chodníka. Podrobná špecifikácia je uvedená v PD a vo výkaze výmer, ktorý je súčasťou súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Bardoňovo
Zníženie spotreby energie pri prevádzke MŠ v obci Bardoňovo   
Predmetom obstarávania je zabezpečenie zhotoviteľa na zateplenie budovy materskej školy, výmeny okenných adverných otvorov a nového podlahového kúrenia podľa podkladov, ktoré tvoria súčasť súťažných podkladov.
Stavebné práce
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Zníženie spotreby energie pri prevádzke administratívnej budovy MPRV SR Rožňava   
Zníženie spotreby energie pri prevádzke administratívnej budovy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vRožňave. Stavebné práce na administratívnej budove Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Šafárikova71, Rožňava budú zahŕňať zateplenie obvodového plášťa a strechy v celom rozsahu, výmenu odvodových výplní objektua zateplenie stropov I. PP v celom rozsahu.  Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je v súťažných podkladoch.
Stavebné práce
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie