Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 671 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Náhradný diel pre MR - cievka neuro-vasculárna a torso XL cievka   
Výmena náhradných dielov z dôvodu poruchy MR prístroja Philips Achieva 3T-TX, a to nefunkčnosti neuro-vaskulárnej cievky, ktorá je nevyhnutná prakticky ku všetkým MR vyšetreniam mozgu a krku, vrátane MR angiografií a poruchy torso XL cievky, ktorá spôsobuje výrazné artefakty, ktoré prakticky znemožňujú hodnotenie MR nálezov. Táto cievka sa používa na vyšetrenie abdomenu, na všetky ochorenia pečene, vrátane cholangiopankreatografie, ako aj ďalších parenchýmových orgánov dutiny brušnej a malej panvy. Obe cievky sú neopraviteľné.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Očkovacie látky   
Predmetom zákazky je nákup očkovacích látok - očkovacia látka proti kliešťovej encefalitíde. - očkovacia látka proti hepatitíde spolu s ich dodávkou do miesta plnenia v súlade s požiadavkami na ich odbornú manipuláciu, stanovenými jednotlivýmivýrobcami dodávaných očkovacích látok.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Všeobecné antiinfekčné látky na systémové...
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Lieky ATC skupiny L01XE27   
Lieky ATC skupiny L01XE27
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Všeobecné antiinfekčné látky na systémové...
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Lieky ATC skupiny B02BD02   
Lieky ATC skupiny B02BD2
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Liečivá pre krv, krvotvorné orgány a srdcovocievny...
Univerzitná nemocnica Martin
Mobilný RTG prístroj - C rameno pre potreby oddelenia gastroenterologickej diagnostiky (1ks) a OTK (1ks)   
Predmetom zákazky je dodávka mobilného RTG prístroja C rameno pre potreby Odd. gastroenterologickej diagnostiky(1ks) a pre potreby OTK (1ks) vrátane dopravy do miesta určenia, inštalácie, uvedenia do prevádzky (vrátanezabezpečenia preberacej skúšky podľa platnej legislatívy pre prácu so zdrojmi ionizujúceho žiarenia), návodov naobsluhu v slovenskom/českom jazyku, kompletnej užívateľskej dokumentácie v slovenskom/českom jazyku, potrebnejservisnej technickej dokumentácie, certifikátov resp. vyhlásení o zhode, bezplatného zaškolenia zamestnancovkupujúceho do obsluhy a zabezpečenia záručného servisu, vrátane povinných bezpečnostno-technických kontrol,elektrorevízie a ďalších kontrol, ktoré sú stanovené právnymi predpismi a výrobcom pre ponúkané prístroje.  Predmet zákazky je rozdelený do dvoch samostatných ucelených častí. Uchádzač môže predložiť jednu ponuku na jednuucelenú časť alebo jednu ponuku na celý predmet zákazky (časti č. 1 - č. 2). Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právovybrať uchádzača pre každú ucelenú časť zvlášť. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Univerzitná nemocnica Bratislava
Monitory vitálnych funkcií   
Monitory vitálnych funkcií na sledovanie životných funkcií pacienta, v závislosti od vyžadovaných medicínsko-technickýchparametrov, vyhotovenia a výbavy  -najvyššej triedy pre pracoviská KAIM a OAIM a pod., -vyššej triedy pre neurológiu a neurochirurgiu a pod., -strednej triedy pre interné a chirurgické odbory a pod.; prenosné, -základné, pre gynekologické pracoviská a pod.. Neoddeliteľnou súčasťou dodávky je doprava do miesta plnenia, inštalácie v mieste plnenia, poučenia a zaškolenia obsluhy v nevyhnutnom rozsahu a zabezpečenie odborného autorizovaného servisu po dobu poskytnutej záruky a dodávky originálnych náhradných dielcov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Implantovateľné kardiostimulátory s kompletným príslušenstvom a monitory srdcového rytmu   
Nákup Implantovateľných kardiostimulátorov s kompletným príslušenstvom a monitory srdcového rytmu pre potrebyFNsP Žilina.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Funkčná podpora
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
Lieky pre nemocnice v zriaďovacie pôsobonosti Trenčianskeho samosprávneho kraja   
Predmetom zákazky je dodávka liekov pre potreby nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskehosamosprávneho kraja, v rozsahu schváleného liekového formuláru, vrátane dodania na miesto určenia na obdobie 24mesiacov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky
Univerzitná nemocnica Bratislava
Laparoskopy   
Predmetom zákazky sú endoskopické prístroje (laparoskopické zostavy) pre vykonávanie miniinvazívnychlaparoskopických a hysteroskopických zákrokov na operačných sálach, na urológii, gynekológii a hrudníkovej chirurgii, vzávislosti od vyžadovaných medicínsko-technických parametrov, vyhotovenia a výbavy  -Laparoskopická zostava s UHD rozlíšením, s príslušenstvom, pre gynekológiu,  -Endoskopická laparoskopická veža pre gynekológiu a -Endoskopická laparoskopická zostava Full HD, pre hrudníkovú chirurgiu. Tovar, ktorý je predmetom zákazky musí byť nový, nepoužívaný a nerepasovaný, spĺňajúci požadované minimálnetechnicko-medicínske a funkčné parametre.  Neoddeliteľnou súčasťou dodávky je doprava do miesta plnenia, inštalácie v mieste plnenia, poučenia a zaškoleniaobsluhy v nevyhnutnom rozsahu a zabezpečenie odborného autorizovaného servisu po dobu poskytnutej záruky adodávky originálnych náhradných dielcov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
Univerzitná nemocnica Martin
Extrakorporálny litotriptor   
Predmetom zákazky je dodávka extrakorporálneho litotriptora, vrátane dopravy na miesto určenia, inštalácie, uvedeniado prevádzky (vrátane zabezpečenia preberacej skúšky podľa platnej legislatívy pre prácu so zdrojmi ionizujúcehožiarenia), návodov na obsluhu v slovenskom/českom jazyku, kompletnej užívateľskej dokumentácie vslovenskom/českom jazyku, potrebnej servisnej technickej dokumentácie, zaškolenia zamestnancov kupujúceho doobsluhy a zabezpečenia záručného servisu, vrátane povinných bezpečnostno-technických kontrol, elektrorevízií a ďalšíchkontrol, ktoré sú stanovené právnymi predpismi a výrobcom pre ponúkané prístroje a spotrebného materiálu potrebnéhopre liečbu 350 pacientov ročne, t.j. 1750 pacientov za 5 rokov pre potreby Urologickej kliniky UNM. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Prístroje na rádioterapiu, mechanoterapiu,...
Univerzitná nemocnica Bratislava
RTG prístroje a C-ramená   
Predmetom zákazky sú RTG prístroje pre skiagrafiu -pevné na zemi montované,  -závesné, -mobilné pojazdné, -skiaskopicko-skiagrafické prístroje/sklopná stena s RTG žiaričom nad stolom - základná verzia a  mobilné digitálne RTG prístroje s C-ramenom -s detektorom 20x20 cm, s určením pre intervenčnú rádiológiu, neurochirurgiu, spinálnu chirurgiu a urológiu, -s detektorom 30x30 cm, s určením pre intervenčnú rádiológiu, neurochirugiu, spinálnu chirurgiu a urológiu,  -s detektorom 30x30 cm, väčšieho výkonu, s určením pre intervenčnú rádiológiu a kardiológiu, v závislosti od vyžadovaných medicínsko-technických parametrov, vyhotovenia a výbavy.  Neoddeliteľnou súčasťou dodávky je doprava do miesta plnenia, inštalácie v mieste plnenia, poučenia a zaškoleniaobsluhy v nevyhnutnom rozsahu a zabezpečenie odborného autorizovaného servisu po dobu poskytnutej záruky adodávky originálnych náhradných dielcov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Chirurgické nite na zošívanie rán   
Chirurgické nite na zošívanie rán pre potreby jednotlivých oddelení FNsP.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávka chemikálií, reagencií a spotrebného materiálu   
Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky chemikálií, reagencií a spotrebného materiálu pre výkon expertíznejčinnosti, a to najmä chemikálie, reagencie a spotrebný materiál pre toxikologické analýzy, kity, reagencie a spotrebnýmateriál na izoláciu, purifikáciu a analýzu DNA validované pre forenzné účely a materiály pre vyhľadávanie aidentifikáciu pôvodu biologického materiálu, vrátane súvisiacich služieb spojených s dopravou na miesto dodania,naložením a vyložením do skladu a na miesta určené v Rámcovej dohode, ako aj služieb spojených s likvidáciou odpadua to v období maximálne 48 mesiacov. Súvisiacimi službami sa rozumie - že dodávateľ sa zaväzuje dodávať predmet zákazky do jednotlivých miest plnenia verejného obstarávateľa, bližšie špecifikovaných v súťažných podkladoch v množstve a čase podľa potrieb verejného obstarávateľa, - zabezpečiť vykládku, ktorou sa rozumie vyloženie chemikálií, reagencií a spotrebného materiálu pre výkon expertíznejčinnosti na určené miesto.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Rôzne liečivá
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávka liekov - I. etapa   
 Predmetom obstarávania je pravidelné zabezpečenie dodávky liekov určených pre perorálne a parenterálne podávaniepacientovi na základe objednávok podľa potreby nemocničnej lekárne FNsP Nové Zámky, vrátane služieb spojených sdodaním a vyložením tovaru v mieste jeho dodania, ktoré sa zaväzuje zabezpečiť predávajúci. Presnejšie vymedzeniepredmetu obstarávania a predpokladané množstvá sú uvedené v časti E. Opis predmetu obstarávania, ktoré predstavujúpredpokladanú spotrebu na 24 mesiacov, ktorá sa bude upresňovať pravidelnými objednávkami (vrátane príbuznéhosortimentu v menších množstvách).
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Lieky ATC skupiny H01AC01   
Lieky ATC skupiny H01AC01
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Liečivá pre močovopohlavný systém
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie