Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania ŽSR zobrazujem 115 z 156 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
Koľajnice   
Predmetom zákazky je dodávka tovaru, ktorý tvoria koľajnice pre celú sieť ŽSR. Koľajnica je základným konštrukčnýmprvkom železničného zvršku. Je to oceľový nosník prispôsobený svojim tvarom a únosnosťou k prenosu statických adynamických účinkov koľajových vozidiel a súčasne k ich smerovému vedeniu. Predmet zákazky je rozdelený na dve časti časť č. 1 Koľajnice - trieda ocele R 260 časť č. 2 Koľajnice - trieda ocele R 350 HT, R 400 HT Bližší opis predmetu zákazky je uvedený v kapitole B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Železničné zariadenia
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
Zváranie na dopravnej ceste a súvisiace činnosti   
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb zváranie pri výmene koľajníc a výhybkových súčastí, regenerácia srdcovieka jazykov, zriaďovanie a údržba bezstykovej koľaje, zhotovenie a implementácia ambulantných lepených izolovanýchstykov (ALIS) a ambulantných montovaných izolovaných stykov (AMIS), odstraňovanie nedostatkov vzniknutých vprevádzke a po mimoriadnych udalostiach v lehotách stanovených predpisovými ustanoveniami a ďalšie súvisiacečinnosti, vykonávané v zmysle interných predpisov obstarávateľa a vyplývajúcich z platných právnych predpisov anoriem, pričom tieto nie je možné vykonávať bez zvárania.  Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Zastrešovacie práce a iné špeciálne remeselné...
Mesto Krompachy
Integrovaný informačný systém, spevnené plochy, parkoviská pred železničnou stanicou v meste Krompachy   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia existujúcich spevnených plôch na ul. Družstevnej, ich prestavba a modernizáciatak, aby spĺňali podmienky zariadenia pre integrovanú dopravu v meste Krompachy, t.j. umožniť vzájomnéprestupovanie medzi linkami SAD a ŽSR. Predmetná stavba rieši komplexnú rekonštrukciu priestupných a čakacích plôchna dvoch zastávkach, bezbariérový príchod a odchod cestujúcich zo zastávok SAD. Stavba zahŕňa urbanistickúvybavenosť predstaničného priestoru, t.j výstavbu prístreškov pre autobusovú zastávku a výstavbu prvkov drobnejarchitektúry (označníky zastávky, lavičky, cyklostojany, oddeľovacie stĺpiky, ochranné mreže stromov, smetné koše apod.), ktoré budú slúžiť cestujúcim pri miestnej a mimomestskej doprave. Súčasťou projektu je aj elektrická prípojkapre informačný systém, osvetlenie vrátane kamerového systému mestskej polície.Stavbou dôjde k estetizáciipredstaničného priestoru a zabezpečeniu plynulosti a bezpečnosti pre dopravu aj chodcov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
Stavebný dozor na stavbách spolufinancovaných z EÚ   
Ide o opätovné otvorenie súťaže "Stavebný dozor na stavbách spolufinancovaných z EÚ". Predmetom tejto zákazky jevýber poskytovateľa služby Stavebný dozor na stavbe "ŽSR, Modernizácia trate Púchov - Žilina, pre rýchlosť do 160km/hod., I. etapa". Služby budú poskytované podľa čiastkovej zmluvy na poskytnutie služby a v súlade so Zmluvou odielo číslo Z1/2016/023/15 zo dňa 07.07.2016 (ďalej len "ZoD"). Všeobecnými zmluvnými podmienkami ZoD sú Zmluvnépodmienky na výstavbu pre stavebné a inžinierske diela projektované objednávateľom" (FIDIC), prvé vydanie 1999,preložené (preklad 2008) Slovenskou asociáciou konzultačných inžinierov (SACE). Účelom stavby je modernizovaťtechnickú infraštruktúru trate na predmetnom úseku, ktorý je súčasťou siete TEN-T a európskeho železničného koridoruč. Va pre dosiahnutie parametrov v zmysle legislatívy Európskej únie/ Európskeho spoločenstva (napr. Technickéšpecifikácie interoperability), európskych noriem, legislatívy a noriem Slovenskej republiky a dohôd AGC a AGTC.Hlavnou úlohou je umožniť lepšiu prístupnosť k Transeurópskej dopravnej sieti a k dopravnej sieti susediacich štátov.Navrhovaná stavba musí po realizácii spĺňať požiadavky na zaistenie interoperability Európskeho železničného systému vzmysle zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.Modernizácia trate železničnej siete "ŽSR, Modernizácia trate Púchov - Žilina, pre rýchlosť do 160 km/hod., I. etapa"pozostáva z prestavby jestvujúcej železničnej dopravnej cesty za účelom zvýšenia jej technickej vybavenosti apoužiteľnosti zabudovaním najmodernejších a najprogresívnejších prvkov a tým skvalitnením a zlepšením jej technickýchparametrov a ukazovateľov ako celku. Vybudovaním modernej železničnej trate sa zvýši komfort a plynulosť jazdy a týmsa v konečnom dôsledku znížia negatívne účinky dopravy na okolité prostredie, ktoré budú eliminované aj ďalšímitechnickými opatreniami. Prvotným delením stavby je delenie na ucelené časti stavby (UČS 00 ŽST Púchov, ŽST Žilina;UČS 44 Traťový úsek Púchov - Považská Bystrica; UČS 45 ŽST Považská Bystrica; UČS 46 Traťový úsek PovažskáBystrica - Považská Teplá; UČS 47 ŽST Považská Teplá), členenie stavby na prevádzkové súbory a stavebné objekty jepodľa profesných odborov. Stavba má charakter modernizácie dopravnej cesty. Ide o líniovú stavbu. Poskytnutie služby bude počas výstavby stavby, po ukončení výstavby stavby až do uplynutia záručnej doby podľa ZoD.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby týkajúce sa výstavby  >  Stavebný dozor
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
NŽST Uľanka, rekonšt. výhybiek č. 5, 8, 9, 10 a sanácia žel. spodku a diaľk. ovládanie zab. zar. v úseku B. Bystrica – Uľanka; NŽST Uľanka – staničné zab. zar.; Cielené investície – HI. Dolný Harmanec   
Uskutočnenie stavebných prác - rekonštrukcia výhybiek, sanácia železničného spodku, vybudovanie a úpravazabezpečovacieho zariadenia a súvisiace stavebné práce, vrátane inžinierskej činnosti. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodanie a inštalácia systému ETCS do HKV radu 361   
Predmetom zákazky je dodanie vlakového zabezpečovača ETCS (European Train Control System) Level 2 do 9 kshnacích koľajových vozidiel (ďalej len "HKV") radu 361 s následnou možnou opciou do ďalších 12 ks HKV radu 361,vrátane jeho inštalácie v súlade s internými predpismi obstarávateľa, s aktuálne platnými príslušnými vyhláškami UIC,technickými normami EN, TSI, STN, hygienickými a inými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike (ďalej lenSR) a Českej republike (ďalej len ČR) vrátane predpisov európskeho práva a musí byť schválený pre neobmedzenúprevádzku HKV radu 361 na sieti Železníc Slovenskej republiky (ďalej len ŽSR) a Správy železniční dopravní cesty (ďalejlen SŽDC). Vlakový zabezpečovač ETCS Level 2 musí byť v komunikačnom prepojení s národným zabezpečovačom MIREL VZ1,riadiacimi a brzdovými obvodmi HKV radu 361. Súčasťou predmetu zákazky bude aj dodanie kompletnej dokumentácie, schvaľovací proces, dodanie diagnostickéhozariadenia a školenie. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch (ďalej aj "SP").
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
Materiál železničného zvršku   
Predmetom zákazky je dodávka tovaru, ktorý tvoria konštrukčné prvky a ďalšie materiály pre spájanie a upevňovaniejednotlivých konštrukčných prvkov železničného zvršku v rámci železničnej trate, ktorú spravuje obstarávateľ privýstavbe, modernizácii, rekonštrukcii, opravných a udržiavacích prácach bez ohľadu na rozchod koľaje a sústavuželezničného zvršku. Predmet zákazky je rozdelený na dve (2) samostatné časti nasledovne Časť 1 - Spojovací materiál Časť 2 - Konštrukčný materiál. Bližší opis je uvedený v súťažných podkladoch.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Železničné zariadenia
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
Drvený a mletý kameň   
Dodávka tovaru drveného a mletého kameňa frakcie 0-4 mm , 4-8 mm, 8-16 mm, 31,5(32)-63 mm a lomového kameňa (max 200 kg/ks), ktorý bude využívaný na údržbu železničnej infraštruktúry údržbu podvalového podložia koľají a výhybiek, údržbu koľajového lôžka a zriadenie a úpravu nástupíšť a drážnych chodníkov, vrátane dopravy drveného a mletého kameňa do jednotlivých pracovísk obstarávateľa spadajúcich pod jednotlivé spádové oblasti, ktoré sú uvedené pre každú časť predmetu zákazky.
Produkty ťažobného priemyslu, základné kovy a...  >  Piesok a íl  >  Štrk, piesok, drvený kameň a štrkopiesky (do...
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Varín - Košice - Čierna nad Tisou štátna hranica   
1. Predmetom zákazky je vyhotovenie a dodanie projektovej dokumentácie, zabezpečenie súvisiacej inžinierskej činnosti,majetkovo-právne vysporiadanie a autorský dohľad občasný pre Dielo "Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Varín- Košice - Čierna nad Tisou štátna hranica" v členení  - zlúčená dokumentácia stavebného zámeru a dokumentácie pre územné rozhodnutie, zabezpečenie primeranéhohodnotenia vplyvov projektu na územia sústavy Natura 2000 v zmysle "Metodiky hodnotenia významnosti vplyvovplánov a projektov na územia sústavy Natura 2000 v Slovenskej republike" spracovanou Štátnou ochranou prírodySlovenskej republiky v roku 2014, zabezpečenie štátnej expertízy a zabezpečenie územných rozhodnutí, vrátane ichprávoplatnosti,  - dokumentácia pre stavebné povolenie, zabezpečenie stavebných povolení, vrátane ich právoplatnosti,  - dokumentácia pre realizáciu stavby, ktorá bude obsahovať všetky náležitosti dokumentácie pre výber zhotoviteľa,  - súvisiace inžinierske činnosti,  - majetkovo-právne vysporiadanie, - autorský dohľad občasný.  Dielo "Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Varín - Košice - Čierna nad Tisou štátna hranica" Stavba A "Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Varín - Košice" Stavba B "Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Košice - Čierna nad Tisou štátna hranica" 2. Ide o projekt rozšírenia vybudovanej železničnej mobilnej rádiovej siete GSM-R SK o úsek Varín - Košice - Čierna nadTisou štátna hranica, ktoré umožní mobilnú hlasovú a dátovú komunikáciu pri riadení a zabezpečení železničnej 1/6 prevádzky formou hlasovej komunikácie s idúcimi vlakmi a prípravu budúceho využitia pre riadenie a zabezpečenie jazdyvlakov systémom ETCS úrovne L2. Vybudovaním systému GSM-R sa dosiahne zabezpečenie potrebnej interoperability akompatibility v oblasti rádiovej železničnej komunikácie erurópskych koridorov.  3. Metodika hodnotenia významnosti vplyvov plánov a projektov na územia sústavy Natura 2000 v Slovenskej republikeje verejnosti dostupná na stránke http//www.sopsr.sk/dokumenty/EIA-errata.pdf 4. Pri vypracovaní projektovej dokumentácie musia byť zohľadnené primerane závery dokumentu "Štúdiarealizovateľnosti - aktualizácia, úsek Žilina - Košice - Čierna nad Tisou št. hr." (spracovaná Star EU a.s. z 10/2015) voveci trasovania železničného telesa a odporúčaní pre časovú postupnosť modernizácie trate (tento dokument jeposkytnutý záujemcom).  Verejný obstarávateľ poskytne záujemcom dokumentáciu pre výber zhotoviteľa stavby "Modernizácia železničnej trateŽilina - Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš - Poprad Tatry (mimo), 1.etapa" spracovanú generálnym projektantomREMING CONSULT a.s., Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
Výkony strojov pri oprave a údržbe železničného zvršku a spodku v sieti ŽSR   
Predmetom zákazky je zabezpečenie výkonov strojov pri oprave a údržbe železničného spodku a zvršku v sieti ŽSR v rámci hlavnej činnosti a komplexných rekonštrukcií hospodárskym spôsobom.
Stavebné práce  >  Prenájom stavebných strojov a zariadení a strojov a...
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
Koks, hnedé a čierne uhlie so zabezpečením logistiky dodávok   
Predmetom zákazky s názvom Koks, hnedé a čierne uhlie so zabezpečením logistiky dodávok je dodávka tovaru koksorech 1 a koks orech 2, uhlie hnedé kocka, uhlie hnedé orech 1 a uhlie hnedé orech 2, uhlie čierne kováčske, uhliečierne a uhlie čierne nespekavé, vrátane dopravy do jednotlivých pracovísk obstarávateľa spadajúcich pod jednotlivéspádové oblasti, ktoré sú uvedené pre každú časť predmetu zákazky.  Podrobný opis je uvedený v súťažných podkladoch.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Pevné palivá
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
Motorová nafta do koľajovej mechanizácie   
Predmetom zákazky s názvom Motorová nafta do koľajovej mechanizácie je dodanie motorovej nafty v odbernýchmiestach uchádzača, ktoré uchádzač určil podľa podmienok definovaných obsahom súťažných podkladov doautocisterien zabezpečených obstarávateľom, pričom prepravu motorovej nafty z odberných miest uchádzača sizabezpečí obstarávateľ sám na vlastné náklady.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Ropa a ropné destiláty
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
Pracovná a bezpečnostná obuv   
Predmetom zákazky s názvom Pracovná a bezpečnostná obuv je dodávka tovaru pracovnej a bezpečnostnej obuvi prepotreby zamestnancov obstarávateľa v rámci plnenia povinnosti obstarávateľa v zmysle ust. zákona č. 124/2006 Z.z. obezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisovposkytovať zamestnancom potrebné účinné osobné ochranné pracovné prostriedky.
Odevy, obuv, brašnárske výrobky a príslušenstvo  >  Obuv  >  Ochranná obuv
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
Pracovné a ochranné odevy   
Predmetom zákazky s názvom Pracovné a ochranné odevy je dodávka tovaru pracovných a ochranných odevov prepotreby zamestnancov obstarávateľa v rámci plnenia povinnosti obstarávateľa v zmysle ust. zákona č. 124/2006 Z.z. obezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisovposkytovať zamestnancom potrebné účinné osobné ochranné pracovné prostriedky.
Odevy, obuv, brašnárske výrobky a príslušenstvo  >  Pracovné odevy, špeciálne pracovné odevy a doplnky  >  Pracovné odevy
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
Dodávka koncových zariadení IKT do prostredia ŽSR   
Predmetom zákazky je dodanie koncových zariadení informačných a komunikačných technológií (ďalej iba IKT) a s týmsúvisiacich služieb, pričom celkový rámec predmetu zákazky je stanovený koncepčne v previazanosti na súčasne používané, v budúcnosti uvažované a plánované pre oblasť IT podpory železničnej dopravy a údržby infraštruktúry.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie