Výsledok súťaže 
Obstarávateľ

Popis zákazky
Predmetom zákazky sú dodávky motorovej nafty do nadzemnej nádrže PHM benkaloru v správe Technických služiebmesta Novej Bane vrátane dovozu na základe telefonických objednávok v celkovom ročnom množstve 60 000 litrov.
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1. NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)
Technické služby mesta Nová Baňa
IČO: 00185221
Dlhá lúka 18, 96842 Nová Baňa

Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): ELTENDER s.r.o., Partizánska cesta 71, 974 01 Banská Bystrica
Kontaktná osoba: Ing. Ján Adamec
Mobil: +421 917885957
Telefón: +421 484144223
Fax: +421 456856005
Email: office@eltender.sk
I.2. Druh verejného obstarávateľa a hlavný predmet alebo predmety činnosti
I.2.1. Druh verejného obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona:
§ 6 ods. 1 písm. d)
I.2.2. Hlavný predmet alebo predmety činnosti
Iné (uveďte)
Iný predmet (špecifikujte): Technické služby
I.2.3. Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov
ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.1. Opis
II.1.1. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa
Motorová nafta.
II.1.2. Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Hlavné miesto dodania tovarov: Technické služby mesta Nová Baňa
NUTS kód: (pre zvolenú kategóriu)
SK032
II.1.4. Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmetom zákazky sú dodávky motorovej nafty do nadzemnej nádrže PHM benkaloru v správe Technických služieb
mesta Novej Bane vrátane dovozu na základe telefonických objednávok v celkovom ročnom množstve 60 000 litrov.
II.1.5. Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 09134100-8
II.2. Celková konečná hodnota zákazky (zákaziek)
II.2.1. Celková konečná hodnota zmluvy (zmlúv)
Hodnota 67 020,0000 EUR
ODDIEL IV. POSTUP
IV.1. Druh postupu
IV.1.1. Druh postupu
Verejná súťaž
IV.2. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
IV.2.1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
IV.2.2. Využila sa elektronická aukcia
IV.3. Administratívne informácie
IV.3.2. Predchádzajúce oznámenie (oznámenia) týkajúce sa tejto zákazky
Číslo oznámenia vo VVO: 3971-MST, číslo VVO 53/2013 z 15.03.2013
ODDIEL V. UZATVORENIE ZMLUVY
Názov: Motorová nafta.
V.1. Dátum uzatvorenia zmluvy
13.06.2013
V.2. Počet predložených ponúk
1
V.3. Názov a adresa dodávateľa, s ktorým sa uzatvorila zmluva
SLOVNAFT, a.s.
IČO: 31322832
Vlčie hrdlo , 82412 Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 908676555
V.4. Informácie o hodnote zmluvy
Začiatočná predpokladaná celková hodnota zákazky
Hodnota: 67 800,0000 EUR
Celková konečná hodnota zákazky
Hodnota 67 020,0000 EUR
Pri hodnote za rok alebo za mesiac uveďte
Hodnota: 12
V.5. Jestvuje predpoklad subdodávok v rámci zmluvy
ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1. Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov EÚ
VI.2. Ďalšie informácie
Ing. Tomáš Klibáni, Mgr. Petra Krňanová, Ing. Matej Žilík
VI.3. Dátum odoslania tohto oznámenia
13.06.2013

Príloha
Stiahnuť súťaž v PDF


Obstarávanie sa nachádza v kategórii:

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie