Výsledok súťaže 
Obstarávateľ

Popis zákazky
Výstavba ľavostranného chodníka v obci Štiavnička 1,5 m širokého 733 m dlhého so zámkovou dlažbou
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie
9799 - IPP
Vestník č. 110/2016 - 09.06.2016

INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)
Obec Štiavnička
IČO: 00315770
Štiavnička 78, 03401 Štiavnička

Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Obecný úrad Štiavnička 78, 034 01 Štiavničkaa,
Kontaktná osoba: Ing. Jozef Jaroš, Ladislav Zvara
Mobil: +421 911024144
Telefón: +421 907870067
Fax: +421 415252000
Email: jaros.jozefvo@gmail.com; oustiavnicka@stonline.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): uvo.gov.sk
I.2) SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Zákazka zahŕňa spoločné obstarávanie Nie
Zákazku prideľuje ústredný obstarávací orgán Nie
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĹA
Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
2.1Výstavba ľavostranného chodníka v obci Štiavnička
Referenčné číslo: VO2016 -1CH
II.1.2) Hlavný kód CPV
45233161-5
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Výstavba ľavostranného chodníka v obci Štiavnička 1,5 m širokého 733 m dlhého so zámkovou dlažbou
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti Nie
II.1.7) Celková hodnota obstarávania
Jedna hodnota
Hodnota: 98 266,2900 EUR
II.2) OPIS
II.2.1) Názov
Výstavba ľavostranného chodníka v obci Štiavnička
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Intravilán obce Štiavnička
II.2.4) Opis obstarávania
Výstavba ľavostranného chodníka v obci Štiavnička 1,5 m širokého 733 m dlhého so zámkovou dlažbou
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Kritéria kvality Nie
Náklady/Cena Cena
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie Nie
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.1) Druh postupu
Výzva na predkladanie ponúk
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Oznámenie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody Nie
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia Nie
ODDIEL V: PRIDELENIE ZÁKAZKY
Časť č.: 1
Názov: Výstavba ľavostranného chodníka v obci Štiavnička
Zákazka/časť je pridelená Áno
V.2) PRIDELENIE ZÁKAZKY
V.2.1) Dátum uzatvorenia zmluvy
07.06.2016
V.2.2) Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 7
Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov: 7
Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ: 0
Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ: 0
Počet ponúk prijatých elektronicky: 0
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov Nie
V.2.3) Názov a adresa dodávateľa
M-Silnice SK, s.r.o.
IČO: 36833380
Kysucká cesta 3 , 01001 Žilina

Slovensko
Kontaktná osoba: Ing.Milan Čuraj. PhD
Telefón: +421 415652292
Email: milan.curaj@msilnice.sk
Dodávateľom je MSP Áno
V.2.4) Informácie o hodnote zákazky/časti
Jedna hodnota
Celková hodnota zákazky 142 000,0000 EUR
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Komisia: Ing.Jozef Jaroš, Ing.Michal Krakovský, Ing. Miloš Stopiak
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
08.06.2016

Príloha
Stiahnuť súťaž v PDF


Obstarávanie sa nachádza v kategórii:

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie