Vyhlásená súťaž 
Obstarávateľ

Popis zákazky
Předmětem veřejné zakázky je výroba, montáž a zprovoznění 15 atypických velkoprostorových fytotronových komor (dále jen „komory“) umístěných v novostavbách objektů pro výzkum „Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum“ (dále jen „CRH“).
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie
<165>petra.jungova@upol.cz <1320>posta@compet.cz
Název zakázky: CR Haná - dodávka technologie fytotronových komor
OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE
 
Značka formuláře:  6006565402001 Typ formuláře:  Řádný
Evid. číslo v IS VZ US:  60065654 Číslo objednávky:  CRF_FYT/2011
Limity:  Nadlimitní IČO zadavatele:  61989592
Datum zveřejnění:  23.09.2011 Datum skutečného odeslání:  20.09.2011
Zadavatel dle zákona č. 137/2006 Sb. nebo č. 139/2006 Sb.:  Ano
 
ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL
I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ ÚDAJE
Úřední název: Univerzita Palackého v Olomouci
Poštovní adresa: Křížkovského 511/8
Obec: Olomouc PSČ: 771 47 Stát: CZ
Kontaktní místa: Oddělení veřejných zakázek Tel.: 
K rukám: Petra Jungová
E-mail: Fax: 
Internetová adresa
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
www.upol.cz
Adresa profilu kupujícího (URL):
zakazky.upol.cz/vz00000238
Další informace lze získat: na výše uvedených kontaktních místech
Zadávací dokumentaci a další dokumenty (včetně dokumentů k soutěžnímu dialogu a k dynamickému nákupnímu systému) lze získat:
na výše uvedených kontaktních místech
Nabídky či žádosti o účast musí být zaslány: na výše uvedená kontaktní místa
I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE A HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI
Veřejnoprávní instituce Školství
Veřejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů Ano
 
ODDÍL II: PŘEDMĚT ZAKÁZKY
II.1) POPIS
II.1.1) Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem
CR Haná - dodávka technologie fytotronových komor
II.1.2) Druh zakázky a místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění
Dodávky
Koupě
Hlavní místo dodání:
Olomouc
Kód NUTS: CZ071
II.1.3) Toto oznámení se týká Veřejné zakázky
II.1.4) Informace o rámcové smlouvě
Počet   nebo, případně, nejvyšší předpokládaný
počet   účastníků rámcové smlouvy
Doba trvání rámcové smlouvy: v letech:   nebo měsících: 
Důvod překročení čtyřleté doby platnosti rámcové smlouvy:
Celková předpokládaná hodnota zakázek po celou dobu platnosti rámcové smlouvy:
Odhadovaná hodnota bez DPH: Měna: 
nebo rozsah: mezi:    a  Měna: 
Četnost a hodnota zakázek, které mají být zadány:
II.1.5) Stručný popis zakázky
Předmětem veřejné zakázky je výroba, montáž a zprovoznění 15 atypických velkoprostorových fytotronových komor (dále jen „komory“) umístěných v novostavbách objektů pro výzkum „Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum“ (dále jen „CRH“).
II.1.6) Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)
Hlavní slovník Doplňkový slovník
Hlavní předmět 73111000-3
Další předměty 45214620-2
II.1.7) Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA) Ano
II.1.8) Rozdělení zakázky na části Ne
Pokud ano, nabídky by měly být předkládány pro:
II.1.9) Budou přijímány varianty Ne
II.2) MNOŽSTVÍ NEBO ROZSAH ZAKÁZKY
II.2.1) Celkové množství nebo rozsah:
viz zadávací dokumentace, dálkově volně přístupná na Profilu zadavatele: zakazky.upol.cz
Je-li známa, uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:  153 750 000.00 Měna:  CZK
nebo rozsah: mezi:    a  Měna: 
II.2.2) Opce Ne
Pokud ano, uveďte popis těchto opcí:
Je-li znám, uveďte předběžný harmonogram, kdy mohou být tyto opce uplatněny:
v měsících:    nebo dnech:    (ode dne zadání zakázky)
Počet možných obnovení:    nebo rozsah: od    do 
Pokud je znám, uveďte v případě obnovitelných zakázek na dodávky či služby předpokládaný harmonogram pro následné zakázky:
v měsících:    nebo dnech:    (ode dne zadání zakázky)
II.3) DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY NEBO LHŮTA PRO DOKONČENÍ
V měsících:    nebo dnech:    (ode dne zadání zakázky)
nebo zahájení
         dokončení
 
ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE
III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Požadované zálohy a záruky
Zadavatel nebude poskytovat zálohy
III.1.2) Hlavní podmínky financování a platební podmínky a/nebo odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují
viz zadávací dokumentace, dálkově volně přístupná na Profilu zadavatele: zakazky.upol.cz
III.1.3) Právní forma, kterou musí mít seskupení dodavatelů, jimž bude zakázka zadána
III.1.4) Další zvláštní podmínky, kterým plnění zakázky podléhá
Pokud ano, uveďte popis těchto zvláštních podmínek
III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
a) v souladu s § 54 písm. a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence pokud je v ní zapsán, b) v souladu s § 54 písm. b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci
III.2.2) Ekonomická a finanční způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Minimální úroveň případně požadovaných norem:
- v souladu s § 55 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. - v souladu s § 55 odst. 1 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb. viz zadávací dokumentace, dálkově volně přístupná na Profilu zadavatele: zakazky.upol.cz
III.2.3) Technická způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Minimální úroveň případně požadovaných norem:
- v souladu s § 56 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. - v souladu s § 56 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb. - v souladu s § 56 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. viz zadávací dokumentace, dálkově volně přístupná na Profilu zadavatele: zakazky.upol.cz
III.2.4) Vyhrazené zakázky Ne

III.3) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE NA ZAKÁZKY NA SLUŽBY
III.3.1) Poskytování dané služby je vyhrazeno určité profesi
Pokud ano, uveďte odkaz na příslušné právní nebo jiné předpisy:
III.3.2) Právnické osoby by měly uvést jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané služby
 
ODDÍL IV: ŘÍZENÍ
IV.1) DRUH ŘÍZENÍ
IV.1.1) Druh řízení
Otevřené
IV.1.2) Omezení počtu zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídek nebo k účasti (užší a jednací dialog, soutěžní dialog)
Předpokládaný počet zájemců: 
nebo předpokládaný minimální počet    a, případně, maximální počet 
Kritéria pro výběr omezeného počtu zájemců:
IV.1.3) Snížení počtu zájemců během jednání nebo dialogu (jednací řízení, soutěžní dialog)
Použití vícekolového řízení, během něhož dochází k postupnému snížení počtu hodnocených variant nebo nabídek Ne
IV.2) KRITÉRIA PRO ZADÁNÍ ZAKÁZKY
IV.2.1) Kritéria pro zadání zakázky
Nejnižší nabídková cena
Kritéria Váha
IV.2.2) Bude použita elektronická aukce Ne
Pokud ano, uveďte další informace o elektronické aukci
IV.3) ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE
IV.3.1) Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem
CRH_FYT/2011
IV.3.2) Předchozí zveřejnění tákající se stejné zakázky Ne
Pokud ano,
Číslo oznámení v Úř. věst.:    ze dne 
Jiná předchozí zveřejnění
Číslo oznámení v Úř. věst.:    ze dne 
Číslo oznámení v Úř. věst.:    ze dne 
IV.3.3) Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů (s vyjímkou DNS) nebo dokumentace soutěžního dialogu (v případě soutěžního dialogu)
Lhůta pro doručení žádostí o dokumentaci nebo pro přístup k dokumentům
Datum: Čas:
Dokumentace za úplatu Ne
Pokud ano, uveďte cenu: Měna:
Podmínky a způsob platby:
IV.3.4) Lhůta pro doručení nabídek nebo přijetí žádostí o účast
Datum: 21.11.2011 Čas: 09:00
IV.3.5) Datum odeslání výzvy k podání nabídek nebo k účasti vybraným zájemcům (v případě omezeného a jednacího řízení a soutěžního dialogu)
Datum:
IV.3.6) Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být nabídky nebo žádosti o účast vypracovány
CS
Jiné:
IV.3.7) Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán (otevřené řízení)
Do:
nebo doba trvání v měsících:    nebo dnech:  150  (od uplynutí lhůty pro doručení nabídek)
IV.3.8) Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 21.11.2011 Čas: 13:00
Místo: PřF UP v Olomouci - areál Holice
Osoby, které jsou oprávněny být přítomny při otevírání nabídek
 
ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE
VI.1) JDE O OPAKOVANOU ZAKÁZKU Ne
Pokud ano, uveďte předpokládané datum zveřejnění dalších oznámení:
VI.2) ZAKÁZKA SE VZTAHUJE K PROJEKTU NEBO PROGRAMU FINANCOVANÉMU Z PROSTŘEDKŮ SPOLEČENSTVÍ Ano
Pokud ano, uveďte odkaz na tyto projekty či programy:
Tato veřejná zakázka souvisí s realizací projektu „Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum“, reg.č. CZ.1.05/2.1.00/01.0007, v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace
VI.3) DALŠÍ INFORMACE
viz zadávací dokumentace, dálkově volně přístupná na Profilu zadavatele: zakazky.upol.cz
VI.4) ODVOLACÍ ŘÍZENÍ
VI.4.1) Subjekt odpovědný za odvolací řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno PSČ: 604 55 Stát: CZ
E-mail: Tel.: +420 542 167 811
Internetová adresa (URL): www.compet.cz Fax: +420 542 167 115
Subjekt odpovědný za mediační řízení
Úřední název:
Poštovní adresa:
Obec: PSČ:  Stát: 
E-mail: Tel.: 
Internetová adresa (URL): Fax: 
VI.4.2) Podání odvolání
Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání:
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se dodavatel dozvěděl o úkonu zadavatele, který napadá. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 10 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i zadavateli do 10 dnů od doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud zadavatel o námitkách nerozhodl.
VI.4.3) Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání
Úřední název:
Poštovní adresa:
Obec: PSČ:  Stát: 
E-mail: Tel.: 
Internetová adresa (URL): Fax: 
VI.5) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ: 20.09.2011
 
PŘÍLOHA A
DALŠÍ ADRESY A KONTAKTNÍ MÍSTA
I) ADRESY A KONTAKTNÍ MÍSTA, NA KTERÝCH LZE ZÍSKAT DALŠÍ INFORMACE
Úřední název:
Poštovní adresa:
Obec: PSČ:  Stát: 
Kontaktní místa: Tel.: 
K rukám:
E-mail: Fax: 
Internetová adresa (URL): 
II) ADRESY A KONTAKTNÍ MÍSTA, NA KTERÝCH LZE ZÍSKAT ZADÁVACÍ DOKUMENTACI A DALŠÍ DOKUMENTY (VČETNĚ DOKUMENTŮ TÝKAJÍCÍCH SE SOUTĚŽNÍHO DIALOGU A DYNAMICKÉHO NÁKUPNÍHO SYSTÉMU)
Úřední název:
Poštovní adresa:
Obec: PSČ:  Stát: 
Kontaktní místa: Tel.: 
K rukám:
E-mail: Fax: 
Internetová adresa (URL): 
III) ADRESY A KONTAKTNÍ MÍSTA, KAM JE TŘEBA ZASLAT NABÍDKY/ŽÁDOSTI O ÚČAST
Úřední název:
Poštovní adresa:
Obec: PSČ:  Stát: 
Kontaktní místa: Tel.: 
K rukám:
E-mail: Fax: 
Internetová adresa (URL): 
 
PŘÍLOHA B
INFORMACE O ČÁSTECH ZAKÁZKY
Číslo:   1   
 
Datum odeslání do TED: 22.09.2011
Značka formuláře v TED:
Datum zveřejnění v TED:
Forma zadání: elektronická (Česká pošta, s.p., primární datový zdroj, ověřeno elektronickým podpisem)
Související formuláře: Datum zveřejnění:
 
Ostatní související formuláře: Datum zveřejnění:

Príloha
Stiahnuť súťaž v PDF


Zákazka sa nachádza v kategórii:

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie