Vyhlásená súťaž 
Obstarávateľ
Popis zákazky
Navrhovaná stavba kanalizácie sa nachádza v katastrálnom území obce Golianovo. Jedná sa o líniovú stavbu rozsiahlestavenisko. Výber lokality pre umiestnenie stavby je podmienený majetkovým právom stavebníka (alebo iným právom vzmysle Stavebného zákona) k pozemno-knižným parceliam miestnych komunikácií a štátnych ciest v katastri obce. AreálČOV je navrhnutý na parcele č.873/2 vedľa toku Kadaň. Keďže do toku v blízkosti tohto miesta zasahuje vzdutie hladinyspôsobené priehradou, nie je vhodné priame vypúšťanie vyčistenej vody do tohto úseku. Vyústenie odtokového potrubiaz ČOV je navrhnuté až za priehradou, do upraveného koryta toku s prúdiacou vodou.  Prívod odpadovej vody z intravilánu obce Veľký Lapáš zabezpečí čerpacia stanica na konci obce, s výtlačným potrubímzaústeným do navrhovanej stoky A v Golianove (ČS s výtlačným potrubím vo Veľkom Lapáši nie je súčasťou tohtoprojektu). Stoková sieť na území obce Golianovo je vedená v súlade s prirodzeným sklonom terénu, so zvažovaním kpotoku. Trasa kanalizácie je navrhnutá v zelených pásoch pozdĺž miestnych a štátnych komunikácií, v krajniciachmiestnych komunikácií a v trávnatom povrchu pozdĺž vodného toku, v nevyhnutnom prípade v spevnenom okraji cesty.Umiestnenie stavby je znázornené na podklade katastrálnej mapy v grafickej prílohe C.2 Prehľadná situácia.Podrobnejšie umiestnenie stokovej siete je v grafických prílohách D.1-6 Situácie M 1500.  VYBUDOVANÉ ČASTI STAVBY A ZMENA STAVBY Vybudované - gravitačná kanalizácia 145,2 m DN400 (vetva A medzi Š3 až Š7) - gravitačná kanalizácia 227,6 m DN300 (vetva A2 medzi Š7 až Š48) - potrubné prepoje v areáli ČOV - hrubá stavba ČOV 
1/5
- vodovodná prípojka k ČOV - el. prípojka k ČOV, oplotenie, prístupová cesta (bez krycej vrstvy)  Bližšia charakteristika predmetu zákazky je špecifikovaná v projektovej dokumentácii a v časti B.1 Opis predmetuzákazky.
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie

Pre detailné zobrazenie musíte byť prihlásený.

Zaregistrujte sa na 10 – dňové testovanie zdarma,vyberte si kategórie podľa Vašho zamerania a okamžite získajte nové obchodné príležitosti na Váš e-mail.

 RegistrovaťObstarávanie sa nachádza v kategórii:

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie