Výsledok súťaže 
Obstarávateľ

Popis zákazky
Stručný popis:
Veřejná zakázka je rozdělena do dvou částí: a) část A – Výměna zdrojů tepla v logistickém areálu Prologis Park Rudná I. - předpokládaná hodnota 23 819 640,23 Kč bez DPH b) část B – Výměna osvětlení v logistickém areálu Prologis Park Rudná I. - předpokládaná hodnota 9 500 658,11 Kč bez DPH
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie


F03 - Oznámení o výsledku zadávacího řízení


Název zakázky: Dodávka zdrojů tepla a osvětlení v logistickém areálu Prologis Park Rudná I.

Stav: Zveřejněno ve VVZ

Evidenční číslo formuláře: F2019-016892

Evidenční číslo souvisejícího formuláře: F2018-031209

Evidenční číslo zakázky: Z2018-031209

Číslo oznámení TED: 2019/S 098-237096

Datum uveřejnění ve VVZ: 22.05.2019 14:01:54

Název zadavatele: Prologis Czech Republic LX s.r.o.

IČO zadavatele: 27107817
Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa

 Úřední název: Prologis Czech Republic LX s.r.o.

 IČO: 27107817

 Poštovní adresa: Na Dlouhém 79, Jažlovice

 Obec: Říčany

 PSČ: 251 01

 Země: CZ

 Kontaktní osoba: Pavla Ryšánková

 Tel.: +420 725370047

 E-mail: PRysankova@prologis.com

 Kód NUTS: CZ020

 Hlavní adresa: (URL): www.prologis.com

 Adresa profilu zadavatele: (URL): www.tenderarena.cz/profily/PrologisLX

I.2)Společné zadávání veřejných zakázek

I.4)Druh veřejného zadavatele

 Jiný druh

 Obchodní společnost

I.5)Hlavní předmět činnosti

 Jiné činnosti
 Pronájem a správa nebytových prostor

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název

 Dodávka zdrojů tepla a osvětlení v logistickém areálu Prologis Park Rudná I.

II.1.2)Hlavní kód CPV

 42515000

II.1.3)Druh zakázky

 Dodávky

II.1.4)Stručný popis

 Veřejná zakázka je rozdělena do dvou částí: a) část A – Výměna zdrojů tepla v logistickém areálu Prologis Park Rudná I. - předpokládaná hodnota 23 819 640,23 Kč bez DPH b) část B – Výměna osvětlení v logistickém areálu Prologis Park Rudná I. - předpokládaná hodnota 9 500 658,11 Kč bez DPH

II.1.6)Informace o částech zakázky

 Zakázka je rozdělena na části: ano

II.1.7)Konečná hodnota veřejné zakázky

 Hodnota: 29 335 633,00

 Měna: CZK

II.2)Popis
II.2.1)Název

 část A – Výměna zdrojů tepla v logistickém areálu Prologis Park Rudná I.

 Část zakázky č.: 1

II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV

 42515000

 42511100

II.2.3)Místo plnění

 Kód NUTS: CZ020

 Hlavní místo dodání nebo plnění: Logistický areál Prologis Park Rudná I (haly označené jako DC2, DC3, DC9, DC13, DC14), K Vypichu 979, 1049, 1108, 1138 a 1139, 252 19, Rudná

II.2.4)Popis zakázky

 Výměna zdrojů tepla v logistickém areálu Prologis Park Rudná I. 1. Dodávka zdrojů tepla se systémem měření a regulace 2. Instalace / montáž zdrojů tepla a příslušenství 3. Dodávka a instalace odtahů 4. Revize 5. Uvedení do provozu 6. Zaškolení v obsluze Bližší informace jsou uvedeny v ZD

 Cena - Váha

II.2.11)Informace o opcích

II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie

 Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropske unie: ano

 Identifikujte projekt: „Úspory energie LOGISTICKÉHO AREÁLU PROLOGIS PARK Rudná I.“ (reg. č. CZ.01.3.10/0.0/0.0/16_061/0011966) financovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

II.2.14)Další informace

II.2)Popis
II.2.1)Název

 část B – Výměna osvětlení v logistickém areálu Prologis Park Rudná I.

 Část zakázky č.: 2

II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV

 31524100

 45311200

II.2.3)Místo plnění

 Kód NUTS: CZ020

 Hlavní místo dodání nebo plnění: Logistický areál Prologis Park Rudná I (haly označené jako DC2, DC3, DC14), K Vypichu 979, 1049 a 1139, 252 19, Rudná

II.2.4)Popis zakázky

 Výměna osvětlení v logistickém areálu Prologis Park Rudná I. 1. Demontáž stávajícího osvětlení v dotčených objektech 2. Instalace nového světelného systému vč. rozvodů, nouzového osvětlení s UPS a protipožárních tras (dodávka, montáž a doprava na místo plnění a proškolení uživatele v obsluze) 3. Úprava rozvaděče. 4. Měření osvětlení vč. závěrečné zprávy. 5. Výchozí revize elektro vč. závěrečné zprávy

 Cena - Váha

II.2.11)Informace o opcích

II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie

 Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropske unie: ano

 Identifikujte projekt: „Úspory energie LOGISTICKÉHO AREÁLU PROLOGIS PARK Rudná I.“ (reg. č. CZ.01.3.10/0.0/0.0/16_061/0011966) financovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

II.2.14)Další informace

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení

 Otevřené řízení

IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému

IV.1.6)Informace o elektronické aukci

IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)

 Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano

IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení

 Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2018/S 176-398512

IV.2.8)Informace o ukončení dynamického nákupního systému

IV.2.9)Informace o ukončení výzvy k účasti v soutěži oznámené prostřednictvím předběžného oznámení

Oddíl V: Zadání zakázky

 Část zakázky č.: 1

 Název: část A – Výměna zdrojů tepla v logistickém areálu Prologis Park Rudná I.

 Zakázka/část je zadaná: ano

V.1)Informace o nezadání zakázky

V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy

 15.04.2019

V.2.2)Informace o nabídkách
 Počet obdržených nabídek: 8
 Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 8
 Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 8
 Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne

V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

 Úřední název: Schulte TZB, s.r.o.

 IČO: 25622242

 Poštovní adresa: Pod altánem 89/93

 Obec: Praha - Strašnice

 PSČ: 10000

 Země: CZ

 Tel.: +420 602766376

 E-mail: soldat@schulte-tzb.cz

 Kód NUTS: CZ010

 Internetová adresa: (URL): www.schulte-tzb.cz/

 Dodavatelem je malý či střední podnik: ano

V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části

 Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 23 819 640,23

 Měna: CZK

 Konečná hodnota zakázky/položky: 21 023 310,00

 Měna: CZK

V.2.5)Informace o subdodávkách

 Část zakázky č.: 2

 Název: část B – Výměna osvětlení v logistickém areálu Prologis Park Rudná I.

 Zakázka/část je zadaná: ano

V.1)Informace o nezadání zakázky

V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy

 29.04.2019

V.2.2)Informace o nabídkách
 Počet obdržených nabídek: 9
 Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 9
 Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 9
 Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne

V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

 Úřední název: EULED, s.r.o.

 IČO: 24164895

 Poštovní adresa: Durychova 101/66

 Obec: Praha 4

 PSČ: 14200

 Země: CZ

 Tel.: +420 724357453

 E-mail: robert@euled.cz

 Kód NUTS: CZ010

 Internetová adresa: (URL): www.euled.cz/

 Dodavatelem je malý či střední podnik: ano

V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části

 Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 9 500 658,11

 Měna: CZK

 Konečná hodnota zakázky/položky: 8 312 323,00

 Měna: CZK

V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu

 Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

 Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7

 Obec: Brno

 PSČ: 604 55

 Země: CZ

 Tel.: +420 542167111

 E-mail: posta@uohs.cz

 Fax: +420 542167112

 Internetová adresa: (URL): www.uohs.cz/

VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení

VI.4.3)Přezkumné řízení

 Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení

 Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

 Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7

 Obec: Brno

 PSČ: 604 55

 Země: CZ

 Tel.: +420 542167111

 E-mail: posta@uohs.cz

 Fax: +420 542167112

 Internetová adresa: (URL): www.uohs.cz/

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení

 20.05.2019Úplne znenie zákazky nájdete na adrese:
https://vestnikverejnychzakazek.cz/Form03/Display/118455

Príloha
Stiahnuť súťaž v PDF


Zákazka sa nachádza v kategórii:

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie