Výsledok súťaže 
Obstarávateľ

Popis zákazky
Stručný popis:
Předmětem veřejné zakázky je:
a) sdružená dodávka elektrické energie (dále i „elektřina“) a plynu1, a to včetně souvisejících služeb, zajištění přenosu, distribuce a systémových služeb dodávky sjednaného množství elektřiny a plynu dodavatelem pro zadavatele,
b) převzetí zodpovědnosti za odchylku ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném znění, a vyhlášky č. 408/2015 Sb. o Pravidlech trhu s elektřinou.
c) zajištění přístupu zadavatele k on-line sledování odběrů elektřiny a plynu.
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie


F03 - Oznámení o výsledku zadávacího řízení


Název zakázky: Dodávky elektrické energie a plynu pro ČPZP

Stav: Zveřejněno ve VVZ

Evidenční číslo formuláře: F2019-010470

Evidenční číslo souvisejícího formuláře: F2018-044917

Evidenční číslo zakázky: Z2018-044917

Číslo oznámení TED: 2019/S 066-154301

Datum uveřejnění ve VVZ: 03.04.2019 14:01:47

Název zadavatele: Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa

 Úřední název: Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

 Poštovní adresa: Jeremenkova 11

 Obec: Ostrava

 Země: CZ

 Kontaktní osoba: VIA Consult a.s.

 Tel.: +420 605201156

 E-mail: zadavacirizeni@viaconsult.cz

 Kód NUTS: CZ080

 Hlavní adresa: (URL): www.cpzp.cz/main/index.php

 Adresa profilu zadavatele: (URL): nen.nipez.cz/profil/CPZP

I.2)Společné zadávání veřejných zakázek

I.4)Druh veřejného zadavatele

 Jiný druh

 Zdravotní pojišťovna

I.5)Hlavní předmět činnosti

 Jiné činnosti
 Zdravotní pojištění

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název

 Dodávky elektrické energie a plynu pro ČPZP

II.1.2)Hlavní kód CPV

 09310000

II.1.3)Druh zakázky

 Dodávky

II.1.4)Stručný popis

 Předmětem veřejné zakázky je:
a) sdružená dodávka elektrické energie (dále i „elektřina“) a plynu1, a to včetně souvisejících služeb, zajištění přenosu, distribuce a systémových služeb dodávky sjednaného množství elektřiny a plynu dodavatelem pro zadavatele,
b) převzetí zodpovědnosti za odchylku ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném znění, a vyhlášky č. 408/2015 Sb. o Pravidlech trhu s elektřinou.
c) zajištění přístupu zadavatele k on-line sledování odběrů elektřiny a plynu.

II.1.6)Informace o částech zakázky

 Zakázka je rozdělena na části: ano

II.1.7)Konečná hodnota veřejné zakázky

 Hodnota: 4 626 220,00

 Měna: CZK

II.2)Popis
II.2.1)Název

 Dodávka elektrické energie VN a NN

 Část zakázky č.: 1

II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV

 09310000

II.2.3)Místo plnění

 Kód NUTS: CZ080

 Hlavní místo dodání nebo plnění: Elektřina VN: Jeremenkova 161/11, Ostrava – Vítkovice, PSČ 703 00.
Elektřina NN: Seznam odběrných míst zadavatele ke dni zahájení zadávacího řízení je uveden v příloze č. 8 zadávací dokumentace.

II.2.4)Popis zakázky

 Dodávka elektřiny ze sítí vysokého napětí (VN):
Jedná se o sdruženou dodávku elektřiny ze sítě vysokého napětí (VN) zajišťovanou přes trafostanici ve vlastnictví zadavatele.
Dodávka elektřiny ze sítí nízkého napětí:
Jedná se o sdruženou dodávku elektřiny ze sítí nízkého napětí (NN) pro zadavatelem stanovená odběrná místa. Seznam odběrných míst zadavatele ze sítí NN ke dni zahájení zadávacího řízení a předpokládaná roční spotřeba jsou uvedeny v přílohách č. 8 a 10 zadávací dokumentace.

 Cena - Váha

II.2.11)Informace o opcích

II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie

 Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropske unie: ne

II.2.14)Další informace

II.2)Popis
II.2.1)Název

 Dodávka zemního plynu

 Část zakázky č.: 2

II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV

 09123000

II.2.3)Místo plnění

 Kód NUTS: CZ080

 Hlavní místo dodání nebo plnění: Seznam odběrných míst zadavatele ke dni zahájení zadávacího řízení je uveden v příloze č. 9 zadávací dokumentace.

II.2.4)Popis zakázky

 Jedná se o sdruženou dodávku plynu pro zadavatelem stanovená odběrná místa. Seznam odběrných míst zadavatele ke dni zahájení zadávacího řízení a předpokládaná roční spotřeba jsou uvedeny v přílohách č. 9 a 11 zadávací dokumentace.

 Cena - Váha

II.2.11)Informace o opcích

II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie

 Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropske unie: ne

II.2.14)Další informace

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení

 Otevřené řízení

IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému

IV.1.6)Informace o elektronické aukci

IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)

 Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne

IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení

 Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2018/S 248-572574

IV.2.8)Informace o ukončení dynamického nákupního systému

IV.2.9)Informace o ukončení výzvy k účasti v soutěži oznámené prostřednictvím předběžného oznámení

Oddíl V: Zadání zakázky

 Část zakázky č.: 1

 Zakázka/část je zadaná: ano

V.1)Informace o nezadání zakázky

V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy

 28.03.2019

V.2.2)Informace o nabídkách
 Počet obdržených nabídek: 2
 Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne

V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

 Úřední název: Pražská plynárenská, a.s.

 IČO: 60193492

 Poštovní adresa: Národní 37/38

 Obec: Praha - Nové Město

 PSČ: 11000

 Země: CZ

 Tel.: +420 727858021

 E-mail: david.hruza@ppas.cz

 Kód NUTS: CZ010

 Internetová adresa: (URL): www.ppas.cz/

 Dodavatelem je malý či střední podnik: ne

V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části

 Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 8 000 000,00

 Měna: CZK

 Konečná hodnota zakázky/položky: 4 626 220,00

 Měna: CZK

V.2.5)Informace o subdodávkách

 Část zakázky č.: 2

 Název: Dodávka zemního plynu

 Zakázka/část je zadaná: ne

V.1)Informace o nezadání zakázky

 Jiné důvody (ukončení řízení)

V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy

V.2.2)Informace o nabídkách

V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části

V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace

 Odůvodnění zrušení části zakázky č. 2:
V průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval. Zadavatel po hodnocení nabídek provedl aukci v prostředí elektronického nástroje NEN. Výsledky aukce však nebylo možné z důvodu technických potíží s elektronickým nástrojem zhodnotit a na aukční hodnoty tedy nelze brát zřetel.
Proto se zadavatel rozhodl v souladu s § 127 odst. 2 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zrušit část 2 zadávací řízení a následně vyhlásit nové zadávací, kde bude hodnocení nabídek provedeno bez použití aukce.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu

 Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

 Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7

 Obec: Brno

 PSČ: 604 55

 Země: CZ

 Tel.: +420 542167111

 E-mail: posta@uohs.cz

 Fax: +420 542167112

 Internetová adresa: (URL): www.uohs.cz/

VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení

VI.4.3)Přezkumné řízení

 Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení

 Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

 Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7

 Obec: Brno

 PSČ: 604 55

 Země: CZ

 Tel.: +420 542167111

 E-mail: posta@uohs.cz

 Fax: +420 542167112

 Internetová adresa: (URL): www.uohs.cz/

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení

 01.04.2019Úplne znenie zákazky nájdete na adrese:
https://vestnikverejnychzakazek.cz/Form03/Display/111468

Príloha
Stiahnuť súťaž v PDF


Zákazka sa nachádza v kategórii:

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie