Výsledok súťaže 
Obstarávateľ

Popis zákazky
Definícia predmetu súťaže návrhov a projektu/predmetu zákazky
Predmetom súťaže návrhov je vytvorenie rámcového návrhu dynamického mikrosimulačného modelu za účelom realizácie modelových mikrosimulácií v rámci dôchodkového systému Slovenskej republiky pri zohľadnení súčasných prístupov využívaných v popredných krajinách EÚ, pričom sa budú brať do úvahy min. nasledovné prvky:
Pochopenie správania jednotlivca, ich individuálne rozhodnutia v rôznych situáciách.
Analýza dôsledkov dôchodkovej reformy.
Lepšie pochopenie hlavných faktorov ovplyvňujúcich výsledky.
Modelovanie I. dôchodkového piliera
Modelovanie II. dôchodkového piliera.
Predmetom projektu/predmetu zákazky (po ukončení predmetnej súťaže návrhov následne zadaného priamym rokovacím konaním podľa § 58 písm. h) zákona) je zabezpečenie odborných finančných poradenských služieb pre:
-vypracovanie podrobnej analýzy dostupnej údajovej databázy,
-dopracovanie návrhu funkčného dynamického mikrosimulačného modelu založeného na administratívnych údajoch o jednotlivcoch za účelom analýz vývoja dôchodkového systému (priebežne financovaného dôchodkového systému a systému starobného dôchodkového sporenia) v Slovenskej republike a jeho budúcich úprav (resp. pri zmene politík) v súlade s rámcovým návrhom dynamického mikrosimulačného modelu, ktorý vzíde z tejto súťaže návrhov,
-dodanie funkčného aplikačného programového vybavenia pre uskutočňovanie dynamických modelových mikrosimulácií
splňujúci nadefinované požiadavky vyhlasovateľa,
-dodanie kompletnej dokumentácie vrátane príručky na užívanie a administráciu tohto programového produktu a popis
jeho softwarového riešenia,
-zaškolenie užívateľov.
Cieľ projektu
Cieľom projektu je vytvoriť predpoklady pre lepšie nastavenie dôchodkového systému v SR a rozhodovanie ohľadom
jeho ďalšieho vývoja.
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)
Inštitút pre výskum práce a rodiny
Vnútroštátne identifikačné číslo: 30847451
Župné nám. 5-6 , 81241 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Inštitút pre výskum práce a rodiny, Župné nám. 5-6 812 41 Bratislava
Kontaktná osoba: JUDr. Ľubomír Púček
Telefón: +421 255568734
Fax: +421 255568734
Email: office@pangen.sk
Internetová adresa (internetové adresy)
I.2) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.3) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Iné (uveďte)
Iný predmet (špecifikujte): vedeckovýskumná činnosť v oblasti sociálnej a rodinnej politiky, politiky trhu práce a zamestnanosti, zamestnaneckých vzťahov a v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
I.4) ZADANIE ZÁKAZKY V MENE INÝCH VEREJNÝCH OBSTARÁVATEĽOV/OBSTARÁVATEĽOV
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov/obstarávateľov
Nie
ODDIEL II: PREDMET SÚŤAŽE NÁVRHOV/OPIS NÁVRHU
II.1) OPIS
II.1.1) Názov súťaže návrhov/projektu podľa verejného obstarávateľa/obstarávateľa
Dynamický mikrosimulačný model
II.1.2) Stručný opis
Definícia predmetu súťaže návrhov a projektu/predmetu zákazky
Predmetom súťaže návrhov je vytvorenie rámcového návrhu dynamického mikrosimulačného modelu za účelom realizácie modelových mikrosimulácií v rámci dôchodkového systému Slovenskej republiky pri zohľadnení súčasných prístupov využívaných v popredných krajinách EÚ, pričom sa budú brať do úvahy min. nasledovné prvky:
Pochopenie správania jednotlivca, ich individuálne rozhodnutia v rôznych situáciách.
Analýza dôsledkov dôchodkovej reformy.
Lepšie pochopenie hlavných faktorov ovplyvňujúcich výsledky.
Modelovanie I. dôchodkového piliera
Modelovanie II. dôchodkového piliera.
Predmetom projektu/predmetu zákazky (po ukončení predmetnej súťaže návrhov následne zadaného priamym rokovacím konaním podľa § 58 písm. h) zákona) je zabezpečenie odborných finančných poradenských služieb pre:
-vypracovanie podrobnej analýzy dostupnej údajovej databázy,
-dopracovanie návrhu funkčného dynamického mikrosimulačného modelu založeného na administratívnych údajoch o jednotlivcoch za účelom analýz vývoja dôchodkového systému (priebežne financovaného dôchodkového systému a systému starobného dôchodkového sporenia) v Slovenskej republike a jeho budúcich úprav (resp. pri zmene politík) v súlade s rámcovým návrhom dynamického mikrosimulačného modelu, ktorý vzíde z tejto súťaže návrhov,
-dodanie funkčného aplikačného programového vybavenia pre uskutočňovanie dynamických modelových mikrosimulácií
splňujúci nadefinované požiadavky vyhlasovateľa,
-dodanie kompletnej dokumentácie vrátane príručky na užívanie a administráciu tohto programového produktu a popis
jeho softwarového riešenia,
-zaškolenie užívateľov.
Cieľ projektu
Cieľom projektu je vytvoriť predpoklady pre lepšie nastavenie dôchodkového systému v SR a rozhodovanie ohľadom
jeho ďalšieho vývoja.
II.1.3) Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 79412000-5
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 48462000-4, 72212462-5
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.1.1) REFERENČNÉ ČÍSLO SPISU, KTORÉ PRIDELIL VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
01/2014
IV.1.2) Informácie o predchádzajúcich uverejneniach
Predchádzajúce uverejnenie/uverejnenia týkajúce sa tejto súťaže Áno
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2014/S 031-050533
z: 13.02.2014
ODDIEL V: VÝSLEDKY SÚŤAŽE
Názov: Dynamický mikrosimulačný model č. 001
V.1) VÝBER NAJVHODNEJŠIEHO NÁVRHU A UDELENÉ SÚŤAŽNÉ CENY
V.1.1) Počet uchádzačov
4
V.1.2) Počet zahraničných uchádzačov
1
V.1.3) Meno (mená) a adresa (adresy) víťaza (víťazov) súťaže
BDO, spol. s r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 35836032
Zochova 6-8 , 81103 Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 257106666
Email: recepcia@bdoslovakia.com
Internetová adresa (URL): www.bdoslovakia.com/sk
V.1.4) HODNOTA OCENENÍ
Hodnota udelených ocenení a/alebo odmien bez DPH: 400,0000 EUR
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Súťaž návrhov sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie Áno
Uveďte odkaz na projekt (projekty) a/alebo program (programy): Program PROGRESS
VI.3) ODVOLACIE KONANIE
VI.3.1) Orgán zodpovedný za odvolacie konanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Dunajská 68, P.O.BOX 58
82004
Bratislava 24

Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):
Kontaktná osoba:
Mobil:
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Email:
Internetová adresa (URL): www.uvo.gov.sk
Orgán zodpovedný za mediáciu
Inštitút pre výskum práce a rodiny
Župné nám. 5-6 , 81241 Bratislava- mestská časť Staré Mesto

Slovensko
Telefón: +421 220442401
Fax: +421 220442215
Email: ivpr@ivpr.gov.sk
Internetová adresa (URL): www.ivpr.gov.sk
VI.3.2) Podanie odvolania
Presné informácie o termínoch na podanie odvolania: Presné informácie o termínoch na podanie odvolania: V zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
VI.3.3) Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania
Úrad pre verejné obstarávanie
Dunajská 68, P.O.BOX 58
82004
Bratislava 24

Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):
Kontaktná osoba:
Mobil:
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Email:
Internetová adresa (URL): www.uvo.gov.sk
VI.4) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
30.04.2014

7300 - VNA

Príloha
Stiahnuť súťaž v PDF


Obstarávanie sa nachádza v kategórii:

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie