Výsledok súťaže 
Obstarávateľ

Popis zákazky
Stručný popis:
Předmětem zakázky je zakoupení přístupu do vědeckých databází InCites pro Centrálního Zadavatele a další Zadavatele stanovené v příloze č. 1 výzvy k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění.
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie


F03 - Oznámení o výsledku zadávacího řízení


Název zakázky: EIZ Clarivate II - InCites

Stav: Zveřejněno ve VVZ

Evidenční číslo formuláře: F2019-000822

Evidenční číslo zakázky: Z2019-000822

Datum uveřejnění ve VVZ: 11.01.2019 2:07:05

Název zadavatele: Národní technická knihovna

IČO zadavatele: 61387142
Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa

 Úřední název: Národní technická knihovna

 IČO: 61387142

 Poštovní adresa: Technická 2710/6

 Obec: Praha 6

 PSČ: 16080

 Země: CZ

 Kontaktní osoba: Public Market Advisory s.r.o., JUDr. Michal Šilhánek

 Tel.: +420 602162198

 E-mail: m.silhanek@pmadvisory.cz

 Kód NUTS: CZ010

 Hlavní adresa: (URL): www.techlib.cz/cs/

 Adresa profilu zadavatele: (URL): nen.nipez.cz/profil/NTK

I.2)Společné zadávání veřejných zakázek

 Zakázku zadává centrální zadavatel

I.4)Druh veřejného zadavatele

 Veřejnoprávní instituce

I.5)Hlavní předmět činnosti

 Vzdělávání

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název

 EIZ Clarivate II - InCites

II.1.2)Hlavní kód CPV

 64216200

II.1.3)Druh zakázky

 Služby

II.1.4)Stručný popis

 Předmětem zakázky je zakoupení přístupu do vědeckých databází InCites pro Centrálního Zadavatele a další Zadavatele stanovené v příloze č. 1 výzvy k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění.

II.1.6)Informace o částech zakázky

 Zakázka je rozdělena na části: ne

II.1.7)Konečná hodnota veřejné zakázky

 Hodnota: 329567,00

 Měna: USD

II.2)Popis
II.2.1)Název

II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV

 64216200

II.2.3)Místo plnění

 Kód NUTS: CZ010

 Hlavní místo dodání nebo plnění: Technická 6/2710, 160 80 Praha 6 - Dejvice, Česká republika

II.2.4)Popis zakázky

 Předmětem zakázky je zakoupení přístupu do vědeckých databází InCites pro Centrálního Zadavatele a další Zadavatele stanovené v příloze č. 1 výzvy k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění.

 Cena - Váha

II.2.11)Informace o opcích

II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie

 Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropske unie: ano

 Identifikujte projekt: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_040/0003542

II.2.14)Další informace

 Doplnění k oddílu I.2) Společné zadávání veřejných zakázek - pověřující zadavatelé jsou uvedeni v příloze č. 1 výzvy k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění, uveřejněné na profilu zadavatele.
Doplnění k II.2.5
S ohledem na skutečnost, že zakázka je zadávána v JŘBU a jednání probíhalo pouze s jedním účastníkem, zadavatel tak neprováděl hodnocení nabídek.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení

 Zadání zakázky bez předchozího uveřejnění výzvy k účasti v soutěži v Úředním věstníku Evropské unie v níže uvedených případech.

IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému

IV.1.6)Informace o elektronické aukci

IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)

 Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano

IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení

IV.2.8)Informace o ukončení dynamického nákupního systému

IV.2.9)Informace o ukončení výzvy k účasti v soutěži oznámené prostřednictvím předběžného oznámení

Oddíl V: Zadání zakázky

 Název: EIZ Clarivate II - InCites

 Zakázka/část je zadaná: ano

V.1)Informace o nezadání zakázky

V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy

 27.12.2018

V.2.2)Informace o nabídkách
 Počet obdržených nabídek: 1
 Počet nabídek obdržených od uchazečů ze států, které nejsou členy EU: 1
 Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 1
 Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne

V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

 Úřední název: Clarivate Analytics LLC (US)

 Poštovní adresa: 1500 Spring Garden Street

 Obec: Philadelphia

 PSČ: 19130

 Země: US

 Tel.: +48 691702211

 E-mail: radek.budzichowski@Clarivate.com

 Kód NUTS: CZZZZ

 Internetová adresa: (URL): clarivate.com/

 Dodavatelem je malý či střední podnik: ne

V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části

 Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 7404382,00

 Měna: USD

 Konečná hodnota zakázky/položky: 329567,00

 Měna: USD

V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace

 K oddílu V.2.4) Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH) zadavatel upřesňuje, že údaj u předpokládané hodnoty je CZK a konečná hodnota zakázky v USD.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu

 Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

 Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7

 Obec: Brno

 PSČ: 604 55

 Země: CZ

 Tel.: +420 542167111

 E-mail: posta@uohs.cz

 Fax: +420 542167112

 Internetová adresa: (URL): www.uohs.cz/

VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení

VI.4.3)Přezkumné řízení

 Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení

 Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

 Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7

 Obec: Brno

 PSČ: 604 55

 Země: CZ

 Tel.: +420 542167111

 E-mail: posta@uohs.cz

 Fax: +420 542167112

 Internetová adresa: (URL): www.uohs.cz/

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení

 08.01.2019

Příloha D1: Obecné zakázky

 1. Odůvodnění použití jednacího řízení bez předchozího zveřejnění výzvy k účasti v soutěži v souladu s článkem 32 směrnice
2014/24/EU

 Práce, dodávky nebo služby mohou být poskytovány pouze konkrétním hospodářským subjektem z důvodu

 ochrany výhradních práv včetně práv duševního vlastnictví

 Vysvětlení: Důvodem pro zadání zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění dle ust. § 63 odst. 3 písm. c) ZZVZ je skutečnost, že dodavatel je výhradním vlastníkem práv k poptávanému plnění.


Úplne znenie zákazky nájdete na adrese:
https://vestnikverejnychzakazek.cz/Form03/Display/100582

Príloha
Stiahnuť súťaž v PDF


Zákazka sa nachádza v kategórii:

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie