Vyhlásená súťaž 
Obstarávateľ

Popis zákazky
Předmětem veřejné zakázky je výroba, tisk a dodávky předmětů uvedených v zadávací dokumentaci za účelem zajištění publicity.
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie
<165>martin.ondrousek@fnusa.cz <1330>posta@compet.cz <1733>hana.honkova@fnusa.cz
Název zakázky: FNUSA-ICRC - Tiskařské služby
OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE
 
Značka formuláře:  6006687902001 Typ formuláře:  Řádný
Evid. číslo v IS VZ US:  60066879 Číslo objednávky:  24/2011
Limity:  Podlimitní IČO zadavatele:  00159816
Datum zveřejnění:  21.10.2011 Datum skutečného odeslání:  18.10.2011
Zadavatel dle zákona č. 137/2006 Sb. nebo č. 139/2006 Sb.:  Ano
 
ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL
I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ ÚDAJE
Úřední název: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Poštovní adresa: Pekařská 53
Obec: Brno PSČ: 656 91 Stát: CZ
Kontaktní místa: Odbor právních věcí Tel.: 
K rukám: Martin Ondroušek
E-mail: Fax: 
Internetová adresa
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
www.fnusa.cz
Adresa profilu kupujícího (URL):
ezak.fnusa.cz/vz00000045
Další informace lze získat: jinde: vyplňte prosím přílohu A.I
Zadávací dokumentaci a další dokumenty (včetně dokumentů k soutěžnímu dialogu a k dynamickému nákupnímu systému) lze získat:
jinde: vyplňte prosím přílohu A.II
Nabídky či žádosti o účast musí být zaslány: jinde: vyplňte prosím přílohu A.III
I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE A HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI
Celostátní či federální úřad/agentura Zdravotnictví
Veřejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů Ne
 
ODDÍL II: PŘEDMĚT ZAKÁZKY
II.1) POPIS
II.1.1) Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem
FNUSA-ICRC - Tiskařské služby
II.1.2) Druh zakázky a místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění
Služby
Kategorie služeb:
Vydavatelské a tiskařské služby za úplatu nebo na smluvním základě
Hlavní místo plnění:
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Pekařská 53, 656 91 Brno, Česká republika
Kód NUTS: CZ064
II.1.3) Toto oznámení se týká Uzavření rámcové smlouvy
II.1.4) Informace o rámcové smlouvě Rámcová smlouva s jediným účastníkem
Počet   nebo, případně, nejvyšší předpokládaný
počet   účastníků rámcové smlouvy
Doba trvání rámcové smlouvy: v letech: 4  nebo měsících: 
Důvod překročení čtyřleté doby platnosti rámcové smlouvy:
Celková předpokládaná hodnota zakázek po celou dobu platnosti rámcové smlouvy:
Odhadovaná hodnota bez DPH: 2 372 633.00 Měna:  CZK
nebo rozsah: mezi:    a  Měna: 
Četnost a hodnota zakázek, které mají být zadány:
II.1.5) Stručný popis zakázky
Předmětem veřejné zakázky je výroba, tisk a dodávky předmětů uvedených v zadávací dokumentaci za účelem zajištění publicity.
II.1.6) Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)
Hlavní slovník Doplňkový slovník
Hlavní předmět 79810000-5
Další předměty
II.1.7) Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA) Ne
II.1.8) Rozdělení zakázky na části Ne
Pokud ano, nabídky by měly být předkládány pro:
II.1.9) Budou přijímány varianty Ne
II.2) MNOŽSTVÍ NEBO ROZSAH ZAKÁZKY
II.2.1) Celkové množství nebo rozsah:
Předpokládané množství dodávek je uvedeno v zadávací dokumentaci.
Je-li známa, uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:  2 372 633.00 Měna:  CZK
nebo rozsah: mezi:    a  Měna: 
II.2.2) Opce Ne
Pokud ano, uveďte popis těchto opcí:
Je-li znám, uveďte předběžný harmonogram, kdy mohou být tyto opce uplatněny:
v měsících:    nebo dnech:    (ode dne zadání zakázky)
Počet možných obnovení:    nebo rozsah: od    do 
Pokud je znám, uveďte v případě obnovitelných zakázek na dodávky či služby předpokládaný harmonogram pro následné zakázky:
v měsících:    nebo dnech:    (ode dne zadání zakázky)
II.3) DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY NEBO LHŮTA PRO DOKONČENÍ
V měsících:    nebo dnech:    (ode dne zadání zakázky)
nebo zahájení 01.01.2012
         dokončení 31.12.2015
 
ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE
III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Požadované zálohy a záruky
III.1.2) Hlavní podmínky financování a platební podmínky a/nebo odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují
Splatnost faktur 30 dnů.
III.1.3) Právní forma, kterou musí mít seskupení dodavatelů, jimž bude zakázka zadána
III.1.4) Další zvláštní podmínky, kterým plnění zakázky podléhá Ne
Pokud ano, uveďte popis těchto zvláštních podmínek
III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
Dodavatel prokáže základní kvalifikační předpoklady dle § 53 zákona čestným prohlášením dle § 62 odst. 2 zákona. Dodavatel prokáže profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 zákona předložením výpisu z obchodního rejstříku (§ 54 písm. a) zákona), který nesmí být starší 90 dnů a předložením výpisu z živnostenského rejstříku pro příslušné živnosti (§ 54 písm. b) zákona). Zadavatel v souladu s § 51 odst. 7 zákona akceptuje i obdobné doklady dodavatelů z jiných členských států EU nebo EHP prokazující rovnocennou kvalifikaci.
III.2.2) Ekonomická a finanční způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Minimální úroveň případně požadovaných norem:
Zadavatel nepožaduje.
III.2.3) Technická způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Minimální úroveň případně požadovaných norem:
Dodavatel prokáže technické kvalifikační předpoklady dle § 56 odst. 2 písm. a) zákona předložením seznamu významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí; přílohou tohoto seznamu musí být: - osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému zadavateli, nebo - osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo - čestné prohlášení dodavatele, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli a není-li současně možné osvědčení podle předešlého bodu od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně. Součástí seznamu musí být minimálně 1 zakázka na zajištění obdobných služeb a dodávek (viz předmět plnění veřejné zakázky), jejíž finanční hodnota přesáhla 200 tis. Kč/rok bez DPH. Tato zakázka bude prokázána v každém z posledních 3 let.
III.2.4) Vyhrazené zakázky Ne

III.3) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE NA ZAKÁZKY NA SLUŽBY
III.3.1) Poskytování dané služby je vyhrazeno určité profesi Ne
Pokud ano, uveďte odkaz na příslušné právní nebo jiné předpisy:
III.3.2) Právnické osoby by měly uvést jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané služby Ne
 
ODDÍL IV: ŘÍZENÍ
IV.1) DRUH ŘÍZENÍ
IV.1.1) Druh řízení
Otevřené
IV.1.2) Omezení počtu zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídek nebo k účasti (užší a jednací dialog, soutěžní dialog)
Předpokládaný počet zájemců: 
nebo předpokládaný minimální počet    a, případně, maximální počet 
Kritéria pro výběr omezeného počtu zájemců:
IV.1.3) Snížení počtu zájemců během jednání nebo dialogu (jednací řízení, soutěžní dialog)
Použití vícekolového řízení, během něhož dochází k postupnému snížení počtu hodnocených variant nebo nabídek
IV.2) KRITÉRIA PRO ZADÁNÍ ZAKÁZKY
IV.2.1) Kritéria pro zadání zakázky
Nejnižší nabídková cena
Kritéria Váha
IV.2.2) Bude použita elektronická aukce Ne
Pokud ano, uveďte další informace o elektronické aukci
IV.3) ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE
IV.3.1) Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem
24/2011
IV.3.2) Předchozí zveřejnění tákající se stejné zakázky Ne
Pokud ano,
Číslo oznámení v Úř. věst.:    ze dne 
Jiná předchozí zveřejnění
Číslo oznámení v Úř. věst.:    ze dne 
Číslo oznámení v Úř. věst.:    ze dne 
IV.3.3) Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů (s vyjímkou DNS) nebo dokumentace soutěžního dialogu (v případě soutěžního dialogu)
Lhůta pro doručení žádostí o dokumentaci nebo pro přístup k dokumentům
Datum: Čas:
Dokumentace za úplatu Ne
Pokud ano, uveďte cenu: Měna:
Podmínky a způsob platby:
IV.3.4) Lhůta pro doručení nabídek nebo přijetí žádostí o účast
Datum: 21.11.2011 Čas: 11:00
IV.3.5) Datum odeslání výzvy k podání nabídek nebo k účasti vybraným zájemcům (v případě omezeného a jednacího řízení a soutěžního dialogu)
Datum:
IV.3.6) Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být nabídky nebo žádosti o účast vypracovány
CS
Jiné:
IV.3.7) Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán (otevřené řízení)
Do:
nebo doba trvání v měsících:  3  nebo dnech:    (od uplynutí lhůty pro doručení nabídek)
IV.3.8) Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 23.11.2011 Čas: 09:00
Místo: Brno, Pekařská 53, budova V (salonek stravovacího provozu), 1. patro
Osoby, které jsou oprávněny být přítomny při otevírání nabídek Ano
zástupci uchazečů a zástupci MŠMT a MZ
 
ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE
VI.1) JDE O OPAKOVANOU ZAKÁZKU Ne
Pokud ano, uveďte předpokládané datum zveřejnění dalších oznámení:
VI.2) ZAKÁZKA SE VZTAHUJE K PROJEKTU NEBO PROGRAMU FINANCOVANÉMU Z PROSTŘEDKŮ SPOLEČENSTVÍ Ano
Pokud ano, uveďte odkaz na tyto projekty či programy:
Název projektu OP VaVpI: FN u sv. Anny v Brně – Mezinárodní centrum klinického výzkumu (FNUSA-ICRC) Číslo projektu: CZ.1.05/1.1.00/02.0123 Názvy projektů OP VK: Nový systém dalšího vzdělávání pedagogů SZŠ a VOŠ v kraji Vysočina Číslo projektu: CZ.1.07/1.3.02/03.0013 ICRC Human Bridge - podpora studijních pobytů českých vědců v zahraničí: Inkubátor mladých talentů Číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/20.0022 Nadregionální síť středních zdravotnických škol pro vyšší kvalitu vzdělávání a praxe Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/14.0028 ICRC Human Bridge - podpora studijních pobytů českých vědců v zahraničí II: Inkubátor mladých talentů Číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/20.0117
VI.3) DALŠÍ INFORMACE
VI.4) ODVOLACÍ ŘÍZENÍ
VI.4.1) Subjekt odpovědný za odvolací řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno PSČ: 604 55 Stát: CZ
E-mail: Tel.: +420 542 167 811
Internetová adresa (URL): www.compet.cz Fax: +420 542 167 115
Subjekt odpovědný za mediační řízení
Úřední název:
Poštovní adresa:
Obec: PSČ:  Stát: 
E-mail: Tel.: 
Internetová adresa (URL): Fax: 
VI.4.2) Podání odvolání
Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání:
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se dodavatel dozvěděl o úkonu zadavatele, který napadá. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 10 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i zadavateli do 10 dnů od doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud zadavatel o námitkách nerozhodl.
VI.4.3) Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání
Úřední název:
Poštovní adresa:
Obec: PSČ:  Stát: 
E-mail: Tel.: 
Internetová adresa (URL): Fax: 
VI.5) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ: 18.10.2011
 
PŘÍLOHA A
DALŠÍ ADRESY A KONTAKTNÍ MÍSTA
I) ADRESY A KONTAKTNÍ MÍSTA, NA KTERÝCH LZE ZÍSKAT DALŠÍ INFORMACE
Úřední název: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Poštovní adresa:
Obec: PSČ:  Stát: 
Kontaktní místa: Tel.: 
K rukám:
E-mail: Fax: 
Internetová adresa (URL): ezak.fnusa.cz/vz00000045
II) ADRESY A KONTAKTNÍ MÍSTA, NA KTERÝCH LZE ZÍSKAT ZADÁVACÍ DOKUMENTACI A DALŠÍ DOKUMENTY (VČETNĚ DOKUMENTŮ TÝKAJÍCÍCH SE SOUTĚŽNÍHO DIALOGU A DYNAMICKÉHO NÁKUPNÍHO SYSTÉMU)
Úřední název: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Poštovní adresa:
Obec: PSČ:  Stát: 
Kontaktní místa: Tel.: 
K rukám:
E-mail: Fax: 
Internetová adresa (URL): ezak.fnusa.cz/vz00000045
III) ADRESY A KONTAKTNÍ MÍSTA, KAM JE TŘEBA ZASLAT NABÍDKY/ŽÁDOSTI O ÚČAST
Úřední název: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Poštovní adresa: Pekařská 53
Obec: Brno PSČ: 65691 Stát: CZ
Kontaktní místa: Odbor právních věcí Tel.: +420543183282
K rukám: Hana Honková
E-mail: Fax: +420543183285
Internetová adresa (URL): ezak.fnusa.cz/vz00000045
 
PŘÍLOHA B
INFORMACE O ČÁSTECH ZAKÁZKY
Číslo:   1   
 
Datum odeslání do TED: 20.10.2011
Značka formuláře v TED:
Datum zveřejnění v TED:
Forma zadání: elektronická (Česká pošta, s.p., primární datový zdroj, ověřeno elektronickým podpisem)
Související formuláře: Datum zveřejnění:
 
Ostatní související formuláře: Datum zveřejnění:

Príloha
Stiahnuť súťaž v PDF


Zákazka sa nachádza v kategórii:

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie