Výsledok súťaže 
Obstarávateľ

Popis zákazky
Predmetom zákazky je vykonávanie generálnej opravy kosačiek trávnatých porastov STP-C 133 a 136
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie
9797 - IPS
Vestník č. 110/2016 - 09.06.2016

INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)
Správa ciest Košického samosprávneho kraja
IČO: 35555777
Námestie Maratónu mieru 1, 04266 Košice - mestská časť Staré Mesto

Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Správa ciest Košického samosprávneho kraja,Ostrovského 1, 040 01 Košice
Kontaktná osoba: Ing. Agnesa Fügediová
Telefón: +421 557894933
Fax: +421 557894936
Email: agnesa.fugediova@scksk.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.2) SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Zákazka zahŕňa spoločné obstarávanie Nie
Zákazku prideľuje ústredný obstarávací orgán Nie
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĹA
Iné (uveďte)
Iný druh: Právnická osoba financovaná formou príspevku vyšším územným celkom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Iné (uveďte)
Iná činnosť: Správa a údržba ciest
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Generálna oprava kosačiek trávnatých porastov STP-C 133 a 136
II.1.2) Hlavný kód CPV
50110000-9
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je vykonávanie generálnej opravy kosačiek trávnatých porastov STP-C 133 a 136
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti Nie
II.1.7) Celková hodnota obstarávania
Jedna hodnota
Hodnota: 79 857,0000 EUR
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK
II.2.4) Opis obstarávania
Rozsah zákazky je podrobne uvedený v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Kritéria kvality Nie
Náklady/Cena Cena
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie Nie
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.1) Druh postupu
Výzva na predkladanie ponúk
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Oznámenie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody Nie
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia Nie
ODDIEL V: PRIDELENIE ZÁKAZKY
Zákazka/časť je pridelená Áno
V.2) PRIDELENIE ZÁKAZKY
V.2.1) Dátum uzatvorenia zmluvy
31.05.2016
V.2.2) Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 1
Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov: 1
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov Nie
V.2.3) Názov a adresa dodávateľa
Ferama spol. s.r.o.
IČO: 36575305
P.O.Hviezdoslava 136/78 , 07901 Veľké Kapušany

Slovensko
Kontaktná osoba: Zdenko Berky
Telefón: +421 566382830
Email: ferama@ferama.sk
Dodávateľom je MSP Áno
V.2.4) Informácie o hodnote zákazky/časti
Pôvodne odhadovaná celková hodnota zákazky/časti: 90 000,0000
Jedna hodnota
Celková hodnota zákazky 79 857,0000 EUR
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
08.06.2016

Príloha
Stiahnuť súťaž v PDF


Obstarávanie sa nachádza v kategórii:

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie