Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 87560 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania   
Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Funkčná podpora
Nitriansky samosprávny kraj
Rekonštrukcia bytových jadier a systému ÚK pre bytový dom v BARACHA ZSS Bardoňovo   
Bytový dom - osem identických sociálnych zariadení - kompletná výmena bytových jadier- vybúranie pôvodných drevených sendvičových stien kúpeľní a WC- vybúranie inštalovaných zariadení - vaňa, umývadlo, záchodová misa, kuchynská linka- vybudovanie priestorov, kúpeľní a WC vymurovaním nových stien- výmeny podláh a dverí- výmena zariaďovacích predmetov- rekonštrukcia elektroinštalácie a zdravotechnických rozvodov- stavebné úpravy vyplývajúce a súvisiace s rekonštrukciou týchto priestorov- hydraulické vyregulovanie systému ÚK
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce
Obec Štiavnička
2.1Výstavba ľavostranného chodníka v obci Štiavnička   
Výstavba ľavostranného chodníka v obci Štiavnička 1,5 m širokého 733 m dlhého so zámkovou dlažbou
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Mesto Rožňava
Obnova a rekonštrukcia MŠ na Štítnickej ul. v Rožňave   
Obnova a rekonštrukcia objektov je prioritne zameraná na znižovanie energetickej náročnosti budov.- obnova a zateplenie strešných plášťov,- vyspravenie poškodených strešných ríms a atík,- obnova klampiarskych výrobkov (dažďové žľaby a zvody, oplechovanie atík a oplechovanie vystúpených konštrukcií)- výmena strešného výlezu- výmena výplní otvorov exteriérových okien, dverí a zasklených stien
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
DAC ARÉNA, a.s.
Prestavba futbalového štadióna DAC   
Predmetom zákazky sú stavebné práce na futbalovom štadióne DAC Dunajská Streda. Verejný obstarávateľ realizujeprestavbu existujúceho chátrajúceho športového komplexu na moderné centrum, ktorý bude spĺňať požiadavky aj preusporiadanie medzinárodných futbalových zápasov, pričom realizáciou predmetu zákazky sa požaduje postupnádemolácia existujúcich objektov a následná fázovitá výstavba nového futbalového štadióna po etapách, tak aby bolazabezpečená možnosť organizovania zápasov na domácom ihrisku.
Stavebné práce
Mesto Leopoldov
Rekonštrukcia budovy MTK TJ na Štadióne v Leopoldove   
Výber zhotoviteľa na uskutočnenie stavebných prác na zákazku Rekonštrukcia budovy MTK TJ na Štadióne v Leopoldove, ktorá pozostáva z účelovej zmeny dispozičného riešenia interiéru objektu, doplnenia hygienických zariadení v zmysle platných noriem a predpisov, celkovej modernizácie. Počíta sa tiež s výmenou okien, zateplením objektu za účelom dosiahnutia energetickej úspornosti, tiež s výmenou vnútornej inštalácie, potrubných rozvodov, dlažby a obkladov, sanity, osvetlenia, vykurovacieho systému a vykurovacích telies, s inštaláciou nového jednoduchého ozvučenia areálu a demontáž pôvodného, požiarno bezpečnostná ochrana, zriadenie kanalizačnej prípojky pre byt na prízemí s následným zrušením žumpy, odvedenie dažďových vôd zo strechy do dažďovej kanalizácie, terénne úpravy pred budovou a ďalšie súvisiace stavebné (ale aj búracie) práce v rozsahu projektovej dokumentácie a výkazu výmer.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Rudina
Rozšírenie verejného vodovodu Rudina - časti Zadky, U Slivku   
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác spojených s rozšírením vodovodnej siete v obci Rudina, a to v častiach obce Zadky a U Slivku podľa vypracovaného projektu.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Liptovské pekárne a cukrárne VČELA - Lippek k.s.
Inovujeme v LIPPEKU - stavebné práce 1   
Rekonštrukcia vozoviek areálov spoločnosti, rekonštrukcia osvetlenia, stavebné úpravy prevádzok a predajní.1.Stavebné úpravy strechy haly výroby v Liptovskom Mikuláši2.Rekonštrukcia vozovky areálu závodu pekárne a cukrárne Včela - Lippek Liptovský Mikuláš3.Stavebné úpravy v polyfunkčnom bytovom dome s.č. 5350 (zriadenie predajňa potravín Baničné)4.Rekonštrukcia osvetlenia pekáreň LIKAVKA5.Stavebné úpravy predajne Dúbrava výmena okien a úprava čelnej fasády objektu
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Správa ciest Košického samosprávneho kraja
Generálna oprava kosačiek trávnatých porastov STP-C 133 a 136   
Predmetom zákazky je vykonávanie generálnej opravy kosačiek trávnatých porastov STP-C 133 a 136
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a...  >  Opravy a údržbárske služby pre motorové vozidlá...
Obec Oravská Jasenica
Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v Oravskej Jasenici   
Predmetom zákazky je zabezpečiť uzatvorenie zmluvy o dielo na realizáciu stavebných prác v rámci projektu Rozšírenievodovodu a kanalizácie v Oravskej Jasenici.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Opravy a revízie samohasiacich zariadení v autobusoch.   
Opravy a revízie samohasiacich zariadení v autobusoch.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a...  >  Opravy a údržbárske služby pre motorové vozidlá...
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy
Zimný štadión Ondreja Nepelu – vstavba šatní v tréningovej hale   
Predmetom zákazky je uskutočňovanie prác vstavba šatní v tréningovej hale v objekte zimného štadióna OndrejaNepelu, Odbojárov č.9, 83104 Bratislava. Predmet zákazky bude uskutočňovaný na základe projektovej dokumentácie, ktorej spracovateľom je FISCHERS, a.s., Sartorisova 10 Bratislava 821 08.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Dolná Krupá
Rekonštrukcia chodníka, rigolu a časti MK - Podhájska ulica Dolná Krupá.   
Zákazka sa zadáva na stavebné práce, ktoré riešia rekonštrukciu jestvujúceho chodníka a odstránenie jestvujúceho betónového žľabu v trase chodníka a nahradenie novým rigolom a opravu časti MK pri chodníku v trase jestvujúcej kanalizácie, ktorá sa prepadáva, resp. je vo veľmi zlom technickom stave.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Obec Iža
Zber, preprava a zhodnocovanie alebo zneškodnenie komunálneho odpadu v obci Iža   
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb spojených so zberom a prepravou komunálnehoodpadu, v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.Zmesový komunálny odpad - kategória 20 03 01 a drobný stavebný odpad - kategória 20 03 08;bude uložený na skládke TKO REKO - Iža.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Obec Pucov
Oprava havarijného stavu strechy ZŠ Pucov   
Predmet zákazky rieši konštrukčné nedostatky z hľadiska poškodenej krytiny strechy a následnému zatekaniu vody do drevených konštrukčných prvkov strechy a vnútorných priestorov, čím sa poškodzujú. Opravou sa zjednoduší konštrukcia krovu a vytvoria sa priestory pre následné možné využitie v zmysle platných STN, vyhlášok a predpisov. Projekt rieši úplné odbúranie starej strechy a výmenu za novú. Stavebné práce budú pozostávať zo zvislé konštrukcie, vodorovné konštrukcie, povrchové úpravy, ostatné práce, izolácie tepelné, konštrukcie, tesárske, konštrukcie, klampiarske, krytiny tvrdé, konštrukcie stolárske, nátery, elektromontáže.
Stavebné práce
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie