Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 87560 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica
Infúzne roztoky   
infúzne roztoky pre potreby nemocnice
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Rôzne liečivá
Žilinský samosprávny kraj
Riadenie a publicita projektu Elektronizácia služieb VÚC v Žilinskom samosprávnom kraji   
Riadenie projektu: koordinácia, zodpovednosť a riadenie projektu, spracovanie metodiky riadenia projektu v súlade so štandardnými a všeobecne uznávanými princípmi pre riadenie projektov IT (napr. PRINCE2, PMI a pod.), aplikácia tejto metodiky na uvedený projekt, definovanie riadiacich štruktúr projektu, rozsah riadiacich činností a kompetencií, sledovanie a pravidelné vyhodnocovanie dosiahnutých výsledkov projektu z pohľadu zabezpečenia realizácie všetkých požiadaviek špecifikovaných verejným obstarávateľom na daný projekt v oblasti analýzy, integrácie dodávaných riešení, dodržania bezpečnostnej politiky prevádzky IS, komplexné vedenie dokumentácie o projekte v štandardnej forme v súlade s metodikou riadenia projektu, pravidelný monitoring projektu a zaznamenávanie výsledkov v štandardnej štruktúre, forme a rozsahu, vypracovanie a kontrolovanie plnenia časového harmonogramu projektu, vypracovanie formálnej štruktúry pre odovzdávací, preberací a akceptačný protokol, vypracovanie formálnej dokumentácie pre fakturáciu dodávok, vypracovanie žiadostí o platbu, vypracovanie fakturačného plánu a kontrola jeho dodržiavania, spracovanie štvrťročných správ o plnení projektu z hľadiska časového, vecného, finančného, faktorov ohrozujúcich projekt a zdôvodnenie nesúladu plnenia oproti plánovanému stavu, spracovanie záverečnej správy rekapitulujúcej použitie finančných prostriedkov z OPIS, spracovanie dokumentácie, hodnotiacich a monitorovacích správ pre SORO v zmysle povinností vyplývajúcich pre verejného obstarávateľa z podpísanej zmluvy o poskytnutí NFP; Zabezpečenie informovanosti a publicity projektu v zmysle návrhu jednotlivých aktivít súvisiacich s informovanosťou a publicitou projektu, zabezpečenie realizácie aktivít súvisiacich s informovanosťou a publicitou projektu. Pri aktivitách informovanosti a publicity národného projektu je potrebné rešpektovať pravidlá, ktoré sú pre túto oblasť definované v riadiacich dokumentoch OPIS (http://www.opis.gov.sk/6029/programove-dokumenty.php; http://www.informatizacia.sk/externy-manual-pre-informovanost-a-publicitu-opis
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Služby súvisiace s riadením
Mesto Dubnica nad Váhom
Rekonštrukcia hľadiska Veľkej sály MsDK v Dubnici nad Váhom: Dodávka a montáž sedadiel do kina, výroba a montáž nosnej konštrukcie sedadiel.   
Dodávka a montáž sedadiel do kina, výroba a montáž nosnej konštrukcie sedadiel .
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Sedadlá, stoličky a podobné výrobky a súvisiace...
Mesto Medzilaborce
Vozidlá na zvoz komunálneho odpadu   
Predmetom zákazky je dodávka dvoch vozidiel na zvoz komunálneho odpadu. Jedno vozidlo vybavené pevnou nadstavbou - nosič vaňových kontajnerov o objeme cca 7,5 m3; jedno vozidlo s nadstavbou na zber odpadu s objemom min 15 m3, lineárnym lisom a vyklápačom zberových nádob do 1100 l.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.
Vnútroočné zadnokomorové šošovky   
Vnútroočné zadnokomorové šošovky
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Predmety osobnej starostlivosti  >  Výrobky na starostlivosť o oči a korekčné...
Úrad vlády Slovenskej republiky
Prehlbovanie kvalifikácie zamestnancov Úradu vlády Slovenskej republiky v rámci projektov „Efektívna verejná správa v Bratislavskom samosprávnom kraji" a „Efektívna verejná správa v mimo bratislavských samosprávnych krajoch".   
Prehlbovanie kvalifikácie zamestnancov Úradu vlády Slovenskej republiky (ďalej aj ÚV SR) je zamerané na vzdelávanie zamestnancov v nasledovných aktivitách: - Aktivita č. 1 - Jazykové kurzy. Zamestnanci úradu vlády sa budú zdokonaľovať v nasledujúcich cudzích jazykoch: • anglický, • francúzsky, • nemecký, • španielsky. - Aktivita č. 2 - Rozvojový program pre zamestnancov. Rozvojový program pre zamestnancov bude realizovaný formou psycho-sociálnych výcvikov zameraných najmä na nižšie uvedené témy. A. Pre riadiacich zamestnancov: A 1. Manažment ľudských zdrojov, A 2. Personálny manažment vedúceho zamestnanca, A 3. Konflikty a ich riešenie, A 4. Komunikácia ako základ efektívneho riadenia, A 5. Komunikácia v procese vyjednávania, A 6. Interné koučovanie, A 7. Diplomatický protokol a spoločenské správanie v praxi, A 8. Byť úspešný v riadiacej funkcii. B. Pre zamestnancov: B 1. Komunikácia ako základ efektívneho riadenia, B 2. Komunikácia v procese vyjednávania, B 3. Asertívne správanie, B 4. Time manažment, B 5. Time manažment a syndróm vyhorenia, B 6. Prezentačné zručnosti, B 7. Diplomatický protokol a spoločenské správanie v praxi, B 8. Profesionálna asistentka, sekretárka (moderná asistentka). - Aktivita č. 3 - IT školenia. A. Školenie ECDL za účelom získania certifikátu ECDL v moduloch: Modul 1 Základy informačných technológií, Modul 2 Používanie počítača a správa súborov, Modul 3 Textový editor WORD, Modul 4 Tabuľkový procesor EXCEL, Modul 5 Internet, služby informačných sietí, Modul 6 Power Point - tvorba prezentácií, Modul 7 Práca s databázovým systémom Access. B. Školenie IT zručností za účelom prehlbovanie vedomostí IT vo vybraných moduloch: - textový procesor, - tabuľkový procesor, - elektronická prezentácia, - informácie a komunikácia. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby  >  Vzdelávanie dospelých a iné vzdelávacie služby
Mesto Nitra
Výstavba mosta Slančíkovej a Wilsonovo nábrežie, vypracovanie PD.   
Výstavba mosta - mostné prepojenie cez rieku Nitru. Stavba zahrňuje výstavbu nového mosta s napojením na jestvujúcu cestnú sieť. Súčasťou ponuky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby ( stavebnú a technologickú časť), vrátane výkazu výmer a celkového rozpočtu s podrobným plánom organizácie výstavby z dôvodu, že predmetná výstavba sa bude realizovať počas plnej dopravnej prevádzky na cestách Wilsonovo nábrežie a Slančíkovej ul. Ostatné údaje o predmete zákazky budú bližšie špecifikované v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Obec Teplička nad Váhom
Nájomné bytové domy 6 x7 b. j. + TV   
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác spojených s výstavbou 6 samostatne stojacich nájomných bytových domov podľa projektu a podmienok vydaného stavebného povolenia. Celkovo 42 b.j. je navrhnutých v súlade s požiadavkami smernice MVRR SR č. 1/2006, ktorou sa určujú pravidlá na poskytovanie príspevkov na výstavbu bytových domov. Stavby sú členené na tieto stavebné objekty: SO 01 - 1 Bytový dom č. 1; SO 01 - 2 Bytový dom č. 2; SO 01 - 3 Bytový dom č. 3; SO 01 - 4 Bytový dom č. 4; SO 01 - 5 Bytová dom č. 5; SO 01 - 6 Bytový dom č. 6; SO 02 - Verejná komunikácia a terénne úpravy; SO 03 - Verejná splašková kanalizačná stoková sieť; SO 04 - Kanalizačné prípojky splaškovej kanalizácie; SO 05 - Verejná dažďová kanalizačná stoková sieť; SO 06 - Kanalizačné prípojky dažďovej kanalizácie; SO 07 - Verejná dažďová kanalizácia s odlučovačom ropných látok; SO 08 - Predĺženie verejného vodovodného rádu DN 100 a vodovodné prípojky. Objekty bytových domov sú navrhnuté so 4 nadzemnými podlažiami, štruktúra bytov jedno, dvoj a trojizbové byty s príslušenstvom a domy s vybavenosťou. Kategórie bytov: 1 - izbový byt A plocha 47,65 m2, počet bytov 4; 2 - izbový byt D plocha 60,21 m2, počet bytov 14; 3 - izbový byt B plocha 70,64 m2, počet bytov 12; 3 - izbový byt C plocha 70,31 m2, počet bytov 18; Spolu plocha bytov 2727,58 m2, počet bytov 42. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená vo výkaze výmer tvoriaceho súčasť súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Katastrálny úrad v Trnave
Prístavba a rekonštrukcia budovy Správy katastra Galanta   
Predmetom zákazky je realizácia stavby „Prístavba a rekonštrukcia budovy Správy katastra Galanta". Stavebné práce budú pozostávať z realizácie dvojpodlažnej prístavby k jestvujúcemu objektu, z rekonštrukcie jestvujúceho objektu, rekonštrukcie hospodárskej budovy, spevnených plôch, terénnych a sadovníckych úprav a oplotenia. Jestvujúci objekt bude s prístavbou prepojený existujúcim vystupujúcim preskleným schodiskovým priestorom. Oba objekty budú zastrešené šikmou strechou. Predmet zákazky je podrobnejšie špecifikovaný v projektovej dokumentácii stavby a vo výkaze výmer.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Národné centrum zdravotníckych informácií
Stavebné úpravy administratívnej budovy NCZI.   
Predmetom zákazky je zrealizovanie stavebných prác - stavebné úpravy administratívnej budovy NCZI.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Zohor
Rekonštrukcia budovy na ulici nám. 1. Mája č. 1 na obecný úrad Zohor.   
Realizácia prác je orientovaná na výkon stavebných prác - rekonštrukciu jestvujúcej budovy na budovu budúceho obecného úradu. Rekonštrukcia je v rozsahu: prípojenie na inžinierske siete, búracie práce, výmena okien a dverí, oprava krovu, výmena strešnej krytiny, vybudovanie deväť parkovacích miest. Podrobnejší opis predmetu obstarávania sa nachádza v projektovej dokumentácii.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Borský Svätý Jur
Rekonštrukcia centrálnej časti obce Borský Svätý Jur   
SO.01a-jestvujúce chodníky-rekonštrukcia, SO.01b-Chodníky- výstavba, predĺženie, SO.01c-Verejné zhromažďovacie plochy, SO.01d- verejné parkovacie plochy, SO.01e-prvky drobnej architektúry, SO.01f-centrálna zóna, miestne komunikácie-rekonštrukcia, SO.02-distribučné rozvody NN, SO.03- Verejné osvetlenie, SO.04 Úprava prvkov verejnej zelene
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Obec Maňa
Revitalizácia centra obce Maňa   
Revitalizácia centra obce Maňa,jedná sa o realizáciu stavebných prác na objektoch : SO 1- Súbor prvkov drobnej architektúry,SO 2-Súbor prvkov verejnej zelene a vodohospodárske vybavenie -nové, SO 3-Umelý potok- nové, SO 4-Verejné osvetlenie- nové, SO 5-Autobusové zastávky -nové, SO 6- Chodníky a vydláždené plochy -nové, SO 7-Chodníky a vydláždené plochy -rekonštrukcia, SO 8- Miestná komunikácia -rekonštrukcia.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...
Trenčiansky samosprávny kraj
Elektonizácia služieb VÚC   
Vytvorenie, rozvoj a zdieľanie efektívnych elektronických služieb eGoverment určených pre samosprávy (eVUC). Projekt komplexne pokrýva investície do zdieľaného hardvéru, softvéru a služieb podporujúcich výkon kľúčových procesov, povinných a vybraných nepovinných služieb na regionálnej a miestnej úrovni samosprávy v súlade s koncepciou rozvoja informačných systémov verejnej správy. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové a technické poradenstvo
NAFTA a.s.
Zabezpečenie služieb vrtného kontraktora pre vrt Závod 95   
Príprava a vykonanie všetkých prác súvisiacich s odvŕtaním a vystrojením nového ťažobného vrtu na Slovensku, rešpektujúc jeho platné právne normy. Zrealizovanie jedného vertikálneho vrtu na zemný plyn (s obsahom H2S a CO2) v dobývacom priestore Závod s predpokladanou hĺbkou 4300 m. Predpokladaný začiatok vrtných operácií 1. augusta 2010 s predpokladaným trvaním cca 4 mesiace od začatia mobilizácie do skončenia demobilizácie.
Služby súvisiace s ropným a plynárenskym priemyslom  >  Vŕtanie
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie