Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 87560 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Žilinský samosprávny kraj
  
"Efektívnym čistením ciest k zlepšeniu životného prostredia" - nákup špeciálnych automobilov (čistiace vozidlá - zametacie vozidlá pozemných komunikácií s výbavou v počte celkom 5 ks, t.j.: 1. na podvozku 6x6 s jednostranným pravostranným zametacím agregátom v počte 2 ks, 2. na podvozku 6x6 s obojstranným zametacím agregátom v počte 1 ks, 3. na podvozku 4x4 s jednostranným pravostranným zametacím agregátom v počte 2 ks.Predpokladaná hodnota zákazky (ak je známa bez DPH: Rozpätie hodnôt.Od: 1 500 000,0000 Do: 1 588 000,0000 EURRozdelenie na časti: Nie.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
  
Kompletná dodávka a montáž interiérového vybavenia v rozsahu príslušnej projektovej dokumentácie a výkazu interiérových prvkov. Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme ŽSR
  
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby
Obec Stretavka
  
Zákazka rieši opravu stavebných konštrukcií na dome kultúry v obci Stretavka
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Trenčiansky samosprávny kraj
"Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie" - 1. etapa: SOŠ Stavebná   
Stavebné práce pozostávajú zo zateplenia obvodového plášťa, rekonštrukcie strechy a výmeny výplní otvorov. Bližší popis prác je uvedený v projektovej dokumentácii.
Stavebné práce
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
"Náhradné diely na nákladné vozidlá T 815 a prívesy vrátane servisných služieb v určených regiónoch - Objednávky 4 Q 2015   
dodávka náhradných dielov na nákladné vozidlá T 815 spĺňajúcich požiadavky slovenských a európskych noriem naadresu organizačných zložiek a ich stredísk verejného obstarávateľa, vrátane dopravy do miesta plnenia (mechanizačnéprostriedky a zariadenia verejného obstarávateľa) a ostatných služieb spojených s dodávkou
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Časti a príslušenstvo vozidiel a ich motorov  >  Motory a časti motorov
Novogal a.s.
"Novogal a.s. - Dodávka teleskopického manipulátora"   
Predmetom zákazky je dodávka Telekopického manipulátora 1 ks pre spol. Novogal a.s.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
Obec Pečeňady
"Pečeňady, Severný vjazd do obce - rekonštrukcia"   
Úprava komunikácie na jednotnú šírku 6,0 m s prespádovaním povrchu k odvodňovacím líniám, vytvorenie obojstrannej obrubníkovej línie cestných obrubníkov, zriadenie spomaľovača dopravy odsunom jazdných pruhov; osadenie trvalých dopravných gombíkov do línie obrubníka (rozteč 3 m; počet 35 ks; úprava cestnej priekopy, úprava zábradlia, doplnenie vjazdov na pozemky občanov, nahradenie časti priekopy potrubím a vpustmi, zriadenie oddychových plôch s osadením prvkov drobnej architektúry, sadové úpravy.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
"Výmena transformátorov T401, T402 a diaľkové riadenie v ESt Spišská Nová Ves" - inžinierska a projektová činnosť   
Predmetom plnenia zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie a inžinierska činnosť pre stavbu "Výmena transformátorov T401, T402 a diaľkové riadenie v ESt Spišská Nová Ves".
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
"Výmena transformátorov T401, T402 a diaľkové riadenie v ESt Spišská Nová Ves" - realizácia stavby   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia rozvodne R400 kV vrátane vybudovania novej BSP, domčekov ochrán, stanovíšť transformátorov T401, T402, základov pod technológiu, káblových trás, dodávka a montáž technológie vrátane dodávky a montáže 2ks autotransformátorov 400/121/33 kV, 250 MVA s kompletným príslušenstvom, skúšky a všetky práce súvisiace s uvedením diela do prevádzky a súvisiace inžinierske a projektové činnosti.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
"Výmena transformátorov T401, T402 a diaľkové riadenie v ESt Spišská Nová Ves" - realizácia stavby   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia rozvodne R400 kV vrátane vybudovania novej BSP, domčekov ochrán, stanovíšť transformátorov T401, T402, základov pod technológiu, káblových trás, dodávka a montáž technológie vrátane dodávky a montáže 2ks autotransformátorov 400/121/33 kV, 250 MVA s kompletným príslušenstvom, skúšky a všetky práce súvisiace s uvedením diela do prevádzky a súvisiace inžinierske a projektové činnosti.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Národné športové centrum
"Zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy" - digitalizovaný výučbový obsah a jeho sprístupnenie cieľovým skupinám projektu."   
Predmetom zákazky je vytvorenie motivačného a inšpiratívneho audiovizuálneho digitalizovaného výučbového obsahu podľa špecifikovaných oblastí (50-tich hraných, audiovizuálnych výstupov s animáciami znázorňujúcimi účinky pohybových aktivít na ľudský organizmus v celkovom rozsahu 500 minút ako flexibilne modifikovateľnej didaktickej pomôcky na sprístupnenie obsahu vzdelávania dištančnou formou pre pedagogických zamestnancov prostredníctvom elektronického výučbového prostredia a mobilných elektronických nosičov (USB kľúčov.Cieľom projektu je motivácia učiteľov telesnej výchovy k netradičnému spôsobu vyučovania prostredníctvom využitia internetu a špecializovaných portálov s adekvátnym obsahom, čím sa vytvorí priestor pre nové spôsoby motivácie žiakov k aktívnemu kreatívnemu pohybu.
Rekreačné, kultúrne a športové služby  >  Filmové služby a videoslužby  >  Výroba (tvorba) filmov a videozáznamov a príbuzné...
Národné športové centrum
"Zvýšenie kvalifkácie učiteľov telesnej a športovej výchovy - organizácia školení prenájom,stravovanie a ubytovanie v SR   
Jedná sa o zákazku na : - zabezpečenie ubytovacích služieb- zabezpečenie prenájmu priestorov pre školenia (praktické a teoretické- zabezpečenie stravovania podľa legislatívy SR.Služby, ktoré sú predmetom zákazky, požaduje verejný obstarávateľ poskytnúť podľa požiadaviek uvedených v objednávkach, kde budú špecifikované objemy a termíny. Rámcová dohoda platí počas celej doby trvania projektu.
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Kempingy, táboriská a iné nehotelové ubytovanie  >  Krátkodobý prenájom zariadeného ubytovania...
Západoslovenská distribučná, a.s.
110 kV kábel a káblové súbory   
110 kV kábel a káblové súbory
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Izolované drôty alebo káble  >  Elektrické rozvodné káble
Západoslovenská distribučná, a.s.
110 kV kábel a káblové súbory v trase ES Podunajské Biskupice - ES Slovnaft   
Jednožilové káble podľa STN 34 7605 s izoláciou zo sieťovaného polyetylénu (XLPE) a káblových súborov (spojky a koncovky káblov) pre nasledovné napätia:U0/U=64/110kV menovité napätie Um =123 kV maximalne menovité napätie UrB= 550kV atmosférické rázové napätie, maximálna hodnota
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Izolované drôty alebo káble  >  Elektrické rozvodné káble
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie