Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 1782 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Obec Iža
Zber, preprava a zhodnocovanie alebo zneškodnenie komunálneho odpadu v obci Iža   
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb spojených so zberom a prepravou komunálnehoodpadu, v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.Zmesový komunálny odpad - kategória 20 03 01 a drobný stavebný odpad - kategória 20 03 08;bude uložený na skládke TKO REKO - Iža.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Odvoz a likvidácia nebezpečného a iného odpadu   
Predmetom zákazky je odvoz a likvidácia nebezpečného a iného odpadu, ktorých pôvodcom alebo držiteľom sú objekty alebo zariadenia v pôsobnosti MV SR na území SR. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.Činnosti súvisiace s odvozom a likvidáciou odpadov musia byť realizované v súlade s ustanoveniami všeobecnezáväzných právnych predpisov, najmä zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou Ministerstva životného prostredia SR č. 371/2015 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Obec Tvrdošovce
„Váženie, manipulácia a zneškodnenie odpadu - Tvrdošovce“   
Predmetom zákazky je váženie, manipulácia a zneškodnenie odpadov z obce Tvrdošovce, ktoré budú dopravované na miesto odovzdania vozidlami objednávateľa. Rozsah a druh odpadu je špecifikovaný v prílohe č. 2 súťažných podkladov.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Obec Gajary
„Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu v katastrálnom území obce Gajary“   
Verejný obstarávateľ zabezpečuje poskytovanie služieb v oblasti odpadového hospodárstva v katastri obce Gajary, pod ktorými sa rozumiea)zber, prepravu a zneškodnenie (zhodnotenie) zmesového komunálneho odpadu z plastových zberných nádob 120 l,b)zber, prepravu a zneškodnenie (zhodnotenie) zmesového komunálneho odpadu z plastových zberných nádob 240 l, c)zber, prepravu a zneškodnenie (zhodnotenie) zmesového komunálneho odpadu z plastových zberných nádob 1 100 l, d) dodanie na obecný úrad plastové 120 l vrecia označené logom úspešného uchádzača, pre uloženie komunálneho odpad v domácnostiach, ktorý je vyprodukovaný nad rámec kapacity zbernej nádoby a odvoz plných vriec z domácnosti na ich zneškodnenie (zhodnotenie).dovoz objednávateľovi na zberný dvor prázdny VKK 7 m3 na e)veľkoobjemový odpad a odvoz zo zberného dvora naplnený VKK 7 m3 na zneškodnenie (zhodnotenie). Pri najbližšom odvoze doviesť prázdny VKK 7 späť. Prázdne VKK 7 m3 sú majetkom objednávateľa. f)dovoz objednávateľovi na zberný dvor prázdny VKK 25-35 m3 na veľkoobjemový odpad a odvoz zo zberného dvora naplnený VKK 25-35 m3 na zneškodnenie (zhodnotenie). Pri najbližšom odvoze doviesť prázdny VKK 25-35 m3 späť na zberný dvor objednávateľa. g)uloženie vlastným motorovým vozidlom objednávateľa na skládku zhotoviteľa veľkoobjemový odpad za účelom jeho zneškodnenia (zhodnotenia) .Počet zberných nádob a kontajnerov v katastri obce Gajary -zberné nádoby plastové 120 l.........155 ks -zberné nádoby plastové 240 l........1 000 ks -kontajnery plastové 1 100 l ........ 11 ks Úspešný uchádzač pred zahájením poskytovania služieb v termíne do 27.8.2016.zabezpečí a rozmiestni na svoje vlastné náklady pre jednotlivé zvozové miesta novéUvedené zberné nádoby a kontajnery bude mať verejný obstarávateľ počas trvania zmluvy v najme. Po skončení platnosti zmluvy sa tieto zberné nádoby stanú majetkom verejného obstarávateľa a to bez úplaty.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...
Slovenská agentúra životného prostredia
Poskytovanie upratovacích služieb pre SAŽP   
Predmetom zadávania verejnej zákazky je zabezpečiť uzatvorenie Zmlúv o poskytovaní upratovacích služieb najednotlivé časti predmetu zákazky.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Upratovacie služby v objektoch ÚPSVAR   
Predmetom zákazky je vnútorné a vonkajšie upratovanie a čistenie administratívnych, sociálnych a spoločnýchpriestorov, vrátane zabezpečenia čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, výmeny a dokladania odpadkových vreciek a príslušného technického vybavenia v rozsahu, v intervaloch a v časovom harmonograme uvedenom v súťažných podkladoch. Predmetom zákazky je zároveň zabezpečenie letnej a zimnej údržby vonkajších priestorov (exteriérov) a deratizácia objektov ÚPSVAR. Podrobný rozsah, špecifikácie služieb a čas (intervaly) plnenia služieb sú uvedené v časti B. Opisu predmetu zákazky súťažných podkladov.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby
Centrálny obstarávateľ
Zabezpečenie komunálnych služieb   
Predmetom zákazky je poskytovanie komunálnych služieb (celoročne / podľa vzniknutej potreby) minimálne v oblasti-nakladania s komunálnym odpadom v nasledujúcom možnom členení - zber, preprava, zhodnotenie alebo zneškodnenie vyprodukovaného komunálneho odpadu (zmesový komunálny odpad od obyvateľstva a podnikateľského sektora,objemný odpad, stavebná suť a kamenivo, separovaný odpad - plasty, sklo, papier a tiež vyseparované nebezpečné zložky odpadu,)-údržby a opravy ciest,-čistenie a zametanie ulíc, vrátane autobusových zastávok,parkových chodníkov, vyprázdňovanie nádob na výkaly pre psov s doplnením vrecúšok,-údržby zelene a záhradných služieb,-správy a prevádzky skládok-prevádzky, údržby, opravy a obnovy verejného osvetlenia,-cintorínskych služieb
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Obec Veľký Slavkov
Nakladanie s odpadmi   
Predmetom zákazky je zber,odvoz a likvidácia odpadov. Bližší opis je uvedený v súťažných podkladoch.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Mestská časť Bratislava - Dúbravka
Zimná údržba miestnych komunikácií III. a IV. triedy   
Komplexný výkon zimnej údržby komunikácií III. a IV. triedy, ako i priľahlých chodníkov a parkovísk, schodov a prechodov a to pohotovosť, pluhovanie, chemický a inertný posyp, ručné a strojné odpratávanie snehu a ľadu v katastrálnom území Mestskej časti Bratislava - Dúbravka.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a asanačné služby v mestských alebo...  >  Odpratávanie snehu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Poskytovanie služieb čistenia železničných koľajových vozidiel   
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb čistenia osobných vozňov (ďalej len OV), hnacích koľajových vozidiel (ďalej len HKV), prípojných vozňov (ďalej len PV), elektrických a motorových jednotiek, dotovanie hygienických potrieb, dezinfekcia a dezinsekcia interiérov ŽKV, plnenie nádrži vodou a ich dezinfekcia, čistenie uzavretých systémov WC, vyprázdňovanie fekálnych nádrži, vonkajšie čistenie skríň vrátane okien strojné a ručné, voskovanie a pastovanie skríň, čistenie čelných stien ŽKV, odstraňovanie grafitov, tepovanie a pranie kobercov, tepovanie čalúnených sedadiel a opierok hláv, výmena a čistenie závesov, poťahov opierok hláv a ich čistenie, výmena jednorazových poťahov opierok hláv, zabezpečenie odvozu a zneškodnenia vzniknutého a zozbieraného odpadu oprávnenou osobou a čistenie koľajiska od znečistenia vzniknutého pri vykonávaní služieb. Podrobný opis predmetu zákazky je popísaný v súťažných podkladoch. Plnenie uzatvorených rámcových dohôd za I.Q./2016
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby
Mesto Hlohovec
Čistenie miestnych komunikácií, chodníkov a spevnených plôch, ich zimná údržba a zber zmesového odpadu zo zberných nádob.   
Predmetom zákazky je - čistenie miestnych komunikácií, chodníkov a spevnených plôch, ich zimná údržba a zber zmesového komunálneho odpadu zo zberných nádob na verejných priestranstvách v lokalite mesta Hlohovec a m.č. Šulekovo v období 12 mesiacov.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a asanačné služby v mestských alebo...  >  Služby na čistenie a zametanie ulíc
Mestská časť Bratislava - Rača
Odstraňovanie odpadu z miest s nezákonne umiestneným odpadom   
Predmetom zákazky je odstraňovanie odpadu z miest s nezákonne umiestneným odpadom.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Slovenská pošta, a.s.
Poskytovanie služby upratovania v objektoch Slovenskej pošty, a. s. vrátane prania a prezliekania bielizne na vybraných objektoc   
Poskytovanie služby upratovania v objektoch Slovenskej pošty, a. s., v zmysle stanovených štandardov objednávateľa vrátane prania a prezliekania bielizne na vybraných objektoch a dodávky hygienického materiálu v objektoch Partizánska cesta 9, Banská Bystrica a Hlavnej poštovej budovy Námestie SNP 35, Bratislava. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je v prílohách č.1 až č.5 časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Mesto Považská Bystrica
Technické služby v meste Považská Bystrica   
Zber, preprava a vývoz komunálneho odpadu, likvidácia nepovolených skládokZneškodňovanie odpadov skládkovanímZber triedeného odpadu a nakladanie s nímPrevádzkovanie zberného dvora a zberných miestSpracovanie biologicky rozložiteľného odpadu (BRO), najmä komunálneho a zelenéhoZimná a letná údržba spevnených plôch, drobné stavebné práce, opravy a údržba
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Mesto Veľký Šariš
Nakladanie s komunálnym a triedeným odpadom v meste Veľký Šariš   
Predmetom zmluvy je poskytnutie služieb na území mesta Veľký Šariš spojených so zberom, prepravou, komunálnych odpadov , drobných stavebných odpadov a ich zhodnotením alebo zneškodnením a s tým súvisiace služby v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie