Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 338 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Obec Iža
Zber, preprava a zhodnocovanie alebo zneškodnenie komunálneho odpadu v obci Iža   
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb spojených so zberom a prepravou komunálnehoodpadu, v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.Zmesový komunálny odpad - kategória 20 03 01 a drobný stavebný odpad - kategória 20 03 08;bude uložený na skládke TKO REKO - Iža.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Odvoz a likvidácia nebezpečného a iného odpadu   
Predmetom zákazky je odvoz a likvidácia nebezpečného a iného odpadu, ktorých pôvodcom alebo držiteľom sú objekty alebo zariadenia v pôsobnosti MV SR na území SR. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.Činnosti súvisiace s odvozom a likvidáciou odpadov musia byť realizované v súlade s ustanoveniami všeobecnezáväzných právnych predpisov, najmä zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou Ministerstva životného prostredia SR č. 371/2015 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Obec Tvrdošovce
„Váženie, manipulácia a zneškodnenie odpadu - Tvrdošovce“   
Predmetom zákazky je váženie, manipulácia a zneškodnenie odpadov z obce Tvrdošovce, ktoré budú dopravované na miesto odovzdania vozidlami objednávateľa. Rozsah a druh odpadu je špecifikovaný v prílohe č. 2 súťažných podkladov.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Obec Veľký Slavkov
Nakladanie s odpadmi   
Predmetom zákazky je zber,odvoz a likvidácia odpadov. Bližší opis je uvedený v súťažných podkladoch.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Mestská časť Bratislava - Rača
Odstraňovanie odpadu z miest s nezákonne umiestneným odpadom   
Predmetom zákazky je odstraňovanie odpadu z miest s nezákonne umiestneným odpadom.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Mesto Považská Bystrica
Technické služby v meste Považská Bystrica   
Zber, preprava a vývoz komunálneho odpadu, likvidácia nepovolených skládokZneškodňovanie odpadov skládkovanímZber triedeného odpadu a nakladanie s nímPrevádzkovanie zberného dvora a zberných miestSpracovanie biologicky rozložiteľného odpadu (BRO), najmä komunálneho a zelenéhoZimná a letná údržba spevnených plôch, drobné stavebné práce, opravy a údržba
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Mesto Tornaľa
ZBER, PREPRAVA A ZNEŠKODNENIE KOMUNÁLNEHO ODPADU NA ÚZEMÍ MESTA TORNAĽA   
Predmetom zákazky je zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu na území mesta Tornaľa
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Obec Iža
Zber, preprava a zhodnocovanie alebo zneškodnenie komunálneho odpadu v obci Iža   
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb spojených so zberom a prepravou komunálneho odpadu, v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zmesový komunálny odpad - kategória 20 03 01 a drobný stavebný odpad - kategória 20 03 08; bude uložený na skládke TKO REKO - Iža.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Obec Novoť
Zvoz a uloženie TKO   
Predmetom zákazky je zabezpečiť uzatvorenie zmluvy o poskytnutí služby, ktorej predmetom bude zber a uskladňovanie tuhého komunálneho odpadu na certifikovanú skládku odpadov a to na obdobie troch (3) rokov odo dňa účinnosti zmluvy.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Obec Liptovský Ján
Zber a preprava odpadu a súvisiace služby na území obce Liptovský Ján   
Predmetom je zber a preprava tuhého komunálneho odpadu (ďalej len TKO) na území obce Liptovský Ján na Skládku TKO Žadovica Liptovský Hrádok v k. ú. Podtureň a s tým súvisiace služby a zber, preprava a zhodnotenie vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu v súlade s platnou legislatívou SR (zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov), v dohodnutom množstve a dohodnutých cykloch a v súlade s požiadavkami na predmet zákazky podrobne opísanými v súťažných podkladoch. V cene za zber a prepravu TKO na skládku TKO Žadovica nebude zahrnutý poplatok za uloženie TKO na skládku, nakoľko verejný obstarávateľ má uzatvorenú s vlastníkom skládky Mestom Liptovský Hrádok platnú zmluvu na zneškodnenie TKO.V cene za zber, prepravu a zhodnotenie vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu v rozsahu zložiek: 200 101 PAPIER A LEPENKA, 200 102 SKLO, 200 139 PLASTY, 150 105 KOMPOZITNÉ OBALY (Tetrapaky) 150101 Obaly z papiera a lepenky, 150107 Obaly zo skla, 150102 Obaly z plastov, 150104 Kovové obaly musí byť zahrnuté ich dotriedenie a zabezpečenie ich zhodnotenia resp. ich odovzdanie na zhodnotenie u konečného zhodnotiteľa odpadov v súlade s platnou legislatívou SR
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Obec Čaklov
Služby v oblasti nakladania s odpadom v obci Čaklov   
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb spojených s nakladaním s tuhým komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Čaklov, t. j. zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu z bežne používaných 110 litrových zberných nádob, veľkokapacitných kontajnerov na objemný odpad vrátane drobného stavebného odpadu od obyvateľov od obyvateľov obce Čaklov a zber, preprava a zhodnocovanie vyseparovaných komodít komunálneho odpadu, zber a zneškodňovanie vybratých druhov nebezpečného odpadu, zber a zhodnocovanie organického odpadu v obci Čaklov. Predmetom zákazky je aj pravidelné poskytovanie evidencie (mesačne) o druhoch a množstve odpadov, ich uskladnení, využití alebo zneškodnení podľa platných právnych predpisov
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Odvoz a likvidácia nebezpečného a iného odpadu   
Predmetom zákazky je odvoz a likvidácia nebezpečného a iného odpadu, ktorých pôvodcom alebo držiteľom sú objekty alebo zariadenia v pôsobnosti MV SR na území SR.Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.Činnosti súvisiace s odvozom a likvidáciou odpadov musia byť realizované v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou Ministerstva životného prostredia SR č. 371/2015 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch. Hodnota 2 300 495,6400 EUR
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Obec Nový Život
Zber a preprava odpadu na skládku ZOHŽO v Čukárskej Pake   
Zber a preprava odpadu na skládku ZOHŽO. Pri zmesovom odpade sa predpokladajú pravidelné odvozy raz za týždeň. Taktiež sa predpokladajú 3 mimoriadne odvozy za rok Pri separovanom odpade je to plasty 8x ročne, papier 6x, ročne, kovy 4x ročne a sklo podľa potreby, predpoklad je 8x ročne.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Oprava a údržba retenčných nádrží.   
Oprava a údržba retenčných nádrží v správe Národnej diaľničnej spoločnosti zahŕňa odsatie a odvoz vody, odsatie a odvoz kalu, výmenu tuhých látok z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody, vysokotlakové strojné vyčistenie stien odmasťovacím prípravkom, nanášanie izolačného náteru, náter nornej steny. Bližšie špecifikované v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Mesto Krásno nad Kysucou
Zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu z mesta Krásno nad Kysucou   
Predmetom postupu zadávania zákazky je poskytovanie služieb spojených s so zneškodňovaním zmesového komunálneho odpadu tvoreného na území mesta Krásno nad Kysucou.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie