Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 689 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Obec Iža
Zber, preprava a zhodnocovanie alebo zneškodnenie komunálneho odpadu v obci Iža   
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb spojených so zberom a prepravou komunálnehoodpadu, v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.Zmesový komunálny odpad - kategória 20 03 01 a drobný stavebný odpad - kategória 20 03 08;bude uložený na skládke TKO REKO - Iža.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Odvoz a likvidácia nebezpečného a iného odpadu   
Predmetom zákazky je odvoz a likvidácia nebezpečného a iného odpadu, ktorých pôvodcom alebo držiteľom sú objekty alebo zariadenia v pôsobnosti MV SR na území SR. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.Činnosti súvisiace s odvozom a likvidáciou odpadov musia byť realizované v súlade s ustanoveniami všeobecnezáväzných právnych predpisov, najmä zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou Ministerstva životného prostredia SR č. 371/2015 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Obec Tvrdošovce
„Váženie, manipulácia a zneškodnenie odpadu - Tvrdošovce“   
Predmetom zákazky je váženie, manipulácia a zneškodnenie odpadov z obce Tvrdošovce, ktoré budú dopravované na miesto odovzdania vozidlami objednávateľa. Rozsah a druh odpadu je špecifikovaný v prílohe č. 2 súťažných podkladov.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Centrálny obstarávateľ
Zabezpečenie komunálnych služieb   
Predmetom zákazky je poskytovanie komunálnych služieb (celoročne / podľa vzniknutej potreby) minimálne v oblasti-nakladania s komunálnym odpadom v nasledujúcom možnom členení - zber, preprava, zhodnotenie alebo zneškodnenie vyprodukovaného komunálneho odpadu (zmesový komunálny odpad od obyvateľstva a podnikateľského sektora,objemný odpad, stavebná suť a kamenivo, separovaný odpad - plasty, sklo, papier a tiež vyseparované nebezpečné zložky odpadu,)-údržby a opravy ciest,-čistenie a zametanie ulíc, vrátane autobusových zastávok,parkových chodníkov, vyprázdňovanie nádob na výkaly pre psov s doplnením vrecúšok,-údržby zelene a záhradných služieb,-správy a prevádzky skládok-prevádzky, údržby, opravy a obnovy verejného osvetlenia,-cintorínskych služieb
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Obec Veľký Slavkov
Nakladanie s odpadmi   
Predmetom zákazky je zber,odvoz a likvidácia odpadov. Bližší opis je uvedený v súťažných podkladoch.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Mestská časť Bratislava - Rača
Odstraňovanie odpadu z miest s nezákonne umiestneným odpadom   
Predmetom zákazky je odstraňovanie odpadu z miest s nezákonne umiestneným odpadom.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Mesto Považská Bystrica
Technické služby v meste Považská Bystrica   
Zber, preprava a vývoz komunálneho odpadu, likvidácia nepovolených skládokZneškodňovanie odpadov skládkovanímZber triedeného odpadu a nakladanie s nímPrevádzkovanie zberného dvora a zberných miestSpracovanie biologicky rozložiteľného odpadu (BRO), najmä komunálneho a zelenéhoZimná a letná údržba spevnených plôch, drobné stavebné práce, opravy a údržba
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Mesto Veľký Šariš
Nakladanie s komunálnym a triedeným odpadom v meste Veľký Šariš   
Predmetom zmluvy je poskytnutie služieb na území mesta Veľký Šariš spojených so zberom, prepravou, komunálnych odpadov , drobných stavebných odpadov a ich zhodnotením alebo zneškodnením a s tým súvisiace služby v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Zabezpečenie transportu rádioaktívneho odpadu z JE Caorso do JAVYS, a.s. vrátane jeho poistenia   
Predmetom zákazky je zabezpečenie prepravy rádioaktívneho odpadu (RAO) typu UN 2912, UN 3321 a UN 3322 z jadrovej elektrárne Caorso (Piacenza, Taliansko) na pracovisko verejného obstarávateľa 919 31 Jaslovské Bohunice za účelom jeho spracovania a dočasného uskladnenia a následná spätná preprava finálneho produktu do JE Caorso, vrátane zabezpečenia všetkých súvisiacich služieb. Predpokladaný počet prepráv RAO na spracovanie z Talianska na Slovensko 70; predpokladaný počet prepráv finálneho produktu zo Slovenska do Talianska 25. Súčasťou zákazky je taktiež zabezpečenie poistenia zodpovednosti pri prepravách RAO.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Služby súvisiace s rádioaktívnym, toxickým,...
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Odber, odvoz a zneškodňovanie nebezpečných odpadov   
Predmetom obstarávania je zabezpečenie odberu, odvozu a zneškodňovanie nebezpečných odpadov zo stredísk správy a údržby diaľnic, stredísk správy a údržby rýchlostných ciest a zo strediska špecializovaných činností podľa druhu.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra
Zhodnotenie / zneškodnenie nebezpečných a ostatných odpadov   
Zhodnotenie / zneškodnenie nebezpečných a ostatných odpadov
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Mesto Tornaľa
ZBER, PREPRAVA A ZNEŠKODNENIE KOMUNÁLNEHO ODPADU NA ÚZEMÍ MESTA TORNAĽA   
Predmetom zákazky je zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu na území mesta Tornaľa
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Mestská časť Bratislava - Lamač
Zabezpečenie odvozu a likvidácie odpadu veľkokapacitnými kontajnermi.   
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb zberu, odvozu a likvidácie (zneškodňovania prípadne zhodnocovania) odpadu prostredníctvom veľkokapacitných kontajnerov, umiestnených v katastrálnom území verejného obstarávateľa.Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladov.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Obec Kúty
Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu v katastrálnom území obce Kúty   
Verejný obstarávateľ zabezpečuje poskytovanie služieb v oblasti odpadového hospodárstva v katastri obce Kúty, pod ktorými sa rozumie:1)Zber, odvoz a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu sa vykonáva zo zberných nádob 120 l, 240 l a 1100 l kontajnerov z domácnosti a z podnikateľského sektora.Zber sa vykonáva 1x a 2x mesačneHarmonogram zberu je uvedený v prílohe č. 3 súťažných podkladov v časti B (Opis predmetu zákazky).Počet zberných nádob a kontajnerov v katastri obce Kúty: -zberné nádoby 120 l.........826 ks -zberné nádoby 240 l........542 ks -kontajnery 1 100 l ........ 44 ks Úspešný uchádzač pred zahájením poskytovania služieb v termíne do 15.6.2016 dodá a rozmiestni na svoje vlastné náklady pre jednotlivé zvozové miesta funkčné, nepoškodené a vydezinfikované zberné nádoby a kontajnery a to:-zberné nádoby 120 l.........826 ks-zberné nádoby 240 l........542 ks-kontajnery 1 100 l ........ 44 ksUvedené zberné nádoby a kontajnery bude mať verejný obstarávateľ počas trvania zmluvy v nájme. 2)Odvoz, zneškodnenie (znehodnotenie) VKK 5 m3 veľkoobjemového odpadu zo zberného dvora verejného obstarávateľa a po vyprázdnení vrátenie späť na zberný dvor verejného obstarávateľa.Odvoz sa bude uskutočňovať 1x až 2x týždenne na základe telefonickej objednávky verejného obstarávateľa. Uchádzač je povinný odvoz zabezpečiť do dvoch dní od prevzatia telefonickej objednávky. Prázdne VKK 5 m3, ktoré sú majetkom verejného obstarávateľa, musí vybraný uchádzač vrátiť najneskôr do 24 hod. späť na zberný dvor.3)Dovezenie vlastným motorovým vozidlom verejného obstarávateľa na skládku záujemcu/uchádzača komunálny veľkoobjemový odpad za účelom jeho zneškodnenia (znehodnotenia) .4)Dodanie ( na obecný úrad) plastové 120 l vrecia s logom úspešného uchádzača pre uloženie komunálneho odpad v domácnostiach , ktorý je vyprodukovaný nad rámec kapacity zbernej nádoby medzi dvoma plánovanými rozvozmi a odvoz plných vriec z domácnosti na ich zneškodnenie (znehodnotenie).
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Univerzita Komenského v Bratislave
Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu   
Predmetom zákazky je odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu pre UK v Bratislave
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Služby súvisiace s rádioaktívnym, toxickým,...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie