Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 6472 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Mesto Rožňava
Obnova a rekonštrukcia MŠ na Štítnickej ul. v Rožňave   
Obnova a rekonštrukcia objektov je prioritne zameraná na znižovanie energetickej náročnosti budov.- obnova a zateplenie strešných plášťov,- vyspravenie poškodených strešných ríms a atík,- obnova klampiarskych výrobkov (dažďové žľaby a zvody, oplechovanie atík a oplechovanie vystúpených konštrukcií)- výmena strešného výlezu- výmena výplní otvorov exteriérových okien, dverí a zasklených stien
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Leopoldov
Rekonštrukcia budovy MTK TJ na Štadióne v Leopoldove   
Výber zhotoviteľa na uskutočnenie stavebných prác na zákazku Rekonštrukcia budovy MTK TJ na Štadióne v Leopoldove, ktorá pozostáva z účelovej zmeny dispozičného riešenia interiéru objektu, doplnenia hygienických zariadení v zmysle platných noriem a predpisov, celkovej modernizácie. Počíta sa tiež s výmenou okien, zateplením objektu za účelom dosiahnutia energetickej úspornosti, tiež s výmenou vnútornej inštalácie, potrubných rozvodov, dlažby a obkladov, sanity, osvetlenia, vykurovacieho systému a vykurovacích telies, s inštaláciou nového jednoduchého ozvučenia areálu a demontáž pôvodného, požiarno bezpečnostná ochrana, zriadenie kanalizačnej prípojky pre byt na prízemí s následným zrušením žumpy, odvedenie dažďových vôd zo strechy do dažďovej kanalizácie, terénne úpravy pred budovou a ďalšie súvisiace stavebné (ale aj búracie) práce v rozsahu projektovej dokumentácie a výkazu výmer.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Liptovské pekárne a cukrárne VČELA - Lippek k.s.
Inovujeme v LIPPEKU - stavebné práce 1   
Rekonštrukcia vozoviek areálov spoločnosti, rekonštrukcia osvetlenia, stavebné úpravy prevádzok a predajní.1.Stavebné úpravy strechy haly výroby v Liptovskom Mikuláši2.Rekonštrukcia vozovky areálu závodu pekárne a cukrárne Včela - Lippek Liptovský Mikuláš3.Stavebné úpravy v polyfunkčnom bytovom dome s.č. 5350 (zriadenie predajňa potravín Baničné)4.Rekonštrukcia osvetlenia pekáreň LIKAVKA5.Stavebné úpravy predajne Dúbrava výmena okien a úprava čelnej fasády objektu
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy
Zimný štadión Ondreja Nepelu – vstavba šatní v tréningovej hale   
Predmetom zákazky je uskutočňovanie prác vstavba šatní v tréningovej hale v objekte zimného štadióna OndrejaNepelu, Odbojárov č.9, 83104 Bratislava. Predmet zákazky bude uskutočňovaný na základe projektovej dokumentácie, ktorej spracovateľom je FISCHERS, a.s., Sartorisova 10 Bratislava 821 08.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Žilinský samosprávny kraj
Gymnázium Bytča - stavebné úpravy – zateplenie obvodového plášťa a výmena okien – špeciálne učebne   
Predmetom zákazky sú stavebné práce riešiace zateplenie obvodového plášťa kontaktným zatepľovacím systémom, zateplenie sokla, markízy nad požiarnym schodiskom, výmenu drevených okien a dverí za nové plastové okná a dvere, atď.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát
Obnova obvodového a strešného plášťa bloku A a B budovy Stavebnej fakulty STU v Bratislave   
Obnova obvodového a strešného plášťa bloku A a B budovy Stavebnej fakulty STU v Bratislave SO-01 Obnova Auly akademika Bellu (B101) a priľahlých priestorov 1.etapa Obnova fasády Auly,SO-02 Obnova lávky s nájazdovou rampou a anglické dvorceSO-03 Obnova obvodového a strešného plášťa bloku A Stavebnej fakulty STU v Bratislave 1. etapa Obnova strechy
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra
Trebišov - rekonštrukcia budovy č.15 - technická opravovňa vozidiel   
Trebišov - rekonštrukcia budovy č.15 - technická opravovňa vozidiel
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Trstené pri Hornáde
Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu – Trstené pri Hornáde   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia objektu obecného úradu v obci Trstené pri Hornáde za účelom zvýšenia jehoenergetickej efektívnosti. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Družstevná pri Hornáde
Zníženie spotreby energie materskej školy   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia materskej škôlky v obci Družstevná pri Hornáde za účelom zvýšenia jejenergetickej efektívnosti. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Osádka
Obnova budovy, súpisné č.:47 obce Osádka   
Obnova budovy KD v obci Osádka. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Zvončín
Nadstavba MŠ   
Predmetom zákazky je realizácia diela "MULTIFUNKČNÉ CENTRUM STAVEBNÉ ÚPRAVY MŠ". Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Rekonštrukcia budovy ÚDZS, Ipeľská ul., Košice - stavebné práce   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia budovy Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Súdnolekárske apatologicko-anatomické pracovisko v Košiciach.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Stupava
Modulový pavilón ZŠ Stupava   
Jedna sa solitérny, prízemný, nepodpivničený objekt s kompaktným pôdorysom v tvare obdĺžnika, ktorého pozdĺžna os je rovnobežná s osou vnútro areálovej komunikácie. Strecha je navrhovaná sedlová s hrebeňom totožným s pozdĺžnou osou objektu. Z konštrukčného hľadiska ide o montovanú stavbu z modulového systému, kde nosná konštrukcia je tvorená z oceľových profilov. Z prevádzkového hľadiska sa jedná o 8-triedny učebný pavilón s kabinetom, hygienickými zariadeniami pre žiakov a ucitelov, technickou miestnosťou a priestorom pre upratovačku. Kapacita navrhovaného modulového pavilónu je 200 žiakov t.j. 25 žiakov v jednej triede. Pripojenie objektu k inžinierskym sieťam je nasledovné plyn úprava odberného plynového zariadenia, elektrina zemný prívod z hlavného rozvádzača objektu ZŠ na východnej strane, dažďová kanalizácia napojená do návrh. plošných vsakov, splašková kanalizácia navrhovaná splašková kanalizácia zaústená do vnútro areálovej kanalizácie, vodovod pripojenie na vnútro areálový
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Zohor
Prístavba základnej školy - Zohor   
Predmetom zákazky je realizácia diela "Prístavba základnej školy - Zohor". Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Kremnica
Komplexná obnova objektu telocvične súp. č. 884, Kremnica   
Predmetom zákazky je zabezpečiť uzatvorenie zmluvy o dielo na realizáciu stavebných prác v rámci projektu Komplexná obnova objektu telocvične súp. č. 884, Kremnica.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie