Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 205090 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Správa služeb hlavního města Prahy
Srubový dům ŠVZ Žihle   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy stávajícího objektu „I“, přičemž konstrukce 1. PP vč. stropu budou využity v rámci navržené stavby, dále vrchní část objektu bude demontována a nahrazena dřevěnou montovanou konstrukcí srubové resp. roubené stavby. Navržený objekt bude proveden z dřevěných lepených trámů, přičemž bude využito certifikovaného systému dodavatele stavby. Střešní plášť objektu bude sedlový, přičemž se předpokládá využití střešní krytiny z profilovaného barevného vícevrstvého plechu (tvar tašky). Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v projektové dokumentaci, která je Přílohou č. 2 zadávací dokumentace.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Lesy města Brna, a.s.
Souprava pro odvoz dříví   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka nové soupravy pro odvoz dříví. Soupravu pro odvoz dříví tvoří nákladní automobil, teleskopický návěs a hydraulický jeřáb s drapákem. Bližší technická specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v Příloze č. 2 zadávací dokumentace.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
Město Dolní Kounice
MĚSTO DOLNÍ KOUNICE – SPLAŠKOVÁ KANALIZACE V ULICÍCH IVANČICKÁ A SKALNÍ   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je výstavba infrastrukturní inženýrské sítě – kanalizační stokové sítě v ulici Ivančická a Skalní, která navazuje na stávající kanalizační síť ve městě Dolní Kounice.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Gymnázium, Střední odborná škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná 27
Vybavení nově zrekonstruované školní jídelny gastrotechnikou   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na dodávku montáž a zprovoznění nové gastrotechnologie, včetně automatizovaného jídelního systému zrekonstruované školní jídelny Gymnázia, Střední odborné školy, Základní školy a Mateřské školy pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná 27.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Zariadenie interiéru  >  Kuchynské zariadenie, domáce potreby a potreby pre...
Statutární město Karlovy Vary
Karlovy Vary, Ondříčkova ulice - stavební úpravy místní komunikace   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Jde o rekonstrukci místní komunikace, jenž je navržena s výměnou všech konstrukčních vrstev a případnou sanací aktivní zóny zemní pláně. Nový dopravní režim je navržen bez chodníků a ulice bude označena jako obytná zóna. Povrch je navržen jako asfaltový v celé šířce obytné zóny. Podélná parkovací stání jsou uvažována střídavě po obou stranách komunikace. Vymezení parkovacích ploch bude provedeno vodorovným dopravním značením. V místě vjezdu do obytné zóny a výjezdu z ní jsou za účelem zklidnění a usměrnění provozu navrženy vysazené zelené plochy. V místě, kde komunikaci kříží pěší chodecká trasa vedená po veřejně přístupném schodišti, je navržen zpomalovací práh. Kryt zpomalovacího prahu a vozovka v prostoru vysazených zatravněných ploch na vjezdu do obytné zóny je navržena z žulové dlažby do betonového lože. V rámci stavby bude provedena úprava trasy potrubní pošty ve správě Karlovarské krajské nemocnice, a.s. a výstavba opěrné zdi se zajištěním svahu.
Stavebné práce
Město Lázně Bohdaneč
Tělocvična v Lázních Bohdanči   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Projekt navrhuje vybudování nové sportovní haly v areálu základní školy, s tělocvičným sálem určeným pro různé druhy sportů a dále s doplňkovým menším gymnastickým sálem umístěným v samostatné části objektu, kde je situováno i sociální zázemí se šatnami. V této části je dále situována klubovna, prostor vrátnice přiléhající ke vstupu do řešeného objektu a technické a technologické zázemí. Projekt navrhuje také komunikační propojení se stávajícím objektem jídelny na úrovni 1.NP i 2.NP. V prostoru samotného tělocvičného sálu jsou umístěny sklady nářadí, šatny trenérů a učitelů školy a prostory střídaček pro hrající týmy. Na úrovni 2.NP je vybudována galerie pro diváky s kapacitou 140 míst.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Hutisko – Solanec
Bytový dům Hutisko – Solanec   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na zhotovitele stavby Bytový dům Hutisko - Solanec v rozsahu dle projektové dokumentace citované v čl. 1 odst. 3 těchto zadávacích podmínek, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Stavebné práce
Vyncke s.r.o.
CDF simulace proudění spalin v kotli Vyncke spalujícím RDF palivo   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Cílem projektu je odhadnout vliv provozních parametrů a geometrických vlastností kotle na spalovací proces prostřednictvím pokročilého simulačního CFD programu.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Poradenstvo pre výskum a vývoj  >  Poradenské služby pre vývoj
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
Výstavba kanceláří v podkroví budovy Jeremenkova   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je výstavba kanceláří v podkroví budovy Jeremenkova.
Stavebné práce
Statutární město Prostějov
DDM Vápenice 9, Prostějov   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je realizace díla v rámci projektu s názvem: „DDM Vápenice 9, Prostějov - přístavba tělocvičny“ spočívající v provedení: přízemní nepodsklepené přístavby (SO 102)- sportovní hala, kubického tvaru o vnějším rozměru 43,15 x 24,15 a výšce 7,65 m (od podlahy haly) s přístavkem únikového schodiště 3,83 x 5,85 a výšce 6,05 m.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Biskupství královéhradecké
Stavební úpravy a přístavba budovy za účelem zřízení odborných učeben a laboratoří pro výuku přírodovědných předmětů a matematiky při Biskupském gymnáziu Bohuslava Balbína, v ul. Jana Koziny č.p. 1237   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Přístavba a stavební úpravy objektu střední školy v ul. Jana Koziny 1237 a jeho propojení se stávajícím historickým objektem gymnázia Bohuslava Balbína na Orlickém Nábřeží čp 356, v Hradci Králové, dále domovní vedení UT, elektro, kanalizace, vodovodu, které budou umístěny na pozemcích v areálu investora
Stavebné práce
Město Svitavy
Pojištění majetku města Svitavy, odpovědnosti za újmu a havarijní pojištění vozidel   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této veřejné zakázky je poskytnutí pojištění nemovitého a movitého majetku města Svitavy, pojištění odpovědnosti za újmu a havarijní pojištění motorových vozidel města Svitavy.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Městské divadlo Brno, příspěvková organizace
Realizace tisku materiálů Městského divadla Brno   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na poskytování tiskařských služeb spočívající v průběžné realizaci tisku reklamních a propagačních materiálů Městského divadla Brno, průběžně po dobu 24 měsíců (předpoklad 1. 4. 2017 – 31. 3. 2019). Podrobnější požadavky zadavatele, popřípadě další požadované podmínky jsou uvedeny v obchodních podmínkách. Jednotlivé druhy požadovaných výstupů bude zadavatel objednávat samostatně podle aktuální potřeby, přičemž předá zhotoviteli grafický návrh materiálu, který požaduje vytisknout a zhotovitel za podmínek daných rámcovou dohodou provede tisk v požadovaném množství výstupů a předá je zadavateli. Zadavatel rozdělil veřejnou zakázku na dvě části ve smyslu zákona, aby umožnil specializovaným poskytovatelům těchto služeb podat nabídku jen na vybranou část veřejné zakázky. Části veřejné zakázky tvoří: Část 1 Ofsetový tisk,Část 2 Malonákladový tisk
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby
Švandovo divadlo na Smíchově
Dodávka osvětlovací techniky do Švandova divadla na Smíchově - sada I   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka nových funkčních světel a instalačního materiálu dle technické specifikace, která je uvedena v rámci bodu 5 Technické podmínky a zároveň v příloze návrhu smlouvy, který tvoří nedílnou součást zadávacích podmínek. Uvedené podmínky jsou podmínky závazné, jsou absolutní, a proto nesplnění některého z nich bude znamenat vyloučení účastníka z další účasti v zadávacím řízení. Plnění veřejné zakázky musí být plně v souladu s platnou legislativou, technologickými předpisy, ustanoveními příslušných norem a v předepsané kvalitě.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní
Mobilní pracoviště pro záznamy a analýzy dynamických procesů   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky (jejich částí) je dodávka mobilního zařízení pro pořízení obrazového záznamu dynamických procesů včetně příslušenství.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Prístroje na záznam a reprodukciu zvuku a obrazu
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie