Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 200433 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební
Vysokorychlostní barevná kamerová jednotka s vysokorychlostním mikroskopem a s příslušenstvím   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je dodávka vysokorychlostní barevné kamery s možností snímání alespoň 64000 fps, vyhodnocovací jednotka s monitorem o velikosti minimálně 10,4´´, hard disk o velkosti alespoň 500GB. Dále vysokorychlostní mikroskop s možností připojení na kameru. Součástí zakázky je PC, monitor, operační systém, vyhodnocovací software a zaškolení obsluhy.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Prístroje na záznam a reprodukciu zvuku a obrazu
Římskokatolická farnost Sázava - Černé Budy
Obnova svatoprokopského poutního areálu na Sázavě   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této veřejné zakázky je provedení stavebních prací vč. řemesel TZB, prací odborných řemeslných a prací restaurátorských v rámci památkové obnovy barokního kostela sv. Prokopa vč. krypty, barokní fary, torza gotického trojlodí s věží a parteru nacházejícího se mezi těmito objekty v areálu Sázavského kláštera. Součástí záměru je i řešení hospodaření s dešťovou vodou a drenážní systém v parteru a kolem jednotlivých objektů. Předmětem zakázky je rovněž pořízení nového mobiliáře. Způsob provádění díla je specifikován v projektové dokumentaci pro provádění stavby zpracované Studiem acht, spol. s r.o. se sídlem Za zámečkem 746, 158 00 Praha 5, IČ 25119966, v lednu 2017. Projektová dokumentace tvoří přílohu č. 7 této zadávací dokumentace. Rozsah díla je specifikován v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 8 zadávací dokumentace.
Stavebné práce
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební
Přístroj pro měření rychlosti proudění vody pro laboratoř vodohospodářského výzkumu   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je dodávka přístroje pro měření rychlosti proudění vody. Jedná se o nahrazení části měřících komponentů bezkontaktního měření rychlosti proudění tekutin pro dosažení podstatně lepších parametrů a zajištění další provozuschopnosti – dosavadní zařízení je nejen morálně, ale i fyzicky zastaralé.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Meracie prístroje
JIC, zájmové sdružení právnických osob
Mobilní FabLab: Návěs pro pojízdnou digitální laboratoř   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Dodávka návěsu pro zřízení mobilní digitální laboratoře s cílem šířit osvětu a vzdělávání v digitálních výrobních technologiích a propagovat JIC. Návěs bude sloužit k přesunu a provozu mobilní laboratoře, která bude zpravidla v rozsahu 2 – 3 dnů parkovat na jednom místě a bude sloužit jako mobilní učebna pro studenty (cca 15 – 20-ti členné skupiny) a návštěvníky. Za rok se předpokládá návštěva přibližně 50 stanovišť.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
Dodávka a servis serverů a diskových polí pro ZPŠ   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je dodávka a servis tohoto zboží: a) server pro serverovou virtualizaci 6 ks (z toho 4 ks jako prvotní dodávka a 2 ks jako opce) b) diskové pole pro ukládání dat 2 ks c) diskové pole pro zálohování 1 ks Zadavatel si na zboží a služby označené v příloze č. 2 zadávací dokumentace jako opce vyhrazuje opční právo, tj. takto označené zboží a služby zadavatel nemusí od vybraného dodavatele nakoupit.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Servery
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Zaříčanská SÚ, č. akce 13462, Praha 21   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění je souvislá údržba komunikace Zaříčanská v Praze 21. Bude provedena výměna obrusných vrstev vozovky s lokální sanací podkladních vrstev, rektifikace povrchových znaků inženýrských sítí a pročištění stávajících podélných příkopů.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Město Hranice
Pořízení monitorovací stanice kvality ovzduší Hranice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka imisní monitorovací stanice včetně jejího příslušenství, montáže a provozování na dobu 5 let. Stanice bude umístěna na pozemku parc. č. 484/1 v k.ú. Hranice a venkovní zobrazovací panel bude umístěn na budově základní školy na ulici Tř. 1.máje v Hranicích. Na monitorovací stanici budou sledovány koncentrace PM10, PM2,5, PM1, NO, NO2, NOx, O3 a meteorologické údaje. Získané informace budou online přenášeny do celostátního informačního systému ISKO, na webové stránky zadavatele a na venkovní zobrazovací panel. Součástí pořízení stanice bude také realizace betonového základu pro stanici a přípojka NN dle projektové dokumentace. Bližší specifikace v rámci ZD.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Environmentálne služby  >  Sledovanie a monitorovanie znečistenia a sanácia
SVÚM a.s.
Výběrové řízení na generálního dodavatele stavebních prací   
Stručný popis: jedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
Stavebné práce
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace
II/201 na úseku od x I/20 - hranice okr. PS/TC   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Celoplošná povrchová oprava silnice II/201 s provedením čištění silničních příkopů, dosypáním krajnic a VDZ, vč. osazení směrových sloupků. Součástí zakázky je oprava stávajících hospodářských sjezdů. Stavba obsahuje 2 etapy o čtyřech ucelených úsecích, které je možné realizovat nezávisle na sobě při určité koordinaci v rámci objízdných tras. Úseky dělí začátek a konec obce Krsy a Blažim a poslední dva úseky jsou rozděleny křižovatkou se silnicí III/193 15. Začátek opravovaného úseku je v místě křiž. se sil. I/20, kde je silnice tvořena penetračním makadamem až ke křižovatce se sil. III/193 15. Od této křižovatky je vozovka silnice II/201 tvořena asfaltobetonem. Na úseku s makadamem je oprava navržena položením vyrovnávací vrstvy a obrusné vrstvy. Na úseku s asfaltobetonem jsou příčné a vodorovné trhliny, místy je povrch vyžilý s výtluky. Zde bude provedeno odfrézování a položení nového souvrství. Na celém opravovaném úseku je počítáno s lokálním zesílením okrajů vozovky.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Pardubický kraj
Zhotovení projektové dokumentace na stavbu Modernizace mostu ev. č. 644-003 Pěčíkov-Hraničky včetně autorského dozoru projektanta   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je zpracování jednostupňové projektové dokumentace stavby Modernizace mostu ev. č. 644-003 Pěčíkov-Hraničky v rozsahu dokumentace pro společné územní a stavební řízení a současně v rozsahu dokumentace pro zadání a provedení.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace
II/180 Dobřánky - okružní křižovatka   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Jedná se o vybudování nové okružní křižovatky v Dobřánkách na křižovatce silnic II/180 a III/18043. Součástí stavby bude dešťová kanalizace, přeložka vodovodu a přípojky NN pro ČS, místní komunikace, VO.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín
Modernizace vybavení GJP a SOŠ Slavičín   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového moderního vybavení potřebného pro výuku technických oborů za účelem rozšíření materiálně technické základy školy, které povede ke zkvalitnění výuky a rozvoji znalostí a řemeslných kompetencí žáků. Zadavatel dělí veřejnou zakázku na části: Část A – CNC frézovací a vrtací centrum Část B – Univerzální frézka Část C – Kolaborativní robot s příslušenstvím Část D – Strojírenský materiál
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje
Město Rychnov nad Kněžnou
Projektová dokumentace ČOV Rychnov nad Kněžnou   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění zakázky jsou služby spojené s vypracováním projektové dokumentace a související inženýrská činnost v následujícím rozsahu: - vypracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele a provádění díla (DPS) - výkon investorsko- inženýrské činnosti spočívající v projednání změn DPS oproti stávajícímu platnému stavebnímu povolení - vypracování plánu BOZP pro stupeň dokumentace DPS - vypracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - vypracování srovnávacího rozpočtu stavby - spolupráce při výběru dodavatele stavby a to pro následující investiční akci připravovanou zadavatelem: „Rychnov nad Kněžnou – intenzifikace ČOV“.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby
Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99
Nákup vybavení diagnostické učebny pro elektroautomobily včetně nákupu elektroautomobilu - Nákup elektroautomobilu (2. vyhlášení)   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektroautomobilu včetně napájecí sady pro Střední průmyslovou školu dopravní, Plzeň, Karlovarská 99, ve stanoveném rozsahu v souladu se ZD a jejími přílohami.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Osobné automobily
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace
II/190 Špičák - Železná Ruda, oprava   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) V celém rozsahu opravy bude provedeno frézování stávajících asfaltových vrstev, sanace trhlin a lokální oprava porušených míst, položena nová ložná a nová obrusná vrstva. Součástí stavby je také zpevnění krajnic, úprava sjezdů, doplnění směrových sloupků a provedení vodorovného dopravního značení. Zpevnění krajnic bude provedeno z asfaltového recyklátu získaného na stavbě.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie