Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 212441 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Lesy České republiky, s.p.
Dodávka chladírenského vozu s pohonem 4×4   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 1 ks nového chladírenského vozu s pohonem 4x4 v provedení a výbavě dle specifikací uvedených v zadávací dokumentaci, jakož i poskytnutí souvisejících plnění dle závazného vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 1 ZD Zadavatel požaduje dodat 1 ks nového automobilu schváleného ve smyslu zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro provoz na pozemních komunikacích v České republice.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Motorové vozidlá na prepravu tovaru
ČR - Technologická agentura České republiky
Potenciál využití suchých nádrží v rámci hospodaření s vodou v krajině   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích je získání návrhu řešení projektového rámce formou soutěžního dialogu na služby v aplikovaném výzkumu, vývoji nebo inovacích až do podoby realizovatelného projektu, který bude mít atributy aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje nebo inovace. Projektový rámec směřuje k definici projektu, který připraví poskytovatel ve smyslu § 2 odst. 2 písm. g) ZPVV.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Projektovanie a realizácia výskumu a vývoja
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
Aktualizace národních plánů povodí   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zpracování podkladů a návrhů Národních plánů povodí Labe, Odry a Dunaje pro 3. etapu plánování v oblasti vod pro roky 2021 až 2027 dle věcných a časových požadavků na zpracování plánů povodí dle vodního zákona, časového plánu a programu prací pro 3. etapu plánování v oblasti vod, a v souladu s vyhláškou o plánování, v listinné a elektronické struktuře podle Makety NPP. V rámci veřejné zakázky dojde k přezkoumání a aktualizaci NPP zpracovaných pro 2. etapu plánování v oblasti vod pro roky 2015 až 2021, schválených dne 21. 12. 2015 vládou ČR usnesením č. 1083. Zpracování předmětu smlouvy bude provedeno v rámci čtyř dílčích etap (etapa 2019, 2020, 2021 a 2022).
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Automobil účelový (II)   
Stručný popis: účelový automobil pro odbor služby dopravní policie KŘP-L
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Motorové vozidlá na prepravu tovaru
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
Monitoring biodiverzity - Ošetřování travních porostů, Zatravňování orné půdy, Biopásy   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je provedení monitoringu biodiverzity ptáků, zajíců, vybraných skupin bezobratlých živočichů a vegetace na lokalitách s podopatřeními „Ošetřování travních porostů“, „Zatravňování orné půdy“ a „Biopásy“ realizovaných v rámci Programu rozvoje venkova pro období 2014-2020. Výběr ploch, monitoring a zpracování dat z terénu budou realizovány dle již předem zpracované metodiky založené na vědecké bázi vycházející z principu párového porovnávání zkoumaných ploch. Monitoring bude probíhat na stovkách lokalit, každá z nich bude navštívena vícekrát. Zásadní pro nastavení systému monitoringu je vhodný výběr ploch, zhotoviteli bude proto v úvodní fázi poskytnuta součinnost MZe především pro využití systému LPIS. Sběr dat bude probíhat v terénu pomocí zemních pastí, smýkáním vegetace, pozorováním apod., a to zejména v období květen 2019 až září 2020.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Environmentálne služby
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
Multifunkční tiskové služby   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění multifunkčních tiskových služeb a jejich kontinuálního provozování v budově Ministerstva zemědělství, Těšnov 17, Praha 1 po dobu 4 let od dne nabytí účinnosti. Jedná se o pronájem 34 multifunkčních tiskáren požadované specifikace (viz. Příloha č. 1), které budou dodány na chodby sídla zadavatele a nahradí stávající tiskárny Xerox WorkCentre 7220. Součástí dodávky každé multifunkční tiskárny bude čtečka zaměstnaneckých karet a dodání licencí jako služby (subscripce) tiskového dohledového systému SafeQ na celou dobu pronájmu tiskárny. Zajištěním tiskových služeb bude rovněž kontinuální poskytování veškerého spotřebního materiálu (kromě papíru) formou periodického návozu do budovy MZe (samotnou ad-hoc výměnu zajistí MZe vlastními silami) včetně odvozu spotřebovaného materiálu k recyklaci/likvidaci. Další součásti služby bude zajištění všech servisních zákroků po celou dobu trvání smlouvy.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Zariadenia súvisiace s počítačmi
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
Letecká aplikace vápnitého dolomitu nad lesními porosty v imisemi poškozených oblastech ČR (Krušné hory, Český les) v letech 2019-2020   
Stručný popis: Předmětem VZ je výběr dodavatele, který zajistí leteckou aplikaci vápnitého dolomitu nad lesními porosty v oblastech Krušných hor a v oblasti Českého lesa v letech 2019-2020, v celkovém plošném rozsahu cca 10655 ha.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Letecké dopravné služby  >  Letecké a súvisiace služby
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Modernizace a obnova přístrojového vybavení onkogynekologického centra FN HK – Anesteziologické přístroje   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky anesteziologických přístrojů vč. zajištění pozáručního servisu a dodávek unikátního spotřebního materiálu.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Anestézia a resuscitácia
Správa silni Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Vypracování projektových dokumentací Přeložka silnic II/461 a II/443 (jižní obchvat – Hradecká – Olomoucká) a Přeložka silnice II/443 – Obchvat Otic   
Stručný popis: Předmětem zakázky je vypracování projektové dokumentace ve stupni DSP a vypracování projektové dokumentace ve stupni PDPS pro stavbu: Přeložka silnic II/461 a II/443 (jižní obchvat – Hradecká – Olomoucká) a inženýrská činnost k této akci v rozsahu zajištění veškerých projednání, průzkumů, vyjádření orgánů státní správy nezbytně nutných pro stavební a související řízení. Po zpracovateli je požadována majetkoprávní činnost (min. smlouvy o smlouvě budoucí – nabytí, věcná břemena apod.). Vzory případných smluv budou předány zhotoviteli v rámci výrobních výborů.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Sanitní vozidla   
Stručný popis: Předmětem této VZ je dodávka celkem 2 ks nových, nepoužitých a nerepasovaných sanitních vozidel pro dopravu nemocných, raněných a rodiček - kategorie A2 dle ČSN EN 1789 v platném znění a vyhlášky MZ ČR č. 296/2012 Sb. Vozidla kategorie M1 – osobní automobil (model vozidla určený výrobcem a schválený k přestavbě na sanitní vozidlo DNR).
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Osobné automobily
Úřad práce České republiky
ÚP ČR - ŽT - Poskytování úklidových prací a dodávka hygienických potřeb   
Stručný popis: Předmětem zadávacího řízení je provádění úklidových služeb na ÚP ČR Žatec. Předmětem plnění je rovněž dodávka hygienických potřeb dle aktuální spotřeby a i mimořádný úklid dle požadavků zadavatele (např. havárie apod.).
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Ministerstvo obrany
Školení OTS VŘ PozS 2019-2020   
Stručný popis: Předmětem VZ je pořízení školení, které zabezpečí odborné vzdělání v oblasti provozní správy a provozní bezpečnostní správy informačního systému operačně – taktického systému velení a řízení pozemních sil.
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby  >  Školiace (výcvikové) služby  >  Služby týkajúce sa praktického vzdelávania
Oblastní nemocnice Jičín a.s.
Výpůjčka ZP a dodávka diagnostik pro zajištění požadovaných vyšetření prostřednictvím integrovaného biochemického a imunochemického analytického systému   
Stručný popis: Zajištění dodávek diagnostik, příslušenství a dalšího spotřebního materiálu potřebného k provádění požadovaných vyšetření prostřednictvím integrovaných biochemických a imunochemických analytických systémů a jejich provozu na základě uzavřené Rámcové kupní smlouvy, Bezplatná výpůjčka, instalace a servis nabízených analytických systémů a SW dle požadavků této ZD (viz Příloha č. 2 Technické podmínky) včetně veškerého příslušenství k zajištění provádění požadovaných vyšetření prostřednictvím integrovaných biochemických a imunochemických analytických systémů na základě uzavřené Smlouvy o výpůjčce, do Oblastní nemocnice Jičín a.s
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie
Česká republika - Úřad práce ČR
Úklidové služby pro Krajskou pobočku ÚP ČR v Příbrami II.   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je zajištění úklidových služeb v administrativních budovách Krajské pobočky ÚP ČR v Příbrami. V budovách je provozována činnost úřadu práce (zaměstnanost, nepojistné sociální dávky atd.). Účastník zadávacího řízení, se kterým bude v dané části veřejné zakázky uzavřena smlouva, bude povinen zajistit úklid vlastními zaměstnanci v prostorách uvedených budov, a to v požadovaném rozsahu, četnosti a kvalitě, jak je uvedeno v Příloze č. 7 ZD - Specifikace úklidových služeb. Plnění musí být poskytováno v souladu se všemi příslušnými bezpečnostními a protipožárními předpisy. Veřejná zakázka je v souladu s § 35 ZZVZ rozdělena do 5 částí. Dodavatelé mohou ve smyslu § 101 odst. 2 ZZVZ podávat nabídky na jednu, několik nebo na všechny části veřejné zakázky (pro vyloučení pochybností dodavatel může podat nabídku pouze do jedné části nebo může podat několik nabídek do různých částí nebo může také podat nabídky do všech částí VZ).
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Česká republika - Ministerstvo vnitra
DATA_INTERNET-SYM PL_4554   
Stručný popis: Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie