Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 188251 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Městys České Heřmanice
Modernizace sběrného místa v Českých Heřmanicích – dodávka sběrných nádob na oddělený sběr odpadů   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky. Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky 12 ks sběrných nádob na oddělený sběr odpadů: • A Plastové obaly 1 kus • B Textil 1 kus • C Papír a lepenka 1 kus • D Sklo 1 kus • E Biologicky rozložitelný odpad 6 kusů • F Objemný odpad 2 kusy Technická specifikace nádob na odpad Ad. A, 1 ks Kontejner na plastové obaly · Výška háku 1000 mm · Vnitřní rozměry d 3900 x š 2000 x v 1600 = 12 m3 · Boky plech 2 mm podlaha 3 mm · Pravá (spolujezdcova) bočnice do poloviny horizontálně sklopná, aby mohli vhazovat zboku · Levá bočnice pevná · Zadní vrata dvoukřídlá s dvojím jištěním, ve vrchní třetině sklopná jako bočnice, aby bylo možné vha-zovat i zezadu se zavřenými dveřmi. · Jištění kontejneru na nástavbě - univerzální vnitřní hydraulické. · Háčky na síť/plachtu po celém obvodu kontejneru · Panty a rolny s maznicemi · nosnost min. 9000 Kg · Barva žlutá RAL Ad. B, 1 ks Kontejner na textil · Výška háku 1000 mm · Vnitřní rozměry d 3900 x š 2000
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Cestné príslušenstvo
město Klatovy
Snížení energetické náročnosti budovy divadla v Klatovech   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem projektu je snížení energetické náročnosti budovy divadla v Klatovech čp. 147/I., v návaznosti na dokončenou rekonstrukci VZT a elektroinstalace v budově. V rámci plánovaných stavebních prací se bude realizovat zateplení fasády budovy, výměna oken a zateplení střešních konstrukcí. Objekt leží v Městské památkové zóně města Klatovy, na základě požadavku orgánů PP je navržena fasáda, která vychází z původního historického vzhledu objektu.
Stavebné práce
Město Písek
Cyklistická stezka a chodník Hradiště – průmyslová zóna a centrum města Písek; objekt č. 2 – lávka pro cyklisty a pěší   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je stavba lávky pro cyklisty a pěší jako součást projektu Cyklistická stezka a chodník Hradiště – průmyslová zóna a centrum města Písek, a to v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Stavebné práce
Město Netolice
Zajištění systému svozu BRKO Město Netolice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je dodávka technologie pro zajištění a intenzifikaci systému sběru BRKO: - Vozidlo na svoz BRKO – 1 ks - Kontejnery – 2 ks
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
Národní galerie v Praze
Výměna chladících strojů v Paláci Kinských   
Stručný popis: Jedná se o výměnu stávajících chladících strojů, které jsou v provozu od roku 1999. Stroje jsou technicky i morálně zastaralé a vykazují četné provozní poruchy. S narůstajícím počtem servisních zásahů rostou i náklady na jejich provozování. Bezporuchovost a provozní stabilita je zásadní pro udržení vnitřního klimatu výstavních prostor Paláce Kinských a zajištění žádoucího prostředí pro exponáty. Výměna chladících strojů zahrnuje demontáž stávajících a stěhování nových strojů v demontovaném stavu kvůli rozměrům stavebních otvorů v trase stěhování. V rámci zakázky požadujeme také zajištění zkušebního provozu a proškolení obsluhy. Součástí zakázky je i simulace vyvolání havarijních stavů a přenos jejich signalizace do nadřazeného systému měření a regulace AMIT.
Priemyselné mechanizmy  >  Chladiace a ventilačné zariadenia  >  Výmenníky tepla, klimatizačné a chladiace...
Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, příspěvková organizace
ZAJIŠTĚNÍ STRAVOVÁNÍ PRO ŽÁKY A ZAMĚSTNANCE   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na dobu neurčitou k zajištění stravovacích služeb a dodávek obědů pro žáky a zaměstnance Gymnázia Sokolov a Krajského vzdělávacího centra, příspěvkové organizace (dále jen „škola“) v souladu s platnou legislativou a normami kvality, včetně zajištění dovozu do výdejen zadavatele.
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Reštauračné služby a podávanie jedál  >  Služby spojené s podávaním jedál
Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
Oprava chodníků v Ostravě-Výškovicích   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Stávající kryt chodníků z litého asfaltu popř. z asfaltového betonu bude odstraněn. Pod krytem chodníku se nachází podkladní vrstva z prostého betonu, která bude ponechána. Lokální vady na podkladní vrstvě budou vyspraveny. Trhliny na betonové desce budou v nezbytné míře sanovány.Povrch nového chodníku bude z ACO 8 tl. 4 cm, popř. ze zámkové dlažby. Styčné spáry asfaltových ploch budou zality modifikovanou asfaltovou zálivkou. V místech, kde je přechod pro chodce či místo pro přecházení, bude provedena úprava chodníku tak, aby vyhovovala vyhlášce č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb.Skladba chodníku ze zámkové dlažby bude následující: zámková dlažba tl. 60 mm, lože fr. 0/4 tl. 30 mm, ŠD 0/32 tl. 200 mm.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...
Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Středočeský kraj a hl. město Praha, Pobočka Beroun
Rekonstrukce polní cesty C1A, interakční prvek IP5 a rekonstrukce polní cesty C1B v k.ú. Žebrák   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Rekonstruovaná polní cesta VPC C1A (982m) je navržena jako vedlejší polní cesta jednopruhová v kategorii P4.0/30 - šíře vozovky je 3,0m s krajnicí o šíři 0.5m po obou stranách . Interakční prvek IP5 - výsadba zeleně bude navržena liniově v přerušovaném izolačním pásu. Navržená zeleň bude sestávat z listnatých, středně vysokých ovocných stromů (vysokokmen), tvořících horní patro. Spodní patro budou tvořit vzrůstné odolné keře ozdobné květy a plody. Rekonstruovaná polní cesta VPC C1B je navržena jako vedlejší polní cesta jednopruhová v kategorii P4.0/30 - šíře vozovky je 3,0m , dvakrát krajnice o šíři 0.5m .
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Liberecký kraj
Silnice III/27243 Zdislava, rekonstrukce opěrné zdi   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem projektu je rekonstrukce opěrné zdi na silnici III/27243 včetně přilehlého úseku silnice v obci Zdislava. Dotčený úsek začíná v místě křižovatky se silnicí III/27242, konec úseku je umístěn v pracovní spáře předchozího rekonstruovaného úseku silnice III/27243, mezi objekty č. p. 17 a č. ev. 2. Celková délka úseku je 0,360 km. Celý řešený úsek silnice je veden v intravilánu obce Zdislava. V řešeném úseku se nachází 3 inženýrské objekty - opěrná zeď v km 0,105 - 0,160, propustek v km 0,122 (bude zrušen) a propustek v km 0,286. Projekt představuje komplexně koncipovaný soubor technických opatření vedoucí k obnově havarované opěrné zdi a přilehlého úseku pozemní komunikace III/27243 tak, aby byl zajištěn trvale bezpečný provoz v celém řešeném úseku. V rámci stavby bude provedena rekonstrukce vozovky vč. podloží, rekonstrukce opěrné zdi, budou doplněna bezpečnostní zařízení, obnova odvodnění a nové dopravní značení.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Střední průmyslová škola Ostrov, příspěvková organizace
Zajištění stravování pro žáky a zaměstnance   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na dobu neurčitou k zajištění stravovacích služeb a dodávek obědů pro žáky a zaměstnance Střední průmyslové školy Ostrov, příspěvkové organizace v souladu s platnou legislativou a normami kvality, včetně zajištění dovozu do výdejen zadavatele.
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby
Jihomoravský kraj
Uzavření rámcové smlouvy na poskytnutí překladatelských a tlumočnických služeb III.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) překlady a tlumočení
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pomocné kancelárske služby  >  Prekladateľské služby
CHEVAK Cheb, a.s.
Lomnička – vodovod a kanalizace   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je výstavba nového vodovodního řadu v délce cca 3,7 km a 51 ks vodovodních přípojek. A dále výstavba nové kanalizace v délce cca 3,8 km, která bude napojena na kanalizační systém města Plesná,včetně napojení 50 ks kanalizačních přípojek
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Městská část Praha 19
Údržba zeleně, chodníků a místních komunikací v MČ Praha 19   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Provádění celoročního úklidu komunikací tvořících tzv. obytné zóny, kdy tyto komunikace jsou označeny příslušným dopravním značením, přičemž na nich má obecně přednost chodec před automobily, tj. slouží jako chodníky, dalších ve smlouvě specifikovaných komunikací a chodníků (vč. zimní údržby) a zelených ploch (vč. sekání trávy), celoroční úklid a údržba ostatních pozemků a jiného majetku městské části, vč. odvozu odpadu vzniklého z této činnosti a další činnosti vyplývající ze smlouvy.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Machovcova, Praha 4, č.akce 999382   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění je stavební úprava komunikace v ul. Machovcova v Praze 4. Bude odstraněna a dále nově provedena stávající konstrukce vozovky a chodníku. Vozovka bude z asfaltu ACO 11 + ACL 16, tl. 40 + 70 mm, v místech zpomalovacích prahů ze žulové dlažby, tl. 120 mm, dále chodníkové přejezdy + stání z betonové dlažby tl. 80 mm, chodníky z asfaltu tl. 40 mm a mozaikové dlažby tl. 60 mm. Na přechodech pro chodce a v místech pro přecházení bude provedena bezbariérová úprava, včetně zesílení materiálů slepeckých pásů v místech vjezdů a chodníkových přejezdů.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Kraj Vysočina
Domov pro seniory Třebíč, M. Curieových - rekonstrukce bytových jader a větracích jednotek   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Cílem veřejné zakázky je rekonstrukce sociálních zařízení v objektu Domova pro seniory Třebíč, M. Curieových 603, p. č. 5669, v rozsahu 4 šachet v 1.- 9.NP. Akce zahrnuje rekonstrukci pokoje na koupelnu pro klienty v úrovni 2. NP. V pokojích bude provedena rekonstrukce ZTI, elektroinstalace, rekonstrukce podlah a přeložka stávajícího komunikačního zařízení. V úrovni 1. a 2.NP bude provedena rekonstrukce VZT se zpětným získáváním tepla. V ostatních sociálních zařízeních bude rekonstruováno odtahové potrubí VZT a stávající větrací jednotky v půdním prostoru pro snížení přenosu hluku a vibrací. Ve všech patrech bude provedena rekonstrukce vstupních otvorů do pokojů. V rámci rekonstrukce bude prováděna likvidace azbestového obložení původního větracího potrubí. Práce budou prováděny za nepřerušeného provozu ústavu.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie